Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30838 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13 MART 2010 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 373 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Memleketimin İki Yüzü Askere ait el bombaları yüklü kamyon yolda durduruluyor. Sorumlu başçavuş Muğla’dan aldıkları ve Ankara’da Özel Kuvvetler’e teslim edeceği yazılı resmi belgeyi göstermesine karşın polisi inandıramıyor. Özel yetkili (kozmik oda soruşturmalarına bakan) savcı çağrılıyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Koç’un 2010 planõ 2.200 kişi işe alõnacak Koç Holding CEO’su Bul- gurlu, holdingin 2010 faaliyet kârõnda yüzde 34 artõş bekle- diklerini dile getirdi. Bulgur- lu, 2.2 milyar lira yatõrõm yapmayõ ve 2.200’ün üzerin- de yeni istihdam planladõkla- rõnõ açõkladõ. 15. Sayfada Kamyon için takipsizlik ‘Yeni bir tezgâh dönüyor’ CHP lideri Baykal, TSK’ye ait mühimmat taşõyan kam- yonun durdurulmasõyla ilgili olarak “İhbarcõnõn üzerine gidilmeli. Maalesef Türki- ye’de meydan boş bõrakõldõ. İçeriden, dõşarõdan bir tez- gâh götürülüyor” dedi. An- kara Cumhuriyet Başsav- cõlõğõ, kamyonla ilgili olay- da suç unsuru bulunmama- sõ nedeniyle takipsizlik ka- rarõ verdi. 6. Sayfada Mustafa Balbay: Makul süre aşıldı İkinci Ergenekon davasõnda söz alan Balbay, emekli ge- nerallerin kaçma şüpheleri- nin bulunmadõğõ gerekçe- siyle serbest bõrakõldõklarõnõ anõmsatarak tahliyesini talep etti. Balbay, yargõlanmak is- tediğini ancak tutuklulukta makul sürenin aşõldõğõnõ söy- ledi. HATİCE TUNCER’in haberi 7. Sayfada Erzincan iddianamesi Muhbirler deşifre oldu Başsavcı Cihaner’le ilgili iddianamenin ek klasörle- rinde müzik ve çizgi film CD’leri de delil olarak sõra- landõ. Sanõk Üsteğmen Esir- ger’in bilgisayarõnda ele ge- çirildiği ileri sürülen listedeki 329 jandarma muhbirine ait kişisel bilgiler de ayrõntõlõ olarak yer aldõ. 4. Sayfada ‘Koltuğunu sağlamlaştõrmak isteyen üstlerine armağan dağõttõ’ iddiasõ 12 Eylül darbesi talanın önünü açtıKültür ve Turizm Bakanõ Ertuğ- rul Günay, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi’nde yaşanan soygun olayõnõ 12 Eylül’e bağladõ. Günay, “Bu müze 2 Nisan’da açõlmõş. 12 Eylül’de de darbe olmuş Türkiye’de. O dönemde, devletin üst makamlarõna gelmiş olanlara devletin zen- ginliklerini armağan etmek, yerini sağlamlaştõrmanõn temel yollarõndan biri. Oradan başlõyor” diye konuştu. Günay, bunun 1996’daki başmü- fettiş teftiş kurulu raporlarõyla sabit olduğunu belirtti. 20. Sayfada Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Müdürü Ömer Gün- doğdu, soygunla ilgili olarak kendisini “Ben yeniyim, göreve geleli he- nüz bir buçuk yõl oldu” diyerek savundu. Gündoğdu, “Şimdi kaç ese- rin gerçekte kayõp olduğunu ben bakmadan söyleyemem ki... Daha faz- la eser kayõp olabilir. Biz depoyu teslim aldõk, komisyona bõraktõk. Eser- ler sayõlõr, bakanlõk açõklar” diye konuştu. Gündoğdu soygunun yõlla- ra yayõldõğõnõ belirtti. SELDA GÜNEYSU’nun haberi 20. Sayfada BAKAN, ESKİLERİ SUÇLADI ‘BEN YENİYİM’ SAVUNMASI ÇOĞUNLUK İNANIYOR ‘Çankaya’da pazarlık oldu’ Metropoll’ün kamuoyu yoklamasõna göre halkõn AKP’ye oy verenler dahil yüzde 60’tan fazlasõ, Çankaya’daki Gül-Erdoğan- Başbuğ görüşmesinde Ergenekon soruştur- masõnda emekli komutanlarõn serbest bõra- kõlmasõ için pazarlõk yapõldõğõna inanõyor. FIRAT KOZOK’un haberi 4. Sayfada BDP’NİN PROGRAMI Nevruz’a 4 gün kutlama BDP bu yõl Nevruz bayramõnõ 4 gün kutla- yacak. Kutlamalara Cumhurbaşkanõ Gül, Başbakan Erdoğan ile CHP ve MHP lider- leri de davet edilecek. Kutlamalar 17 Mart’ta, iki yõl önce çatõşmalar yaşanan Yüksekova’da başlatõlacak. Kutlamalara Ahmet Türk ile Ay- sel Tuğluk da katõlacak. 4. Sayfada Adaletsiz 15 yõl Gazi Mahallesi katliamının yıldönümünde binlerce kişi, yaşamını yitirenlerin mezar- larını ziyaret etti. “Gazi’de, Ümraniye’de halkı katleden devlettir” yazılı pankartlar ta- şıyan kitlenin bulunduğu güzergâhtaki dük- kânlar kepenk indirdi. Törende suçluların cezalandırılmaması kınandı. 7. Sayfada İsveç’e sert uyarõ ‘Tarih siyasileşirse kaos çõkar’ İsveç, Ermeni diyasporasõnõn gi- rişimleri sonucu, sözde soykõrõm tasarõsõnõ kabul eden 20. ülke ol- du. Karar üzerine Türkiye, yap- tõrõm dosyalarõnõ gündemine al- dõ. Büyükelçi Asp’a rahatsõzlõk iletildi. Yurda dönen Stock- holm Büyükelçisi Korutürk “İs- veç hatayõ telafi etmeli” dedi. İsveç Dõşişleri Bakanõ Bildt ile görüşen Bakan Davutoğlu, “Bü- yük hata. Tarihin siyasileştiril- mesi kaos yaratõr” dedi. CHP ise sert önlemler istedi. Başbakan Erdoğan, Londra’ya gitmeye hazõrlanõrken diyaspora, Avam Kamarasõ’na da karar aldõrmak için çalõşõyor. 13. Sayfada ERİVAN’LA YAKINLAŞMA ZOR 13. Sayfada ÖNLEM İSTEDİLER, ‘KAZA OLMAZ’ DENİLDİ 3. Sayfada PORTFÖYÜ OLAN YAZARLARA SIKI TAKİP 14. Sayfada En yakıcı sorun İşsizlik artışında istikrar TÜİK verilerine göre, son 5 yõl- da işsizlik oranõ sürekli arttõ. AKP’nin iktidara geldiği yõlda çalõşanlarõn sayõsõ 21 milyon 354 bin kişiydi. 2009 sonunda 21 milyon 277 bine düştü. Gerçek sayõsõ 5 milyonu aşan Türkiye’deki işsizlerin 2 mil- yondan fazlasõ umudunu kes- tiği için artõk iş aramõyor. Psi- kolojisi bozulanlara her gün yenileri ekleniyor. İşsizler, ekonomistler ve sendikacılar konuştu YARIN C’te Cumhuriyet iki ödül aldı İstanbul Tabip Odasõ, 14 Mart Tõp Bayramõ etkin- likleri kapsamõnda, çize- rimiz Kâmil Masaracõ’yõ 19 Ocak tarihli karikatürü nedeniyle ödüllendirirken gazetemiz sağlõk muha- birlerinden Sibel Bahçe- tepe’yi de “Yazõlõ Basõn Araştõrma” ödülüne layõk buldu. 3. Sayfada İmar kurnazlığı İstanbul Büyükşehir Be- lediyesi, Ali Sami Yen Stadõ arazisine dev kule yapõlmasõnõn önünü açan imar planlarõnõ yasal sü- rede gündeme almayarak meclisin itirazõnõ engel- ledi. TOKİ de araziyi sessizce imara açtõ. DE- NİZ TATARER TEMUR’ un haberi 8. Sayfada Üsteğmen intihar etti Son dönemde Türk Si- lahlõ Kuvvetleri personeli arasõnda yaşanan inti- harlara bir yenisi eklen- di. Ankara’nõn Polatlõ il- çesindeki Topçu ve Füze Okul Komutanlõğõ’nda görevli Üsteğmen İbra- him Ünal Sarõoğlu beylik silahõyla evinde canõna kõydõ. 6. Sayfada Karikatürün usta ismi ve gazetemiz çi- zeri Turhan Selçuk, bugün gazetemi- zin Şişli’deki merkez binasõnda saat 14.00’te düzenlenecek törenin ardõn- dan toprağa verileceği Nevşehir’in Hacõbektaş ilçesine uğurlanacak. Sanat dünyasõnõn büyük ustasõ Sel- çuk’un kaybõ siyaset, bilim, sanat ve iş dünyasõnda büyük üzüntü yarattõ. 10. Cumhurbaşkanõ Sezer, Selçuk’un Türk Aydõnlanmasõ için önemli bir çizer ol- duğunu belirtti. 10 ve 11. Sayfada Gerçek bir ilerici FÜRUZAN: Sanatõnõ evrensel bir çizgiye ta- şõdõ. 12 Mart, 12 Eylül’de baskõlara karşõ dün- ya görüşünden asla caymayan bir ilericiydi. ÇETİN ALTAN: Geçen gün Turhan Sel- çuk’la telefonda konuşmuştum... O konuş- mamõzda ömrümüzün en az 50 yõlõ vardõ. BEDRİ KORAMAN: Namuslu çizgileriyle siyaseti irdeleyen çok usta bir çizerdi. Gü- le güle koca Turhan Selçuk. 10. Sayfada SELÇUK’uuğurluyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog