Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30659 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 EYLÜL 2009 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 194 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bay Haşim Kılıç’tan AKP’ye Yeni Destek MHP’den umudu kesti; ne yapacağını bilmeden, sap- tamadan giriştiği Kürt açılımından doğacak sorumlu- luğa CHP’yi ortak etmeye çalışıyor. Ne getireceğini, oysa daha çok neler götüreceğini he- saplamadıkları açılımı Başbakan Yardımcısı Bülent Arkası Sa. 8. Sü. 1’de C Yeni 12 bin öğretmen İçeride atama, dõşarõda eylem Milli Eğitim Bakanlõğõ, Türkiye gene- linde işsiz öğretmen sayõsõ 200 bini bu- lurken 15 bin 655 öğretmen atamasõ yap- tõ. Atanan öğretmenlerden de sadece 12 bin 714’ü ilk kez atandõ. Göreve baş- layacak olan öğretmenler sevinirken iş- siz öğretmenler ise törenin gerçekleşti- rildiği bina dõşõnda bakanlõğõ protesto et- ti. Yeterli atamanõn yapõlmamasõnõn bin- lerce öğretmen adayõnõ işsizliğe, umut- suzluğa ittiği vurgulandõ. 6. Sayfada Minik öğrenciler ders başõ yaptõ Uyum için ilk ders zili çaldõ Türkiye’de ilköğretim 1. sõnõfa ve anaokuluna başlayan milyonlarca öğ- renci dün ilk kez ders başõ yaptõ. Okul- larõna alõşmak için diğer öğren- cilere göre eğitime erken baş- layan minik öğrenciler bir hafta boyunca okullarõnõ, arkadaşlarõnõ ve öğret- menlerini tanõyacak. 2009-2010 eği- tim-öğretim yõlõ 24 Eylül’de baş- layacak. 6. Sayfada Hakkâri Çukurca Çatışmada 1 uzman onbaşı şehit oldu Çukurca’da Kavşak kö- yü Kazan Vadisi’nde PKK’lilere karşõ askeri operasyonlar yaklaşõk bir haftadõr devam ediyor. 8 PKK’linin öldürüldüğü bölgede önceki gün ça- tõşma çõktõ. Çatõşmada Uzman Onbaşõ Mustafa Güler şehit oldu. Ordu’nun Ünye ilçe- sinde yaşayan şehidin ailesi acõ haberle yasa boğuldu. Şehit askerin, 3 ay önce uzman onbaşõ ol- mak için başvurduğu ve 1 ay önce göreve başla- dõğõ, Yüksekova’nõn da ilk görev yeri olduğu öğ- renildi. 8. Sayfada ‘Kapalõ oturum’ Bahçeli: Halka açıklarım Erdoğan’ın Kürt açõlõmõ konusundaki sözlerinin “suçlularõn telaşõnõ” yan- sõtan “inkâr, yalan ve he- zeyanlar” olduğunu kay- deden MHP lideri Devlet Bahçeli AKP’nin Kürt açõlõmõ konusunda Mec- lis’te “gizli oturum” õsra- rõnõ sürdürmesi duru- munda oturum sonrasõnda konuşulanlarõ kamuoyuna açõklayacağõnõ söyledi. Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek ise “Gerekirse bu oturum açõk da yapõlabi- lir” dedi. 5. Sayfada Dev operasyon Narkotikte bilirkişi çete lideri çıktı Tuzla ve Pendik’te 3 ima- lathaneye düzenlenen bas- kõnda uyuşturucu yapõ- mõnda kullanõlan 30 ton kimyasal madde ele geçi- rildi. Çete liderinin narko- tikte bilirkişilik yapan, po- lis çocuklarõna burs sağla- yan ve polislerin “hocam” dediği eski öğretim gö- revlisi H.R.I. olduğu öğ- renildi. Ele geçirilen maddeyle 2 milyar TL değerinde 200 milyon cap- tagon hap üretilebileceği belirtildi. 3. Sayfada Balbay, kopyalarõn delil değeri taşõmadõğõnõ vurguladõ GENELKURMAY BAŞKANI’NIN YERİ DEĞİŞMEDİ 4. Sayfada ALEVİLER SİYASETE ISINIYOR 5. Sayfada Ankara’da, Bahçelievler 7. Cadde’de içki referandumu ya- põlmasõ kararõna tepki yağõyor. Referandumun hukuki geçerli- liğinin olmadõğõ vurgulanõyor. Gökçek ise CHP’lilerin tepkisi üzerine “Ankara’da şarap içilecek yerleri tespit ettiriyorum. İs- tediğiniz kadar içip sarhoş olabilirsiniz!” dedi. 4. Sayfada Paris’te giyotin siyaseti Eski başbakan yargıç karşısında Fransa, entrikalarla dolu, son yõllarõn “en siyasi” davasõna hazõrlanõyor. Eski Baş- bakan Villepin, Cumhurbaşkanõ Sar- kozy’nin adõnõ karalamak için kurulan komploda yer aldõğõ gerekçesiyle hâkim karşõsõna çõkacak. Villepin, Paris’te, Marie Antoinette’in 1793’te giyotine gönderildiği salonda yargõlanacak. 10. Sayfada Okullarda yasaklama Belçika türbanı tartışıyor Flaman Toplumu Okullarõ İdare Heye- ti’nin tüm topluluk okullarõnda türbanõn yasaklanmasõ yönünde karar almasõnõn ar- dõndan Belçika’da başlayan türban tar- tõşmasõ sürüyor. Karar, Anvers ve Hobo- ken liselerinde türbanõn yasaklanmasõ için yapõlan protestolar sonrasõnda alõndõ. ERDİNÇ UTKU’nun haberi 8. Sayfada Dere yatağına okul AKP ve CHP’nin İstanbul il başkanlarõnõn yanlõş yapõlaşma tartõşmasõ sürüyor Sorumluluğa ortak arayõşõ ‘Günlükler benim değil’ Ağaçlandırılacağı söylenen Ayamama Deresi’nin yanındaki arazinin Gülen cemaatine ait Çağ Öğretim İşletmeleri’nce “özel okul” inşa edilmesi için gerekli imar planlarını İBB Başkanı Topbaş’ın onayladığı ortaya çıktı. (Fotoğraf: VEDAT ARIK) AKP’li Babuşçu, “Boğluca Deresi’ndeki ima- rõ CHP’nin iptal ettirdiğini ispat edin, istifa ede- yim” diyen CHP’li Tekin’i istifaya çağõrdõ. Ba- buşçu, CHP’li iki il genel meclis üyesinin da- va konusu yaptõğõ yargõlama sonucunda pro- jenin iptal edildiğini kaydetti. 7. Sayfada Tekin, Babuşçu’yu eleştirerek bireysel dava- larõ kastetmediğini söyledi. Tekin, Başba- kan’õn arkadaşõ Cihan Kamer ailesine ait olan ve ağõr zarara yol açan Kamer TIR Parkõ’nõn iş- letilebilmesi için Bakanlar Kurulu’nun kişiye özel karar çõkardõğõnõ öne sürdü. 7. SayfadaBabuşçu. Tekin. GÖKÇEK’İN PLANINA TEPKİ YAĞIYOR ‘Referandum geçersiz’ İkinci Ergenekon davasõnõn 5. duruşmasõnda söz alan ga- zetemiz Ankara temsilcisi ve yazarõ Balbay, kendisine yar- gõsõz infaz yapõldõğõnõ söyledi. Balbay, “Bana atfedilen gün- lük adõ verilen notlar bana ait değildir. Belgelere göre ben 10 yõllõk notlarõ 2 dakika 33 saniyede oluşturmuş gibi gö- rünüyorum. Usain Bolt olsam bu kadar kõsa sürede dos- ya oluşturamam. Çok açõk bir şekilde kopyalama yapõl- mõş” dedi. Balbay, “bu notlarõn delil değeri taşõyõp taşõ- mayacağõna ilişkin bir an önce karar verilmesini” istedi. TOPBAŞ ONAYLADI ‘YARGISIZ İNFAZ YAPILIYOR’ Balbay’õn avukatõ Aydõn Metin, Balbay’õn işyerinden 4 bilgisayar alõndõğõnõ ancak tutanaklara harddisk numara- larõnõn yazõlmadõğõnõ belirterek, bilgisayarlarõn incelemeden birkaç gün önce kurcalandõğõnõ tespit ettiklerini kaydet- ti. Günlük adõ verilen dosyalarõn 27 Şubat 2007’de 01.58’de 1 dakika 1 saniye, 03.58’de iki dakika süreyle oluşturulduğunu söyleyen Metin “İddiaya göre Balbay bun- larõ oluşturdu ve sildi. Bu şekilde oluştuğu konusunda de- lilin sõhhati tartõşmalõ hale geldi” dedi. 8. Sayfada ‘BİLGİSAYARLAR KURCALANDI’ İstanbul Büyükşehir Be- lediye Başkanõ Topbaş’õn, Ayamama Deresi yata- ğõndaki 30 bin metreka- relik araziye Gülen ce- maatine yakõn Çağ Öğre- tim İşletmeleri’nce “özel okul” inşa edilmesi için gerekli imar planlarõnõ onayladõğõ ortaya çõktõ. Arazinin “Ağaçlandõrõla- cak alan” statüsünden çõ- karõlarak, “hizmet ve özel eğitim alanõ”na dönüştü- rülmesine ilişkin imar pla- nõ tadilatõ raporu onay- landõ. DENİZ TATARER’in haberi 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog