Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30837 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 MART 2010 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mandela ve Atatürk Siyasal, toplumsal, kurumlar arası gerilimlere iktidar ve çevresinin ürettiği yorumlardan birkaçı şöyle: - Bunlar normalleşme sancıları. - Halkın gerçek egemenliği şimdi başlıyor. - Tam demokrasinin ayak seslerini duyuyorsunuz. - Gerçek iç barışa ve toplumsal uzlaşmaya Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Turhan Selçuk Dünyaca tanınan bir çizgi ustasını yitirdi Türkiye. Evrensel insanlığa, laik dünya görüşüne, Atatürk Cumhuriyetine inanan bir düşün adamını yitirdi Türkiye. 1950’lerden beri tanıdığım bir dost, bir kafadar, güncel olaylara çizgileriyle tanıklık eden, tarih yazan bir aydın, aydınlıkçıydı Turhan Selçuk! “Cumhuriyet”, dün de ara ara vuran depremlerin Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Dünya karikatürünün duayenlerinden, gazetemiz çizeri Turhan Selçuk (88) yaşamõnõ yitirdi. Selçuk için ilk tören yarõn gazetemiz merkez binasõnda gerçekleştirilecek. Selçuk, Hacõbek- taş’ta son yolculuğuna uğurlanacak. Cumhurbaşkanõ Gül ve siyasetçiler Turhan Selçuk’un saygõyla hatõrla- nacağõnõ vurguladõ. Sanatçõ dostlarõ Selçuk’un hem cesur hem yetenekli hem de kuşaklar ötesi bir çizer oldu- ğuna dikkat çekti. 10 ve 11. Sayfada En yakıcı gerçek: İşsizlik İşsiz sayõsõ 3.5 milyona çõktõ. Akademis- yenler ve sendikalar bu rakamõn gerçeği yansõtmadõğõnõ, işsiz sayõsõnõn 5 milyonun üzerinde olduğunu belirtiyor. Yõllardõr iş arayan ve on binlerce işlet- menin kapõsõna kilit vurulmasõyla işsiz ka- lan milyonlar “iş bulma” umutlarõnõ tü- ketiyor. Karamsarlõk ve intiharlar artõyor. Genç nüfusun iş başvurularõ sürekli so- nuçsuz kalõyor. Ailesine bağõmlõ olarak ya- şayan gençlerin psikolojileri bozuluyor. Milyonlar işini kaybetme korkusu yaşõyor. İşsizlik gerçeği ve çözüm önerileri Yakında C’te SELÇUK’uyitirdik TURHAN DA YOK ARTIK Ali SİRMEN 4. Sayfada GÜLE GÜLE TURHAN AĞABEY... Hikmet ÇETİNKAYA 5. Sayfada SEVGİLİ TURHAN Orhan BİRGİT 7. Sayfada BÜYÜK USTAYA VEDA Semih POROY 10. Sayfada ÇİZGİNİN BİTMEDİĞİ YER Ahmet TAN 17. Sayfada DUYGUDA, DÜŞÜNCEDE, ÇİZGİDE SONSUZLUK... Zeynep ORAL 20. Sayfada Karikatürün dünya ölçeğindeki ustasõ aramõzdan ayrõldõ Tramvay faciası İstanbul Güngören’de raylardan karşõya geç- meye çalõşan 3 öğrenciye tramvay çarptõ. 25 metre sürüklenen Bahçelievler Kemal Hasoğlu Lisesi hazõrlõk sõnõfõ öğrencile- rinden Denis Tekin ölür- ken, iki öğrenci ağõr ya- ralandõ. 3. Sayfada ‘Danıştay yönetsin’ Danıştay’ın Ankara’daki ulaşõm ücretleriyle ilgili iptal kararõna tepki göste- ren Başbakan, 6 yõl önce- ki fiyatlara dönmenin be- lediyeyi batõracağõnõ söy- ledi. Erdoğan, “Ondan sonra gelsin, Danõştay bu- rayõ işletsin, yürütsün” di- ye konuştu. 5. Sayfada Ergenekon, Erzincan iddianamesi ve ‘bomba yüklü kamyon’ komisyonu gerdi Meclis’te kavgaİnsan Haklarõ Komisyonu’nda Başkan Üskül’ün, CHP’lilerin Haberal ve Hil- mioğlu’nu ziyaret istemlerini duymazdan gelip konuyu değiştirmeye çalõşmasõ üzerine CHP’li Ersin sinirlenip sertçe ma- saya vurdu. Bardaklar devrildi, vekillerin üzerine çay döküldü. CHP’li Özde- mir’in Erzincan iddianamesine yönelik eleştirilerine AKP’liler tepki gösterdi. TRT’nin askeri mühimmat sevkõyatõ yapan kamyonla ilgili haberi çarpõtarak vermesine AKP’liler bile ‘Pes’ dedi. AYŞE SAYIN’ın haberi 8. Sayfada Başkentte durdurulan, TSK’ye ait mü- himmatõ taşõyan kamyonla ilgili ihbarõn “Mehmet Ali” rumuzuyla e-posta yoluy- la yapõldõğõ ortaya çõktõ. E-postada, kamyonun plakasõ verilerek, silah ve bom- ba taşõdõğõ iddia edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcõlõğõ ile Emniyet Müdür- lüğü, e-postayõ gönderen kişinin kimliğini araştõrõyor. CHP’li Anadol, TRT’nin yayõnõnõ “felaket” olarak nitelendirerek “İhbar Amerika’dan mõ geldi? Belli ki kumanda merkezi var” dedi. CHP, TRT’yi Meclis gündemine taşõdõ. 8. Sayfada TÜRKİYE’YE ELEŞTİRİ YAĞMURU ABD’den çarpıcı rapor ERMENİ İDDİALARINI KABUL ETTİLER İsveç de 1 oyla ABD Temsilciler Meclisi Dõş İlişkiler Komitesi’nin ardõndan İsveç Parlamentosu da, 1915 olaylarõnõ soykõrõm olarak ta- nõmlayan tasarõyõ 130 “hayõr”a karşõlõk 131 “evet” oyuyla ka- bul etti. Kararõn ardõndan Erdoğan’õn İsveç ziyareti ertelen- di, Büyükelçi Korutürk Ankara’ya çağrõldõ. 12. Sayfada Erdoğan deprem bölgesinde Başbakan Erdoğan, Elazığ depreminde zarar gören köylerde incelemelerde bu- lundu. Ziyaret öncesinde köylerde biriken çöpler toplandı, enkaz yığınları kaldı- rıldı, çamur olan yollara mucur döküldü. Erdoğan’ın taziye çadırlarını ziyare- tine 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özaslan eşlik etti. Dep- remzede kadınların askerlere teşekkür ederek, “Yardımımıza koştular” de- mesi üzerine Erdoğan, “Yaptığınız yardım ve kurtarma hizmetlerinden do- layı size teşekkür ediyorum” diyerek Özaslan’a sarılarak öptü. 9. Sayfada Komutanlar Poyrazköy’de Genelkurmay Başkanõ Orgeneral Başbuğ ve be- raberindeki komuta he- yeti, Poyrazköy soruş- turmasõyla gündeme ge- len SAS ve SAT ko- mandolarõnõn eğitimleri- ni izledi. Deniz Kuvvet- leri Komutanõ Oramiral Yiğit ise Başbakan’a yö- nelik hakaret iddialõ pa- rola ve işaretle gündeme gelen Erdek Mayõn Filo Komutanlõğõ’nõ ziyaret etti. 8. Sayfada Dikkat çeken tatbikat MİLYARDERLER SERVETLERİNE SERVET KATTI 14. Sayfada SÜPER LOTO ÇEKİLDİ 4 - 9 - 14 - 22 - 45 - 51 ÇAYLAR DÖKÜLDÜ İHBARCI ARANIYOR OECD’nin gözüne battõ Kıdem tazminatı kaldırılsın çağrısı Ekonomik İşbirliği ve Kalkõnma Örgütü OECD’den Türkiye’ye ‘kõdem tazminat- larõnõ kaldõrõn’ önerisi geldi. Örgütün 2010 Büyümeye Geçiş Raporu’nda, “Kayõtlõ sektörde istihdamõn korunmasõnõ, hem kõ- dem tazminatlarõnda reforma giderek hem de geçici işçiliğin kolaylaştõrõlmasõ suretiyle rahat hale getirin” denildi. 15. Sayfada ‘İDDİANAME PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA GİBİ’ 7. Sayfada YAŞAR KEMAL: TURHAN’DA İNSANLIK, AĞLARKEN GÜLENDİR 11. Sayfada ÇİZGİNİN ÇAĞDAŞ YÜZÜYDÜ 10. Sayfada Fotoğraf:AA ABD Dõşişleri Bakanlõğõ’nõn İnsan Hak- larõ Raporu’nda Türkiye’de işkencenin res- mi olmayan yerlere kaydõğõ vurgulandõ. Yargõç ve savcõlarõn yakõn ilişkilerinin adil duruşma hakkõnõ engellediği, uzun gözal- tõlarõn sorun olduğu belirtildi. İşçi ey- lemlerine geniş yer verilirken asgari üc- ret eleştirildi. Siyasilerin tarikatlarla iliş- kilerinin sürdüğüne dikkat çekildi. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 13. Sayfada Dışişleri Baka- nı Clinton.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog