Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30649 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 EYLÜL 2009 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 184 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Önce Destek; Yasa, Önlem Arkadan Gelsin! Alınacak önlemlerin ülkeyi, barışa, kardeşliğe gö- türeceğini ve terör belasından kurtaracağını öne sü- rerek açılımı ulusça desteklememiz gerektiğini sürekli yineledi Başbakan RTE. Ulusumuz destek vermeye hazırmış, öyle diyor. Ama Arkası Sa. 8. Sü. 1’de C TSK,uzunbiraradansonra‘irticaylamücadeleeylemplanõ’nõgündemegetirdi Genelkurmay unutturmuyor Adalet önüne çıkarılmalı Genelkurmay Karargâhõ’nda yak- laşõk 2 ay aradan sonra yapõlan basõnõ bilgilendirme toplantõ- sõna Tuğgeneral Gürak ile birlikte Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler ve Genelkurmay Adli Müşaviri Tuğ- general Hõfzõ Çubuklu da katõldõ. Toplantõda Taraf gazetesin- de “Genelkurmay’da hazõrlandõğõ” iddiasõyla yayõmlanan “İr- ticayla Mücadele Eylem Planõ”nõ gündeme getiren Gürak, “TSK, özellikle, iddia edilen belgeyi maksatlõ olarak üreten ve basõn organlarõna sõzdõran kişilerin tespit edilmelerini ve adalet önü- ne çõkarõlmalarõnõ beklemekte, gelişmeleri yakõndan takip et- mektedir” dedi. Gürak, bölücü örgütün “sözde eylemsizlik” döneminde güvenlik güç- leri ve halka yönelik saldõrõlarõnõ sürdürdüğünü kaydetti. Bu dönemdeki eylemleri sõralayan Gürak, teröristlerin 45 kez güvenlik güçleriyle çatõşmaya girdiğini, 116 adet el yapõmõ mayõnõn etkisiz hale getirildiğini belirtti. 4. Sayfada Yılmaz’dan Susurluk raporu istenecek 40’õ aşkõn ara karar veren mahkeme, birinci Ergenekon davasõnõ 28 Eylül’e erteledi. Mahkeme Mesut Yõlmaz’dan Susurluk raporunun is- tenmesine karar verdi. Başbakanlõk Teftiş Kurulu Başkanõ Kut- lu Savaş’õn Susurluk raporunun dosyaya eksik gönderilmesi ne- deniyle, raporun sunulduğu eski başbakanlardan Rize Milletveli Mesut Yõlmaz’dan 12 Ocak 1998 tarihli 119 sayfalõk ve 140 par- çadan oluşan 18 adet ekin iade edilmek üzere istenilmesine ka- rar verdi. İddialarõ Ergenekon davasõna dayanak olan firari şüp- heli Tuncay Güney’in Emekli Sandõğõ’ndan herhangi bir ma- aş alõp almadõğõnõn sorulmasõna karar veren heyet, “Maaş al- mõşsa hangi tarihten itibaren ve dayanağõnõn ne olduğu, devam edip etmediğinin” sorulmasõnõ kararlaştõrdõ. Heyet Danõştay binasõna güvenlik hizmeti veren şirket yet- kililerinin isim ve adreslerinin tespitini kararlaştõrdõ. 8. Sayfada Carla Bruni, Allen’in teklifini kabul ettiğini açıkladı. Bruni, Woody Allen’ınfilminde oynayacak Kültür Servisi - İspanyol El Mundo gazetesi, Fransa Cum- hurbaşkanõ Nicolas Sarkozy’nin eşi, İtalyan asõllõ şarkõcõ ve mo- del Carla Bruni’nin, ABD’li film yapõmcõsõ ve yönetmen Woody Allen’õn 2010’da çeke- ceği filmdeki başrol teklifini kabul ettiğini açõkladõ. Paris’te yayõmlanan El Parisien gazete- si ise Bruni’nin çevresinin id- dialarõ tamamõyla reddettiğini söylerken, Elysee Sarayõ’ndan herhangi bir açõklama gelmiş değil. 73 yaşõndaki Allen’õn ‘çok karizmatik’ bulduğu ve birlikte çalõşmak için sabõrsõzlandõğõ Bru- ni’nin oynamasõ planlanan film için yazõlmõş bir senaryo henüz yok. Allen senaryo yazma işini ‘first lady’ ile birlikte yapmayõ bile düşünebileceğini söyledi. AÇILIMIN AÇMAZI OKTAY EKİNCİ’NİN YAZISI 8. Sayfada KOT İŞÇİSİNİN DRAMI 3. Sayfada Zamlara bisikletli protesto Tüketici Dernekleri Federasyonu başta akaryakıt zammı olmak üzere son dö- nemde yapılan fiyat artışlarını protesto amacıyla pedal çevirecek. Ankara’dan yola çıkan 10 kişilik TÜDEF bisiklet grubu, İstanbul, Bursa ve Eskişehir’deki bisikletlilerle buluştuktan sonra yolculuğu 6 Eylül Pazar günü Ankara Gü- venpark’ta tamamlayacak. TÜDEF Başkanı Ali Çetin, yolculuklarına “Ca- navar Koyun Orhan Yollarda” adını verdiklerini belirtti. (Fotoğraf: AA) DTP’LİLERE DE YÜKLENDİ Öcalan, “Hükümetin açõklamalarõndan hâlâ ortada bir şeyin olmadõğõ anlaşõlõyor. Yol haritasõ devletin elindedir, inceliyorlardõr herhalde” dedi. Ne söyle- yeceğinin herkes tarafõndan merak edildiğini belir- ten Öcalan, “Sadece DTP değil, diğerlerini de bir noktada aşacağõ görülüyor. Benden ne bekliyorlar, bundan sonrasõnõ benim üstlenmemi bekliyorlar her- halde. Benden bir şeyler isteniyorsa, bana sorumluluk yükleniyorsa önümün açõlmasõ gerekir” diye konuştu. “Şu andaki süreçte bir şey geliştirilmezse, Demirel dönemindeki gibi bir yeşil õşõk yakõlmasõ durumunda ortalõk kan revan olur” diyerek tehdit eden Öcalan, “Herkesin bu konuda uyanõk olmasõ gerekir. İşte de- mokratik çözüm gelişmezse, toplu katliamlar yaşa- nõr. Urfa’daki, Silopi’deki katliamlar gibi. DTP’li- ler de öldürülebilirler, nasõl öldürüldüklerini bile- meyebilirler” dedi. 5. Sayfada ORDU VALİSİ ALİ KABAN Pisuarcõ vali merkeze alõndõ Cami tuvaletlerinde pisuarlarõ “itikadõmõza ters” diyerek kaldõrtan Ordu Valisi Ali Kaban, Ardahan’õn ÖSS’deki ba- şarõsõzlõğõnõn ardõndan AKP Ardahan Milletvekili Saffet Ka- ya’nõn “Çekip gitmelidir” dediği Ardahan Valisi Selim Ce- biroğlu ve İzmir Belediye Başkanõ Ahmet Piriştina’nõn ölüm- den sonra yeni başkanõn seçilmesi için kulis yapõlmasõ ge- rektiği yönünde dönemin İçişleri Bakanõ Abdülkadir Ak- su ile yaptõğõ konuşmayla gündeme gelen Rize Valisi Ze- keriya Şarbak merkeze alõndõ. 6. Sayfada Afganistan Saldõrõda siviller öldü Afganistan’õn kuze- yinde Taliban mili- tanlarõnõn kaçõrdõğõ iki yakõt tankerine NATO uçaklarõnõn düzenle- diği hava saldõrõsõn- da yaklaşõk 90 kişi öl- dü; ölenler arasõnda sivillerin de olduğu iddia ediliyor. Hava saldõrõsõnda militan- larõ hedef aldõklarõnõ açõklayan NATO ko- mutasõndaki ISAF, Afgan yetkililerle bir- likte sivil kayõplarõ araştõrdõklarõnõ kay- detti. Bir ekiple sivil ölümleri araştõran Bir- leşmiş Milletler, NA- TO’yu sivil ölümleri araştõrmaya çağõrdõ. 11. Sayfada Sõkõntõlõ anlaşma Bağdat’ın girişimiy- le önceki gün Anka- ra’da yapõlan su zir- vesinden çõkan muta- bakat; Türkiye, Irak ve Suriye arasõndaki su krizinin sinyalleri- ni verdi. Türkiye, su miktarõnõ kõsa süre içinde arttõramayaca- ğõnõ bildirdi. Muta- bakat, özellikle Irak tarafõnõ tatmin etme- di. BAHADIR SE- LİM DİLEK’in ha- beri 10. Sayfada TARTIŞILACAK İDDİA Lenin, Hitler’le satranç oynadı Kültür Servisi - Vladi- mir İlyiç Lenin ile Adolf Hitler’i satranç oynarken betimleyen bir baskõresim ve resimdeki olduğu iddia edilen satranç takõmõ, 1 Ekim’de İngiltere’nin Lud- low kentinde düzenlene- cek bir müzayedede 40 bin sterlin açõlõş fiyatõyla satõ- şa sunulacak. ‘The Daily Telegraph’ gazetesinin ha- berine göre resim, 1909 yõlõnda Viyana’da Hitler’in resim öğretmeni Emma Lowenstramm tarafõndan yapõldõ. O günlerde Hitler Viyana’da ressamlõk ya- põyor, Lenin ise 1905 Dev- rimi’nin bastõrõlmasõnõn ar- dõndan sürgünde bulunu- yordu. 1909’da Hitler 20, Lenin 39 yaşõndaydõ. Lenin ile Hitler’in, Vi- yana’da tanõnmõş bir Ya- hudi ailenin evinde satranç oynadõklarõ, resmin de bu- rada yapõldõğõ iddia edili- yor. Buna karşõlõk kimi uzmanlar böyle bir karşõ- laşmanõn gerçek olama- yacağõnõ ileri sürerken, kimi tarihçiler de resmin ancak “hayal ürünü” ola- bileceğini, 1909’da Le- nin’in Fransa’da olduğu- nu, o sõralar Viyana’da bulunduğuna ilişkin en küçük bir kanõt olmadõğõ- nõ vurguluyor. Türkiye- Estonya karşılaşıyor A ulusal futbol takõmõmõz, 2010 Dünya Ku- pasõ Avrupa Elemeleri 5. Grup’taki 7. maçõnda bu akşam Estonya ile karşõ karşõya gelecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadõ’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak karşõlaşmayõ Nor- veç Futbol Federasyonu’ndan Tommy Skjerven yönetecek. Mücadele ATV’den naklen ekrana gelecek. Spor’da Irak-Türkiye Öcalan tehdit etti WoodyAllen Mesut Yımaz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog