Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B C GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 195 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Güvence Yabancı büyükelçilerle buluştuğu iftar yemeğinde al- tını çizerek demiş ki: “Çözüme her zamankinden daha yakınız.” Şimdi tamam diyeceksiniz: Hükümet açılımın neleri kapsayacağını saptadı. Oysa RTE, müjde mi desek yoksa güvence mi artık kestirmek zor; hemen ardından “çözüme yönelik umut- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de 85. YIL SAYI: 30660 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 EYLÜL 2009 ÇARŞAMBA Haber Merkezi - Ergenekon soruşturmasõnõ yürüten savcõlar, ikinci dava dosyasõna eklenmek üzere 17 klasör daha yeni belge gönderdi. Geçen günlerde dava dosyasõna eklenen bu yeni 17 klasör belge de önceki klasörler gibi sa- nõklara tebliğ edildi. Gönderilen 17 klasörden bir tanesinde sanõklarõn ile- tişimlerinin tespitine ilişkin mahkeme kararlarõnõn olduğu anlaşõldõ. Bu belgeler arasõnda Mustafa Balbay’a ait teknik takip kararlarõ da bulunuyor. Balbay’a ait teknik takip kararlarõ incelen- diğinde, önce 14 Nisan 2008 tarihinde 3 ay sü- reyle kendisinin kullandõğõ cep telefonu hak- kõnda, 22 Eylül 2008 tarihinde ise ikinci bir cep telefonu hakkõnda teknik takip kararõ verildiği gö- rülüyor. Daha sonra İstanbul 14. Ağõr Ceza Mahkemesi yargõcõ Yakup Hakan Günay ta- rafõndan verilen 27 Kasõm 2008 tarihli “iletişi- min dinlenmesi” kararõnda ise gazetemiz adõna kayõtlõ olduğu karar metninde de görülmesine kar- şõn Cumhuriyet Ankara Bürosu’nun santral nu- maralarõnõn dinlenilmesi ve kayda alõnmasõ ka- rarlaştõrõlõyor. 18 Aralõk 2008 tarihinde, bu de- fa İstanbul 10. Ağõr Ceza Mahkemesi yargõcõ Da- vut Bedir tarafõndan, adõ geçen numaralarõn din- leme ve kayda alõnmasõnõn 22 Mart 2009 tarihi- ne kadar uzatõlmasõna karar verildiği görülüyor. Davutoğlu ile görüşen Baykal, ‘Protokol imzalanmamalõ’ dedi ‘Ermeni tuzağı açık’ Melih Gökçek: Karar siyasi Ankaraspor küme düşürüldü Ayamama bölgesindeki firma sahipleri ruhsatlõ binalarõ terk etmeyeceklerini söylüyor: İşyerlerimizi yõkmayõz ‘Bizleri hiç kimse uyarmadı’ Ayamama Deresi’ndeki işyeri sahipleri “Yõkõma kesinlikle karşõyõz. Bugüne dek vergilerimizi ödedik, geçici de olsa ruhsatlarõmõzõ aldõk, hiçbir yetkili bu böl- genin böyle tehlike içerdiğine ilişkin bi- zi uyarmadõ. İBB selden sonra da bizi yalnõz bõraktõ” dedi. SİBEL BAHÇETEPE / MELTEM YILMAZ’ın haberi 6. Sayfada İSKİ, ‘iptali’ işleme koymamış Sarõgazi Islah İmar Planõ doğrultusun- da AKP’li belediye tarafõndan verilen 9 yapõ ruhsatõnõn iptali için 2008 Eylül ayõnda hukuki yollara başvurulmasõnõ is- teyen “Acele” damgalõ kurum içi resmi yazõnõn İSKİ Genel Müdürlüğü’nce iş- leme konulmadõğõ ortaya çõktõ. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 6. Sayfada Plansızlığı canlarıyla ödediler DİSK Başkanõ Çelebi, sel felaketinin “İs- tanbul’un plansõz olmasõndan” kaynak- landõğõnõ belirterek “Hükümetin ve be- lediyenin plansõzlõğõnõn bedelini İstan- bullular canlarõyla ve mallarõyla ödemiştir. Bu acõlarõn en büyük iki sorumlusu hü- kümet ve belediyelerdir” dedi. Çelebi acil seferberlik çağrõsõ yaptõ. 6. Sayfada YOKSULLUK ÖNCE KIZLARI VURDU İŞSİZLİK ORANINDA HIZLI ARTIŞ UYGARLIĞIN ÇIKMAZ SOKAĞINDAN GÖRÜNTÜLER Ergin YILDIZOĞLU 4. Sayfada 12 EYLÜL’DE NEREDEYDİNİZ? Hikmet ÇETİNKAYA 5. Sayfada EDEPSİZ VAHŞET Güray ÖZ 6. Sayfada YALANDAN KİM ÖLMÜŞ Kİ... Orhan BİRGİT 7. Sayfada TUİK BÖLÜŞÜM VERİLERİNİ NEDEN AÇIKLAMIYOR Mustafa SÖNMEZ 12. Sayfada SAKIZ - OYUNCAK EKONOMİSİ Erinç YELDAN 13. Sayfada AKP’LİLERİN TUHAFLIKLARI Deniz KAVUKÇUOĞLU 15. Sayfada SEÇİLMİŞLER Deniz SOM 15. Sayfada VIRGINA WOOLF Turgay FİŞEKÇİ 16. Sayfada Eğitimde eşitlik yok 6-13 yaşlarında 129 bin 420’si kõz 220 bin 19 ço- cuk okula gitmiyor. Bu çocuklarõn 100 bini Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşõyor. Ailesi- nin eğitim ve gelir düzeyi yüksek öğrencilerin Ana- dolu ve fen liseleri gibi kurumlara gitme şansõ da- ha yüksek. FİGEN ATALAY’ın haberi 9. Sayfada İş umudu tükeniyor İşsizlik oranõnõn artõş hõzõnda dünya ortalamasõnõ 5’e katlayan Türkiye’de işsiz sayõsõ haziranda geçen yõ- lõn aynõ dönemine göre 972 bin kişi artarak, 3 mil- yon 269 bine yükseldi. İşsizlik oranõ geçen yõla gö- re 3.6 puanlõk artõşla yüzde 13 oldu. 13. Sayfada Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında sahasında ağırladığı Manc- hester United’a 1-0 yenildi. Siyah- Beyazlılar, maç boyunca tutuk bir görüntü sergilerken yakaladığı az sayıdaki gol po- zisyonunda da başarılı olamadı. İngiliz temsilcisinin golünü Scholes atarken B Gru- bu’ndaki diğer maçta Wolfsburg kendi evinde CSKA Moskova’yı 3-1 yendi. Spor’da Ben özgürüm, ülkem esir! Görevinin son günlerinde işgal altõndaki Irak’a veda ziyaretinde bulunan eski ABD Başkanõ George Bush’a ayakkabõlarõnõ fõrla- tan Iraklõ gazeteci El Zeydi serbest bõrakõldõ. El Zeydi, cezaevinde işkence gördü- ğünü belirterek, işkenceci- lerin isimlerini açõklayaca- ğõnõ söyledi. 11. Sayfada Gökçek’e hukuk dersi Eski AİHM yargõcõ Rõza Türmen, Gökçek’in “içki referandumu”nun anayasa- ya ve hukuka aykõrõ oldu- ğunu belirtti. Türmen, “Ha- yatõmda böyle bir referan- dum görmedim. Temel hak ve özgürlüklerin sõnõrlarõ anayasalarla belirtilmiştir” dedi. SELDA GÜNEYSU’- nun haberi 4. Sayfada Ankara büromuzda çalõşan gazetecilerin görüşmeleri yasadõşõ olarak kayda alõndõ, dava dosyasõna konuldu Gazetemizidinliyorlar Ergenekon so- ruşturmasõnõ yürüten savcõlarõn ikinci dava dosyasõna ekledikleri ekler gaze- temiz çalõşanlarõnõn usulsüz ve hukuk dõşõ bir şekilde dinlendik- lerini ortaya çõkardõ. İki arkadaşõmõzõn gazetecilik mesleği ge- reği yaptõğõ görüşmenin tüm içeriği dava dosyasõna konuldu. Arkadaşlarõ- mõzõn telefon- larõnõn dinlenmesi ile ilgili ne bir karar var ne de görüşmeler davayla ilgili. Hukukçular bu dinlemeyle basõn özgürlüğünün ayaklar altõna alõndõğõnõ, yasaya açõkça aykõrõlõk bulunduğunu ve hem devletin hem ilgililerin sorumlu olacağõnõ belirtiyorlar. Arkası Sa. 8, Sü. 3’teYasadışı dinleme belgelendi. DİNLEMELER USULSÜZ VE HUKUK DIŞI GÖRÜŞMELER DAVAYLA İLGİLİ DEĞİL Dışişleri Bakanõ Davutoğlu, CHP, SP ve DSP li- derlerini ziyaret ederek Ermeni açõlõmõ konusun- da bilgi verdi. Baykal, görüşmenin ardõndan yap- tõğõ açõklamada “Protokol dengeli değil. Türkiye kendini baskõlara açõk tutuyor. Güvence alõnma- dan Ermenistan’õ rahatlatõrsanõz, soykõrõm iddia- larõndan vazgeçmezler. İşgalin kalkmasõnda ayak sürüme söz konusu olur” dedi. 5. Sayfada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Turkcell Süper Lig takõmlarõndan Ankaraspor’u bir alt lige düşürür- ken Ankaraspor Kulübü Başkanõ Ruhi Kurnaz ve Ankaragücü Ku- lübü Başkanõ Ahmet Gökçek’e 6 ay hak mahrumiyeti cezasõ verdi. Me- lih Gökçek, “Önce kendi şaibelerini temizlesinler” dedi. Spor’da Fotoğraf:FATİHERDOĞDU Beşiktaş kötü başladõ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog