Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

Müzik dünyasõnda en üstlerdeki piya- no ikililerinin ba- şõnda gelen Güher ve Süher Pekinel kardeşler, son ola- rak Arthaus’tan ye- ni bir DVD çõkardõ. Pekineller’le, Bach tutkularõnõ, piyano ikilisi olarak büyü- leyici uyumlarõnõ, küreselleşmenin müziğe etkilerini, günümüz Türkiye- si’nin sorunlarõnõ konuştuk. CELÂL ÜSTER’söyleşisi 6. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30840 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 MART 2010 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 375 gündür tutuklu. DenizBaykal’dan,siyaset,kõşla,cami,yargõuyarõsõgeldi: ‘Acısını birlikte çekeriz’ Siyasetle dini ayõrmak ge- rektiğini, bu konuda iktidarõn ciddi hatalarõ olduğunu be- lirten CHP lideri, kimsenin askeri yanõna çekmeye ça- lõşmamasõ gerektiğini söyledi. “Siyaset-ordu ilişkisi çõğrõndan çõkarsa, Balkan Savaşõ’nda başõmõza gelenler olur” diyen Baykal, siyasetin yargõya bulaşmasõ duru- munda bunun acõsõnõn hep birlikte çekileceğini vurguladõ. ERZURUM (Cumhuri- yet) - CHP Genel Başkanõ De- niz Baykal, camiye, kõşlaya, mahkemeye siyaset sokul- mamasõ uyarõsõnda bulundu. Habur’da yaşananlarõ anõm- satan Baykal, “Hükümet, se- nin ne işin var kardeşim hukukun içinde. ‘PKK’liyi himaye edeceğim’ diye hu- kukun ırzına geçmeye senin ne hakkın var?” dedi. Baykal, partisinin il kon- gresine katõlmak için gittiği Erzurum Havalimanõ’nda, partililer tarafõndan karşõlan- dõ. Ardõndan kongrenin ya- põldõğõ salona geçen Baykal, yaptõğõ konuşmada Türki- ye’de artõk bir değişim, yeni- leşme ve taze başlangõç za- manõnõn geldiğini vurguladõ. Baykal, “80 yılda Türki- ye’nin kullandığından fazla parayı, iki katından fazla parayı bu iktidar sadece 8 yılda harcamıştır. Ayrıca geçmiş hükümetler hep Türkiye’ye bir şeyler ka- zandırmaya çalıştılar. Bun- lar ne yaptı? Bunlar elde avuçta ne varsa sattılar. 80 yılda yapılanı, 8 yılda sattı- lar. Büyüme dönemi bitti. Daralma ve küçülme döne- mi başladı” diye konuştu. Genelkurmay Başkanõ Başbuğ, Balyoz Planõ iddialarõ konusunda “Olay ciddi- dir ve bugüne kadar belki yaşanan olay- larõn en önemlilerinden birisidir” ifade- sini kullandõ. Başbuğ, Çankaya Köş- kü’ndeki üçlü zirvede, “kuvvet komu- tanlarõnõn salõverilmesi için pazarlõk ya- põldõğõ” iddialarõna silah arkadaşlarõ ara- sõnda emekli-muvazzaf ayrõmõ yapõla- mayacağõ karşõlõğõnõ verdi. Islak imza ko- nusunda henüz sonuca ulaşõlamadõğõnõ belirten Başbuğ, yargõnõn gerçeği orta- ya çõkaracağõnõ vurguladõ. 4. Sayfada Başbakan Erdoğan otobüslerle İstanbul’a getirilen yurttaşlara seslendi; iş ve konut sözü verdi Roman açõlõmõ hõz kazandõ Hakkâri’de 1 asker şehit Yüksekova ilçesi Dağlõca bölgesinde operasyona giden askerlere bir grup PKK’li ateş açtõ. Açõlan ateş sonrasõ Uzman Onbaşõ Ahmet Özbulut şehit ol- du, yaralanan bir er askeri hastaneye kaldõrõldõ. Saldõrõnõn ardõndan bölgeye birlikler gönderildi. 4. Sayfada İşsiz yalnızca işsiz kalmıyor İşini yitiren insanlarõn gelecek korkusu içine girdikleri ve bu durumun depresyona yol açabileceği belirtildi. Psiki- yatrlar, kişinin umudunu yi- tirmemesi gerektiğini vurgu- layarak, konunun ciddiye alõn- masõ uyarõsõnda bulunuyorlar. Uzmanlar, işsiz kalan insan- larda, arkadaş kaybõ, aile içi çatõşma, umutsuzluk, alkol ve sigara kullanõmõnõn art- masõ, negatif düşüncelerin ço- ğalmasõ gibi çok sayõda dav- ranõşõn ortaya çõkabileceğini belirtiyorlar. SİBEL BAHÇE- TEPE’nin haberi 9. Sayfada UZMANLARDAN DEPRESYON UYARISI Hükümetin açõlõm çalõşma- larõ kapsamõnda düzenlenen ‘Roman Buluşmasõ’na çeşit- li kentlerden otobüslerle ge- tirilen 12 bin Roman, Abdi İpekçi Spor Salonu’nu şenlik alanõna çevirdi. Romanlar için yapõlmasõ planlanan ko- nutlarõn yer aldõğõ slayt gös- terisi büyük ilgi uyandõrdõ. İş ve konut isteklerini dile geti- ren Romanlar, etkinlikte bir konuşma yapan Başbakan Erdoğan’dan söz aldõlar. Erdoğan, Türkiye’nin 2. Dünya Savaşõ sõrasõnda 1 milyon Roman’a kucak açtõ- ğõnõ anõmsatarak, “Soykõrõm utancõnõ, ayrõmcõlõk ayõbõnõ, dõşlama kusurunu işleyenler, esasen kendi suçlarõnõ bize yansõtmak isteyenlerdir” de- di. Erdoğan konuşurken “Pa- rasõz eğitim hakkõmõz” yazõ- lõ pankart açan Gençlik Fe- derasyonu üyesi iki kişi gözaltõna alõndõ. TARKAN TE- MUR’un haberi 4. Sayfada Romanlar açılım buluşmasına neşe içinde geldiler. Toplantı sırasında da dileklerini büyük bir açıklıkla dile getirdiler. (Fotoğraf: VEDAT ARIK) Yüz binlerce sağlõk emekçisi, 14 Mart Tõp Bayramõ’nõ artan iş yükü, şiddet olaylarõ, iş güvencelerinin olmamasõ nedeniyle buruk kutladõ. Türk Ta- bipleri Birliği, sağlõk meslek ör- gütleri ve sendikalarõn katõlõmõy- la düzenlenen protesto eyleminde Sağlõk Bakanlõğõ’nõn önünde be- yaz önlük yakõldõ, siyah çelenk- ler bõrakõldõ. 3. Sayfada Turkcell Süper Lig’de Diyarbakõrspor ile İstanbul Büyükşehir Belediye arasõnda Olimpiyat Stadõ’nda oynanan maçta olay- lar çõktõ. Karşõlaşmanõn 87. dakikasõnda İstanbul Belediye’nin 1-0 öne geçme- sinin ardõndan Diyarbakõrsporlu ta- raftarlar sahaya girdi. Maçõn hakemi Hüseyin Göcek karşõlaşmayõ iptal ederken olayla ilgili kararõ TFF’nin vereceği açõklandõ. Spor’da PKK ATEŞ AÇTI Yakınları, dostları ve çok sayıda yurttaş Selçuk’u son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Turhan Selçuk’u karanfillerle uğurladõk Gazetemiz çizeri, dünyaca ünlü kari- katür sanatçõsõ Turhan Selçuk, Nevşe- hir’in Hacõbektaş ilçesinde yüzlerce yurttaşõn katõlõmõyla son yolculuğuna uğurlandõ. Türkiye’nin her yerinden ge- len dostlarõ, Selçuk’un eşi Ruhan Sel- çuk ve kõzõ Aslõ Selçuk, Türk bayrağõna sarõlõ tabutun başõndan ayrõlmadõlar. Belediye Başkanõ Selmanpakoğlu tö- rende yaptõğõ konuşmada, “Onu anlat- mak satõrlara, günlere sõğmaz. Turhan Selçuk bir yõldõz gibi aramõzdan kay- dõ. Ne mutlu ulusumuza ki onun gibi bir kişiliği, bir Aydõnlanmacõyõ çõkardõ” de- di. SELAHATTİN ŞAHİN ve SELDA GÜNEYSU’nun haberi 8. Sayfada Dostları Turhan Selçuk’un mezarını karanfil- lerle bezediler. (Fotoğraflar NECATİ SAVAŞ) EDEBİYATIN MUĞLA DURAĞI 17. Sayfada DİNMEYEN ALKIŞLAR Arka Sayfada BAKAN İŞÇİLERDEN KAÇTI 3. Sayfada BUZLARI ERİTME ÇABASI 11. Sayfada ULUSLARARASI KIBRIS KONFERANSI 11. Sayfada Arkası 4. Sayfada Askeri siyasete çekmek yanlış Tıp Bayramı’na eylemli kutlama BALYOZ’DA İKİ TAHLİYE 4. Sayfada ‘Balyoz’ ciddidir ORGENERAL İLKER BAŞBUĞ: PEKİNEL KARDEŞLER Kuveyt’ten dev yatõrõm Kuveyt Emiri El Sabah’õn 1.5 milyar dolarlõk yatõrõm yaptõğõ Türkiye’ye 3 milyar dolar daha yatõrmayõ planla- dõğõ belirtildi. El Sabah’õn Türkiye’de enerji ve tarõm alanlarõnda yatõrõm yapaca- ğõ bildirildi. 13. Sayfada ROTA TÜRKİYE Diyarbakır’ın maçı yine yarım kaldı Turkcell Süper Lig’in 25. hafta- sõnda Galatasaray, sahasõnda An- karagücü’nü 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarõ-Kõrmõzõlõlarõn gol- lerini Jo, Keita ve Baros kaydetti. Bursaspor ise Manisaspor’u 2-0 yenerek ikinci sõradaki yerini ko- rudu. Ligde alõnan diğer sonuçlar şöyle: Antalyaspor-Sõvas: 3-0, Kayseri-Eskişehir: 1-2. Spor’da Galatasaray rahat kazandı Bach ve demokrasi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog