Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30645 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 EYLÜL 2009 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 180 gündür tutuklu GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Olmayacak Duaya Amin Der Gibi... 30 Ağustos Zafer Bayramı geçen yıllara oranla bu yıl daha görkemli törenlerle kutlandı. Medyamızın törenlerden siyasal bir sonuç çıkar- maya, iktidar ve ana muhalefet arasındaki buzları erit- meye yönelik çabaları dikkat çekti. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Bugün Dünya Barõş Günü Barış hâlâ bir hayal 1 Eylül Dünya Barõş Günü bu yõl da savaşlarõn gölgesinde kutlanõyor. Dünya genelinde 2008’de askeri harcamalar yaklaşõk 800 milyar dolara ulaştõ. BM’nin dünya genelinde ekonomik, sos- yal ve insani kalkõnma için çeşitli kuruluşlarõ ara- cõlõğõyla yaptõğõ harcamalarõn toplamõ ise yõlda ancak 10 milyar dolar. BM Barõş Gücü’nün yõl- lõk maliyeti ise 5 ila 7 milyar dolar. CİHAN ORUÇOĞLU/ALİ AÇAR’ın haberi 7. Sayfada Türkiye-Ermenistan mutabakatõ Erivan’la yeni adım İsviçre’nin arabuluculuğunda Bern’de yürütülen görüşmelerden Türkiye ile Ermenistan’õn karşõlõklõ iki protokol imzalamasõ kararõ çõktõ. “Diplomatik İlişkilerin Tesisi Protokolü” ile “İkili İlişkilerin Ge- liştirilmesi Protokolü”ne ilişkin siyasi istişarelerin altõ hafta içinde tamamlanarak her iki parlamentonun onayõna sunulmasõ kararlaştõrõldõ. 11. Sayfada Demokrasi açõlõmõ konusunda gelinen noktayõ değerlendirmek için basõn toplantõsõ düzenleyen İçişleri Bakanõ Atalay henüz somut bir proje olma- dõğõnõ ve görüşmelerde bir ortak akõl bularak bunu olgunlaştõrmayõ amaç- ladõklarõnõ söyledi. Atalay, öneri- lerini ilk açõklayacaklarõ yerin TBMM olacağõnõ vurgularken anayasa değişikliğinin gündem- lerinde olmadõğõnõ, işin başõnõn da silahlarõn bõrakõlmasõ ve örgütün tasfiyesi olduğunu söyledi. 4. Sayfada AKP, kurula Meclis’in üye atamasõnõ öngördü, yargõ ise bakan ve müsteşarõn çõkmasõnõ istiyor HSYK’de anlaşma zor G. Saray da 4’te 4 yaptı Turkcell Süper Lig’de 4. haftanõn kapanõş maçõnda Galatasaray deplasmanda Ankaraspor’u 2-0 yene- rek averajla liderliğini korudu. Sarõ-Kõrmõzõlõ- lar ilk 4 haftayõ ezeli ra- kibi Fenerbahçe gibi ka- yõpsõz geçti. Galatasa- ray’õn gollerini Kewel ve Nonda attõ. Spor’da Merkel’e soğuk duş Almanya’da genel seçim- lere dört hafta kala yapõlan yerel seçimler, bütün tah- minleri altüst etti. Genel se- çimleri iktidardaki CDU’- nun kazanacağõna kesin gözüyle bakõlõrken, sonuç- lar Başbakan Merkel’de ‘soğuk duş’ etkisi yarattõ. OSMAN ÇUTSAY’ın ha- beri 11. Sayfada Yetimler İstanbul’da Bilge köyünde 44 kişinin öldürüldüğü katliamda anne- babasõnõ yitiren beş çocuk, eğitimlerini Darüşşafaka’da sürdürmek üzere İstanbul’a getirildi. Öğrencilere, Da- rüşşafaka Rehberlik Servisi tarafõndan özel bir uyum programõ uygulanacak. FİGEN ATALAY’ın ha- beri 9. Sayfada Sadece bir ekmek için Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir muhtarın dağıttığı ekmeklerden al- maya çalışan çocuklar, ezilme tehlikesi geçirdi. Esentepe Mahalle- si Muhtarı Mahmut İpka, mahallede tespit ettiği ihtiyaç sahibi ai- lelere ekmek dağıtmak istedi. Ekmek dağıtıldığı sırada aşırı yoğunluk ve kargaşa nedeniyle çocuklar ezilme tehlikesi atlattı. (Fotoğraf: AA) CHP ALDIRMADI Birşeydeğişmedi CHP’li Özyürek, Atalay’õn dünkü açõklamalarõyla, önceki açõkmala- larõ arasõnda farklõlõk olmadõğõna ve hiçbir somut öneride bulunmadõ- ğõna dikkat çekti. Özyürek, “Basõn toplantõsõnõ daha çok muhalefete cevap vermek için düzenlediği an- laşõlõyor” dedi. 5. Sayfada MHP KIZGIN Alay ediyorlar MHP Grup Başkanvekili Meh- met Şandõr, Atalay’õn açõklamala- rõnõ “Sayõn Bakan milletin aklõyla alay ediyor” dedi. Atalay’õn yeni bir şey söylemediğini kaydeden Şan- dõr, PKK’nin 4 askeri şehit ettiği- ni, açõlõmõn PKK’yi cesaretlendir- diğini söyledi. 5. Sayfada DTP’Lİ TÜRK: Anayasadeğişsin DTP Genel Başkanõ Ahmet Türk, ise Kürt sorununun çözümü için anayasal değişikliğin şart oldu- ğunu söyledi. Türk, “Bu anayasa ile bõrakõn Türkiye’nin Kürt so- rununu çözmesini, demokratik açõlõmõ yapma şansõ bile yok” di- ye konuştu. 5. Sayfada VENEDİK FİLM FESTİVALİ Lido’da korku filmleri Uluslararası Venedik Film Festivali 2-12 Eylül günleri arasõnda Lido’da gerçekleştirile- cek. Dört ana bölümden oluşan festival, Marco Muller’in tercihi ile korku sinemasõndan yedi filme yer veriyor. Muller, ba- sõn toplantõsõnda, kor- ku sinemasõna ör- nek oluşturan ya- põmlarõ özellik- le seçtiğini an- lattõ. ASLI KA- YABAL’ın habe- ri 17. Sayfada JAPONYA, KRİZİ YENİ İKTİDARLA AŞACAK 12. Sayfada TÜRK ÇİFTİN TATİLİ ZEHİR OLDU Arka Sayfada Atalay, ellerinde ne bir paket, ne eylem planõ ne de proje olduğunu söyledi Açılımın adı var 30 Ağustos resepsiyonunda yargõ reformu konusunda yük- sek yargõdaki görüş ayrõlõğõ açõklamalara yansõdõ. Resepsi- yonda taslak ile ilgili sorularõ yanõtlayan Yargõtay Başkanõ Gerçeker, “Taslağa göre, Da- nõştay ve Yargõtay’dan HSYK’ye giden üye sayõsõ aza- lacak. Bu durum kurulu siyasi bir organ haline getirir” dedi. Danıştay Başkanõ Birden de “Bu, reform diye adlandõrõla- maz. Meclis’ten HSYK’ye üye seçilmesiyle yargõ bağõmsõzlõ- ğõ ortadan kalkar. Bakan ve müsteşar üyelikten çõkarõlma- lõ” dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanõ Kõlõç ise “Kurumun yapõsõ gözden geçirilebilir” di- ye konuştu. 8. Sayfada Monica Belluci festi- valin yıldızlarından. Karikatür:GürbüzDoğanEkşioğlu ERGENEKON SAVCILARINA İNCELEME 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog