Bugünden 1930'a 5,475,680 adet makaleKatalog


«
»

27 Kasım 2010 Cumarte adım adım... edilen yerlerde şirketlerin faaliyetleri yasallaşacak ve HES inşaatlan hız kazanacak. Bugünü sorumsuzca harcamadan geleceğe odaklanmak... Bir süreden beri dikkatimi çeken, kimi zaman şaşkınlıkla gözlediğim bir konu...Toplumsal ve çevresel konulara duyarlılık giderek daha geniş kitlelere yayılıyor. Seviniyorum. Ama öte yandan yapılan tahribatların daha acımasızlaştığını, oluşturulmaya çahşılan yasal çerçevelerle kalıcı hale getirildiğini görüyorum. Dünyada ilk kez 193 ülke, eko sistem ve biyoçeşitliliğin korunması için ortak bir yol haritası ve hedefler belirlerken Türkiye'de Çevre ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı 'Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasası' doğayı koruyan yasal yapıyı darmadağın etmeye hazırlanıyor. Tasarının yasalaşması halinde ülkemizdeki 1234 Doğal Sit Alanı'nı kaderi siyasilerin tayin edeceği yetkililerden olaşan yeni bir kurula terk edilecek. Yasal olarak maden, kentleşme, enerji gibi yatırımlar doğayı ne ölçüde tahrip ederse etsin ayrıcalık kazanacak. Toplumsal sorunlarda da benzer gelişme yaşanıyor. Kentleşmenin artması insanların önlerine yeni teknolojik oyüncaklar, dev alışveriş merkezleri, yeni konutlar sunulması, tüketimin insanları OZLEM borçlandırarak körüklenmesi, YÜZAK şekilsel olarak 'kalkınan, gelişen Türkiye' görüntüsü versedeartan şiddet, çirkinyapılaşmanın sürmesi.'kadına yönelik eşitsizliğin siyasi söylemle daha da arttırılması, eğitimin kalitesi, göz ardı edilen işsizlik, gençlerin önüne hedef koyamamak gibi son derece önemli konularda arpa boyu yol alamıyoruz ne yazık ki. 'Sürdürülebilir Yaşam' yazının başlığında da vurguladığım gibi 'bugünü sorumsuzca harcamadan geleceğe odaklanmak' demek...Bu yüzden Kasım sayımızda önemli bulduğumuz bir çok konuya yer vermek ve bütünü gözler önüne sermek istedik. Kadına yönelik şiddeti ise iş artık çığrından çıktığı için kapağa taşıdık. Tabii gerek Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında önemli çalışmaları gerekse oluşturdukları sürdürülebilirlik stratejileri ile dikkati çeken şirketlere, başkalarına da örnek olmaları amacıyla yer vermeyi sürdürüyoruz. Aralık sayımızda görüşmek umuduyla... 3. şahıslara devredilebilecek Bu laslak yasallaşn'sa, hazine arazileri, meralar. ormanlar vc su havzaları kullamma aeılacak. Çevre ve Orman Bakanlığı yasadan aldı£ı yetki ile gcrckli gördügünde doğal alanlarla ilgili izinlcr, intila vcya irriiak haklannı üçüncü şahıslara devredilebilecek. Yasa tasansma göre vür ve habitatlan korııma bahanesi ile doğal alanlann işletnıe yetkisi il özel idarelere, belediyelere. vakıi ve derneklere bakan onayı ile verilebilecek. Böylece sadece doğal alanlar de£il Anadolu'da yeıişen tüm biyolojik tür ve çeşitler de dogrudan bakanın yetkisi ile ticarileştirilebilecek. Bakanlık bu yasa ile koruma alanlanna ait uzun devreli gelişmc plan yapma yeikisini de özel kuruluşlara devrediyor. Yasaya göıe şirketlerin kullanımma sıınulan dogal alanlar özel güvenlik güçleri ile korunacak. AB ile uyumsuz tasarı Doğa severler, tasarıya yukandaki gerekçeleıle karşı çıkarken AB de Çevre ve Orman Bakanlığı'nın uyum yasaları kapsamında hazırladığını öne sürdüğü tasanyı endişc verici buldıı. 9 Kasım 201<Vda yayımlanan Avrupa Birligi Türkiye2010 îlerleme Raporu'nun 90. sayiasında Çevre Faslı alıında "Doğa koruma konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Doğa koruma ve biyolojik çeşitlilikle ilgili Meclis'e sunulan taslak yasa, özellikle Türkiye'nin Natura 2000 ağına kattlabilecek birçok alanının mevcut koruma statüsünü ortadan kaldıracak olmasından ötürü endişe konusudur" ifadesi yer aldı. l'aslın sonuç bölümünde de "Türkiye iklim değişikliği konusunda çok sınırlı ilerleme kaydetmiş ve doğa koruma konusunda hiç ilerleme kaydetmemiştir" dcnildi. Bu raporla birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı'nuı "Tasan AB'ye uyum süreci kapsamında hazırlandı, AB standartlanm karşılıyor" savunması da çökr görüniiyor sanıyorsanız yanıhyorsunuz. Tepkiler üzerine AB'yi kendine kalkan yapan bakanlık şimdi de ıımdıığu gibi çıkmayan raporun gerçegi yansıtmadığını savıınuyor. Raporun bu bölümünün basında genis, şekilde yer alması üzerine açıklama yapnıak zorunda kalan Bakanlık, önce raporda övgüyle bahsedilen atık tesisleriyle ilgili çalışmalarını uzun uzun anlatıyor. Açıklamanm sonunda "Tabiat koruma başlığına gelince;" diye bir paragrai açıp tüm tepkilere kulaklarını tıkayıp icraatlarmı anlatmaya devam ediyor bakanlık. Tasanyı da 2003 yılında görüşlerine başvurulan çevre dcrneklerinin adım sıralayarak savunmaya çalışan bakanlık, 7 yıl önce hazırlanan o tasarının değiştirilip bugünkü haline getirildiğini tabiki belirtmiyor. Bakanlığın açıklamasında yasanm mevcut korunan alanlann statülerinde olumsuz düzenlemeler getireceği kaygılarının da gerçek dışı olduğu ilade ediliyor ama kimscnin yüreğine su serpümiyor. Eski Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Salih Sönmezışık'ın da tasarıya tepkisi çok sert. Sönmezışık "Bir bakanlık çalışanı olarak koruma sözcüğünü sevmeyen bu siyasi oluşumun, iktidara geldiği 2002 yılından beri böylesi bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorduk. Kaldı ki sekiz yıl boyunca, özellikle ormanlarımızın yönetimi konusunda Çevre ve Orman Bakanlığında yapılan uygulamalar ve kurumsal düzenlemeler, bu tespitimizde bizlerin ne denli haklı olduğunun önemli göstergeleridir" diyor. Asıl; tescilli alanlann 14 tanesi hükümet tarafından atanacak bürokrat, 4 tanesi akademisyen ve bakanlıkça belirlenecek 2 adet sivil toplum kuruluşu temsilcisinin bir araya gelmesi ile 20 kişiden oluşan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kurulu tarafından yeniden değerlendirümeye tabi tutulacak olmasının tehlikeli olduğunu düşünüyor Sönmezışık. Cumhuriyet Tasarının yasalaşması halinde milli Park olan Munzur, Arılı, Çağlayan, ikizdere Vadileri gibi 1. derece sit alanı ilan edilen yerlerde şirketlerin faaliyetleri yasallaşacak ve HES inşaatları hız kazanacak. Imtiyaz Sahibi: Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç Genel Yayın Yönetmeni: Ibrahim Yıldız Sorumlu Yazılşleri Müdürü: Miyase llknur Editör: Özlem Yüzak Görsel Yönetmen: Tutku Talınlı Yayınlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Yönetim yeri: Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No. 2 Şişlilstanbul Tel: 0 212 343 72 74, Fax: 0 212 343 72 64 Reklam: Cumhuriyet Reklam, Genel Müdür: özlem Ayden Genel Müdür Yardımcısı: Nazende Pal Reklam Koordinatörleri: Neşe Yazıcı Hakan Çankaya Reklam Müdürü: Serap Koçer Rezervasyon Yönetmeni: OnurTunalı Tel: 212251 98 7475 Cumhuriyet gazetesinin ücretsiz ekidir Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri, Yerel Süreli Yayın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog