Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

KULTUR DOĞAN KUBAN Cinayet Arabaları Bayramda kazalarda 150 kişi ölmüş. Aynı günlerde bıçaklanarakya da kurşunlanarak öldüriilen 150 kişi olmadığına göre, en büyük cinayet aracı otomobil demektir. Bunu sadece insanların dikkatsizliğine bağlamak yanlıştır. Çünkü biz insanlara balta, kazma, bıçak da veriyoruz, toprağı kazsınlar, odun kessinler, ekmek doğrasınlar diye. Silahlarla ordular donatıyoruz, her gün insan öldürsünler diye değil. Otomobiller geliştirdik, evlerine kolay ulaşsınlar diye. Eğer bu temel işlevlerin yanında insanlar da sürekii öliiyorsa, otomobil kavramında insan ve toplumla karşıtlaşan bir temel çelişki var. Bir ilaç yan etkileriyle insanları öldürüyorsa o ilaç piyasadah kaldırılıyor. Otomobil ise giderek daha çok üretiliyor. TOPLUMU ÖRGÜTLEMEK GEREK Bu cinayet serisine karşı ne yapıyoruz? Okullarda ciddi bir trafik eğitimi vcriyor muyuz? Ehliyet alımını zorlaştırıyor muyuz? Trafik kontrolunu arttırıyor muyuz? Açık trafik ihlallcrini hemen cezalandırıyor muyuz? Kuşkusuz hiç kimse yollarda bir yılda binlerce insanın ölmesini istemiyor. Fakat iyi niyet yeterli değil. Sonınun bu olmadığı açık. Sorun insanı korurnak için örgütlenmek. Burada çağdaş kültürümüz cüce kalıyor. İnsanı korumak için insana saygılı olmak gerekir. Bu anlayış felsefi ve biraz romantik bir temele oturur. Bu bağlamda insana saygı kavramı soyut bir kavramdır. Sokaktaki Ahmet, Mehmet'e değil, bütün insanlığa, insan varlığına duyulan saygı söz konusudur. Bu kavram filozofun ya da Sufi'nin ya da şairin sözünü ettiği insandır. Sevgi vc saygı ile yetişmiş olarak bunu varlıklarında özümsememiş olanlar yollardaki katliamlara karşı da yeteri kadar duyarlı olamazlar. Sayın Okuyucular, Bu cinayet aracının başka marifetleri de var. Otomobil yaşamı allak bullak eden bir kent katilidir. Başka hiçbir ürün otomobil kadar insanların hayallerini gıdıklayıp, beyinlerini yıkayıp onları bir motorlu teneke parçasına tutsak etmiyor. Otomobilin zararı sadece sahibi ile olan ilişkiden ibarct değildir. Yapılann önünde ya da kaldırım ve yollarda park etmiş her otomobil park ettiği zaman ortalama 1220 m2 yer işgal ediyor. İstanbulda'ki 2 000 000'u 3 geçen otomobillerin hiç olmazsa 4 ü yolları ve kaldırımları işgal ediyor. Bu (12 ila 20) x 2 000 000 M2= 24 000 000ila40000000m2eder. Kentte m2 arsa değeri kuşkusuz çok değişik. Beyoğlu ya da Nişanraşı'ndaki milyonluk metrekareleri bırakıp m2 fiyatını 100 lira olarak kabul etseniz 30 000 000 x 100 = 3 000 000 000 TL. yani 2 milyar dolar değerindc alan işgal altındadır. Bu araçlar her alanı düzcnsiz bir şekilde işgal ettiklcrinden hem trafik için, heın yayalar için kısıtlayıcı oluyorlar. Huzursuzluk ve tehdit kaynaklarıdır. Parking kargaşası yolları tıkar. Bugün İstanbul'da tıkanmayan yol yoktur. Bunun sabah ve akşam doluluğu süresinde insanlara saatler, ülkcyc milyarlar kaybettirdiğini cn aptal adam bile biliyor. 1245 milyon insanın yaşadığı bu kent azmanının yılda kaybettirdiği para, zaman, enerji, hiç kuşkusuz belediye bütçesinden çok daha yüksektir. Kent ulaşımının, yer altında ne kadar delik delerseniz, yolların üzerinden ne kadar köprü yaparsanız yapın durum giderek kötüleşiyor. Ne var ki bu hesapları hiçbir belediye yapmamaktadır. Bizim insanlarımız çözemedikleri sorunları devekuş.u gibi karşılıyorlar. Burada bilgisizlik, kaygısızlık, acımasızlık ve sevgisizlik bir araya geliyor. İnsanlara kolay taksitle cinayet aracı satıyorlar. Trafik canavan, makine ile buluşmakö zorluk çeken toplumun kendisidir. Y aşamımda bir iki yıl otomobil sahibi olarak gaza basınca, 100 km hızla giden bir özel arabanın tadını yurtdışında bundan kırk, elli yıl öncc çıkarmış,tım. Hcle kent dışında piknik yapmak, çocuklarla uzak gezilere çıkmak hoşa giden etkinliklerdi. Sürücü için en etkileyici olgu ayağının ufak bir harekeri ile bir kuş gibi asfalt üzerinde uçup gitmek olmalı. İnsan bu yalancı gücün risklcrini çabuk kavrar. Kendini 1500 kiloluk araba ile eşdeş bir dev sanmayacak kadar akıllı ise, yolda kendini ve başkalarını riske sokacak aptal davranışlar yapmaz. Birisinin ekmek bıçağıyla boğazını kcserseniz, bıçak cinayet aleti olur. Bu otomobil üreticileri için bir savunma olanağı gibi gözüküyor. Kabahat arabada değil insanda diyebilirlcr. Oysa öldürcn şoför kababatli olsa bilc, ölcn adamların ne kabahaci var? Atomu Hiroşima'ya atanlar suçlu diyelim. Yokolan kentin insanlarının nc kababati vardı? Bu bağlamda gözardı edilen başka ilişkilcri dc anımsamak gerekir: Nasıl Brecht'in ' Üç Kurufluk Cjpera'yapıtının kahramanı Macheath bıçağından ayrılamazsa, araba tutkunlan da arabalarının özclliklc bız performansı ve mekanik kıvraklıklarıyla cşdcşlcşirler. Bu psikolojik eşdeşleşmc araba yürümeğe başlarken, park ederken, başka arabaları izlerken usta şoförlerin marifetlerini neredeyse bir kahraınanlık gibi gösteren film sahnelerinde, zayıf beyinli seyircilere araba satma propagandasının bir bölümünü oluşturur. Zavallı insanlar, arabadaki beygir gücünü kendilerinde hissetmeğe başlarlar. Bugünkü dünyanın nadir barış dönemlerinde en büyük cinayet aracı otomobiller ve motorlu araçlardır. Sayıları arttıkça cinayet potansiyelleri dc artfır. Başlangıçta uygarlık aracı olarak takdim edilen pek çok sanayi üriinü sonunda insanın yok edilme aracı oluyor. Bunu insan unutmamalı. Atom'un yapısını öğrenmek büyük bir uygarlık aşamasıdtr. Fakat atom bombası bir cinayet aşamasıdır. Genetik bir bilimsel gelişmedir. Fakat bunun doğal dengeyi bozması bir cinayetler serisi ni tetikleyebilir. Fabrikalan kurup üretimi arttırmak bir uygarlık başarısıydı. Fakat sera gazı ve iklimsel değişiklikler cinayet habercileridir. Ford'un at arabasına benzeyen otomobili insanlara nc büyük bir buluş olarak görünmüştü. Ama kimse her yıl yüz binlerce insanın motorlu araç kurbanı olacağını düşünmemişti. Ülkemizde bayram ve tatiller cinayet mevsimleridir. İnsanlar bu olası ölüm çağrısına, aptal olduklarını, ya da çaresizliklerini kanıtlayan bir kadercilikie, davul zurna çalarak katılıyorlar. TERKEDÎLECEK ÖNYARGILAR Önce bazı önyargılarm terk edilmesi gcrck. Herhangi bir aracın uygarlık ürünü olması kullanımının insanın sağlığı ve mutluluğu ile pozitif bir ilişki içindc olmasını gerektirir. Kimse kendisini ölümle tehdit eden bir aracı burnunun dibinde gözü gibi koruınanıalıdır. O zaman sormak gerek. Silah bulundurmak izinle oluyorsa, her an bir ölüm ajanı olarak dolaşan otomobilin cinayet yapmasını kontrol eden kurallar nelerdir? Otomobil kullanmasını öğrenmemiş, trafik kuralları bilmeyen adamların ehliyet alma süreci nasıl kontrol ediljyor? Atom bombasının kontrolu şimdiye kadar sağlandı. Ne var ki her yıl bir atom bombasından fazla adam öldüren motorlu araçlar atom bombasından daha tehlikeli ve herkesin güle oynaya katıldığı budala bir dramın baş aktörleri oldular. Otomobilin toplumsal statüsü şaşırtıcıdır. Yeni malzemclcr, yeni teknolojiler, baş döndürücü estetik araştırmalar Azrail'i insanların karşısına en gösterişli moda mankenleri gibi çıkarıyor. İnsanı bilinçten uzaklaştıran bir sürü eğilim sayabiliriz. İntihann estetik paketlerde saalması da çağimızın modalarından biridir. Dünyanın bütün gazete ve dergilerinde hcr gün çok sayıda resimli otomobil reklamı var. Her gün gazetelerde bir sayfa da çok güzel tasarlanmış tabancalar, tütekler, süslü bıçaklar ve kalaşnikoflar bol taksitli satış ilanlarıyla çıksa bunun ne zararı var? Bunlar için garaj da istcmez. DUYURU İlk kez Mücevher mühendisliği lisans program Ticaret Universitgşi'nde mücevher üretimini ve üretimde kullanılan ekipmanları tanıyan mühendisler yetiştirilecek. Dört yıllık programa gelecek yıl 20 öğrenci alınacak. Üniversitelerimizde kuyumculuk eğitimi veren iki yıllık 17 adct meslek yüksekokulu, bir adet dört yıllık yüksekokul ve 3 adet yüksekokul olma hedcfli eğitim kurumu var. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin başvurusu üzerine YÖK, bu üniversitede Mücevher Mühendisliği Programı açılmastna onay verdi. Program, üniversitenin Mühendislik ve Tasarım Fakültesi bünyesinde acılacak. Bölümde, değerli metafferin üretimini ve işlenmesini bilen, değerli taşları tanımlayabilen, dış ticaret, hukuk, işlctme ve tasarım bilgisine sahip,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog