Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 157 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Hangisine İnanacağız? Biri devlet yaşamında çok önemli bir kurum. Diğeri, üzerinde fazla söz söylemeye, yorum yap- maya gerek olmayan bir başka önemli kurumun ba- şında dört yıl görev yapan bir kişi. Son Ergenekon iddianamesinde yer alan iki kurum arasındaki bilgilere bakılırsa: İkisinden biri doğruları söylemiyor. Gerçeği gözden kaçırıyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de EMRE KONGAR’IN YAZISI 8. Sayfada GÜL: YANLIŞLAR SONA ERMELİ 5. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 11, 17, 18, 23, 26, 41 Tartõşma sürüyor Pakistan’da Taliban komu- tanlarõndan Hekimullah Me- sud, örgütün lideri Beytullah Mesud’un öldürüldüğü yö- nündeki haberlerin doğru ol- madõğõnõ belirtti. Hekimul- lah Mesud, “Bu saçmalõktan başka bir şey değil” dedi. ABD ve Pakistan ise istihba- rat raporlarõnõ doğrulatmaya çalõşõyor. 11. Sayfada Muhalifler tepkili Sonuçlar K. Irak’ı karıştırdı Konsolos Amihay ‘Türkiye doğal müttefik’ Kuzey Irak’ta 25 Haziran’da yapõlan başkanlõk ve meclis seçimlerinin kesin sonuçla- rõ açõklandõ. KDP ve KYP’nin ortak olduğu Kür- distan Listesi 111 sandalye- li mecliste 59 sandalye ka- zandõ. 25 sandalye alan mu- halefetteki Değişim Listesi, sonuçlarõ kabul etmeyece- ğini açõkladõ. 11. Sayfada Müzik bir duygu işidir Ferhat Tunç, yeni albümü “Çõğlõklar Ülkesi”nde yine muhalif sesini yükseltiyor. Tunç, “Çõğlõk çõğ- lõğa bir sevdadõr hikâyemiz ve barõşa, demokrasiye, özgür- lüğe, kardeşliğe dairdir” di- ye anlatõyor şarkõlarõnõ. HATİCE TUNCER’in söyleşisi 10. Sayfada Halkõn ihtiyaçlarõnõ unutan bazõ valiler, iktidar partisi için çalõşõyor Ordu Valisi Kaban’õn cami tuvaletlerindeki pisuarlarõ kaldõrtmasõ tepki çekti. Siyasi parti temsilcileri Kaban’õn tutumunun yurttaşlarõ ikiye böldüğünü belirtti. Ordu Tu- rizm ve Doğa Aktiviteleri Derneği Başkanõ Ayar, “Bir vali kimin nasõl tuvaletini yapacağõ ile mi uğraşõr” de- di. ERDOĞAN ERİŞEN’in haberi 7. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Say- manõ ve Basõn Sözcüsü Mustafa Özyürek, Silivri Cezaevi’nde yaşanan elek- trik kesintisinin insan haklarõ ihlaline girdiğini vurgulayarak “Bu kadar büyük duruşma salonu yapan hükümetin, tra- fo sorununu da kolayca çöze- bilmesi gerekiyor. Uygulama, tutuklulara eziyetten başka bir şey değildir. Kötü mua- meleye girmektedir. Çok ayıp bir şey” dedi. Özyürek, kesin- tinin tam da savunmalarõn ha- zõrlandõğõ döneme denk gelme- sinin “çok kötü” olduğunun al- tõnõ çizerek “Silivri’de birçok sı- kıntı var. Elektrikler kesince daha büyük bir cezaya dö- nüştü. Buradaki anlayış, ‘Tu- tuklular, okumasõnlar, yazma- sõnlar, televizyon izlemesinler ne olacak!’ anlayışıdır” dedi. Arkası 6. Sayfada Mesud’un ölümü yılan hikâyesi 85. YIL SAYI: 30622 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 AĞUSTOS 2009 PAZAR Yurttaşa değil AKP’ye hizmetTartışmalı uygulamalar AKP iktidarõyla birlikte göreve atanan valiler, tartõşmalõ uygulamalarõyla dikkat çekti. Tür- kiye, kamyona binip kömür taşõyan, seçim öncesi beyaz eş- ya dağõtan, içkiyi yasaklayan, Başbakan’õn oğlunu uğurlayan, makamõna çõkan merdivendeki kõrmõzõ protokol halõsõna ba- sõlmamasõ talimatõ veren valilerle AKP döneminde tanõştõ. Aileleri tehdit etti Bolu Valisi Akpõnar’õn, Fethullah Gü- len’e yakõnlõğõyla bilinen Abant Platformu’nun toplantõsõn- daki çõkõşõ dikkat çekmiş, TSK’yi hedef alan açõklamalarõ tar- tõşma yaratmõştõ. Adana Valisi Atõş ise toplumsal olaylara ka- tõlan çocuklarõn ailelerinin yeşil kartlarõnõn iptal edileceğini açõklamõştõ. İLHAN TAŞCI’nın haberi 7. Sayfada Yasakçõ valiye tepki ORDULULAR KABAN’A KIZGIN Tatili evde yapõyoruz MasterIndex araştırmasına göre, yaz tatiline çıkanların ön- celikli tercihi akraba veya tanıdık yanına gitmek ya da evde oturmak. Araştırmaya göre yılda 12 gün tatil yapabilen Türklerin ortalama tatil bütçesi ise 656 lira. Arka Sayfada Tasarruf Mevduatõ Si- gorta Fonu, Halis Toprak’õn 20 şirketine daha el koydu. Böylece holdingin tüm şirket- leri TMSF’ye geçmiş oldu. TMSF, karara daha önce el ko- nulan iki şirketin yönetimleri- nin diğer şirketlerle iç içe geç- mesini gerekçe gösterdi. 13. 20 ŞİRKETİ TMSF’DE Toprak yönetimi fona geçti ‘Bunun adı işkence’ Silivri Cezaevi’nde ‘trafo patlamasõ’ gerekçesiyle elekrik kesintisi yapõlmasõna yönelik tepkiler sürüyor Sayfada Genç-Sen üyesi bir grup öğrenci, Ankara Yüksel Caddesi’ndeki Özgürlük Anıtı’nda bir araya gelerek harç zamlarını protesto et- ti. Grup adına yapılan açıklamada, “Ekono- mi küçülürken, harçlara büyük oranlarda zam istenmesinin mantık dışı olduğu” ifade edildi. Açıklamada öğrencilerin, zamlar geri alı- nıncaya dek eylemlerini sürdüreceği kaydedildi. ‘Zamlar mantık dışı’ Fotoğraf:AA Anneler Diyarbakõr’da Ferhat Tunç’tan yeni albüm Barõş için buluştular OHAL Gazileri ve Şehit Aileleri Dayanõşma Der- neği ile Mezopotamya Yakõnlarõnõ Kaybeden Ai- lelerle Yardõmlaşma Derneği yöneticilerinin gi- rişimiyle, şehit aileleri ve çatõşmalarda ölen PKK’lilerin aileleri bir araya geldi. Kucaklaşan anneler akan kanõn durmasõnõ istedi. Şõrnak’ta ise Tunceli’de şehit olan er Burhan Yalçõn ve çatõş- mada öldürülen PKK’li terörist Harfiye Bil- gin’in aileleri bir araya geldi. 7. Sayfada HATAY’DA BİR ASKER ŞEHİT Dış Haberler Servisi - İtal- ya Başbakanõ Silvio Berlusco- ni, önceki gün düzenlediği ba- sõn toplantõsõnda RAI 3 muha- birinin, “Türk hükümeti, Rus- ya’yla masaya oturduğunda sizin de orada olmanızdan dolayı şaşkındı. Neden ora- daydınız” sorusu üzerine si- nirlendi. Berlusconi, “Büyük bir aktivitede bulundum. Bu projede İtalyan gaz şirketi Eni de vardı. Bu büyük bir olay değilse nedir” dedi. Türkiye ziyareti Berlusconi’yi kızdıran soru ● İstanbul da sallandı Çanakkale’de 4.4’lük deprem Haber Merkezi - Çanakkale’nin Biga il- çesi Sinekçi bölgesinde saat 16.52’de 4.4 şid- detinde bir deprem oldu. Can ve mal kaybõ- na neden olmayan deprem, çevre iller ve İs- tabul’da da hissedilirken ufak çaplõ panik ya- rattõ. Bu son deprem ile ağustosun ilk 8 gü- nünde Türkiye genelinde küçük ve orta şid- detteki deprem sayõsõ 109 olarak belirlendi. ● Süper Lig’de ilk hafta Trabzonspor, Sıvas’ta kazandı Turkcell Süper Lig’in ilk haftasõnda Sõ- vasspor sahasõnda Trabzonspor’a 2-1 yenil- di. Bordo-Mavililerin golleri Selçuk ve Cey- hun’dan gelirken Sõvasspor tek sayõsõnõ Ka- manan’la kaydetti. Hakem Halis Özkahya sõ- cak hava nedeniyle sõk sõk su molasõ verdi. Diğer sonuçlar şöyle: Antalya-Ankara: 0-1, Diyarbakõr-Ankaragücü: 2-2. Spor’da İsrail’in İstanbul Başkon- solosu Amihay, Türkiye ile İsrail’in bölgenin istikrarõna katkõda bulunabilecek ye- gâne iki ülke olduğunu be- lirtti. Türk hükümetinin bir şekilde Hamas’a angaje ol- duğunu ifade eden Amihay, “Ama araya ister Türkiye is- terse başka bir dünya ülke- si girsin Hamas’la işimiz olamaz” diye konuştu. LEY- LA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog