Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİ YET 5KASIM 20 1 0 CUM A kultur@cumhuriyet.com.tr KULTUR 'Ağa  Han  Müzesi H azineleri'  sergisi  27 Şubat 2011 gününe kadar Sabancı M üzesi'nde görülebilecek Islam sanatının başyapıtları EKİ N AKALIN îş Sanat Fazıl Say  'la açıldı Kültür Servisi   İ ş Sanat'ın 2010 2011  sezon açılışı  önceki gün şef Gürer Aykal yönetimindeki Borasan İ stanbul Filarmoni Orkestrası'nın,  Fazıl Say'a  eşlik ettiği konserle gerçekleştirildi.  Konserin ilk yarısında  Ravel'in  Sol Majör Piyano Konçertosu'nu seslendiren Say, izleyicilerin  yoğun  alkışlarına,  üç kez sahneye dönerek karşılık  verdi. Borasan İ stanbul Filarmoni'nin Fazıl Say'a  eşlik ettiği konserin ilk yarısında,  Ravel'in caz unsurlarıyla bezenmiş, canlı ve  enerjik Sol Majör Piyano Konçertosu  seslendirildi. Eserin bitiminde salondaki yüzlerce dinleyici tarafından dakikalarca alkışlanan Fazıl Say, sahneye dönerek izleyicilere  Gershwin'den  Summertime'ı sundu. Dinleyicilerin beğenisini  karşılıksız bırakmayan sanatçı, ikinci sahneye gelişinde  Âşık Veysel'in Kara Toprak türküsünden esinlenerek yazdığı  eserini  seslendirdi.  Say, son olarak da,   "Schindler'in Listesi"  fılnıinden bir parçayı yorumladı. Konserin ikinci yarısında onursal şefleri  Gürer Aykal'ın  yönetimindeki Borasan İ stanbul Filarmoni Orkestrası, Çaykovski'nin  olgunluk  dönemi eserlerinden; bestecinin gel gitli iç dünyasını yansıtan 4. Senfoni'yi  seslendirdi. n e kse l Türk ^ S^Srgân 'dak! Sakrp l k 013'te  Toronto'da açılacak  olan Ağa  H an İ slam  Sanatlan M üzesi'nin başyapıtları,  bugünf den başlayarak  27  Şubat  2011 'e kadar  Sabancı  M üzesi'nde  sergilenecek.  Ağa Han  bir  devlet  yöneticisi  değil,  bir cemaat lideri.  Bir inanç grubunun, İ smailiye  mezhebmin lideri. H z. M uhammed'in kızı  H z. Fatma ile  evlenen  H z Ali'den  olma H z. Hüseyin  ile  devam  eden soyaağacmı  sürdürdüğü  düşünülen bir kişi. Toronto'daki Ağa  H an İ slam  Sanatları M üzesi'nin bin parçalık kalıcı koleksiyonu  İ slam  uygarliğimn serüvenini  coğrafı  ve  tarihi bütünlüğüylc  yansıtıyor.  İ slamiyetin  Çin'den (U ygur Türklcri),  Orta Asya'ya (Afganistan),  Kuzey Afrika'dan  (Fas, Cezayir,  Tunus \ s.). İ ran'a, İ spanya'ya  (Endülüsler) kadar uzanan farklı  din, dil, mezhep  ve  etnik kökenden kolları müzede buluşuyor.  Koleksiyon, İ slam dininin, Emevilerden Kaçarlar'a, Osmanlılara kadar olan uzun soluklu  serüveninin  her ev   . Mavi  ipek kat'tan. resine yer veriyor.  KoOrta  Asya.  13. leksiyon,  Mimar Fumi\ üzvıl.  /• , ' hiko Maki tarafından "yaratıcı insanın ışığı" düşünülerek ta   ^ • sarlanmış  10 bin metrekarelik müzede  sergilenecek. 2007'den  beri dünyayı  dolaşan   "Ağa Han  Müzesi Hazineleri" sergisi müzenin tamtımım yapıyor.  Bu sergiyi ilk  defa  2007  yılmda  "Safevi  İ ranDünyanın Ezgisi" sergisi ile  birlikte  P aris'te  Louvre  M üzesi'nde  gördüm,  altı ay  önce de Berlin G ropius Bau'da.  Şu ana kadar yedi  farklı şehirde  yer  almış  olan yedi  serginin  hiçbiri  birbiriyle  tıpatıp aynı değildi. Seramikler  arasmda en çok  1011.  yüzyıl Maveranünnehir işi tabaklar  etkileyici.  Beyaz  arka plan > \ üzerine  siyah  harflerle  "Cömert   •  t lik  cennetin sakinlerine ait bir özelliktir, selametle" yazılı  Taşkent üretimi tabak, minimalist zarafetiyle  büyüleyici. 15. yüzyıl İ ran'mda yapılmış  ahşap işinde Hâfız'm  gazeli yazılı:  "sevgilinin gözleri ve kirpiklerine teslim  et 2 Pakistan İ LE tim  kendimi, gel, kubbeyi ve  pencereyi seyret (...) ibadetini bırakma,  şarabı bardağa koy.  Mutlu yaşamaya ve ayın yüzlerini sevmeye olan bağlılığını sürdür. Hâfız'ın  şiirlerini & söylemeyi unutma". 16. yüzyıl İ ran'mda yapılmış  çelik  bir alcm, İ slam dünyasımn ünlü "arabesk'leriyle,  kıvrımlı  motifleriyle  oyularak  süslenmiş.  Alemi  oluşturan bu a bitkisel  motifler  yan yana gelince "Y Allah, ya  Muhammed, ya Ali" okunuyor, hatta biraz  iyimser  bir  yorumla harflerin  bir aslan motifini  oluşturduğu da  söyleniyor. N adide Kuran sayfaları  var.  İ slamm ilk  döneminde, 8. yüzyılda  yapılmış parşömen üzerine yazılmış  bir Kuran sayfası. Her  şeye rağmen, serginin  yalmzca bir tane yıldızı  var:  "Şehn am e"n in  sayfaları.  . . 11.  yüzyılda  F irdevsi'nin  kaleme  aldığı  ve İ ran tarihini anlatan yapıt o gün bugündür, sayısız kere resmedildi. Ama bu kopya, hepsinden başka.  Çünkü bu el yazması,  Safevi  hükümdarı Şah  Tahmasp için hazırlanmış.  Safevi  Sultanı bu eser için  15 ressam, en az 2 kaligraf, tezhip sanatçıları, ciltçiler  getirtmiş.  Şah Tahmasp bu elyazmasım  1568'de  Kanuni'ye  hediye etmiş. Yazma,  19. yüzyıla  kadar Topkapı Kitaplığı'nda  saklanmış.  1903  ten sonra parça parça  2satılarak  dağılmış. "Firdevsi ve Gazneli Üç Şair"de ressam   Aqa  Mirzak  sanki  seyirci  ile  oyun oynamak istermişçesine  dışarı taşırmış  sahneyi. Batı sanatı doğayı  kopyalamayı bırakmak  için modern zamanları beklerken,  İ ranlı ressamlar bundan 400 yıl  önce, tasvir  ile  gerçeklik  arasmdaki yamlsamacı  ilişkiyi baştan kabul  etmişlerdi. İ nceliğin, narinliğin ulaşabileceği  son aşama "Şehname"nin  resimleri. Ağa  H an Türkiye'de  en çok mimari alanmda tanınır;  Ağa  H an Mimarlık Ödülleri  ile. D ünya çapmda, Pulitzer Ödülleri'nden sonra en popüler mimarlık ödülü sayılabilecek  olan Ağa  H an Mimarlık  Ödülleri, 1977'den  beri,  IV.  Ağa  Han'm girişimiyle,  konut, çağdaş  mimari, toplumsal gelişim,  restorasyon,  yeniden  kullamm ve  bölgesel  korama alanlarmda  verilmektedir. Türkiye'den  pek çok proje  farklı  alanlarda bu ödüle layık  görüldü. Şah  Tahmasp için hazırlanmış "Ş ehname"den bir yaprak. Eski Roma vilayetleri sergisi İ Ü'de I  Kültür Servisi   "G eç Roma ve  Erken Hıristiyan Dönemlerinde Sopianae ve Valeria" sergisi İ stanbul Üniversitesi  G üzel Sanatlar Bölümü'nde açıldı. Macaristan'ın Pecs Üniversitesi  Arkeoloji Bölümü ile İ stanbul Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi  Sanat Tarihi Bölümü ve İ stanbul Üniversitesi  Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü işbirliğiyle hazırlanan sergi kapsamında, günümüz Macaristan sınırları içinde kalan  eski Roma Vilayetleri  Sopianae ve Valeria'yı yakından tanrmak mümkün. Roma D önemi'nde Orta Avrapa'nın  en önemli yönetim merkezlerinden olan bu iki vilayette,  bölgede yapılan arkeolojik  araştırmalardan seçkiler  sunan sergi yarına dek izlenebilir.  Sergi  15 günlük aradan sonra Türkiye'deki  diğer üniversitelere  de gönderilecek. KORKU T  BORATAV T Ü YAP ' T A,  YO R D AM  K İ T AP  ST AN D I N D A "Hocaların hocası" Boratav, 3. S alon 601 B'deki  Yordam Kitap standinda son  kitabı EMPERYALİ ZM, SOSYALİ ZM VE  TÜRKİ YE'yi imzalıyor. Ardından kitabının tanıtım toplantısında okurlara sesleniyor. İ MZA: 6 Kasım 2010  Cumartesi, Saat: 14:00   15:30 PANEL: 6 Kasım 2010  Cumartesi, Saat: 15.45   17.00 Marmara Salonu "Korkut Boratav'ın Yarım Yüzyıllık  üretiminden D amıttığı Eser: Emperyalizm, Sosyalizm  ve Türkiye" Konuşmacılar: Korkut  Boratav E. Ahmet Tonak GökhanAtılgan Kurbanlarınız TURKKIZILAYI 1868 ile  amacına ulaşır! Ve ka le t le r iniz  İ ç in Tüm  Bankalardaki Türk  Kızılayı Hesabı www.kizilay.org.tr 168 ücretsiz  bağış ve danışma  hattı 2868  numaralı  Kızılay  Posta Çeki Tüm  Kızılay Şubeleri Kurban  Bedeli:4 1 0   TL /  2 8 0  Dolar /  2 1 0  Euro Morrison'a Legion d'honneur nişanı I  Kültür Servisi   Amerikah N obel ödüllü yazar Toni Morrison'a, F ransa'nın Legion d'honneur verildi.  "Afrikalı Amerikalı"  edebiyatının tanınması ve  gelişmesinde  önemli rol oynayan yazar  Morrison, Sevgili (Beloved)  adlı romanıyla  1988 yılında  Pulitzer Ödülü'nü kazanmıştı. Morrison ayrıca,  1993  yılında N obel Edebiyat  Ödülü'nü almıştı. Morrison, çarşamba günü F ransa'nın Legion d'honneur ödüllendirildi. N işanı Kültür Bakanı Frederic Mitterrand'ın elinden alan Morrison, "Bu nişanı almak benim için önemli, çünkü artık Fransa tarafından yalmzca memnuniyetle  karşılanmış olmuyor, aynı zamanda ödüllendirilmiş  de oluyorum" dedi. İ nternet ve  168 bağış  hattından  4 taksitle ödenebilir. m Y ordam  Kitapt T:  0212  528 19 10  W: www.yordamkitap.com  B: info@yordamkitap.com Builan  C u m h u T İ y e t ' İ n  katkılarıyla yayınlanmaktadır Q C  M ,  B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog