Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30841 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 MART 2010 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Gizli Tanık! Gizemli Tanık! Türk Ceza Yasası’nın (TCY) bir temel yasa olarak tümden değişimi ciddi tartışmalara neden olmuştu. Bu değişikliği önceki Adalet bakanları Oltan Sungurlu, Hikmet Sami Türk de gerçekleştirmeye girişmişlerdi. Taslaklar hazırlatmışlardı. Ancak mevcuttan daha iyi bir yasanın garantisini göremedikleri için vazgeçmişlerdi. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Boşuna Gayret! CHP lideri Deniz Baykal 1965’ten beri dinlediğimiz masalı -bir ek yaparak- yinelemeye başladı. Erzurum kongresinde konuştu, iktidara seslendi: “…Kışlaya, camiye ve yargıya siyaset sokmayın..” dedi. 27 Mayıs darbesinden sonra; 1965’te tek başına Arkası Sa. 8. Sü. 1’de CHP’DEN ‘MÜFTÜ’ AÇILIMI 8. Sayfada SARKOZY’YE AĞIR DARBE 10. Sayfada ABD-İSRAİL GERİLİMİ ZİRVEDE 11. Sayfada SenaryoTurgutÖzakman’õn ‘Dersimiz Atatürk’ gerçekleri anlatıyor Turgut Özakman’õn senaryosunu kaleme al- dõğõ ve oyuncularõ arasõnda Halit Ergenç, Çe- tin Tekindor gibi isimlerin bulunduğu “Der- simiz Atatürk” filmi, 19 Mart’ta vizyona gi- recek. Yapõmcõlõğõnõ Birol Güven ve Serkan Balbal’õn üstlendiği filme ilişkin, Özakman, bugün “sahte tarih” içinde boğulan, yalan yan- lõş anlatõlan Atatürk imajõ ile kafalarõ dol- durulmuş tüm yurttaşlara bu filmin “iyi bir ders” niteliği taşõdõğõnõ vurguladõ. SELDA GÜNEYSU’nun söyleşisi 7. Sayfada Malatya’datoprağaverildi Şehitonbaşıya hazin tören Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde terörist- lerin açtõğõ ateş sonucu şehit olan Piyade Ko- mando Uzman Onbaşõ Ahmet Özbulut’un ce- nazesi, memleketi Malatya’da toprağa veril- di. Oğlunun şehit haberiyle fenalaşarak has- taneye kaldõrõlan baba Mahmut Özbulut ise doktor ve sağlõk görevlisinin gözetimi altõn- da cenaze törenine katõlabildi. SELAHATTİN GÖKATALAY’ın haberi 8. Sayfada Merter’deki tramvay kazasõnda ağõr yaralanan ve yoğun bakõmda kalbi 4 kez duran Buket Bulut’un beyin ölü- mü gerçekleşti. Acõlõ baba Veysel Bulut “Fişi çekmeye- ceğiz. Sonuna kadar direne- ceğiz” dedi. 3. Sayfada Tutukevlerinde yaklaşõk 2 bin 900 çocuk var. Bunlarõn 450 kadarõ ‘taş atanlar’ HapistebüyüyorlarÇocuk tutuklularõn durumu gündemdeki yerini koruyor. 2000’lerin Türkiyesi’nde 5 yõlda 400 bin çocuk hõrsõzlõk, 9 bin 500 çocuk adam öldürme suçlarõndan mahkemelere çõkarõldõ. Kayõp ço- cuk sayõsõndaki artõş da ürkütücü boyutlara ulaş- tõ. Son verilere göre kayõplarõn sayõsõ 1600’ü bul- du. Yaklaşõk 25 bin çocuk sokaklarda yaşõyor. 38 bine yakõn çocuk ise madde bağõmlõsõ. Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarõ da giderek artõyor. Buna karşõn gerçekleşen istis- mar olaylarõnõn yüzde 90’õ değişik nedenlerden dolayõ adli makamlara yansõmõyor. Şiddet gö- ren çocuklar için bu durum sõradan ve normal bir tepki yöntemi haline geldi. Mağdur çocuk- lar için şiddet, doğal bir yaşam biçimine dönü- şüyor. FİGEN ATALAY’ın haberi 6. Sayfada Gençler ön sırada İşsizlik, aralõk ayõnda geçen yõlõn aynõ dönemine göre 0.4 pu- anlõk artõşla yüzde 13.5 olurken işsiz sayõsõ da 92 bin kişi arta- rak 3 milyon 361 bine ulaştõ. Aralõk ayõnda 509 bin kişi işsiz kal- dõ. Genç nüfusta işsizlik oranõ yüzde 24.1 olarak açõklandõ. Her- hangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayõtlõ olmadan çalõşan- larõn oranõ, önceki yõlõn aynõ dönemine göre 1.2 puanlõk artõş- la yüzde 43’e yükseldi. İşten ümidini kesen 2 milyon 67 bin ki- şi ile beraber işsizlik oranõ yüzde 20.2’ye çõktõ. 13. Sayfada İŞSİZ SAYISI 3 MİLYON 361 BİNE ÇIKTI Orgeneral Başbuğ, istifayõ düşünmediğini, önünde 100 yõl varmõş gibi çalõştõğõnõ vurguladõ ‘Kimseyi sevindirmeyiz’ Genelkurmay Başkanõ Başbuğ, TSK’nin “zor” ancak “en disiplinli ve en birlik-bütünlük için- de olduğu” dönemini yaşadõğõnõ söyledi. “Dev- lette kavga olmaz” diyen Başbuğ, kendisinin de kavgalõ görüntü istemediğini dile getirdi. Baş- buğ soru üzerine “İstifa ederek kimseyi sevin- dirmeye niyetimiz yok” dedi. 4. Sayfada Orgeneral Başbuğ, Ergenekon’un Erzincan ya- põlanmasõnõn yöneticisi olmakla suçlanan 3. Or- du Komutanõ Orgeneral Saldõray Berk’in arka- sõnda olduklarõnõ vurguladõ. Başbuğ, suçlama- larõn tamamen gizli tanõk ifadelerine dayandõ- rõldõğõnõ ve askeri yetkililere bilgi verilmediği- ni, bilgi de istenmediğini söyledi. 4. Sayfada Türkiye’de kurumlar arasõ çatõşmanõn olma- dõğõnõ yineleyen Başbakan Erdoğan, “Kurum- larõ temsil edenlerin gönül dünyalarõnda çatõşma varsa onu bilemem” dedi. Erdoğan “Her kurum yasalar içerisinde kendisine tanõmlanmõş görev alanõ içerisinde hareket ederse hiçbir problem kalmayacaktõr” diye konuştu. 8. Sayfada ‘DEVLETTE KAVGA OLMAZ’ ORGENERAL BERK’E DESTEK ERDOĞAN: ÇATIŞMA YOK YÖK’ün son marifeti YÖK Başkanõ Özcan, Başbakan’dan aferin almayõ hak edecek bir iş yapmõş! Yeni bir yönetmelikle, liseyi Türkiye ve KKTC dõşõnda okuyan Türklere, iste- dikleri üniversitenin diledikleri bölü- müne sõnavsõz girme hakkõ tanõnmõş! ÖSS’de, katsayõ hesaplamasõndan do- ğan farkõ öylece ortadan kaldõrmõş ola- cak bu yönetmelik değişikliği ile. Özcan, sessiz sedasõz, imam hatipli- lerin önüne siyasal, hukuk, harp okul- larõnõn bile kapõlarõnõ açacak bir ola- naklar dizisini sermiş olarak “tarihe geçmeye” hazõrlanõyor!... Afrika’ya kadar uzanan okullarõnda Fethullah Ce- maati’nin ayõracağõ burslarõ YÖK Baş- kanõ hesap etmemiş olabilir mi?.. OR- HAN BİRGİT’in yazısı 7. Sayfada SINAVSIZ ÜNİVERSİTE Filistin yönetiminin merkezinin bulunduğu Ramallah ken- tinin kuzeyindeki kontrol noktası önünde toplanan Fi- listinli üniversite öğrencileri, İsrail’in Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşimlerine 1600 konut daha ekleme planını protesto etti. İsrail askerlerine taş atan Filistinli genç- lerden 10’unun açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi. Filistinlilerin yaşadığı tarihi Doğu Kudüs bölgesin- de ise Müslümanların başlıca kutsal mekânlarından El Aksa Camisi bitişiğinde 17’nci yüzyıldan kalma bir sinagoğun yeniden açılışı nedeniyle İsrail askerlerinin sıkı güvenlik önlemleri aldığı kaydedildi. (Fotoğraf: AP) Doğu Kudüs için eylem 68 kuşağı Ferrat’ya ağlıyor Ünlü Fransõz şarkõcõ ve şarkõ sözü yazarõ Jean Fer- rat 79 yaşõnda yaşama ve- da etti. Siyasal görüşleri- ni ve şiirsel aşklarõ yan- sõttõğõ şarkõlarõyla tanõnan sol görüşlü sanatçõnõn pek çok bestesi 1960’lõ yõl- larda Fransõz radyo ve te- levizyonlarõnda yasaklan- mõştõ. 16. Sayfada Beşiktaş tek golle Turkcell Süper Lig’de Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor’u 1-0 yendi. Siyah-Beyazlõlarõn golünü Holosko attõ. Şampiyonluk yarõşõnda iddialõ bir konu- ma gelen Beşiktaş, bu ga- libiyetle üçüncü sõraya yükseldi. Maç öncesi Si- yah-Beyazlõlarõ taşõyan otobüs taşlandõ. Spor’da Diyarbakır kaynıyor Siyasiler, Diyarbakõrspor taraftarõnõn Turkcell Süper Lig’deki Bursaspor ve İs- tanbul Bld. maçlarõnda olay çõkarmasõnõn ardõn- dan, Futbol Federasyo- nu’nu uyardõ. Federasyo- nun talimatla vereceği ka- rarõn sportif ve toplumsal açõdan önem taşõdõğõ vur- gulandõ. Spor’da Merter’deki tramvay kazasõ Buket’i soldurdular Org. Başbuğ Erdoğan AB’YE VİZE MUAFİYETİ SİTEMİ 5. Sayfada ERDAL ÖZ ÖDÜLÜ NURDAN GÜRBİLEK’E 17. Sayfada HIDDINK İMZAYI ATTI Spor’da ‘MUNZUR’ Gizli tanığı deşifre ettiler 3. Ordu Komutanõ Or- general Berk ile Er- zincan Başsavcõsõ Ci- haner’in de sanõğõ ol- duğu dava dosyasõnda en çok tartõşõlan gizli tanõk “Munzur” deşif- re edildi. Munzur’un bir kafede çalõşan 1979 doğumlu Serkan Zirek olduğu anlaşõldõ. 155’i arayan bir kişi Zirek’in gizli tanõk ol- duğunu ve jandarma- nõn kendisine baskõ yaptõğõnõ polise bildir- mesini istediğini söy- ledi. Benzer bir ihbar ertesi gün de yapõldõ. İLHAN TAŞCI’nın ha- beri 4. SayfadaKAFALAR KARIŞTI 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog