Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Hukukçular, gazetemiz Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’õn telefonlarõnõn yasal dinleme kararõndan 10 ay önce de dinlendiğinin or- taya çõkmasõnõ değerlendirdiler. TBB Başkanõ Özdemir Özok, çok sõnõrlõ dinlemenin kamu yararõ için yapõlmasõ gerektiğini belirterek, “Ama Türki- ye’de istisna yok. Yol geçen hanõ ol- du” diye konuştu. Türkiye’nin çok kötü bir nok- taya girdiğini vurgulayan Özok “Türkiye’de hukukçu ol- maktan sõkõntõ yaşõyoruz” dedi. Prof. Dr. Durmuş Tez- can da mevzuat uyarõnca mahkeme kararõ olma- dõkça iletişimin din- lenmesinin mümkün olmadõğõnõ kay- detti. 4. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30674 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 EYLÜL 2009 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 209 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kırk Yıllık Yani’ler Oluyor Kâni!.. Çoğu yazara göre, tarihe saygı. Geçmiş silinip tarih sı- fırlanamıyor. Cumhuriyet, tarihe yaraşır bir kimlik kazanmalı. Zira ar- tık ne Cumhuriyet ne de temel kurumları tehlikede. O halde? Dinci, yeni Osmanlı diyenlere, hatta sultan, Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Savunmalarõ alõnamayan milletvekilleri için karar çõktõ DTP’liler zorla getirileceklerAnkara 11. Ağõr Ceza Mahkemesi, talimatla ifa- delerinin alõnmasõ için DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş ile DTP Genel Başkan Yar- dõmcõsõ Emine Ayna’nõn zorla mahkemeye ge- tirilmesi kararõnõ aldõ. Savcõ, Demirtaş ve Ay- na’nõn terör örgütünün propagandasõnõ yapmak- la suçlandõğõnõ, bu nedenle anayasa uyarõnca yar- gõlanmalarõ gerektiğini belirtti. Mahkeme, Demirtaş ve Ayna’nõn duruşma günü savunmalarõnõn alõnabilmesi için müzekkere dü- zenlenmesini kararlaştõrarak duruşmalarõ 29 Aralõk 2009’a bõraktõ. Savcõ, aynõ suçlamayla yar- gõlanan DTP Genel Başkanõ Ahmet Türk hak- kõnda da yeni tebligat çõkarõlmasõnõ, gelmemesi durumunda zorla getirilmesini istedi. 6. Sayfada Genel Sağlõk Sigortasõ yurttaşõ ve eczaneleri vurdu, çokuluslu tekelleri ihya etti İşte övünülen reform! ‘Fotoğraflar’ silahsız yaşam için Umut Vakfı’nca fotoğraf dalında düzenlenen “15. Bireysel Silahsızlanma Günü Ödüllü Yarışma- sı”nda ödüller Dedeman İstanbul Oteli’nde ya- pılan törenle sahiplerine verildi. Renkli baskı ka- tegorisinde Selami Öz- soy birinci olurken, bu dalda jüri özel ödülü Serkan Turaç’a verildi. Siyah beyaz baskı kate- gorisinde ise birincilik ödülü Arif Tanju Kork- maz’ın oldu. Sayõ artõyor 5 ayda 645 çocuk kayõp Uyuşturucu savõ Okay tutuklandõ Kayseri’nin Talas il- çesinde bayramda şe- ker toplamak için evle- rinden ayrõlan 3 çocu- ğun kaybolmasõ, göz- leri diğer kayõp çocuk- lara çevirdi. Emniyet kayõtlarõna göre yõlõn ilk 5 ayõnda kaybolan ço- cuk sayõsõ, 2008’de kay- bolan 528 sayõsõnõ geri- de bõrakarak 645’e ula- şõrken, 2009’daki kayõp olaylarõ 2007’deki kayõp sayõsõ olan 210’u 3’e katladõ. 6. Sayfada “Uyuşturucu baronu” olarak tanõnan Habib Kanat’õn sağ kolu ve imalathanenin yöneti- cisi olmakla suçlanan CHP’li Hakkõ Süha Okay’õn kardeşi Mus- tafa Fehmi Okay, çõka- rõldõğõ mahkeme tara- fõndan tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gön- derildi. 8. Sayfada Uluslararasõ anket sonucuna göre düşünce ifade edilemiyor Türkiye özgürlüğe hasret Uluslararası Parlamentolar Birliği’nin 24 ül- kede yaptõğõ kamuoyu araştõrmasõna Türki- ye’den katõlan yüzde 22’lik bir kesim “tama- men özgür”, yüzde 37’lik bir kesim ise “biraz özgür” olduğunu söylerken yüzde 37’lik bir ke- sim “özgür olmadõğõnõ” ifade etti. “Sizce insanlarõn toplumun geneli tarafõndan kabul görmeyen düşünceleri rahatsõzlõk duy- madan veya ceza korkusu olmadan dile geti- rebilmesi ne kadar önemli” sorusuna “çok önemli” diyenlerin oranõ yüzde 67, “önemli” diyenlerin oranõ yüzde 21 oldu. 8. Sayfada Çocuklarõn boğazõndan kesildi Hiç bu kadar fakirleşmedik TEPAV, UNICEF ve Dünya Bankasõ tarafõndan ortaklaşa gerçekleştirilen araştõrmaya göre ai- lelerin dörtte üçünün geliri düştü. Yoksul aile- lerin neredeyse tamamõ elektrik-gaz-su fatura- larõnõ ödeyemez hale geldi. Gõda tüketimlerin- de kõsõntõya gidildi. Ailelerin yüzde 60’õ çocuk harçlõklarõnda tasarrufa yöneldi. 14. Sayfada Alkışlanacak Eylemler... İstanbul’da 6-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek IMF ve Dünya Ban- kası toplantıları her gün protesto ediliyor. Direnİstanbul hareketinin önceki gün gerçekleştirdiği protesto yürüyüşünün ardından dün de DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, İstanbul’da gerçekleştirilecek IMF ve Dünya Bankası toplantılarını protesto etti ve bu toplantılarda alınacak kararlarla halkın daha da yoksullaşacağını belirtti. 8. Sayfada Erdoğan’ın, ABD’de yapmaya çalõştõğõ sağlõk refor- mu tepkiyle karşõlanan Obama’ya örnek gösterdiği Ge- nel Sağlõk Sigortasõ (GSS) uygulamasõ 1 yõl içinde mua- yene ücretlerinin yüzde 650 oranõnda artmasõna ne- den oldu. Sağlõk örgütleri hastalara katõlõm payõ zo- runluluğu getirildiğini, ilaçta hastalarõn öde- diği payõn yükseltildiğini belirtti. Sigortalıların özel hastanelerde bü- yük paralar ödediğini vurgulayan ör- gütler, milyonlarca yurttaşõn hâlâ sağlõk güvencesine sahip olmadõğõnõ ifade etti. 10 bin eczacõnõn batma noktasõna geldiği, GSS’den çoku- luslu ilaç ve tõbbi cihaz tekellerinin ka- zançlõ çõktõğõ kaydedildi. 3. Sayfada Sonar Araştõrma Şirketi’nin 1-20 Eylül tarihle- rinde yaptõğõ araştõrmaya göre seçmenler, açõ- lõmlar nedeniyle MHP ve CHP’yi tercih etmeye başladõ. Ağustosta yüzde 35 oy oranõna sahip olan AKP ise yüzde 34’lere geriledi. Eylül ayõ araş- tõrma verilerine göre, CHP oy oranõnõ 27.21’e, MHP ise yüzde 19.03’e çõkardõ. 5. Sayfada DTP KARARA KIZDI Gitmeyecekler Karara sert tepki gösteren DTP milletvekilleri, mahkemeye gitmeyeceklerini açõkladõ. Kararõn ta- mamen hukuksuz olduğunu savunan DTP lideri Türk, TBMM’yi de eleştirerek, “Parlamento ger- çekten düşüncelerini ifade eden siyasetçilere, milletvekillerine sahip çõkacak bir duruşu ortaya koymamõştõr” dedi. Türk, zorla götürülürlerse kay- bedenin Türkiye olacağõnõ söyledi. 6. Sayfada Beşiktaş, CSKA Moskova karşısında Şampiyonlar Ligi’ne kayõpla başlayan Beşiktaş, B Grubu’nda bu akşam Rus- ya’nõn CSKA Moskova takõmõyla karşõ- laşõyor. Siyah - Beyazlõlar Moskova’dan puanla dönerek kötü gidişe dur demek is- tiyor. Zorlu karşõlaşma bu akşam 19.30’da Star TV’den naklen yayõmlanacak. Grup- taki diğer maçta Manchester United, Wolsburg’u konuk edecek. Spor’da Barolar Birliği Başkanõ Özok ‘Ülkemiz kötü bir noktada’ DTP lideri Ahmet Türk. AKP’de gerileme BAYKAL İŞ DÜNYASI İLE BULUŞTU 5. Sayfada ‘DİNK CİNAYETİNDE EMNİYET BARİYERİ’ 6. Sayfada TAŞ ATAN ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLEME 8. Sayfada AÇILIMLAR YARAMADI Fotoğraf:ALİAÇAR IMF protestolarõ IMF ve Dünya Bankasõ yet- kililerine “gelmeyin” eyle- mi başlatan ÖDP, TKP ve EMEP’i alkõşlamak gere- kiyor. Demokrasi, özgür- lük, açõlõm gibi kavramlarõn arkasõna saklanan sözde li- beraller emperyalizmi sa- vunmayõ sürdürüyor. HİK- MET ÇETİNKAYA’nın yazısı 5. Sayfada Pittsburgh’dan İstanbul’a Dünya kapitalist sistemi- nin kalbi geçtiğimiz hafta sonunda ABD’nin Pitts- burgh kentinde atmaktaydõ. Bu hafta sonunda İstanbul, Dünya Bankasõ ve IMF’nin yõllõk genel kurul toplantõ- larõna ev sahipliği yapacak. ERİNÇ YELDAN’ın ya- zısı 13. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog