Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

5İGUNCEL TIP Mustafa Çetiner cetiner.m@superonline.com Sağlık Çocuklarda Basma Kusurları, Düztabanlık, Ortopedik Ayakkabılar Prof. Dr. MİthatSelİm Yalçm, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü ortopedik ayakkabıların hiçbir düzeltici etkisi olmadığını hatta rahatsızlık verdiğini gösterdiği için ortopedik ayakkabı kullanımı tamamen terk edildi. Her yaştaki çpcuğa ayakkabı seçerken aranacaközelluderesnek, rahat, hafif, kolay giyilip çıkartılan, kaymaz ve ucuz olmasıdır. Tabanlık ve ortopedik bot kullanımınm ayak gelişimine dair hiçbir şcyi değiştirmediği, daha çok aile kesesine yük olduğu, çocuğun da ayağını rahatsız ettiği bilimsel gerçeklerdir. Doğru olan yumuşak, hafif ve rahat ayakkabılann kullanımıdır. Ortopedik ayakkabılar ve özel olarak yapılan yürüme cihazlan 'ortez'lerin kullanım amacı çocuk felci, spastik hastalık (sercbral palsi), doğuştan omurilik felci (spina bifida), doğuştan veya sonradan oluşan ve düzeltilemeyen ayak kemik hastalıkları gibi ciddi sorunlarda yüriimeyi kolaylaştırmaktır. Ûlkemizde yaptığımız araştırmalar, ortopedi hekimlcri de dahil olmak üzere çocuk hckimlerinin çocuk düz tabanlığımn tedavi edilmesi gerektiğini düşündüklerini gösterdi. Bu yanlış inanış özellikle ailelerde, anneanne, babaanneler, dedelcr arasında çok yaygın, onlar muhakkak çpcuğa ortopedik bot verilsin, tabanlıklar kullanılsın istcğindeler. Bu inanışlar bilim dışıdır ve ailelerin bu konuda cğitilmesi önemlidir. Çocuğuna ortopedik ayakkabı almış olan insanlar bunların kaba saba, ağır, hantal ve scrt olduğunu, çtKuklann rahat etnediklerini, ağrı ve sıkıntı çektiklerini bilirler. Düztabanlık esnek düztabanlık ve rijid düztabanlık olarak ikiye ayrılır. Esnek düztabanlık, toplumda yüzde 20'ye yakın sıklıkta gözlenir, genelde sorunsuzdur, ağrı yapmaz. Profesyonel futbolcular, dünya şampiyonu olimpiyat atlerler, ağır iş yapan insanda da vardır, farkında bile olunmaz. Askerlikte de sorun değildir. Rijit düztabanlık ise çok nadirdir, kemik hastalıklarından kaynaklanır ve ağrılıdır. Bunları birbirinden ayırmak gerckir. Çocukluk çağında 1,5 ila 3 yaşında görülen O hatfv şck\\ndck\ bacak egr\\\k\cri kcnd»\iğindcn gcçer. Daha sonra da 3 ile 6 yaş arası bacakların x şeklinde olduğu bir dönem vardır. Bu sefer bacaklar, tatlı bir şekilde dışa döner. Bu da kendiliğinden geçer. Bunların hepsi doğaldır. Kahcı O bacağı olan çok az sayıda bir grup çocuk olabilir. D vitamini eksikliğinden kaynaklanan raşitizm hastahğı ise tarihc karışmaktadır. Devra Lee Davis, Pittsburg Üniversitesi Kanser Enstitüsü'nde dünyadaki tek örnek olan "Çevresel Kanser Epidemiyolojisi" bölümünün başkanı. Merkez, kanser oluşumunun biyolojik, çevresel ve toplumsal sebeplerini, sanayinin ve toksik maddelerin kanserle ilişkilerini araşürıyor. Davis ve ekibiiklim konusunda Yirmi altı kemik, elli yedi eklemden oluşan ayaklarımız, en karmaşık organlarımızyaptıklan çalışmalar sonucunda 2007 yılında Nobel Barış dan biri. Viicut ağırlığının tamamını yere aktaran ve insanı "ayakta" tutan bu organın Ödülü'nü aldı. sağlığı özellikle çocuklarda biiyiik önem taşıyor. II Disconnet" Dr. Davis'in asıl ünü, toplumu bilgilendirici, çevre ve halk sağlığı sorunelişme çağında sık görülen topuğun içe larına dikkat çeken popüler bilim kitapları yazmasından ileri gelir. Bu kitapbasması, düztabanlık gibi sorunlar aileleri en ların Hki2002 yılında Ulusal Kitap Ödülü'ne (National Book Avvard) aday olçok endişelendiren sorunlar arasında yer alıduğu "Whan Smoke Ran Uke VVater', ikincisi2007 yılında yayımladığı "The yor. Ancak ayakla ilgili sorunlar bunlarla sınırlı deSecret History ofthe War on Cancer" isimli kitaplardır. ğil. Ayağımız ömrümüz boyunca bizi taşıyor ama biz Son kitabı "Disconnecf yani "bağlantıyı kes" ismini taşıyor ve cep teayağımızı layığıyla düşünmüyoruz. Ayakkabılarımızı lefonlarının zararlı etkilerini ve cep telefonu sektörünü konu alıyor. sağhklı seçmiyor, sağlıkla üretmiyor veya ticari gaCBT'nin devamlı okuyucuları antmsarlar. CBTgeçen aylarda Türk bası yelerle adı ortopedik denilen bir takım pabuçlar sanında ilkkez "Cellphones andBrain Tumors, 15Reasons forConcern,"isim tııı alıyoruz. Ayağımızın sağlığını biraz da ayakkali raporun geniş bir özetini yayımlamıştı. Yani, "cep telefonlan ve beyin tü bılarla biz bozuyoruz. mörieri, dikkataalmakiçin 15 neden". Raporu yayımlayanlar "Intemational Ayakkabı kullanmaya başladıktan sonra medeElectromagnetic Field fEMF) Collaborative group" (Uluslararası niyede beraber ayak sorunları artnuş. Başlangıçta naElektromanyetik Alan Çalışma Grubu) isimli bir topluluktu. Rapor net bir bi sırlar, tırnak batmalarıyla sorunlar başlamış, yakın çimde cep telefonlan ile kanser arasındaki ilişkiye işaret etmekteydi. yüzyıllarda sivri, yüksek topuklu ve dar burunlu pa"Disconnecf ise cep telefonlarının zararlarım ortaya koyan popüler bir bibuçların kullanılmasıyla başparmağın dönmesi, dilim kitabıdır. ğer parmağın üste çıkması gözlcnmiş. Ayak ağrıları Ûlkemizde görsel ve yazılı medya, "reklamgelirierinikaybeune'korku yaygınlaşmış. Maalesef ayakkabılar, her zaman çok sundan olsa gerek, cep telefonlarının olumsuz etkilerine vurgu yapan bilimselsağhklı değil. çalışmalara pek az yer veriyor. Çocuklaranızın ayak sağlığuu nasıl koruyacağız? Biz ne kadar biraz sağır kalsak da gönömüzde birçok ölke cep telefonÛlkemizde çocuk ortopedistlerinin görevlerinin lan ile ilişkili olarak önemli düzenlemelerin eşiğinde. Fransa, Ingiltere, Kanada,birisi de sağhklı çocuklarda bir ila altı yaşlar arasında Hindistan, Rusya, Almanya, Finlandiya, Belçika ve Israil çocuklara cep te sık görülen hafif basma kusurları ve bacak yamuklefonu kullanımında sınırlamalar getirmeye hazırlanıyor. luklarını çok nadir olan kahcı sorunlardan ayırmak Dikkat ederseniz bu listede ABD'nin ismi yok. ve aileye bilgi vennektir. Erken tanı açısından çoAcaba ABD neden bu konuda duyarsız? Devra 'nın kitabı bu sorunun da cukluk döneminde sorunlann tesbit edilmesi son deyanıtlannı anyor. Kitap, kapalı kapılar arkasında kalan cep telefonu hikâyeleri rece önemli. anlatıyor, cep telefonu sektörü ile sigara sektörünön çalışma biçimindeki benÇocuklarda ayak sorunlannı ikiye bölmek gerckir. zerliklerigözlerönünesermeyeçalışıyor.Davis'ekalırsa cep telefonlan için Birincisi çocuklarda gelişimsel düztabanlık denilen, "küreselbkalam durumu" söz konusu olmalı ve ülkeler ciddi bir işbirliği yap sorun oluşturmayan dcğişikliktir. Gelişimsel düztamalı. Ancak yazarböyle bir işbirliğini mümkiin görmüyor. Çünkü bu işbirliği banlık çok yaygındır, çocuklann yüzde 60, 70, bazı cesaretgerektiriyor. Ona göre cep telefonu üreticileri cep telefonunun zaçalışmalara göre 80'inde hafif düztabanlık ve hafif içe rarlarım dile getiren bilim insanlannı karalamakta, cep telefonunun zararbasma vardır. Bu durum, bebck ripi yağ dokusunun larım dile getirenlere karşı savaş açmakta. Dünya Sağlık Örgötünün (WH0) cilt altında yerleşmesinden kaynaklanır. Çocuk yüiçinde bile son derece etkin bir lobileri var. rüdükçc bu yağ dokusu ezile ezile kaybolur ve çucuğun ayaklan normale döncr. "Disconnect'te altı çizilen kiminoktalar önemli: Örneğin Sigorta şirketleri cep telefonu firmalarına sigorta hizmeti vermeyi reddediyor, nedeni ise Bazı hekimler bu durumları hastalık olarak kaileride cep telefonu mağdurlarının açacağı tazminat davalan ile baş edebul edip, tedaviye alır. Ancak tedavi olarak verilen meyeceklerini düşünmeleridir. ortopedik botlar, tabanlıklar veya bir takım başka özel Davis kitabında insan beyninin 25 yaşına kadar gelişimine devam etti kahplarla yapılan pabuçların hiçbiri ctkili değildir, ğinl ve bu yaşa kadar geçen sürede cep telefonuna bağlı oluşan yoğun elek tcrsine bilim dışıdır. Tıp dünyası gelişimsel düztatromanyetik dalgalann beyin üzerine olumsuz etkilerinin kaçınılmaz olduğunu banhkta ayakkabı ve tabanlık kullanımını 1950'lervurguluyor. Gerçekten de son araştırmalar, radyo dalgalarının normalhüc den 70'lere kadar araştırdı. Varılan sonuçlar hiçbir renin gelişim v& çoğalması üzerine olumsuz etki yaptığını gösteriyor. Rus bi şektlde tabanlık, pabuç veya özcl bir tedaviye gerek limcilerin 512 yaş grubu çocuklar üzerindeki araştırması, cep telefonu kulolmadığıdır. lanan çocuklann kullanmayanlara göre dikkat dağınıklığı ve öğrenme zorDoğuştan çarpık ayak denilen ikinci grup haslukları yaşadıklarını gösteriyor. talıkta liebekİ6r ayaklan içe dönük olarak doğar. Bu G Avrupa Birliği destekli ve 4 milyon dolar harcanarak gerçekleştirilen REF durum bin bebeğin birindc görülür. 70 milyon nüLEXçalışmasınınresmisonuçlan, cep telefonlan ile kanser oluşumu arasındaki fuslu ulkemizde doğuştan çarpık ayakh olan çocuk ilişkiyi net gösteremedi. Ancak çalışmaya katılan Alman araştırmacı Dr. sayısı da fazladır. Erkek çocuklannda kızlann 56 kaAdkofer, radyo dalgalarının normal hücre fonksiyonlarını bozduğunu belir tı sıklıkla görülen bu sorun salcatlığa neden olduğu tiyor. Bu saptama, 3G telefonlarının diğerlerine göre çok daha ciddi sağlık için erkenden alçıyla tedaviye başlanması gerekir. sorunları yaratabilsceğinin de birgöstergesi. Bu sonuçlar elbette laboratuvar Çocuk doğar doğmaz, dokular esnckkcn alçı, daha şartiannda ve hücre dizileri üzerindeki çalışmalardan elde edildi. Bu etkihay sonra gerekirse ameliyatla tedavi edilir. van ve insan üzerinde gösterilirse, ciddi bir sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Davis Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi ulkemizde "Disconnect" isimli kitabında diyor ki; "Ambulans aramak için kullandığına çok öneınsenen düztabanlık, içe basma, O bacak cep telefonu aslında ambulans aramamzm temel nedeni olabilir." ve X bacak gibi sorunlar, çocukların çoğunda as"Disconnect" Türkçeye kazandınlması gerekli bir kitap. Bakalım bu işe kalkışacak yürekli bir yayıncı ortaya çıkabilecek mi? Bekleyipgoreceğiz... lında kendiliğinden geçer. Bir zamanlar yaygın olan özel ayakkabılara, tabanlıklara, ayak jirnnastiklerine ve ilaç tedavisine gerek yok. Araştınnalar, • • »
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog