Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30826 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 MART 2010 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Hukuk, Demokrasinin Zemini Ne çok kullandığımız, eskittiğimiz sözdür: “Demokrasilerde çareler tükenmez.” Pek çok şey gibi bu söz de ters dönmüş görünüyor. “Çarelerde demokrasi tükenmez!” Zira üretilen her “çare” demokratik! Ne yaparsanız yapın, başına “demokratik” sözcüğünü ekliyorsunuz, tamam. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de ‘10 NUMARA’ VERGİ KAÇAĞI 13 Sayfada KRİZ HERKESİ VURUYOR 12. Sayfada ‘SAHNEDE EVİMDE GİBİYİM’ 17. Sayfada Şili’de artçı sarsıntılar korkutmaya devam ediyor. Ölü sayısı 700’ü geçti. Japonya’yõ tsunami vurdu, Pakistan sallandõ Deprem dünyayı etkiledi Şili’deki 8.8 büyüklüğündeki dep- remde ölenlerin sayõsõ 700’ü geçti. 1.5 milyon ev ve binanõn hasar gördüğü depremin 2 milyon insanõ etkilediği bildirildi. Şili’de artçõ depremler sü- rerken Pakistan da 6.2 ile sarsõldõ. Ja- ponya’nõn kuzey kõyõlarõnda 320 bin kişi tahliye edildi. 11. Sayfada İsmet Kasapoğlu ‘Madenlerde denetim yok’ Madencilik Sektörü Başkanlar Kon- seyi Başkanõ İsmet Kasapoğlu, Çalõş- ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ’nda yeterli deneyime sahip eleman istih- dam edilmediğinden belirtti. Kasa- poğlu kazalarõn kamuda azalõrken özel sektörde artmasõnõ da madencinin moralsizliğine bağladõ. MİYASE İLK- NUR’un söyleşisi 6. Sayfada Erdoğan ile Başbuğ, Köşk’teki üçlü zirvenin ardõndan sürpriz bir şekilde yeniden bir araya geldi Trafik hız kazandı İnceleme sürüyor Başsavcı katsayıyı sordu ‘Balyoz’da 13 kişi serbest bõrakõldõ Albay Özçoban tutuklandı Yargıtay Cumhuriyet Baş- savcõsõ Abdurrahman Yal- çõnkaya, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan yenilenen üni- versiteye giriş sistemi ve katsayõ konusunda alõnan ka- rar ve belgeleri talep etti. YÖK Başkanõ Prof. Dr. Öz- can, belgeleri gönderecek- lerini belirtti. 8. Sayfada EÜAŞ’ta atamalar ‘Yetki yasadışı’ Elektrik Üretim AŞ’de üst kadro ve pozisyonlara yapõ- lacak atama, görevden alma ve görev yeri değiştirme gi- bi işlemleri bakan iznine bağ- layan düzenlemenin şirketin yetkilerini daralttõğõ bildirildi. MURAT KIŞLALI’nın ha- beri 9. Sayfada Balyoz Planõ soruşturmasõ kapsamõnda yapõlan ikinci operasyonda gözaltõna alõnan 14 muvazzaf asker, bir emek- li astsubay ve bir sivil memur, dün adliyeye sevk edildi. Konya İl Jandarma Alay Ko- mutanõ Kurmay Albay Özço- ban ve bir asker tutuklandõ. İkinci operasyonda gözaltõna alõnan 13 kişi ise serbest bõ- rakõldõ. 8. Sayfada İNSANSIZ UÇAK İsrail 6 Heron gönderdi İsrail, Türkiye’ye veri- lecek toplam 10 He- ron’dan 6’sõnõ sevk etti. Heron’larõn bir iki hafta içinde silahlõ kuvvetlere teslim edilmesi bekleni- yor. Kalan diğer 4 He- ron’un sevkõyatõnõn da mayõs veya haziran ayõ içinde yapõlmasõ öngö- rülüyor. Böylece, 10 uçak, yer kontrol istas- yonlarõ ile veri termina- li teslimatlarõ tamamlan- mõş olacak. 5. Sayfada Middlesex Üniversitesi’nden akademisyen Doç. Dr. Ona- ran, hükümetlerin bütçe açõk- larõnõ kapatmak için sosyal har- camalarõ kõsacağõnõ, yani emekçilerin bir kez daha bedel ödeyeceğini söyle- di. ÖZLEM YÜZAK’ın söy- leşisi 9. Sayfada KAS HASTALARI İÇİN SÜRE DOLUYOR 3. Sayfada EL AKSA’DA ÇATIŞMA 11. Sayfada Fotoğraf:NECATİSAVAŞ Görüşmeyi Başbuğ istedi Genelkurmay Başkanõ Başbuğ, Prof. Dr. Doğramacõ’nõn cenaze töreninde bir sü- re sohbet ettiği Başbakan Erdoğan’a görüşme talebini ilet- ti. Bunun üzerine Erdoğan ve Başbuğ, Başbakanlõk’ta sürp- riz bir görüşme gerçekleştirdi. Yarõm saat olarak planla- nan görüşmenin 1 saat 15 dakika sürmesi dikkat çekti. ‘Bir kriz durumu yok’ Görüşmede, Balyoz soruşturmasõ ve askere sivil yargõ yolunun açõlmasõna ilişkin düzenle- menin masaya yatõrõldõğõ belirtildi. Kaynaklar bir kriz du- rumu yaşanmadõğõnõ bildirirken Başbakanlõk’õn açõkla- masõnda, 4 Mart’ta yapõlacak olağan görüşmenin “kõş tat- bikatõ nedeniyle” öne çekildiği vurgulandõ. 4. Sayfada Umudumuz millet Partisinin Ankara il kongresinde konuşan Bay- kal, Başbakan Erdoğan’õn “Parti kapatma mü- saadesini parlamento versin” önerisini değer- lendirdi. Baykal, “Ciğeri kediye emanet edin, di- yor. Peki onlar suçlu ise, onlar yargõlanma ihti- yacõ içinde ise... Hem sanõk hem de hâkim ola- caksõnõz” görüşünü dile getirdi. 5. Sayfada CHP LİDERİ DENİZ BAYKAL: Değişiklik martta Başbakan Erdoğan, yargõ reformuna ilişkin baş- ta anayasa olmak üzere, ilgili mevzuatlarda ya- põlacak değişikliklerin yaşama geçirilmesinin önem taşõdõğõnõ söyledi. Erdoğan, “Anayasa de- ğişikliği paketi en kõsa zamanda, yasa değişik- liklerini içeren reform paketi de mart sonuna ka- dar TBMM’ye sunulacak” dedi. 4. Sayfada ERDOĞAN TARİH VERDİ: Gizli mektup iddiasõ“28 Şubat ve Ticari Hayata Etkileri” konulu konferansta konuşan Erbakan, 28 Şubat ile ekonominin altüst olduğunu ve dõş güçlerin hazõrladõklarõ planõ bütün detaylarõyla uygulamaya koyduklarõnõ iddia etti. ABD Dõşişleri Bakanlõğõ’ndan Ankara Büyükelçiliği’ne gönderilen ve ha- len kasasõnda sakladõğõnõ söylediği bir mektuba dikkat çeken Erbakan, 28 Şubat’õn ABD tarafõndan organize edildiğini öne sürdü. 4. Sayfada 27 Nisan bildirisi ile ilgili tar- tõşmalara değinen AKP’li Ömer Çelik, bir şeyin muhtõra olmasõnõn, muhatabõnõn tavrõna bağlõ oldu- ğunu belirterek, “Birilerinin muhtõra olarak planladõğõ metin kesekâğõdõ haline gelmiştir” dedi. Darbecilere direnmenin ahlak ve namus mesele- si olduğunu savunan Çelik, “Başbakan şapkayõ alõp gitmezse darbe plan- layanlar ‘çete mensubu’, ‘eşkõya’ olur” diye konuştu. 4. Sayfada Dönemin Başbakanõ Erbakan, 28 Şubat’õ ABD’nin istediğini öne sürdü ‘Tasarı bu kez geçebilir’ Eski Büyükelçi Abramowitz, soykõrõm iddialarõnõn kabul edilebileceğini söyledi ‘Mektubu kasamda saklıyorum’ ‘Muhtırayı kesekâğıdı yaptık’ YÖK’ün ilk başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı dün düzenlenen devlet töreniyle son yol- culuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Şahin, Başbakan Er- doğan, Genelkurmay Başkanı Başbuğ, CHP Genel Başkanı Baykal, 9. Cumhurbaşkanı De- mirel, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Doğramacı’nın yeğeni Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sinan Çelebi, Ürdün Prensi El Hasan ve çok sayıda siyasetçi katıldı. 4. Sayfada Doğramacõ’ya devlet töreni Oylama Obama’nın tutumuna bağlı ABD’nin eski Ankara bü- yükelçilerinden Abramowitz, Kongre’nin bir kez daha tasarõyõ oylamay- la karşõ karşõya geldiğini belirterek, sonucun Başkan Obama’ya bağlõ ol- duğunu söyledi. Abramowitz, “Obama dahil olmazsa Kongre tasarõyõ ge- çirebilir” dedi. ABD Temsilciler Meclisi Dõş İlişkiler Komitesi Başkanõ Ho- ward Berman’õn da Türkiye’nin tarihiyle yüzleşmesini istediği belirtildi. Erdoğan: Süreç baltalanır Başbakan Erdoğan, ABD Temsilciler Mec- lisi Dõşişleri Komitesi’nde ele alõnacak 1915 olaylarõnõn “soykõrõm” ola- rak tanõnmasõnõ isteyen tasarõyõ değerlendirdi. Erdoğan, konuyla ilgili ola- rak, “Eğer 4 Mart’ta orada bir yanlõş adõm atõlacak olursa bu, süreci bal- talar. Bu yanlõş bir adõm olur” dedi. Erdoğan, ABD Kongre üyelerinin de bu hassasiyeti gözeteceklerinden emin olduğunu söyledi. 8. Sayfada Özlem Onaran ‘Bedel yine emekçiye’ Apple’dan acı itiraf: iÇocuk! Bilgisayar ve yazõlõm şirketi Apple, Çin’deki üç fabrikasõnda çocuk iş- çilerin çalõştõrõldõğõnõ itiraf etti. Apple, gerekli önlemlerin alõndõ- ğõnõ ve bir daha fabrikalarõnda ço- cuk yaşta işçi çalõştõrõlmayacağõ- nõ bildirdi. Çin’deki söz konusu fabrikalarda iPod ve iPhone üreti- mi yapõlõyordu. Arka Sayfada TEKEL işçisi pes etmiyor Özlük haklarõyla kamu kuruluşlarõna nakil hakkõ için 75 günü aşkõn süredir mücadele veren TEKEL işçileri ey- lemlerini kararlõlõkla sürdürüyor. Başbakan Erdoğan’õn yarõna kadar çadõrlarõn kaldõrõlmasõ istemine karşõn, işçiler haklarõnõ alana kadar Ankara’yõ terk etmeyi düşünme- diklerini açõkladõlar. 3. Sayfada F.Bahçe dağıldı G.Saray fark attı Turkcell Süper Lig’de şampi- yonluk hesaplarõ yapan Fener- bahçe, İstanbul Büyükşehir Be- lediyespor’a 2-1 yenilerek bü- yük yara aldõ. Sarõ-Lacivertli- lerin kaptanõ Alex, kõrmõzõ kart görerek takõmõnõ 10 kişi bõraktõ. Lider Galatasaray ise Kasõm- paşa’yõ 4-1 yendi. Spor’da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog