Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30839 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 14 MART 2010 PAZAR MilyonlarcayurttaşTürkiye’ninenyakõcõsorunuylaboğuşuyor.İnsanlarborçbatağõndaçõrpõnõyor İşsizin umudu tükendi Krizin ekonomide yarattõğõ durgunluğun en önemli faturasõ işsizlik olarak ya- şanmaya başladõ. İşsizlik oranõ şubat ayõnda yüzde 16.1’le rekor düzeye yük- seldi. İş bulma umudunu yitirenler çö- zümü yurtdõşõnda arõyor ancak vize engeline takõlõyor. İşsiz yurttaşlar, ya- kõnlarõnõn ve komşularõnõn destekle- riyle ayakta kalmaya çalõşõyor. Üniversite mezunu Duygu Kõlõnç ve Rahmetullah Kabişen’in, yõllardõr için- de bulunduklarõ işsizlik sarmalõnõ aşmak için yapmadõklarõ kalmamõş. Mersinli iki genç yurtdõşõna gitmeyi tek çõkõş olarak görüyor. 35 yaşõndaki Konyalõ Üzeyir Kolcu, taşeronluk işleri yaparken iflas etmiş. Her gün amele pazarõna gittiği- ni anlatan Kolcu, çaresiz durumda. 39 yaşõndaki Konyalõ Musa Zengin’in eşi ve çocuklarõ her gün bir umutla baba- larõnõn iş bulmasõnõ bekliyor. Zengin, “9 ve 14 yaşõnda iki çocuğum var. Elek- trik ve su parasõnõ yatõramadõk, elektriğimiz kesildi. Ço- cuklarõm mum õşõğõnda hem õsõnõp hem ders çalõşõyor” diyor. BRÜKSEL Otellere ‘helal sertifikası’ Brüksel Ticaret Odasõ, “helal otel odasõ” sunan otellere “helal sertifikasõ” vermeye başladõ. Sertifika alabilmek için otelin TV’sinde erotik kanalõn olmamasõ ve minibarda al- kollü içki bulundurulma- masõ gibi koşullar aranõyor. ERDİNÇ UTKU’nun ya- zısı 12. Sayfada WASHINGTON Tasarı parodisi Washington’da her iki ya da üç yõlda bir aynõ se- naryo ve aynõ aktörlerle başarõsõz bir parodi oyna- nõyor. Sahne ABD Kon- gresi, başoyuncular sal- dõrgan ve uzlaşmaz Er- meni lobisi ile sürekli sa- vunmada kalan Türkiye. ELÇİN POYRAZLAR’ın yazısı 12. Sayfada Turhan Selçuk için gazetemizin Şişli’deki merkez binasında tören düzenlendi. Ga- zetemizin bahçesi Selçuk’un ölümsüz karakteri Abdülcanbaz’ın karikatürleri ile donatılırken törene gelenler de Abdülcanbaz’lı pankart ve dövizler taşıdı. Turhan Selçuk alkõşlarla Hacõbektaş ilçesine uğurlandõ Güle güle büyük usta Dostların vedası Karikatürün evrensel ölçekteki ustasõ ve gazetemiz çizeri Turhan Selçuk’u sanat, siyaset, edebiyat dünyasõnõn seçkin isimleri, ga- zetemiz yazar ve okurlarõ ile dostlarõ alkõşlar ve ka- ranfillerle İstanbul’dan Hacõbektaş’a uğurladõ. Konuşmalarda Turhan Selçuk’un, çizgileri ile aramõzda yaşamaya devam edeceğine vurgu yapõldõ. Sınırları aşan çizgi Yazar Hõzlan, Turhan Sel- çuk’un Türkiye sõnõrlarõnõ aşarak dünyayõ kuşattõ- ğõnõ söyledi. Yazarõmõz Sirmen, Selçuk’un yaşa- mõnda ve sanatõnda ödün vermediği “düz çizgisi- ne” dikkat çekti. Karikatürcüler Derneği Başkanõ Peker de Selçuk’un baskõlara karşõn çizgisinden ödün vermediğini vurguladõ. 10 ve 11. Sayfada CHP’li Yõlmaz Ateş, laikliğe ve demokrasiye inanan insanlarõn tasfiye edildiğini ileri sürdü ‘Kamuda Alevi kõyõmõ yapõyorlar’ AKP iktidarõnõn kamu kurum ve kuruluşlarõndaki Alevi kökenli görevlilere kõyõm uyguladõğõnõ iddia eden CHP Genel Başkan Yardõmcõsõ Yõlmaz Ateş, anayasa değişikliğiyle Başbakan Erdoğan’õn yüksek yargõ or- ganlarõnõ ‘RTÜK’leştirmek istediğini ileri sürdü. Erdoğan’ın “yolsuzluklarõn” hesabõnõ vermemek için yüksek yargõ organõnõ kendi emrine alacağõnõ iddia eden Ateş, “Ülkesi yoksullaşõrken kendisi karun gibi zen- ginleşen tek başbakan, bizim Başbakan Erdoğan’dõr” di- ye konuştu. FARUK KESKİN’in haberi 6. Sayfada Çok sayõda vekil Meclis çalõşmasõna katõlmõyor ‘Mazeretleri’ var TBMM Başkanlõk Divanõ toplantõ- sõnda, Ekim-Kasõm-Aralõk 2009 ta- rihlerinde Meclis’in genel kurul ve komisyon çalõşmalarõna izinsiz ve özürsüz olarak katõlmayan milletve- killerinin durumlarõ görüşüldü. Hep- sinin de mazeretleri kabul edildi. Çalışmalara katõlmayanlar liste- sinde 7’şer devamsõzlõkla Manisa Ba- ğõmsõz Milletvekili Yetenç ile eski TBMM Başkanõ Toptan ilk sõrayõ al- dõ. BDP’li Nezir Karabaş ile CHP’li Sevigen de ikinciliği paylaştõ. AYŞE SAYIN’ın haberi 4. Sayfada İstanbul’u Ruhr dinledi Fazıl Say’õn İstanbul Sen- fonisi’nin prömiyeri İstan- bul’da değil, bu yõlki kültür başkenti ortağõ Ruhr’da ya- põldõ. Nedeni, birkaç kon- serin yanõ sõra prömiyeri de İstanbul’da yapmak iste- yen Fazõl Say’õn sunduğu projenin kuşa çevrilmesiy- di. ZEYNEP ORAL’ın yazı- sı 21. Sayfada Fenerbahçe yine yaralı Turkcell Süper Lig’in 25. haftasõnda F.Bahçe, dep- lasmanda karşõlaştõğõ G.Birliği ile 0-0 berabere kaldõ. Sarõ-Lacivertliler kaybettiği 2 puanla şam- piyonluk yarõşõnda ağõr yara aldõ. Daum tarafõndan ilk 11’e alõnmayan Güiza maç öncesi takõmla õsõn- maya çõkmadõ. Spor’da GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 374 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Ulusal İrade Önceki gün Kocaeli’nde hayırlı cuma konuşmalarından sonuncusunu irat buyururken bağımsız ama tarafsız bir yargı istediğini söyledi. RTE’ye uygun malum saldırılardan biri deyip geçecektik ki… birden coştu yine. “Yargı, kararlarını ‘Türk ulusu adına’ verdiklerini söylüyor. Ne demek bu? Türk ulusuna hizmet eden biziz, biz!” dedi. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de İSVEÇ BAŞBAKANI’NDAN ‘ÜZÜNTÜLÜYÜM’ TELEFONU 13. Sayfada 6 ÇOCUĞA CEZA YAĞDI 7. Sayfada KOMŞU KAPISI HALEP-ŞAM 15. Sayfada ÇIKIŞ BULAMIYORLAR HER KENTTE AYNI DRAM FATURALAR ÖDENEMİYOR SELAMİ ÖZTÜRK ‘Diktatoryageliyor’ Kadıköy Belediye Başkanõ avukat Se- lami Öztürk, Türkiye’nin demokra- tikleşme adõ altõnda diktatoryaya git- tiğini söylüyor. Hukuk sistemine ağõr müdahaleler yapõldõğõna dikkat çeken Öztürk, “Hukuksuz demokrasi ol- maz” diyor. LEYLA TAVŞANOĞ- LU’nun söyleşisi 16. Sayfada İŞSİZLİK GERÇEĞİ YAZI DİZİSİ 9. Sayfada Yaklaşık 7 bin yõllõk bir geçmiş... Firavunlardan Yunan Roma medeniyeti- ne, Abbasilerden Mem- lûklere, Osmanlõ’dan İn- giltere’ye kadar birçok iz- leri topraklarõ üzerinde barõndõran tarihi doku Mõ- sõr. Aynõ zamanda hiye- roglif yazõsõnõn, papirü- sün ve gizemler tarihinin başlangõç noktasõ. MU- RAT GÜLDEREN’in yazısı 12. Sayfada KAHİRE Farlar kapalı, ufuk çizgisi ise hep mavi IŞIL ÖZGENTÜRK’ÜN YAZISI 7. Sayfada KOMPLO TEORİLERİ ÜLKESİ 8. Sayfada Fotoğraf:VEDATARIK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog