Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30835 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10 MART 2010 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 370 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Boş Beklenti: Kadın Haklarına Yeni Bir Açılım? Dünya Kadınlar Günü büyük kentlerde kimi yerde konserlerle, kimi yerlerde düzenlenen toplantılardaki konuşmalarla kutlandı. Batı’daki uygar ülkelerden çok önce kadına seçme ve seçilme hakkı tanıyan ülkemizin ne denli Arkası Sa. 8. Sü. 1’de ERDOĞAN’A ‘İSLAMA HİZMET’ ÖDÜLÜ 8. Sayfada BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SİL BAŞTAN 11. Sayfada KREDİ KARTINDA FAİZ İNDİRİMİ 13. Sayfada Depremin vurduğu Elazığ yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgede dün sabaha kadar 800 artçı sarsıntı hissedildi. Depremzede- ler geceyi çadırlarda geçirdi. Askeri birlikler, gece boyu hasarlı köylerde çevre güvenliğini sağlarken Türk Kızılayı ekipleri sey- yar mutfaklar aracılığıyla sıcak yemek dağıttı. 9. Sayfada ‘Kerpiç depreme dayanır’ Elazığ’da yıkılan evlerin Başbakan Erdoğan’ın dediği gibi kerpiç değil, yığma taş olduğu belirtil- di. Mühendislik kurallarına uygun inşa edilen kerpiç yapıların, yine aynı şartlarda yapılmış beton yapılara göre depreme iki kat daha dayanıklı olduğuna dikkat çekildi. 9. Sayfada Depremde yakınlarını kaybedenler acıya dayanmaya çalışıyor. Okçular köyünde depremde 18 yaşındaki kızı Hatice’yi kaybeden Süpha Kılıç “Ben şimdi nasıl yaşarım?” diyerek gözyaşı dök- tü. Yukarı Demirci’de yaşayan Özcan Demirtaş da 4 kardeşi- ni kaybetti. Demirtaş, “Okula gidecekleri için erken yattık. Sa- bah cesetlerini ellerimle çıkardım. Bu acıya kim dayanabilir” de- di. Deprem gecesi birlikte uyuduğu annesi ve anneannesi ölen 15 günlük Aleyna ise enkazdan sağ çıkarıldı. 9. Sayfada ‘Ben şimdi nasıl yaşarım?’ UZMAN GÖRÜŞÜ 6’lık deprem İstanbul için yıkım olur Namõk Tan, ABD’den net bir mesaj gelinceye kadar Ankara’da kalacak Elçi bekleyecek 13’ü Hoca Ali Rõza’nõn olmak üzere 18 eser çalõndõ Resim ve Heykel Müzesi’nde soygun Türkiye’nin önde gelen müzelerinden birisi olan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müze- si soyuldu. Müzeden 13’ü ressam Hoca Ali Rõ- za’ya ait olmak üzere, toplam 18 eserin ça- lõndõğõ bildirildi. Çalõnan eserlerin yerine fo- tokopilerinin konulduğu tespit edildi. Devlet Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Os- man Gündoğdu yaptõğõ açõklamada, hõrsõzlõk olayõnõn yeni olmadõğõnõ öne sürdü. Hoca Ali Rõza’nõn eserleri dõşõnda 5 eserin de çerçeve- sinden alõndõğõ ortaya çõktõ. Bu eserlerin res- samlarõ henüz belirlenemedi. Arka Sayfada Reuters’in kadõna bakõş anketi Türkiye’de ‘kadının yeri’ eviymiş Reuters’in Ipsos’a yaptõrdõğõ uluslararasõ an- ket sonuçlarõ Doğu toplumlarõnda kadõn ko- nusundaki muhafazakâr bakõşõ ortaya çõkardõ. Ankete göre “Kadõnõn yeri evidir” ifadesini doğ- ru bulanlarõn çoğunlukta olduklarõ ülkelerin ba- şõnda yüzde 54’lük oranla Hindistan yer alõyor. Türkiye ise yüzde 52 oranõyla Hindistan’õ iz- ledi. Japonya yüzde 48; Çin, Rusya ve Maca- ristan yüzde 34 ve Güney Kore yüzde 33 ile ka- dõnõ evde görmek isteyen ülkeler arasõnda yer aldõ. Dünya genelinde ise yetişkinlerin yüzde 74’ü, bu ifadeyi yanlõş buluyor. Arka Sayfada Şemdinli’de mayõn tuzağõ Aynı bölgede ikinci şehit Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlõ Derecik beldesi Koçyiğit bölgesinde önceki gün, terör örgütü PKK’nin döşediği mayõna basan Piya- de Onbaşõ Onur Ayaydõn’õn şehit olmasõnõn ar- dõndan bölgede başlatõlan operasyonda mayõna basan Piyade Onbaşõ İsa Keskin de şehit oldu. Şehit Keskin’in Samsun’un Vezirköprü ilçe- sine bağlõ Narlõsaray beldesinde yaşayan ailesi acõ haberle yõkõldõ. Evli ve 2 çocuk babasõ olan Keskin’in terhisine 2.5 ay kaldõğõ belirtildi. Şe- hit onbaşõlar Ayaydõn ve Keskin bugün mem- leketlerinde toprağa verilecek. 7. Sayfada Başbakan Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi Dõş İlişkiler Komitesi’nin 1915’teki Ermeni tehcirini soykõrõm olarak kabul etmesi üzerine Ankara’ya çağrõlan Washington Büyükelçisi Tan’õn durum net- leşene kadar Türkiye’de kalacağõnõ söyledi. Erdo- ğan, ABD’nin Türkiye gibi stratejik bir ortağõnõ fe- da edeceğine inanmadõğõnõ belirtti. 11. Sayfada CHP lideri Baykal, ABD’de kabul edilen tasarõ- nõn genişletildiğini ve yalnõzca 1915 değil, Cum- huriyet dönemine de uzanan 1915-1923 arasõyla ilgili olduğunu vurguladõ. Baykal, “Hedef sadece Osmanlõ İmparatorluğu dönemi değil, Türkiye Cumhuriyeti dönemi, Atatürk dönemi de hedef ha- line getirilmek isteniyor” dedi. 5. Sayfada MHP lideri Bahçeli, Başbakan Erdoğan’õn ABD gezisini iptal etmesini ve Ermenistan’la ilişkilerin dondurulmasõnõ istedi. Hükümetin bu konuda ye- terince tepki koyamadõğõnõ öne süren Bahçeli, Er- menistan’la imzalanan protokolün geri çekilmesi çağrõsõnda bulundu. Bahçeli, İncirlik’in kullanõmõna ilişkin yeni düzenleme de istedi. 4. Sayfada Belçika tutuklu yargılayacak Belçika yargõsõ, geçen haf- ta yakalanan terör örgütü Kongra Gel Başkanõ Kar- tal ve yardõmcõsõ Aydar’õn da aralarõnda bulunduğu 8 kişinin tutuklu yargõlan- masõna karar verdi. PKK’nin Belçika’yõ bu hafta bazõ binalarõ bom- balamakla tehdit ettiği öğ- renildi. 4. Sayfada 21. Ankara Uluslarara- sõ Film Festivali bu ak- şam başlõyor. Dünyaca ünlü sanatçõlarõn katõla- cağõ, ulusal film yarõş- malarõnõn düzenleneceği festival 10 gün sürecek. Açõlõşta, festivale katkõ- larõndan ötürü gazetemi- ze teşekkür plaketi veri- lecek. 16. Sayfada Konsolosluğu silahla bastı Bakırköy’deki Ukrayna Başkonsolosluğu’na silah zoruyla girmeye çalõşan ve elindeki çantada bomba bu- lunduğunu söyleyen Volkan Özbubak polis tarafõndan vuruldu. Yetkililer olayõn siyasi ya da terör boyutu- nun olmadõğõnõ belirtti. CİHAN ORUÇOĞLU’nun haberi 3. Sayfada BAHÇELİ: İLİŞKİLERİ HEMEN DONDURUNBAYKAL: HEDEF TÜRKİYE CUMHURİYETİERDOĞAN: ABD BİZİ FEDA EDEMEZ İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bö- lümü Öğretim Üyesi Prof. Ha- luk Eyidoğan, 6.0 büyüklüğün- deki bir depremin İstanbul’un eski semtlerinde, sahil kesi- minde yıkımlara, ağır hasara ve can kaybına yol açabileceğini söyledi. İMO İstanbul Şubesi Başkanı Cemal Gökçe de ge- cekonduya kaçak kat çıkarak yapılan binaların hasar göre- ceğini vurguladı. ÖZLEM GÜ- VEMLİ’nin haberi 9. Sayfada Başkentte sinema günleri Deprem bölgesinde en büyük ihtiyaç ekmek ve su. Görevse çocuklara düştü. Depremde yıkılan konutların kerpiç değil daha çok yığma taş olduğu ortaya çıktı. Uz- manlar kerpiç yapıların depreme daha dayanıklı olduğunu öne sürdü. (Fotoğraflar AA) SAVCIYA SUÇ DUYURUSU 6. Sayfada PASTANEYE ‘CİHANER’ BASKINI 6. Sayfada TÜRKEL MİNİBAŞ EVİ AÇILIYOR 17. Sayfada ELAZIĞ‘DA 800 ARTÇIELAZIĞ‘DA 800 ARTÇI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog