Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

5  KASIM  2010  CUM A CUM HURİ Y ET SAY FA dishab@cumhuriyet.com.tr DIŞ  HABERLER 11 Sanremo Sanat Yönetmeni: Bella Ciao'un yanı sıra G iovinezza da seslendirilsin... Fasist  mars tartısması Airbus zorunlu iniş yaptı •   Dış  Haberler Servisi  Avustralya havayolu şirketi Qantas'a ait  bir Airbus A380 tipi uçak teknik arıza yüzünden Singapur'a zoranlu iniş yaptı.  Singapur'dan Avustralya'nın  Sydney kentine 433  yolcu taşıyan uçak Batam Adası üzerindeyken motoranda bir  patlama meydana geldiği  ve uçağın bazı parçalamun adaya düştüğü, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Qantas olayın ardından Airbus A380 tipi uçakların uçuşlarını askıya aldı. . talyan Direnişçüer  Derneği Başkanı Arrigo  Petacco, "Direnişçüer ve faşistlerin  hiçbir  şekilde anlaşmaları  mümkün değil"diye  tepki gösterdi. 1, AS LI  KAYABAL Mİ LANO   Sanremo Muzik Festivali'nin  sanat yönetmeni  Gianmarco M azzi'n in İ talya'nm  ulusal  birliğinin  150.  yıldönümüne denk gelen  17  Şubat 2011  gecesi  festivalde  'Bella C iao'n un  yanı sıra faşist dönem marşlarmdan 'G iovin ezza'n m da müzisyenlerce  seslendirilmesi  önerisi  tartışma yarattı. Şubat 2011  'de  Sanremo'da  yapılacak festivalde İ talya'nin siyasi tari hinde iz bırakan şarkılardan bir  seçki planladıklanm  söyleyen  M azzi,   "Bella  Ciao'dan korkmamamız gerektiği gibi  faşist yönetime damgasını vuran 'G iovinezza' adlı marştan da  çekinmemek  gerekir" demişti. Ancak Mazzi,  gelen tepkiler üzerine önerisinden vazgeçti. İ talyan D irenişçüer D erneği AN PI'den yapılan  açıklamada  festival  yönetiminin yanlış ve  gülünç bir karar aldığına  dikkat çekilerek faşizmin İ talya'yı yıkıma  götürdüğüne vurgu yapıldı. AN PI Başkanı Arrigo  Petacco,  "Direnişçiler  ve  fa şistlerin  hiçbir  şekilde  anlaşmaları mümkün değil" dedi. M ussolini'nintorunu,  U lusal  İ ttifak  Partisi  milletvekili Alessandra  Mussolini  ise  M azzi'nin önerisine sıcak baktığım söyledi. D uçe'n in  torunu   "İ talyan  Komünistleri Partisi'nin lideri Olivero  D iliberto,  Giovinezza'yi söylesin; ben  de Bella  Ciao'yu  zevkle  söylerim. A  ya da  B sınıfı bir  tarih olamaz. Dedemin yöneticisi olduğu faşist parti, herkesi  temsil eden  bir  partiydi"  diye  dile getirdi  görüşünü. H ANSBLIX: ABD'lilerin  vendiği hiçbip adreste silah bulamadık •   Irak  Savaşı  öncesinde I rak'ta kitle imha  silahı  arayan kom isyon un başkanı  H ans Blix,  o dönem de ABD 'lilerin  silah  olduğunu söyledikleri  her yere  baktıklarmı  ama bir  şey  bulam adıklarm ı  söyledi. Tİ MUR  DEMİ RTAŞ BD   öncülüğündeki uluslararası güçlerin M art  2003'te I rak'ı  işgal  etm esine gerekçe  olan   "S addam H üseyin'in elinde kitle imha silahları  var" söylemini  değerlendiren dönem in  Birleşm iş M illetler  Kom isyon u Başkan ı Hans  Blix, "ABD  hem  kendisini hem  de  dünyayı J5lix, Bilgi Üniversiyanılttı"  dedi.  îstanbul tesi'ndeki konferanBilgi  Ü n iversitesi'n de konferans  veren Blix,  o sında Bush'u eleştirdi dön em de  ABD 'lilere ısrarlı bir  şekilde I rak'ta  silahlarm n erede olduğunu  düşündüklerini  sorduklarmı  ve  adı verilen yerlere gittiklerinde bir  şey bulam adıklarm ı  söyledi. ABD   Başkan ı  G eorge Bu sh 'u n raflardaki  yerini  gelecek hafta  alacak anı  kitabm da kitle im ha  silahı kon usuyla ilgili söylediklerini  de  aktardı. Eskort trafiği mafyaya uzandı ASLI KA Y A BA L Mİ LANO   İ talya'da Başbakan Silvio Berlusconi'nin Milano  ve Sardunya adasındaki konutlarında ilişki kurduklannı açıklayan eskort kızların başbakanla iliskiye  geçmesine aracılık eden kişilerin  aynı zamanda mafya örgütü Ndrangheta ile  derin bağlantıları olduğu öne  sürüldü. Dünkü II Fatto  Quotidiano  gazetesinde Davide Milosa imzasıyla yayınılanan haberde,  VIP dünyası menajeri Lele Mora hakkında Milano savcılığınca  genç kadınları  eskortluk yapmaya özendirdiği iddiasıyla yürütülmekte  olan  soruşturmanın hem  Berlusconi'nin konutlarında düzenlenen partiler hem  de M ora'nin N drangheta ile yürüttüğü ticari  ilişkiler ekseninde araştırıldığına dikkat çekildi. Ayrıca,  Berlusconi'nin  lideri  olduğu  PDL partisinin bölge danışmanı Nicole  Minetti ve  Tg  4  TV  kanalının yöneticisi Emilio Fede hakkında da genç kadınları fahişeliğe özendirdiği iddiasıyla soruşturma  başlatıldı. F ash  Ruby ile Nadia Macri  adlı eskortlann yaptıkları açıklamaların  M ora'nin  Kuzey  İ talya'da özellikle emlak ve  arazi alım satımında önemli bir rol üstlenen Kalabriya  mafyası  N drangheta  ile kurduğu ticari ilişkilerle birleştirilerek  bir  bütün  içinde  soruşturulacağına vurgu yapıldı. Başı  eskort  kız  skandallarından kurtulmayan Berlusconi, Milano  M otosiklet  F uarı'nın  salı günkü açılışında, Fash eskort  kız Ruby'nin serbest bırakılması için Milano  Emniyet  Müdürlüğü'nü araması ve  konutlarında düzenlenen  partiler  konusunda bir  açıklama  yapmazken   "Eşcinsel  olmaktansa  güzel  kızlara  bakmayı yeğlerim" demişti. A İ ngiliz yazar suçlu  bulundu •   Dış  Haberler Servisi   İ ngiliz yazar Alan  Shadrake (75)  bir kitabmda,  Singapur'da idam cezası uygulamasmı eleştirerek yargı sistemini küçük düşürdüğü gerekçesiyle suçlu bulundu.  Singapur Yüksek  M ahkemesi Yargıcı  Kuentin  Loh, Shadrake'nin görüşlerine açıklık getirmesine  fırsat verileceğini  söyledi, ancak bunun karan etkileyip etkilemeyeceği konusunda konuşmadı. Bush çok sinirlenmiş ABD ' d e  gazetelerin deki  haberlere  göre George Bush'un kitabmda  "S ilahları bulamadığımız zaman kimse benim  kadar sinirlenip  şok  olmadı... Bunu  her düşündüğümde hâlâ midem bulanıyor" dediği belirtilmişti. Blix, Bilgi Ü niversitesi'ndeki konferansmda  Bush 'u eleştirdi ve  savaşta  100  bin  kişinin  öldüğünü söyledi. Blix, ABD   yönetiminin I rak'ta  savaş açabilmek  için elindeki  kanıtlarm  azalmakta olduğunu düşünmüş olabileceğini  kaydetti. Nadia Macri  (yanda) isimli eskort kızla  da  adı  geçen Berlusconi'nin eşcinselleri hedef alan açıklamasına eşcinseller tepki gösterirken muhalefetteki Değerler İ talyası  lideri Antonio  di  Pietro, "Berlusconi taş  devrinde yaşıyor. Daha  da  kötüsü, etnik, cinsel, dinsel ayrımların yapılchğı  bir ıjağda kalmış" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.   (EPA) T.C. SAKARYA  4. İ CRA  M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü 'N D EN TAŞIN M AZ M ALIN  AÇ IK AR TTI R M A İ LAN I DOSYA  N O:  2009/ 49  TAL. SATIŞI  İ STEN EN  TAŞIN MAZ MALIN  EVSAFI:  Sakarya  İ li, Adapazarı  İ lçesi, 25J4pafta,  16429 parseldekayıtlı, BeşköprüM ah. G imeCad. 160N oluSokakN o: 14 Adapazarı/ Sakarya  adresinde kain kargir  ev ve arsa vasıflı taşınmazdır. Ana taşınmaz; kuzeyinden 7 metre, doğusundan 10 metrelik imar yollanna cephesi bulunan köşe  bir parseldir. Yüzölçümü  362,60  m2'dir. D 100  karayolunun  yaklaşık 30 40 metre kadar kuzey üst kısmmda kalmaktadır. Şehrin çarşı merkezine 5 km. mesafededir.  Etrafı  genellikle  konut şeklinde yapılaşmış  durumdadır. Topografik  olarak güneye doğru % 10 15 eğimli bir arazide yer almaktadır. Ana caddelere çok yakm olduğundan ulaşım sorunu yoktur. Yol,  su, elektrik, haberleşme vs.  gibi  alt yapı ve belediye mzmetlerinden yararlanmaktadır. Parselin sayılan tüm  bu özellikleri dikkate alınarak 1 m2'sinin değeri 90 TL;  buna göre parselin toplam zemin değere 362,60  m2x90 TL/ m2=  32.634  TL'dir. Taşınmaz, parsel üzerinde yer alan iki katlı olup yığma  kagir olarak inşa edilmiştir. Her  katmdan birer mesken bulunmaktadır. Binanm dış cepheleri  sıvalı ve boyalı, üzerinde ahşap çatısı mevcut ve marsilya kiremit örtülüdür. Üst kattaki meskene yan cephedeki dıştan merdiven ile çıkılmaktadır. Her  kattaki mesken aym  özelliklerde  olup her birinde girişte  ortada büyükçe bir hol,  üç oda, mutfak, banyowc  bulunmaktadır. Aynca  birer balkonu vardır. Tüm zeminler ahşap döşeme tahtası, mutfak  ve  ıslak  zeminler seramik kaplıdır. D uvarlar sıvalı ve  plastik boyalı, tavanlar alt katta sıvalı ve boyalı, üst katta ahşap tahta kaplıdır. İ ç kapılar ahşap ve yağlı  boyalı, dış pencere doğramalar PVC kaplı ve  ısı  camlıdır. Soba ısıtmalı ve yaklaşık  30 35 yıllık  olan yapınm her bir katmda 11.00x10.60= 116.60  m2 alana sahiptir. Sayılan tüm bu özelliklerinin yanı sıra bakım durumu da göz önüne almdığmda binanm m2 değeri  250  TL; buna göre yapınm tamammm değeri  116,60  m2x2  katx250 TL/ m2= 58.300,00 TL;  tamamı borçluya ait olan 16429 nolu parselin, üzerinde yer alan bina ile birlikte tamammm değeri:  32.634+ 58.300= 90.934,00 TL'dir. İ MAR DURUMU: Mevcut imar durumuna göre taşınmaz imar planmda İ skan Sahası olarak ayrılan alanda kalmakta ve  ayrık nizam da üç katlı  (A 3) yapı iznine tabidir.  Tapu kaydı ve  ekli çapı mahalline uygulandığmda çapı zeminine uygundur. SATIŞ ŞARTLARI: 1  Satış  10.12.2010  günü saat  13.30'dan  13.40'a  kadar Sakarya  Adliyesi  İ cra Daireleri Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen  kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa  alacaklan mecmuunu ve  satış masraflanm  geçmek  şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranm  talebi baki kalmak şartıyla 20.12.2010  günü aynı saat ve yerde ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada bu miktar elde edilememişse taşınmaz mal en çok artıranm taahhüdü saklı  kalmak üzere artırma ilanmda gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malm tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve  satış isteyenin alacağma rüçhanı olan alacaklarm toplammdan fazla  olması  ve  bundan başka  paraya çevirme  ve  paylaştırma  masraflanm  geçmesi  lazımdır. Böyle  fazla  bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2  Artırmaya  iştirak  edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin %20'si  nispetinde pey akçesi (Türk Lirası veya  devlet tahvili dışmdaki döviz kabul edilmeyecektir.) Veya bu miktar kadar milli bir bankanm teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para  iledir, alıcı istediğinde  10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.  D amga Vergisi, KDV, tapu harç ve  masrafları  alıcıya  aittir. Birikmiş  vergiler,  tellaliye  ve  tapu satım harcı  satış bedelinden ödenir. 3   İ potek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin  (*) bu taşınmaz mal üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı olan belgelerle  on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4  İ haleye katılıp  daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle  ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri  teklif  ettikleri bedel ile  son ihale bedeli arasmdaki farktan  ve  diğer  zararlardan ve  ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İ hale farkı  ve temerrüt faizi  aynca hükme hacet kalmaksızm dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa  öncelikle teminat bedelinden almacaktır. 5  Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin  görebilmesi  için dairede açık olup masrafı  verildiği  takdirde, isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6  Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş  sayılacakları, başka bilgi  almak isteyenlerin yukarıda yazılı  dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları  ile  satış  ilanınm tebliğ  edilemeyen alakadarlara İ .İ .K.'nun 127. maddesine göre tebliğ yerine kaim olacağı  ilan olunur.  22.10.2010 (İ .İ .K.  126) (*) İ lgililer tabirine irtifak  hakkı sahipleri de dahildir. (Basm:  74587) ANMA "Köyün  Gücü"nün  yazarı, Vakfımızın  Onursal  Başkanı CUMHURİ YET OKURLARI'NA ÖZEL BAY RAM  TATİ Lİ TÜRKİ Y E1 Nİ N DÖRT Bİ R Y ANINDAN CUMHURİ Y ET OKURLARI KURBAN  BAY RAMITATİ Lİ NDE KEMER DE BULUŞUY ORÜ! DAİ M A  RESORT  DELUX  HOTEL TEŞ EKKUR G ERÇEKLEŞTİ RD İ Ğ İ   BAŞARILI OP ERASYON LA  BAN A  YEN İ D EN YAŞAM   YOLU N U  AÇ AN   D EĞ ERLİ Bİ Lİ M AD AM I ,  ÖRN EK  İ N SAN , SEVG İ Lİ  AĞ ABEYİ M İ Z  VE  H OC AM IZ ; ESOG Ü   TIP  F AK.  G EN EL  CERRAH İ AN ABİ Lİ M  D ALI  ÖĞ RETİ M  Ü YESİ Ferit Oğuz BAYIR'ı ölümünün 12. yılında, 6 Kasım 2010 Cumartesi günü Saat: 13.30'da, Vakfımızda,  saygıyla  anıyoruz. *****   5GECE 399  TL 16/ 21  KASIM H 12YA80CRETCİ Z A  * * * * * 7GECE 549  TL 13/ 20  KASIM D 1 2YA8 İ İ CRET8 İ Z Sayın Prof. D r. KÖY ENSTİ TÜLERİ  VE  ÇAĞDAŞ EĞİ Tİ M VAKFIYÖNETİ M  KURULU 0 312 425 24 68 Sİ N CAN  5. İ CRA M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü TAŞIN M AZIN  AÇ I K AR TI R M A İ LAN I Dosya  N o:  2008/ 2818  TAL. 1   Taşmmazm  Tapu Kaydı,  Halihazır  Durumu, İ mar Durumu:  Ankara  1li  Etemesgut  İ lçesi  30  Ağustos  Mahallesi 45594 Ada  10 parselde kayıtlı  567 m2 yüzölçümlü  81/ 567 arsa paylı 7 nolu dükkan  ipoteğin  paraya  çevrilmesi yolu ile  ile satışa  sunulmuştur.  Ankara  1li  Etemesgut  İ lçesi  30  Ağustos Mahallesi  (Alsancak Mah.) 2157  Sokakzemin  kat 7 nolu  dükkanm bulunduğu  bina ayrık nizamda betonarme karkas  olarak inşaa  edilmiş,  dükkanm yer  döşemesi  seramik  kaplama  içerisinde wc bulunmakta  olup duvarlar  sıva üzeri  alçı, üzeri  plastik boyalıdır. D ükkan 209  m2 dir. Taşmmazm  esvafı ve  özellikleri bilirkişi raporunda yazılıdır. Etimesgut  Belediyesi imar sahası içinde bulunmakta  olup, taşmmazm  satışmm  yapılması halinde  %18  KDV  alıcıya aittir. Muhammen Bedeli:  100.000,00 TL Satış  Saati:  10.10   10.15  arası Satış Şartları:  1  Birinci  açık  artırma  17.12.2010 günü  yukarıda  belirtilen  saatler  arasmda  Sİ N CAN   5.  İ CRA  MÜDÜRLÜĞ Ü MEZAT  SALON U   adresinde  açık  artırma  suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin  %60'mı ve  rüçhanlı  alacaklılar varsa alacakları  toplammı  ve  satış  ve paylaştırma  giderlerini  geçmek  şartı  ile  ihale  olunur.  Böyle bir bedele alıcı  çıkmazsa en çok artıranm taahhüdü saklı kalmak  şartiyle 27.12.2010 günü  Sİ NCAN   5.  İ CRA MÜDÜRLÜĞ Ü MEZAT  SALON U   adresinde  yukarıda belirtilen  saatler arasmda  ikinci  artırmaya  çıkarılacaktır.  Bu artırmada  da rüçhanlı  alacaklılarm  alacakları  toplammı,  satış ve  paylaştırma giderlerini  geçmesi ve  artırma bedelinin malm tahmin edilen  kıymetinin  %40'mı  bulması  lazımdır.  Böyle bir  bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi  düşecektir.  2  Artırmaya iştirak edeceklerin,  tahmin edilen  kıymetin  %20'si nispetinde  Türk  Lirası peşin  para veya bu miktar  kadar  milli  bir bankanm teminat mektubunu vermeleri lazımdır.  Satış peşin para iledir.  Alıcı istediğinde  10 günü geçmemek  üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve  tellaliye ücreti  satış bedelinden  ödenir.  3  İ potek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz  üzerindeki haklarmı  hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım  dayanağı belgeler  ile  on beş  gün  içinde  dairemize  bildirmeleri lazımdır.  Aksi takdirde  hakları  tapu sicili ile  sabit  olmadıkça paylaştırmadan  hariç bırakılacaktır. 4  Satış bedeli  hemen veya  verilen  mühlet  içinde  ödenmezse  İ cra  Iflas  Kanunu'nun 133'üncümaddesi  gereğince ihale feshedilir. İ ki ihale  arasmdaki  farktan  ve  %10  faizden  alıcı ve kefilleri mesul  tutulacak ve  hiç bir  hükme  hacet  kalmadan  kendilerinden  tahsil  edilecektir.  5  Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin  görebilmesi  için  dairede  açık  olup  gideri verildiği  takdirde  isteyen alıcıya  bir  örneği  gönderilebilir.  6   Satışa iştirak  edenlerin şartnameyi  görmüş  ve  münderecatım  kabul  etmiş  sayılacakları,  başkaca bilgi  almak  isteyenlerin  yukarıda  yazılı  dosya numarasıyla  müdürlüğümüze  başvurmaları  ilan  olunur.  Işbu ilan tebligat yapılamayan  ilgililere tebligat yerine  kaim  olmak üzere ilan olunur. (*) İ lgililer tabirine irtifak hakkı  sahipleri  de (Basm:  74610) dahildir.(lİ K.  m. 126)  D AÎ M A ÜCRETSİ Z  AKTİ Vİ TELER SERDAR ERKASAP ile Genel Cerrahi ve Ameliyathane  ekibinin üyeleri  olan değerli hekimlerimiz  Dr. Hakan Sarsılmaz, Dr. Mustafa Ufuk  Uylaş, Dr.  Ahmet İ yiol, Dr.  Müslüm Tarkan, Dr.  Ilhan Zencirci, Dr. Serdar Öter, Dr.  Özgür Türk, Dr.  Bartu  Badak, Dr.  Hasan Polat, Dr.  M.Burak Öztop, Dr.  Ziya Demirtaş, Dr.  Fatih Yaşar, Dr. Boran Yalçm, Anestezist  Dr.  Ferda Erdoğan, Kardiyolog Uz. Dr.  Muharrem Nasifov  ile hastanede kaldığım  süre içinde hemşirelik mesleğinin  en beyaz  örnekleri olarak, şefkat  ve sevgi anıtı gibi her an yanı başımda beliren hemşireler Emel  Yılmaz, Züleyha Arıkan,  Burcu Göktepe, Şerife  Karapazar, Türkan Yurt, Nermin Kayalı, Sağlık memurları Memnun Yaşar, Süleyman Çetinkaya ve  Şeyhmuz  Şanlı ile burada adını  sayamadığım yoğun bakım doktor, intern ve  stajyer  doktorlan, hemşire ve çalışanlan  ile ameliyatım  öncesinde ve sonrasmda dünyanın dört bir yanından arayarak geçmiş  olsun dilekleri  ile ait olduklan din  ve inançlarmın tapınaklannda benim için dua eden, bana insanlık ağacınm bir dalı olabildiğimi  hissettiren ve  yaşamımı anlamlı kılan bütün dost ve  arkadaşlanma en içten  duygularımla teşekkürü borç bilirim... *  00:00'a kadar herşey dahil *  Sabah, Öğle, Akşam açık büfe yemekler *  Tüm yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz *  Gün boyu snack ikramlar   gözleme saati   beş çayı *  Bayram boyunca 3 akşam Canlı müzik, Animasyon *  Gala ve Cumhuriyet Gecesi *  Kapalı Havuz, Oyun  Salonu, Bilardo *  Full animasyon   aqua park   masa tenisi   fitness *  Finhamamıjürk  Hamamı, Sauna, Çamur Banyosu ANKARA'DAN Gİ Dİ Ş •  DÖNÜŞ ULAŞIM: 100 TL İ STANBUL'DAN Gİ Dİ Ş •  DÖNÜŞ ULAŞIM: 140 TL Ankara'dan ve İ stanbul 'dan  lüks otobüslerle ulaşım imkanı Kredi kartlarına taksit imkanı parantezigsj Ankara Cumok İ letişim 0507 308 88 34 www.ankaracumok.org Parantez Tur Turizm 0312  4 2 5 1 1 8 8 www.paranteztur.com PsLCengizŞıkh www.ankaracumok.org İ STANBUL  CUMOK  ÇAGRISI 7  KASIM  2 0 1 0 PAZAR Saat :  1 1 . 0 0 Kasım ayı  aydınlanma  kahvaltısında konuğumuz; değerli yazarımız, ALİ  Sİ RM EN "TÜRKİ Y E  2010" Başlığında yaşadığımız kaosun  değerlendirmesini CUMOK'larla  paylaşıyor. Y er:  ADEN OTELİ    KADIKÖY   RIHTIM İ letişim Bilgi: 0532 201  00  52 0537 871  82  34   0532 275  21  42 Lütfen yerinizi ayırtınız. A.  büfe kahvaltı ederi: 20. TL. www.cumok.org İ stanbul CUMOK olarak 30  Ekim   7  Kasım arası 29.  İ stanbul TÜY AP  Kİ TAP  Fuarı'nda 10.  Salon 246  No'lu standdayız "Kapının eşiğindeyim..., İ zin verirseniz; ben  geldim..." Cumhuriyet 'e HOŞ  GELDİ Nİ Z m u C  M  B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog