Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30836 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 MART 2010 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Medyaya Hükmetmek Zor Değişen, başkalaşan dünyada medyanın, gazetecilerin işlevini ayda birkaç kez irdelemeye çalışıyorum. Başlangıçta “acaba gereğinden fazla mı” diye düşünürken güncel gelişmeler gösteriyor ki az bile. İçinden geçmekte olduğumuz dönemin adıyla ilgili tartışma yok, şu tanımda herkes birleşiyor: İletişim çağı. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK İki Lider İki Netlik Arayışı... Biri iktidar partisinin, diğeri ana muhalefetin lideri… Biri dışarıda diğeri içerideki önemli olaylarda “netlik” arıyor. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın son grup toplantısındaki kimi sözleri dün medyada ön plandaydı. Öyle irdelemeler ki daha çok tartışılacağa benziyor. Baykal darbelere karşı. Kanıtı? Bugüne kadarki Arkası Sa. 8. Sü. 1’de MAYISA KADAR STAND-BY YOK 13. Sayfada KORELİLER NÜKLEER İÇİN SİNOP’TA 12. Sayfada ABD İLE ALAY ETTİ 10. Sayfada Arkası Sa. 8. Sü. 8’de Orgeneral Saldõray Berk’in Alevi köylerine yardõmlarõ iddianameden sonra eklere de yansõdõ Alevi sevgisi de suç MÜSTEŞARLA TARTIŞMALI BULUŞMA Çolakkadõ: Evet görüştük İstanbul Cumhuriyet Başsavcõ Vekili Turan Ço- lakkadõ, 26 Şubat 2010’da Four Seasons Otel’de Adalet Bakanlõğõ Müsteşarõ Ahmet Ka- rahan ile ‘idari işlere ilişkin’ görüştüklerini söy- ledi. Balyoz operasyonu kapsamõnda görevdeki 3 asker daha tutuklandõ. Emekli Orgeneral Çetin Do- ğan’õn avukatõ tutukluluğa itiraz etti. Dilekçede pla- nõn “uydurma” olduğu belirtildi. 6. Sayfada ALEVİ İŞADAMLARINA GÖZALTI Soruşturmada yeni boyut Erzincan’daki soruşturma Alevi işadamlarõna yöneldi. Önceki gün düzenlenen operasyonla es- ki Erzincan Hacõ Bektaş Veli Kültür Derneği Baş- kanõ kuyumcu Binali Bircan ile CHP milletve- killerinin gizli tanõk “Munzur”la buluştuğu Pa- radise pastanelerinin sahipleri Abdullah ve Er- dal Erdoğan gözaltõna alõndõ. Bircan serbest bõ- rakõldõ. MİYASE İLKNUR’un haberi 6. Sayfada İlginç değerlendirme Erzincan’daki Ergenekon soruştur- masõ kapsamõnda 15 yõla kadar hapsi istenen Orgeneral Berk’in “Alevi sevgisi”ne iddianamenin ekleri arasõnda yer verildi. Ek- lerde “Berk’in Alevi köy ve dedeleri ziyaretlerinde hanõmefen- di her zaman kendisine eşlik etmektedir. Berk’in Alevi köyleri- ne olan ilgisi kendini meşrep olarak Aleviliğe yakõn hissetme- sinden kaynaklandõğõ değerlendirilmektedir” denildi. 6. Sayfada CHP’den suç duyurusu Meclis’te konuşan CHP’li Özde- mir, Berk’in Alevi köylerine hizmet götürmesinin suç olarak sa- yõldõğõnõ belirterek ayrõmcõlõk suçunu işleyen başsavcõ hakkõn- da devletin harekete geçmesini istedi. İlk kez bir savcõ tarafõn- dan AKP hükümeti döneminde Alevi olmanõn suç olduğunun be- lirtildiğini vurgulayan Özdemir, “Bu kürsüden açõkça bu savcõ hakkõnda suç duyurusunda bulunuyorum” dedi. 6. Sayfada En yakıcı gerçek: İşsizlik Örnek konser Kriz döneminde 50 işçiyi işe alan işletmelerde konser vereceğine söz veren sanatçõ Yavuz Bingöl, Çorlu’da 45 işçiye istihdam yaratan Top- rak Deri-Kürk Tekstil’de konser verdi. ERDAL ÖZ- CAN’ın haberi 8. Sayfada İşsiz sayõsõ 3.5 milyona çõktõ. Akademis- yenler ve sendikalar bu rakamõn gerçeği yansõtmadõğõnõ, işsiz sayõsõnõn 5 milyonun üzerinde olduğunu belirtiyor. Yõllardõr iş arayan ve on binlerce işlet- menin kapõsõna kilit vurulmasõyla işsiz ka- lan milyonlar “iş bulma” umutlarõnõ tü- ketiyor. Karamsarlõk ve intiharlar artõyor. Genç nüfusun iş başvurularõ sürekli so- nuçsuz kalõyor. Ailesine bağõmlõ olarak ya- şayan gençlerin psikolojileri bozuluyor. Milyonlar işini kaybetme korkusu yaşõyor. İşsizlik gerçeği ve çözüm önerileri Deprem bölgesindeki Bolu Dağõ Tüneli’nin inşaatõna sismik araştõrma yapõlmadan başlanmõş Müdürün tünel itirafõFay hattı yolu kesebilir Karayollarõ Genel Müdürü Cahit Turhan, Bolu Dağõ Tüneli için sis- mik araştõrma yapõlmadõğõnõ açõkladõ. TBMM Dep- rem Araştõrma Komisyonu’na bilgi veren Cahit Tur- han, “Fay hattõ yolu kesebilir, bizim önceliğimiz ula- şõmõn sağlanmasõ. Önemli olan yapõlarõn depreme dayanõklõ olmasõ” diye konuştu. 9. Sayfada Can kaybı yanlış sayılmış Elazõğ depreminde can kayõplarõnõn doğru saptanmadõğõ ortaya çõktõ. Ölümlerin sayõsõnõn 51 değil 41 olduğu açõklandõ. Karõşõklõğõn, ölenlerin nüfus cüzdanlarõndaki isim- lerinin farklõ, köydeki halk arasõndaki isimlerinin farklõ olmasõndan kaynaklandõğõ, ölen bir kişinin de iki kez sayõlmõş olduğu bildirildi. 9. Sayfada İstanbul hazır değil Uzmanlar İstanbul’un dep- reme hazõr olmadõğõ konusunda görüş birliği için- de. Kentte 1.6 milyon binanõn dayanõklõ hale geti- rilmesi için hiçbir sistemli çalõşma yapõlmadõ. 1000 kadar okulun sadece 219’u yõkõlõp yeniden ya- põlõrken, 394’ü güçlendirilebildi. Hastanelerin de yüzde 86’sõnda güçlendirme yapõlmadõ. 9. Sayfada BAŞKENTTE HAREKETLİ SAATLER TSK’nin aracına ihbar BAKAN’IN TURU Çocuklar için umut Adalet Bakanõ Ergin ka- muoyunda taş atan ço- cuklar düzenlemesi ola- rak bilinen yasa tasarõsõ- na destek için muhalefet partilerinin grup baş- kanvekillerini ziyaret et- ti. CHP ve MHP, Öca- lan’a af yolu açõlmama- sõnõ istedi. 4. Sayfada MÜZELERDE TALAN 500 eser yağmalanmış Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nden 18 eserin çalõnmasõ buz- dağõnõn görünen kõsmõ. Sayõm heyetinde yer alan Osman Altõntaş, “Müzeden en az 400- 500 eser çalõnmõş” dedi. SELDA GÜNEYSU’nun haberi 16. Sayfada Şehitler uğurlandõ Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Koçyiğit bölge- sinde pazartesi günü te- rör örgütü PKK’nin dö- şediği mayına basarak şehit olan Piyade Onba- şı Onur Ayaydın İstan- bul’da, Ayaydın’dan sonra aynı yerde şehit olan İsa Keskin de Sam- sun’da son yolculuğuna uğurlandı. Ayaydın’ın babası, “Biz evladımızı vatanla evlendirdik. Çok gururluyuz. Dim- dik durup, kimseyi sevindirmeyeceğiz” dedi. 8. Sayfada Rahmi Koç kaza geçirdi Koç Holding Şeref Baş- kanõ Rahmi Koç, yurtdõşõ tatili sõrasõnda kayak ya- parken kaza geçirdi. Koç Holding’den yapõlan açõk- lamada, Koç’un, önceki gün geçirdiği kaza sonu- cunda femur kemiğinde kõrõk meydana geldiği be- lirtildi. 12. Sayfada Cumhuriyet ‘en iyi’ gazete Galatasaray Üniversite- si öğrencileri, Cumhuri- yet’i 2009’un en iyi ga- zetesi seçti. Edebiyat, ba- sõn, iş-ekonomi gibi alan- larda seçmeler yapõldõ. En iyi yazar ödülünü Hõn- cal Uluç alõrken Haldun Dormen’e de onur ödülü verildi. 3. Sayfada Yavuz Bingöl sözünü tuttu Fotoğraflar:SERKANYILDIZ/AA Orgeneral Saldıray Berk. Çolakkadı. Yakında C’te Ankara polisi dün akşam “ihbar üzerine” Etimesgut’ta bir kamyonu durdurdu. Mühimmat ele geçirildiği haberlerinin duyulmasõndan kõ- sa süre sonra TSK’nin, kamyonu rutin silah sevkõyatõ için kiraladõ- ğõ ve içinde 900 el bombasõ bulunduğu ortaya çõktõ. İzin belgeleri ibraz edilirken kamyon emniyete götürüldü. Ankara’ya dün 12 kam- yonla daha sevkõyat yapõldõğõ kaydedildi. TRT’nin “bombalarõn se- ri numaralarõnõn kazõnmõş olduğu” iddiasõ yalanlandõ. 8. Sayfada Zirve karõştõ Beşiktaş sahasõnda İstanbul Belediye’yi 2-0 yendi. Bur- saspor ise Kasõmpaşaspor’u 2- 0’la geçerek puanõnõ 49’a çõ- kardõ ve 1 maç eksiğiyle ikin- ci sõrada yer aldõ. Spor’da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog