Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

HAFTALIK 12 3 4 5 BULMACA 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mikroskop camı İskambildc karo işarcti Yanağın alt kısmı. YUKARIDAN AŞAĞIYA 1. Yer ölçme bilgisi Malezya halkına özgü öldüriicü bir ruhsal hastalık Vilayet. 2. Bir kan grubu Mısır'ın plaka işareti Çiçektozu Keseliayı. 3. "Charles (Çirozname adlı şiiri de olan bilimadamı) Hüseyin Cahit Yalçın'tn çıkardığı gazete Sahne oyunu. 4 1938'de denizi indirilen en büyük yolcu gemisi. 5. Birtakım alıştır ilginç SORULAR İşlenmiş et ürünlerinin sakıncalan Soru: Şarkütcri ürünü olarak bildiğimiz işlenmiş et ürünlerinin diyabet ve kalpdamar hastalıkları üzcrindeki etkisi nedir? Ynrut: Amerikan Hastanesi Beslenme ve Diyct Bölümü'nden Diyetisyen Zuhal Güler Celik İşlenmiş et denildiğindc akla sucuk ve salam sosis gibi şarküteri ürünleri gelir. Bu ürünlerin içeriklerine bakıldığında doyrauş yağ oranının yüksek olması, kalp damar hastalıklah ve diyabet açısından yüksek risk oluşturur. Diyabctli hastalarda en büyük risk faktörü kalpdamar bastalıklandır. Özcllikle diyabetli hastalarda doymuş yağ oranı yüksek gıda tüketimi kan kolesterol değerlcrinin yüksek olmasına ve kalpdamar hastalıklarma neden olur. Aynca işlenmiş etlerin sodyum oranlannın da yüksek olduğunu unutmamak gerekir. Yüksek sodyum tüketiminin, yaşla birlikte kan basıncının ve kardiyovasküler hastalık riskinin artmasına nedcn oldugu biliniyor. Diyette en öncmli sodyum kaynağı tuzdur (sodyum klorür). Sodyum birçok bitkisel ve hayvansal bcsinin içinde bulunur. Sodyum, tuz olarak besinlerin işlenmesi, pişirilmesi sırasında ve sofra tuzu olarak kullanılır. Kaldı ki gıda sanayinde tuz leızet oluşturmak, besinin yapısını korumak ve saklama ömrünü uzatmak için yoğun şekilde kullanılır. Günümüzde beslenme ahşkanlıkları gözden geçirildiğinde, alınan sodyumun %75'inin işlenmiş besinler, %1012'sinin besinlerin yapısında doğal sodyumdan ve %1015'inin ise pişirme sırasında vc sofrada eklenen tuzdan gcldiği tahmin ediliyor. Bu ncdenle işlenmiş ct ürünlerinin az tüketilmesinin günlük stxJyum alımında anlamlı düşü; sağlayacağı unutulmamalı. Kalpdamar sağlığı açısından damar sertliğinin oluşmasmda önemli bir etken olan kan yağlannm tammlarının iyi bilinmcsi gerekir. Kolesterol, hayvansal kaynaklı bcsinlerde bulunan yaşam için gerekli olan akıcı mum kıvamında yağımsı bir maddcdir. HDL (iyi kolesterol) damar duvannda biriken kolcsterolü tcmizlediğinden dolayı iyi kolesterol olarak adlandınlır. LDL (kötü kolesterol) damar duvannda kolesterolün birikmesinden dolayı kötü kolesterol olarak adlandınlır. Gcrek diyabet gereksc kalpdamar hastalıklannda total kolesterol vc kötü kolesterolün düşük, iyi kolesterolün yüksek olması istenir. Kanda bu değerleri dengcde tutabilmek için yapılması gerekcnleri sıralamak gerekirse; • Hayvansal kaynaklı denilcn doymuş yağlardan ziyade bitkisel kaynaklı olanların tercih edilmeli • Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri yüksek oranda doymuş yağ içerdîği için az tüketilmcli • Çoklu doymamış yağlar kandaki kötü kolesterolü düşürücü etki yaparlar. Zeytinyağı bu grubun en iyi bilinen çeşididir. • Yüksek kan kolesterolü sigara ve yüksek tansiyonla birleştiğinde kalp sağhğı için en önemli risk faktörlerinden birini oluşturur. • Yüksek kolesterol kalıtımsal olabileceğinden ailc üyelerindc kalp hastalığı olan bireylcr kan kolesteserol düzeylerini belirli aralıklarla ölçtürmclidirler. Etlerin işlenmiş hallcri yüksek sodyum ve yağ içcriklerinden dolayı yenilmesi önerilmeyen grup içerisinde yer alır. Yine benzer şekilde tükctilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken ve aşın tüketimlcrinin diyabetli ve kalp hastalığı olan kişlerdc sorun oluşturacağı bilinen yiyecekler şunlardır: • Sakatatlar ( beyin, böbrek, dil, işkembe gibi) • Yağlı besinler ( kaymak, mayonez, krema, soslar, çikolata gibi) • Tam yağlı ctler, sucuk, pastırma, sosis gibi işlenmiş gıdalar, tavuk ve hindi derisi • Yağda kızartmalar ve kavurmalar • Alkollü içkiler, hazır meyva suları, kola, gazoz gibi asitli içecekler • Hayvansal yağlar (tereyağ, kuynıkyağı) • İçeriği bilinmeyen hazır gıdalar • Tam yağlı süt, tam yağlı yoğurt ve tam yağlı peynir. SOLDAN SAÖA 1. " Cousteau" (deniz araştırmacısı) Detnode. 2. Bir tür kağıt süslemeciliği Akciğer Argoda lira. 3. Bir kullanımcıya, işlcvsel olanık daha büyük bir hütiin içine yerleştirilmek üzerc verilen her tür bilişim altsistemi "Benjamin ..." (Uçlann giicünü keşfcdcn ve clcktriğin korunumu ilkcsini ortaya atan, 1752'de paratoncri icat eden, Amerikalı filozof, fizikçi vc devlet adamı). 4. Desenlerle süslü olan Altınm Lnince adı. 5. Spielberg'in bir bilimkurgu filmi Taş devrini son çağı ile ilgili Kinaye. 6. Tekrarlatarak ahştırma İngiliz şair Eliot'ın önadlarını simgeleyen harfler. 7. "... Calvino" (İtalyan yazar) Durağan yıldız Mağara. 8."... Ekberg" (İsveçli aktris) Tütündeki zchirli madde. 9. Tropikal deniz rüzgârları Tıkaç Eski Filistin'de bir kcnt. 10. Kaolin minerallerinden biri "... Reagan" (Mc Charty dönemi ispiyoncularından olan ABD'li aktör bozması ABD'li eski başkan). 11. Yay silahı Bayan (kısa) Yengece benzer bir su canlısı. 12. Afyondan çıkarılan ve öksürüğü kesmeye yarayan bir alkaloit Bir nota Canlı kemik hücreleri tarafından salgılanan ara maddeyc verilen ad. 13. Geri, arka Sporda sayı farkı Meşin ya da hasırdan sofra. 14. Tannbilim İki parçalı kadm mayosu. 15. ma ve çağrışımlardan yararlanarak belleği geliştirme yöntemi İlkcl benlik. 6. Koca Bir çcşit peynir Ney çalan kimse. 7. Frengi hastalığı Gümüş Yarış atı taşınan araba. 8. Dünya İtikat Bir tarikata giriş, kabul töreni. 9. Yerain Asalak bir böcek Büyük tren istasyonu. 10. Almanca " 1 " İri taneli bir üzüm cinsi Büyük erkek kardeş. 11. Elma, armut kurusu Geometrik cisimlerin nitelikleriyle ilgili özclliklerini vc bağıl konumlannı, biçim ve büyüklüklerinden ayrı olarak alıp inceleyen geometri dalı. 12. Felsefede bir durumdan başka bir duruma geçişe verilen ad Kazıkltbuınma Bir harfin okunuşu. 13. Eski Mısır inancında başcann Italya'daki sıradağlar. 14. Asıl, unsur, lüpostaz Kcndisine inanılan kımse Yardım. 15. Titanın simgesi Akaju Özdeş. 161 7 181 9 |1O|11İ12|13|14|15 Hazırlayan: llker Mumcuoğlu •QUS ••• • u H B B rjmn utan QOQQ s iEiun • • • B nnnn nıa EDS •msauaamuaa m iEsnn • mnu ma QB EDuanmuH as •HQC: 0 Hamuauanau • • 3 EmaanaıiEiı atrıanum 0QB QUQUD •G3BQQ UC1QC3 TÜRK BEYİN TAKIMI SUNAR www.akUoyunlart.com LSudoku TUm satir ve sütunlarda ve kalın çizgilerle çevrili her 3x3'lük blokta 1 'den 9'a rakamlan birer kez kuUanarak diyagramı doldurun. oyunlan akıl 2.Ç1t Noktalan düz çizailerle birleştirerek kapalı tek bir çit yarattn.Rakamlar bulunduklan karenin kaç kenannda çit parçası oldugunu gösteriyor. r 3 6 8 5 8 9 5 2 9 6 7 8 3 2 9 8 7 1 4 7 d OiMk V * V 2 1 3 3 1 2 ! 0 1 20 1 2 0 33 32 1 22 3 0 3 2 uşun a• •• SORULAR Dözenleyen: Canbok Demircan 1234. sayıdaki DokuzKöy'isimli bilmecenin yanrtj: Uzunluklarına göre 15 sınıf yol vardır, En uzun toplam yol 18066 metredir. Bilmeceyi doğru çfizen okuyuculanmız: Ahsen Canatlzmir, . .3.3. . . . 0 . 2 2. 3 3 2 • • • • • • ÇEÜKBORU v • v v • 2 8 7 9 5 4 .. r»ıt IIÎ \2 2 3 3 2 1 1 11 m fi' 2 2 I.lşaretti satınn içeriğini soldan sajja yazın. 2.Çitin dışında kalan rakamlann toplamını yazın. lletişim bilgilerinizlc birtikte aklloyunlaneaMloyunlari.com adresine doğru cevap gönderenler arasında yapilacak çekilişte, 3 kişiye Akıl Oyunlan dergi seli hediye edUecektir. 19Kasım2010tarihli sorulann cevaplan 4 1 9 8 2 7 3 B1 2 9 5 6 7 4 1 L5 6 9 3 8 7 4 2 5 6 3 iiılı 5T8I2 6!9 3 9 5 6 7 2 1İB 8 2 7 3 lilil 6J2İ7 815 9 ;8i2. 7 3:6 4İ6:1 27:4 İ'6 ; B 5i9"! 3 ej9 A D B C C B C D D B c A A A A D B C C C Â B D D A A B C B B A D B Dogalgaz boru hatlarında kullanılan dış çapı 40 cm olan çelik bir boru, bir metre genişlikteki yoldan üç metre genişliğc sal\ip bir atölyeye zemin üzerinde iterek sükulmak isteniyor. 3metr,. SORU: Atölyeye sokulabilccek maksimum uzunluktaki çelik borunun boyu kaç metredir? 1 » 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog