Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

fTEKNÖLÖ; 'Manevi hiirasım Bilim ve Akıldır!' "Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kahplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım biUm ve akıldır... Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, toplumlann, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, akhn ve bilimin gelişimini inkâr etmek olur... Benim Türk miüeti için yapmak istediklerim ve başarmaya çakştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehbertiğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar." Mustafa Kenuü Milli Eftum Rakatu DT. Rejit Gafip'm sanuumı Muiuıfu Kcmal'in yanııı. Kaynak: hmcı Giritli, Kcmalisı DıMTim tv tdcttUtji, t.Ü. Yti>ın!<ırı BİLİ JfcYIL GÜNDEM Bir "Rektör Atama" Sahnesi Rektör atamalan meselesini, çok iyi anlatan bir mektuba yer veriyorum bu hafta: öğratim üyeleri yaparü Bu yaşanılanlar için sözün bittiği yerdeyim. Atama Hstelerinin bir takım kişiler ve oluşumlar tarafından hazır"Sayın Bursalı, dörtgün sonra görev süresi dolacaklandığına eminim. Türkiye'yi yönetenler arasında torpili daha yüksek olan adayın listenin başına çıknğına emimesajı yazıyorum. Üniversiteleri rezil etmiş, çivisiçıkmış nım. rektör seçilme/atanma süreçleriyle ilgili olarak yaşadıkYazımı kendi Akademik personelime attığım mesajın larımı aktarmayı bir borç biliyorum. son cümlesi ile noktalayayım: Sonucun üniversitemiz için Kendi üniversitemde seçimleri kazandım. Bu seçim hayırlara vesile olmasını diliyorum. sürecinde diğer iki aday propagandalannı benim Prof.Dr. "Cumhurbaşkanı tarafından atanmayacağım" söylemi Cumhuriyet BİLİM VE TEKNOLOJİ Sayı: 1236 26Kasım2010 İMTİYAZ SAHİBİ Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç GENELYAYIN YÖNETMENİ Ibrahim Yıldız YAYIN YÖNETMENI Orhan Bursalı SORUMLU MÜDÜR Mıyase llknur GÖRSELYÖNETMEN Tules Hasdemir Sağlık saytası VKV Amcrikan Hastanesi'nin katkılan ile hazırlanmıştır YAYIMLAYAN Yeni Gün Habar Ajansı Basın vo Yayıncılık A.Ş. İDARE MERKEZİ VE YAZIŞMA ADRESİ Prof. Nurottin Mazhar Üktel Sokak No: 2 34382 Şişli Istanbul Tel: 0212.3437274 Faks: 0212.3437264 CUMHURİYET REKLAM Tel: 0212.2519874/3437274 Yerel Sureli Yayın BASKI DPC Dogan Msdya Tesisleri Hoşdera Yolu 34850 Esenyurt/lstanbul üzerine oturttu. Bildiğim kadarıyla Sn.AhmetNecdet Zafer Bey'den akademik kadrbya gönderdiği iletiyi Sezertarafından atanan rektörlerin yeniden seçime katıl istedim. Universitenin içine ayna tuttuğunu düşündüde dığı tüm ünivers'ıtelerde diğer adayların söylemleri hep ğüm için yayımlıyorum bu merkezdeydi. "Değerli arkadaşlar, Enstitümüze yeni rektör seçil3 Kasım günü YÖK Genel Kurulu'nda görüşmemiz mesiatanması süreci bildiğiniz gibi gerçekleşmiş bulunvardı. Giîtiğimde ilk dikkatimi çeken toplantı salonunun maktadır. Gelinen bu aşamada bazı şeyleri söylemeyi, karşısındaki büyük salonda bir üniversitemizin rektör kendime ve sizlere saygının bir parçası olarak göruyorum. adayının velisinin II (Ekrem Pakdemirii) oturuyor olmasıydı. Zamanı geldiğinde salona alındım; YÖKBaşkam 5 daHiçbir cemaat, tarikat veya siyasi parti ile ilişkim kika zamanım olduğunu, eğer genel kurul üyeleri soru bulunmamaktadır. YÖK Başkanıyla hemşehrilik veyaşirsormak isterlerse bir 5 dakika da onun için ayıracaklarını ketortağıyla akrabalık ilişkim yoktur. lYTEöğretim üyeleri söyledi ve 'evetanlabn' dedi. Ne anlatmamı bekledikleridışında kimseye veya hiçbir oluşuma güvenerek yola çıkni sordum, 'ne isterseniz onu anlatm' dedi. Ben de en te madım. Bölüm ziyaretlerimde sadece yaptıklanmızı, yürümel sorunlarımızdan olan maddi konularda ne gibi ek yen işleri ve yapacaklanmızı anlattım. kaynak yaratma çalışmalan yaptığımızdan ve bu konuda Kimsenin özeline dair ağzımdan en ufak birlafçıkgeleceğe yönelik planlarımızdan bahsettim. mamıştır. Ancak benim kişisel yaşantım üzerine yalanKonuşmam süresince üyelerin çoğu önlerindeki yanlış ve iftiralarla dolu bir kampanya yürütenleri ve söylediklerinin hepsini biliyorum ve bunu hiçbir zaman unutdosyaları karıştınyor, kimileri birbiriyle konuşuyor, kimilemayacağım. ri başka şeylerle ilgileniyordu. Konuşmamım sonu gelmeden YÖK Başkanı ve genel sekreter odadan çıktılar; süreDevrini tamamlamış akademik muhterislerin, hâlâ min dolduğu belirtildi ve 'sorusu olan varmı'diye sorul makam peşinde koşan başarısız eski yöneticilerin, nardu. Birüye buanlatnklannızın Yöksek Teknoloji ile ne sistlerin, herdönemin rektör yardımcısı adaylarının, biralakası varhoca' dedi. Ben de, bana istediğinizi anlatm birleri hakkında her türlü lafı eden benzemezlerin oluşdenildiğini bu nedenle maddi konuları öne çıkardığımı turduğu kutsal ittifaka ve rektörlüğe atanmayacağım proifade ettim. pagandası ile yola çıkmış adayların Üniversiteleri rezil etmiş bu sistem içerisinde verdiği amansız uğraşlara, Başka sorusu olan çıkmadı ve yaklaşık 78 dakikalık birgörüşme sonrasında odadan çıktım. Bu diğer adaylarlümpen proleterya'ya, Athos, Porthos, Aramis ve Brütüs'e rağmen, beni birinci yapan dik duruşlu, omurgaiçin de sanınm böyle olmuştur. Ve YÖK Genel Kurulu bu ciddill ve kapsamlı II gö lı arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Sonucun riişme sonrasında adaylan değerlendirerek II karannı Enstitümüz için hayırlara vesile olmasını diliyorum!'' verdi;beni3. sıraya indirdi, 3. sıradaki adayı 1. sıraya çı**# kardı, daha sonra da Cumhurbaşkanı 2. sıradaki adayı Şu rektör seçimatama sürecinin iğrençliğinin foatadı. Sonrasında da sayın YÖK başkanı biraçıklama toğrafı, bundan daha iyi çekilemezdi, diye düşünüyorum.. yaptı: 'Sayın Cumhurbaşkanınm atamalanna bahldığın Gelecek Cuma yeniden buluşmak umuduyla.. da, YÖK olarak fazla birhata yapmadığımız görülmektedir'. Yani bu mantığa göre Cumhurbaşkanı hata yapmaz, YÖKbiraz hata yapabilir, ama an buyuk hatayı o Bnhrersi #** H www.cumhuriyet.com.tr Forum Dergisi 19541960 Forum dergisi, 1 Nisan 1954 tarihinde yaym hayatına giren, ayda iki kez çıkan, BattDoğu kutuplaşmasında Türkiye'nin yerinin Batı blogu içinde olduğunu savunan akadcmisyen dergiciliğinin bir ömeği. Derginin 19541960 yılları sayılarındaki yazılarda yer alan, ülkenin siyasî, iktisadî ve toplumsal sorunlanna dair getirilmiş olan çüzüm önerileri, 1961 Anayasası'nın öngördüğü Türkiye tasarımına kaynaklık etti. Bu çalışma, Türkiye'de üzerinde çok az konuşultnuş olan Forum dergisinin çıkış macerası, genel yapısı, savunduğu ilkeler ve bu ilkelerin daha sonraki dönemlerdcki yansımalan üzerinden derginin ve er d 6'Y' Çikaran kadronun, Türk siyasal yaşamındaki yerini tespit etme amacını taşıyor. Yazarı Diıen Çakmak. Libra Kitapçrfık. İçindekiler: Forum'un Kuruluşu, Malî Kaynakları, Yazarlan ve Işledikleri Konular; Forumculann Forum'u Anlayışları. Forum'un Türk Siyasal Yaşamına Bakışi: Cumhuriyet Öncesi Dönem, 19231946 Arası Dönem, Çok Partili Rejim Dönemi, 27 MayıS Müdahalesi. Forum: Birey Toplum: Klasik Hak Ve Özgürlükler, Sosyal Ve İktisadî Hak Ve Özgürlükler, Siyasal Hak Ve Özgürlükler. UhısTemsil: Seçim Sistemleri, Siyasî Partiler, İktidarMuhaİefet İlişkileri. Devletlktidar: Devletin Nitclikleri, Egemenliği Kullanma Biçimleri. Üctidarin Denetlenmesi: Yargısal Denetim, Toplumsal Ve Siyasal Denetim. Ekonomi Politikalarina Bakış: Azgelişmislik Ve Kapitalizm, Devletçilik Ve Özel Teşebbüs, Kalkınmada Planlamacılık. Dış Politikaya Bakış. TürkiyeABD İlişkileri, Nato ve Türkive, TürkiyeAvrupa . İlişkileri, TürkiyeSovyet Rusya İlişkileri, Türkiye ve Ortadoğu, Kıbrıs Meselcsi. Mülakatlar: Yaşar Karayalçın, Metin And, Nccat Erder, İsmail Türk, Sadun Aren, Şevki Vanh. CM E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog