Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30665 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 EYLÜL 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 200 gündür tutuklu. AİHM, Türkiye’nin yargõlamalarda İnsan Haklarõ Sözleşmesi’ne uymadõğõnõ vurguladõ Dava rekoru kırdıkAvrupa İnsan Haklarõ Mah- kemesi’nin (AİHM) 50. ku- ruluş yõlõnda yayõmladõğõ rapor, Türk yargõsõndaki çarpõklõklarõ gözler önü- ne serdi. Rapora göre, AİHM’de bekleyen dosyalarõn yüzde 11.4’ünü, Tür- kiye’den yapõlan başvurular oluştururken Türkiye hakkõnda verilen 1939 kararõn 1676’sõnda hak ihlali tespit edildi. Türkiye’de insan haklarõnõn ih- lali ile ilgili yargõ kararlarõnõn da AİHM kararlarõyla çeliştiği belirtildi. Raporda verilen bilgilere gö- re, mahkemenin “adil yargõ- lama yapõlmadõğõ” yönünde karar aldõğõ 2 bin 725 başvurudan 531’i Tür- kiye’den yapõldõ. “Yaşam hakkõnõn hiçe sayõldõğõ durumlarõn soruşturul- madõğõna” yönelik kararlarõn yarõsõndan fazlasõnõn Türkiye’ye ilişkin ol- masõ da soruşturma sürecinin sağlõklõ yürütülmediğinin göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. MELTEM YILMAZ’ın haberi 5. Sayfada Baykal, milli birliğin yalnõzca sözle korunamayacağõnõ söyledi, Erdoğan birlik çağrõsõ yaptõ ‘Terör kadar acõ veriyor’ DOĞAN MEDYA GRUBU’NUN AÇMAZI Emre KONGAR 3. Sayfada BAYRAMDA BARIŞMAK Erdal ATABEK 4. Sayfada ÇATIŞMA YERİNE İŞBİRLİĞİ Orhan BURSALI 6. Sayfada NÜKLEER SİLAHSIZLANMAYA DOĞRU!.. Hüseyin BAŞ 10. Sayfada BÖLGE ÜZERİNDEKİ POLİTİKALAR VE TÜRKİYE Erol MANİSALI 11. Sayfada TÜİK, MİLLİ GELİRİN BÖLGESEL DAĞILIMINI NEDEN AÇIKLAMIYOR? Mustafa SÖNMEZ 12. Sayfada KRİZ VE ‘GELECEĞE DÖNÜŞ’ Ergin YILDIZOĞLU 13. Sayfada OVP 2010-2012 Yakup KEPENEK 13. Sayfada ‘UYGARLIK ÖZÜRLÜ BİR DÜNYA’ Yılmaz ŞİPAL 15. Sayfada İSTANBUL’UN DIŞLANMIŞLARI Deniz KAVUKÇUOĞLU 15. Sayfada ABD’de üçlü Ortadoğu doruğu ABD Başkanõ Obama, İsrail Başbakanõ Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanõ Abbas, yarõn New York’ta üçlü bir Or- tadoğu zirvesi gerçekleştirecek. İsra- il Başbakanlõğõ’ndan yapõlan açõkla- mada da Netanyahu’nun Obama’nõn davetine olumlu yanõt verdiği bildiril- di. Hamas ise Filistin tarafõnõn “taviz vermemesini” istedi. 11. Sayfada Türkiye’nin buruk bir bayram geçirdiği- ni belirten Baykal, “Terör kadar bizi rahatsõz eden milli birliğimizi, bütünlüğümüzü sarsmaya yönelik arayõşlara memleketin içindeki insanlarõn da göz yummasõdõr” de- di. Baykal, milli birliği bozmaya yönelik faaliyetlere karşõ kararlõ bir duruş sergi- lenmesi gerektiğini söyledi. 5. Sayfada Başbakan Erdoğan ise “Birbirimize hasõm değil hõsõm olursak, yarõnlar daha aydõnlõk olacak” dedi. Ülkeyi bölüyorsunuz diyerek kendilerini eleştirenlerin bölücülük yaptõğõnõ söyleyen Erdoğan, kimsenin partisine bölücü damgasõ yakõştõramayacağõnõ savundu. Er- doğan, bütün bölgelerden oy almalarõnõn bu- nun ispatõ olduğunu söyledi. 5. Sayfada ‘Hasım değil, hısım olmalıyız’ Tarımda planlama sorununu çözeceği id- diasõyla Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ tara- fõndan ortaya atõlan Tarõm Havzalarõ Destek Modeli tartõşma yarattõ. ZMO Başkanõ Gü- naydõn, modelin bölgeler arasõ gelir transferi- ni yönetmek anlamõna geleceğini belirterek “Bu da iktidarõn elinde bir silaha dönüşebilir” de- di. ALİ ÖZTÜRK’ün haberi 12. Sayfada Tarımda AKP cinliği Destek modeli tepki çekti Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulu- şunun 60. yılının 1 Ekim’de kutlan- masına az bir zaman kaldı. Tüm ül- kede kutlamalar için yapılan hazırlıklar sürüyor. ‘Halkın Özgürlüğü Ordusu’ da kut- lamalara ‘Özgürlüğe Giden Yol’ adlı gösterileriyle katılıyor. Beijing’in hazırlık komis- yonunca yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül akşamı Çin Devlet Konseyi tarafından Bü- yük Halk Toplantı Sarayı’nda geniş katılımlı bir resepsiyon düzenlenecek. (Fotoğraf: AP) Çin devrimi 60 yaşõnda Bütün dosyaların yüzde 10’u Adil yargılamada sorun var TÜRKİYEBAROLARBİRLİĞİBAŞKANIÖZOK: Sayõ Ergenekon’la artar Türkiye’de hukuku iç politika malzemesi olarak gören, günlük politikasõna yarar sağlamak için kullanan kesimler olduğunu be- lirten Özok, hukukla itişip kakõşarak bir yere varõlamayacağõ- nõ söyledi. Ergenekon davasõnõn bitmesiyle birlikte AİHM’ye Türkiye ile ilgili çok fazla dosya taşõnacağõnõ söyleyen Özok, “Türkiye’nin aleyhine sonuçlanacak olan dava sayõlarõ artacak. AİHM’nin bu raporlarõ ders olmalõ” dedi. 5. Sayfada Türkiye, ilköğretimden yükseköğretime kadar öğrenci başõna yapõlan yõllõk kamusal harcalamalarda Ekonomik İşbirliği ve Kalkõnma Örgütü’ne (OECD) üye olan ül- keler arasõnda son sõrada yer alõyor. OECD ülkelerinin ortalamasõ 7 bin 840 dolarõ bulurken Türkiye’de bir öğ- renciye yõlda 1614 dolar tutarõnda kamusal harcama ya- põlõyor. MAHMUT LICALI’nın haberi 4. Sayfada ‘Parasız’ eğitim TÜRKİYE HARCAMADA SONUNCU Mardin’in Mazõdağõ ilçesine bağlõ Bilge köyünde, 7’si çocuk, 3’ü hamile kadõn olmak üzere toplam 44 kişinin öldürüldüğü katliamda yakõnlarõnõ kaybedenler bayramõ buruk kutladõ. Çocuklar ellerinde şeker torbalarõyla an- ne babalarõnõn mezarõnõ ziyaret etti. Olayda yakõnlarõnõ kaybedenler, saldõrõyla ilgili olarak yargõlanan iki kişi- nin tahliye edilmesine de tepki gösterdi. 3. Sayfada Köyde acı bayram BİLGE KÖYÜNDE MEZAR ZİYARETİ Fenerbahçe tek golle kazandı Turkcell Süper Lig’in 6. hafta- sõnda İstanbul Büyükşehir Bele- diyespor’u Şükrü Saracoğlu Sta- dõ’nda konuk eden F.Bahçe, ra- kibini 34. dakikada Gökçek Ve- derson’un serbest vuruştan attõğõ golle 1-0 yendi. 6. galibiyetini alan Sarõ - Lacivertliler maç faz- lasõyla liderliğe oturdu. Spor’da G-20 liderler zirvesinde daha de- netimli bir mali piyasanõn kur- gulanmasõna ilişkin adõm atõlmasõ bekleniyor. Toplantõnõn gündem maddeleri arasõnda gelişmekte olan ülkelere IMF’de daha çok söz hakkõ tanõyacak kriz sonrasõ yol ha- ritasõ da bulunuyor. PELİN ÜNKER / NUR BA- NU KOCAASLAN’ın haberi 13. Sayfada G-20 yol haritası için toplanıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog