Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

BILIM TARIHİ 000F OFF LINE Tanol Türkoğlu (tanolturkogluOgmail.com) Insan klonlaması (zaruri ya da keyfi) eğer gerçekleşir de çocuklara da çocukluğa da gerek kalmayabilir. Çocukların etrafında dönen tüm kültürel ögelere de; okul, çizgi filmler, oyuncaklar, o güzel şekerlemeler... I Harf devrimi ve demokrasi Büyük demokratik içeriğiyle harf devrimi, genç cumhuriyette demokrasinin yükseltilmesi yönündeki en büyük adımlardan birini oluşturmuştur. Osman Bahadır bahadirosman@hotmail.com lerin yanı sıra Arap alfabesiyle Türkçe okuma yazmanın zorluğundan dolayı da okuyamayan ve yazamayan insanlarla nasıl demokrasi kurulabilecekti? Atatürk'ün 8 Ağustos 1928'de harf devrimiyle ilgili Saraybumu'ndaki tarihi açıklamasını yaparken söylediği "Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Vatandaşa, kadına, erkeğc, hamala, sandalcıya öğretiniz" sözleri, bu devrimin demokratik içeriğinin derinliğini ve genişliğini büyük bir parlaklıkla göstermiyor mu? Ülkemizde demokrasi kavramı kadar yanlış tanımlanan ve kötüye kullanılan bir kavram yoktur. Demokrasi, çeşitli yanlış kullanımlarının yanı sıra, neredeyse sadece çok partili parlamenter sistemden ibaret görülmektedir. Bu tanımın dışında kalan çok umhuriyet olmadan demokrasi, demokrasi olmadan. da cumhuriyet olamaz. Cumhuriyet, bir ulusun egemenliğinin kaynağını, tanrıda, kralda, padişahta veya bir dini otoGelecekte nelerolacak diye fOtüristşapkamızı taktığımızritede değil, ulusun kendi toplumsal varlığında göda neler öngörebiliriz? Çoğunlukla gerçekleşmesi çok akla yatrür. Bu temel ilkenin doğal sonucu olarak da, kın hale gelmiş şeyleri. Örneğin gelecekte gazetelerin kiğıda cumhuriyet rejiminde ulusal irade, hak eşitliğine sadeğilde yeniden doldurulabilirfarklı birmalzemeye "basılacağıhip bireylerin toplam iradesinden oluşur. m" tahmin edebiliriz. Ya da bugünün bilişim teknolojilerini sağlaDemokrasi kavramı, insanlar arasındaki eşitlikler yan donanımların gelecekte holograükkardeşlerine yerlerinibısorunuyla ilgili bir kavramdır. Öncelikle hak eşitrakacağını... liğinin, temel olarak da toplumsal cşitliğin gerçekleştirilmesini içerir. Hak eşitliklerinin gerçekleştiSağlıklı bir değişim süreci de aslında adım adım değişikliklerin gerçekleşmesiyle açıklanabiliyor. Evet paradigmasal de rilmesinin (siyasi demokrasi) yanı sıra, gelir dağığişim sıçramalan da oluyor, ancak bunların genel değişim süre lımmdaki adalctsizliğin gidcrilmesi, yoksulluğun öncine bakıldığında marjinal kaldığı tespit edilmiştir. Değişimin ya lenmesi, sosyal güvenliğin yaratılması ve halkın bil Çocuksuz Bir Dünya C lünü de kolaylaştınyor. Bu çerçevede elektronik kâğıdı öngörmek, örneğin insanm ktonlanmasmı öngörmekten daha kolaydır. Klonlama bugüne dek hayvanlar üzerinde gerçekleştirildi. Insanlar üzerinde gerçekleştirilmiş olduğu hakkında komplo teorileri var. Öte yandan teknolojik açıdan bir engel bulunmadığı da söylemek gerek. Peki insan klonlandığında dOnyanın hali ne olacak? Işin etik ya da inançla ilgili kısımlarmı bu îartışmanın dışında bırakalım. Gündelikhayattakilojistiketkilerinebakalım. Diyelim ki kişinin temel bir eğitim donanımına sahip olduğu bir yaştan itibaren klonu yapılmış olsun. Bu durumda o kişinin bir çocukluk süreci yaşamasına da okula gidip eğitim almasına da gerek kalmayacaktır. Bir başka deyişle eğer en erken klonlama yaşı 20 olacaksa bir süre sonra dünyada 20 yaşının atonda insan kalmayacakör(insanların üremek yerine kendisini klonlattığını varsayarsak). Bu durumda eğitim sistemi en azından temel eğitim için gereksiz hale gelecektir. Öyle ya en küçük birey 20 yaşındaysa ve bir üniversite mezununun sahip olduğu bilgilere sahip olacaksa ilkokula gitmesine ne gerek var? Türkçedeki bazı farklı sözcükler Arap harfleriyle aynı şekilde yazılıyorve bu durumda okumada büyük bir zorluk ve karışıklık yaşanıyordu. Aynı şekilde yazılan gül, gel ve kel sözcükleri bu duruma bir örnek oluşturuyordu. Bu nedenle bu sorunu ifade eden fotoğraftaki pankart, harf devrimini savunanlann temel propaganda araçlanndan biri haline gelmişti. CULCELKEL J* 5 CM O Öte yandan dünyada "çocuk' da kalmayacağı için çocukgiye ulaşmasının sağlanması vb. gibi fiili eşitlikleların etrafında dönen tüm herşey ortadan kalkacaktır; oyuncakrin (toplumsal demokrasi) sağlanmasıyla da ilgili bir lar, çocuk filmleri, çocukların tüketimine yönelik besinler vb. kavramdır demokrasi. Klonlanmış birey "orijinal" bireyden bağımsu ayn bir biAsırlar boyunca ne siyasal, ne de toplumsal derey olacağmdan, arkadan gelecek klonun orijinale bir "faydası" mokrasinin kırıntısıyla karşılaşmamış Osmanlı ülolmayacaktır. Yani orijinal, kendisini klonlatarak daha yaşlı bir kesi insanları, 1923 cumhuriyet devrimiyle birlikvücuda geldiğinde sağlıklı bir vücuda geri dönme imkânını elde te ilk kez bir ülkenin cşit haklara sahip yurttaşları etmiş olmayacaktır. Sadece kendisinin 20 yaşındaki halinin bir olma statüsünü elde ederek siyasal demokrasiyle takopyasının yeniden dünyaya geldiğ'm'ı/geleceğini bilecektir. nıştılar. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. Çünkü geBüyük bir olasılıkla klonlama işi orijinal bireyin yaşamının rek siyasal, gerekse toplumsal demokrasinin gclisesona geldiği bir sırada olacaktır. Belkide ölümünün hemen arbilmesi için, yurttaşlık statüsünün hukuki çerçedından. Ama yaşarken değill Kişi çocuk sahibi olmak varken ne vesinin gerçekleşmesi sadece bir ilk adım olabilirden kendisini klonlatsm ki? 20 yaşındaki bir benin aynısını yarat di. Bu amaçlara tam olarak ulaşabilmck için, hem kendi kişisel çıkarlarımn ve iiyesi olduğu toplumun mak için! çıkarlannın, hem de bu iki tür çıkar arasında Tabii bir de işin zaruriyet durumu var. Bilindiği üzere yeni uyum olması gerektiğinin bilincinde olan yurttaşdoğan çocukların erkek olmasını sağlayan Ykromozomunun bellar gerekiyordu. H bir süre sonra ortadan kalkacağı yönünde bilimsel iddialar var. Bu durum gerçekleştiğinde insan ırkının devam etmesini sağlaHARFDEVRİMİ yacak olan erkek insan sayısı giderek azalacak belki de ortadan DEMOKRATTiaİR kalkacaktır. Oysa klonlama sayesinde bu risk bertarafedilebilir. ' 1928 harf devrimi, ijte demokrasiyi kuracak, yaElbette ki insan klonlamasının üzerinde düşünülmesi, tar şatacak ve geliştirecek bu bilinçli yurttaşların yatışılması gereken pek çok hususu var. Ancak sadece çocukların ratılabilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yüksek ve çocuklaria ilgili herşeyin dünyadan silinmesinin yeryuzü küldemokratik içeriği de onun bu özelliğinden ileri geltürü üzerinde ne türbir sosyal yıkım getireceğini düşünmek bile mektcdir. Devletle olan ilişkisi asırlar boyunca vergi vc asker vermekten ibaret olan ve başka nedenklonlamanın ne demek olabileceği hakkında bir fikir veriyor. az sorun, demokrasi sorunu olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde uzun bir süreden beri harf devrimini karalayan bir kampanya yürütülmektedir. Bu kampanyayı yürütcnlcr, aynı zamanda erken cumhuriyet döneminde hiçbir demokratik girişimin bulunmadığını da ileri sürmektedirler. Oysa insanları eşit yurttaşlar statüsüne yükselten ve kadınlarla erkekler arasındaki hukuki eşitliği bütün yönleriyle sağlayan 1926 tarihli medeni kanun devrimi ve tüm yurttaşların eline bir aydınlanma anahtan tutuşturan 1928 harf devrimi, sadece bu iki devrim bile, yeni cumhuriyetin demokrasiyi yükseltme konusunda ne kadar bilinçli ve kararlı olduğunu göstermcyc yeterlidir. Ama demokrasiyi sadece çok partili parlamenter sistemin biçimsel varlığıyla sınırlandıranların, bu devrimlerin tarihsel, sosyal ve demokratik önemlerini anlamalarına imkan yoktur. Atatürk dönemini demokrasi karşıtı tek parti diktatörlüğü döncmi olarak nitelendirenlerin, " o yüksek demokrasi bilinçleriyle ve duyarlılıklanyla", aynı evredeki demokratik girişimleri de görmeleri gerekmez mi? Ama siz hiç Atatürk dönemini antidemokratik tek parti diktatörlüğü dönemi olarak nitelendirenler arasında, harf devrimini savunan bir kimseye rastladınız mı?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog