Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 8 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 7 GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ Laf Ola Torba Dola... Ortalığı bir “Dumansız hava sahası” sav sözü- kapladı. Sigara yasağına yönelik tepkileri gidermenin en büyük sığınağına dönüştürülmüş durum. İzlediğimiz uygulama, Türkiye’de her gün biraz daha yaygınlaşan yaklaşım anlayışını da simge- liyor. Kafayı bir şeye takıp, onun kadar, hatta ondan da zararlı olanları görmezden gelmenin kolaylığını üstümüzden atamıyoruz. “Türkiye’nin havası dumansız hava sahası” de- nildi mi havamız tertemiz oluveriyor. Sigara yasağı yaygınlaştırılınca Türkiye’nin ha- vasının gerçekten temizlendiğine inananlar var- sa, vay halimize. Ülkemizin anlı şanlı (hadi adlarını vermeyeyim) termik santralları, fabrikaları var. Yılın belirli za- manlarında çevresinde yaşayanların sağlıklarını, para kazanma hırsı ağır bastığı için önlem alın- mayarak tehdit ettiği, gazete sayfalarına yansıyor. Bunlar az geliyor olmalı ki yeniden 47 termik santral kurulması için çalışmalar yapıldığına iliş- kin haberler okuyoruz. Sigara yasağının açık havada geçerli olmadığını bile bile varsayılan hava temizliğine termik sant- ralları da eklemeyi düşünenlere selam olsun... Türkiye’de 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 sü- reçlerinde öldürülen ya da raporlarla yaşı büyü- tülüp idam edilen, sağdan-soldan çok sayıda genç var. Aralarında doğal olarak “gençlik lideri” diye ni- telendirilenler de yer alıyor. Kişilere bağlı olarak, öldükleri ya da öldürül- dükleri günün yıldönümlerinde mezarları başında anılıyorlar. Anma toplantılarına katılanlardan elebaşı sayı- lanlar için soruşturma açılıyor, gözaltına alınma- lar yaşanıyor. Nedeni de Türk Ceza Yasası’nın “Su- çu ve suçluyu övme” başlıklı 215’inci maddesi. İki yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Görevlerinin sorumluluğunu ve yetkisini kullanma konusunda ödün vermediğini sananlara diyecek çok şey yok. Ama anlamadığım bir gelişme var. Terör bitirilecek ya, açılımlar birbirini izler oldu. Terörü bitirecek uygulamalarda yetkili ve etkili ol- duğu söylenenlerden biri de İmralı’daki. Ne yazık ki “Nasıl olur” sorusuna verecek ya- nıtım yok. Üniversiteye, her türlü engeli aşmayı başararak girmişsiniz. Ya aileniz, geçiminden kıstığı paralarla sizi okutuyor, ya da siz aynı zamanda zar zor bul- duğunuz işlerde çalışıp okuyorsunuz. Ve bir sabah kalkıyorsunuz ki üniversite harç- larına, dallarına göre yüzde 8’den başlayan zam- lar yapılmış. Memurlara yapılan zam yüzde 4, işçi emeklile- rine yapılan zam ise yüzde 1.83. Çünkü ne oldu- ğu bir türlü bilinemeyen enflasyon hazretleri böyle diyormuş. Peki enflasyon sadece verecekleri etkilerken ala- cakları neden es geçiyor? Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, bir süre ön- ce ve galiba ilk kez piyasaya müdahale edip ta- van fiyat belirledi. 20 kuruş dolayında bir indirim gerçekleştirdi. Tam “Oh... Benzin ve motorin ucuzladı” diye se- vinmeye kalmadan akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV yaklaşık indirim kadar arttırıldı. Depoyu doldurma maliyeti eski tutara ulaştı. Bununla kalsa yine de iyiydi denebilir. Bazen 1 kuruşluk, bazen de 4 kuruşluk zamlar birbirini iz- lemeye başladı. Ve benzin ile motorin fiyatları pet- rolün varilinin 150 dolar olduğu dönemi de solladı. Rekor işsizlik oranı nedeniyle gözde mükellef sa- yılan çalışanlar azalınca, gözdeliğe araç sahiple- ri yükselmiş durumda. 50 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilen bütçe açığını kapatma görevini yerine getirmeleri ola- naksız. Bakalım yeni gözdeler kimler olacak? oerinc@cumhuriyet.com.tr Sevgili BALBAY! Biz “Nöbetçiler” Bugün de “Yanı Başındayız!” Doğum gününü kutluyor, En yakın zamanda Aramızda olmanı diliyoruz. Her perşembe Cumhuriyet’in bahçesinde Saat 11.00-13.00 Caným babam Mustafa Balbay’a Benim babam ülkesini sevdi Ülkem tek baþýna ayakta durabilmeli derdi Benim babam Atatürk Benim babam mesleðini sevdi Gazeteci tarihe tanýklýk eder derdi Büyüklerim sorarým sizlere Peki neden babam cezaevinde? Caným babacýðým, doðum günün kutlu olsun Seni çok seviyorum... Kýzýn Yaðmur Balbay ’ü sevdi Atatürk’süz Türkiye aydýnlýk olamaz derdi Cumhuriyet devriminin aydınlığını insanlara koşaradım taşıyan MUSTAFA BALBAY doğum günün kutlu olsun. Seninleyiz... Fidan (ablası) - Ziya - Çiğdem - Muhterem - Ozan - Ezgi - Hakan - Okan ÇAVDAR Mesudiye - Mehmet - Sevcan - Süleyman ÇETİNKAYA İNEGÖL 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/982 TALİMAT Satõlmasõna karar verilen Gayrimenkulun; TAPU KAYDI: Borçluya ait ve bir borçtan dolayõ hacizli bulunan; Bursa İli, İnegöl İlçesi, Hamidiye Mah, 57 ada, 53 parsel, 85/2140 arsa paylõ B Blok 3. Kat Bağõmsõz bölüm no: 6 mesken niteliğindeki taşõnmazdõr. GAYRİMENKULUN HALİ HAZIR DURUMU: Bursa İli, İnegöl İlçesi, Hamidiye Mah, Atatürk Bulvarõ üzerinde bulunan 57 ada, 53 Parsel 85/2140 arsa paylõ 5 katlõ betonarme binanõn normal 3. katõnda bulunan 6 nolu bağõmsõz meskenin 128 m2 yüzölçümünde üç oda, bir salon, mutfak banyo tuvaletten ibaret olduğu konutun mesken olarak kullanõldõğõ, çift cam asansörlü doğalgaz kaloriferli olan mesken şehir merkezinde bulunmaktadõr. Mehmet emin kaya iş hanõnda bulunan konut şehir imar planõ içinde olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadõr. GAY- RİMENKULUN MUHAMMEN DEĞERLRİ : 150.000,00-TL dir. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Yukarõda özellikleri yazõlõ taşõnmazõn satõşõ 18/09/2009, Cuma günü saat 14:00 dan 14:10 a kadar İnegöl 2.İcra Müdürlüğü’nde açõk artõrma suretiyle satõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõy- metin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmesi şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 28/09/2009 pazartesi günü İnegöl 2.İcra Müdürlüğünde saat 14:00 / 14:10 arasõnda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklõ- larõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Arttõrõnaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka te- minat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV, damga vergisi, tapu alõm harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler ve tapu satõm harcõ ve Tellaliye harcõ satõş bedelinden ödenir. Bu kalemlerdeki her türlü harç ve vergi ihalenin kesinleşmesinden sonra tahsil olunur. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi tak- dirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca te- merrüt faizinden müteselsilen mesul tutulacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn İcra Dairesince tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/982 Talimat sayõlõ dosya numarasõyla Tviüdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 30/07/2009 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (İc.İf.K.İ26) (Basõn: 44432) Türkiye’de 19 binin üzerinde milyoner var ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Bankacõlõk Düzenleme Denet- leme Kurumu (BDDK), Türk Banka- cõlõk Sektörü 2009 yõlõ haziran ayõ bülteninde yer alan verilere göre, Türkiye’de tasarruf mevduatõ bir milyon lira ve üzerinde olanlarõn sa- yõsõnõn 19 binin üzerinde olduğu bil- dirildi. Bu kişilerin bankadaki top- lam mevduatõnõn 88 milyar 421 mil- yon lira olduğu belirtilirken bu ra- kamlara göre 19 bin 55 kişinin top- lam mevduatõn yaklaşõk 40.9’unu elinde bulundurduğu kaydedildi. Film setinde geziye çıkan seyis ölü bulundu İstanbul Haber Servisi- Eyüp’e bağlõ Kemerburgaz’da Cem Yõl- maz’õn son filmi “Yahşi Batõ”nõn Ke- merburgaz’daki çekimlerinde kullanõ- lan atlara bakõcõlõk yapan 30 yaşlarõn- daki Ramazan Eser, Çiftalan köyü maden ocaklarõ mevkisinde dün öğle saatlerinde bir ata binerek gezintiye çõktõ. Eser’in dönmemesi üzerine baş- latõlan çalõşmada atõn leşi maden ocaklarõ mevkisindeki bir gölette bu- lundu. Ekipler daha sonra aynõ gölette Eser’in de cesedine ulaştõ. Villada ceset arandı İstanbul Haber Servisi - İstan- bul’da zengin kişileri kaçõrarak gayri- menkullerini ve banka hesaplarõnõ ele geçirdikleri iddia edilen ve liderliğini Mustafa B. A’nõn yaptõğõ çeteye yö- nelik yapõlan operasyonda 3 kişi gö- zaltõna alõndõ. Mustafa B. A. ile diğer 2 kişinin, 5 yõl önce İstanbul’da bir alõşveriş merkezinden varlõklõ bir ka- dõnõ kaçõrarak gasp ettikten sonra öl- dürüp Silivri’de bir villanõn bahçesine gömdüklerinin ileri sürülmesi üzerine villanõn bahçesinde cesedin bulunma- sõ amacõyla kazõ çalõşmasõ yapõldõ. Yağış İstanbul’u etkiledi İstanbul Haber Servisi - İstan- bul’da dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, tarihi Kapa- lõçarşõ ve Mõsõr Çarşõsõ ile çok sayõ- da mağaza, bazõ sahil yollarõ, altge- çitler, meydanlar sular altõnda kaldõ. Taşan mazgallardan akan lağõm su- larõnõn bazõ dükkânlara dolmasõ es- nafa zor saatler yaşattõ. Şiddetli yağ- mur Zeytinburnu Onuncu Yõl Cad- desi’ni de dereye dönüştürdü. Yeni- kapõ Tren İstasyonu, Yenikapõ Na- mõk Kemal altgeçidi, Balat sahil yo- lu, Bakõrköy sahil yolu ve Samatya sahil yolu da sular altõnda kaldõ. Nâzım’ın jandarması öldü İZMİR (AA) - Nâzõm Hikmet’in Bursa’da cezaevinde olduğu dönem- de aynõ yerde jandarma olarak vatani görevini yapan ve ünlü şairi eşi Pira- ye ile buluşturan Gani Kalaycõ 89 ya- şõnda yaşamõnõ yitirdi. Kalaycõ, ko- mutanõn bir gün kendisini yanõna ça- ğõrdõğõnõ ve Nâzõm ile “arkadaş gibi” ve silahsõz dõşarõ çõkarak şairi eşiyle buluşturmasõnõ emrettiğini söylemişti. Elektronik tebligatlar ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Elektronik yolla tebligat yapõlmasõ- na olanak sağlayan “Tebligat Yasasõ ile Adli Sicil Yasasõ’nda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Yasa Tasarõsõ”, TBMM’ye sunuldu. Tasarõya göre, bugüne kadar posta idaresi veya me- mur aracõlõğõyla gerçekleştirilen tebli- gat, elektronik yolla da yapõlabilecek. Erdoğan’õn fezlekesinin 16 ay bekletilmesi ile ilgili soru önergesi verildi ‘Sumen altõ’ TBMM’de ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Başbakan Tayyip Erdoğan’õn fezlekesinin “16 ay sumen altı edilmesini” bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşõdõ. Kart, “Başbakan görev ve yetkisini kötüye kullanmıştır. Kendi şahsıyla ilgili dosyayı ge- ciktirmeden TBMM’ye intikal ettirmesi gerekirken dosya su- men altı edilmiştir” dedi. Kart, Başbakan Tayyip Erdoğan tarafõndan yanõtlanmasõ istemiyle verdiği soru önergesinde Erdo- ğan’õn Melbourne’de bir radyoda- ki konuşmasõnda “Sayın Öcalan” ve “kelle” sözcüklerini kullanma- sõ üzerine yapõlan şikâyetle ilgili ola- rak Ankara Cumhuriyet Başsavcõ- lõğõ’nõn soruşturmaya yer olmadõ- ğõna karar verdiğini, yetkili itiraz mercii olan Sincan 1. Ağõr Ceza Mahkemesi’nin ise yapõlan itirazlarõ kabul ettiğini aktardõ. İtirazõn kabul edilmesi üzerine hazõrlanan fezle- kenin Adalet Bakanlõğõ tarafõndan geciktirilmeden Başbakanlõğa inti- kal ettirildiğini anlatan Kart, “Ada- let Bakanlığı da üstüne düşen görevi gecikmeden yapmış, fez- lekeyi 26.03.2008 tarihinde Baş- bakanlığa intikal ettirmiştir. Baş- bakanlık ise tekemmül etmiş olan bu fezlekeyi 16 ay kadar beklet- tikten sonra, 21.07.2009 tarihin- de TBMM’ye ulaştırmıştır. 16 aylık bir bekletme hali söz konu- sudur. En hafif deyimiyle, Baş- bakan görev ve yetkisini kötüye kullanmıştır. Tam anlamıyla key- filik ve sorumsuzluk söz konusu- dur. Başbakan’ın ‘kanunsuz emir’ niteliğindeki eylem ve işlemine Başbakanlık Müsteşarı da iştirak etmiştir. Bu müşterek eylemden dolayı; hem Başbakan ve hem de müsteşar hakkında suç duyuru- sunda bulunulacağını ifade edi- yoruz” diye konuştu. KART’TAN ERDOĞAN’A - “Yapılan işlem ve ey- lemin, devlet adamı sorumluluğu ve ciddiyetiyle bağdaşır bir yönü olabilir mi? Böylesine bariz ve resmi kayıtlarla sabit olan bir olayda bile, bu kadar cüretkâr bir şekilde suç iliş- kisinde bulunulması; Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık ma- kamının saygınlığı ve güvenilirliğiyle bağdaşır mı? Hiçbir işlem ve müzakere gerektirmeyen bir fezlekeyi, 16 ay kadar sumen altı etmenin açıklama ve gerekçesi nedir?” Başbakanlõk’ta Kürt açõlõmõ zirvesi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyesi bakanlarla Başbakanlõk Merkez Bina’da bir araya geldi. 4 saat 20 dakika süren toplantõda Kürt açõlõmõ ve terörle mücadele konularõnõn ele alõndõğõ öğrenildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MGK üyesi bakanlarla dün bir araya geldi. Başbakanlõk Merkez Bina’da saat 11.20’de başlayan toplantõya, Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõlarõ Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve Ali Babacan ile İçişleri Bakanõ Beşir Atalay, Adalet Bakanõ Sadullah Ergin, Milli Savunma Bakanõ Vecdi Gönül ve Dõşişleri Bakanõ Ahmet Davutoğlu katõldõ. Toplantõda Kürt açõlõmõ ve terörle mücadele konularõnõn gündeme geldiği belirtilirken Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ Çiçek, bu toplantõlarõn dönem dönem yapõlacağõnõ ve terörle mücadele konularõnõn ele alõnacağõnõ açõklamõştõ. KOMİSYONDA DEĞİŞTİ Özel istihdam bürolarõ yasadan çõktõ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cum- hurbaşkanõ Abdullah Gül’ün TBMM’ye geri gönderdiği “özel istihdam büroları” ile ilgili ya- sa, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda de- ğiştirilerek kabul edildi. Özel istihdam bürolarõna ilişkin düzenlemenin yer aldõğõ madde yasadan çõkarõldõ. Yasa, 11 Ağustos günü TBMM Genel Kurulu’nda ele alõnacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün ya- sa görüşülürken söz alan Ulaştõrma Bakanõ Binali Yıldırım, yasanõn, özel istihdam bürolarõna iliş- kin maddesini, Cumhurbaşkanõ Gül’ün iade ge- rekçesi doğrultusunda yasadan çõkardõklarõnõ söyledi. Yasayla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Konya Ovasõ’nõn kalkõnmasõna yönelik GAP, DAP ve KOP projelerine, İşsizlik Fonu’nun nema ge- lirlerinden kaynak aktarõlacağõnõ bildiren Yõldõrõm, bu yatõrõmlarõn Devlet Planlama Teşkilatõ’nõn yõl- lõk yatõrõm programlarõ ile ilişkilendirilerek ya- põlacağõnõ bildirdi. Yõldõrõm, CHP’li Akif Ham- zaçebi’nin “İşsizlik Fonu nema gelirlerinin geri ödenip ödenmeyeceğine” ilişkin sorusuna “Bununla ilgili düzenleme var” yanõtõnõ verdi. Toplantıya Cemil Çiçek de katıldı. Öğretmen adaylarõnõn açlõk grevi sona erdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - KPSS’de yeter- li puan alamadõklarõ için atamasõ yapõlmayan bir grup öğ- retmen adayõnõn Abdi İpekçi Parkõ’nda çadõr kurarak 3 gün önce başlattõğõ açlõk grevi eylemi Milli Eğitim Ba- kanlõğõ’nõn önünde yapõlan basõn açõklamasõyla sona er- di. Açõklamada, 2009-2010 eğitim-öğretim yõlõnõn ilk ya- rõsõnda 200 bin öğretmen atanmasõ, KPSS’nin kaldõrõlarak yerine güvenilir bir sistem getirilmesi ve sözleşmeli öğ- retmenliğin kaldõrõlmasõ istendi. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanõ Hasan Kütük öğretmen aday- larõnõ ziyaret ederek destek verdi. Bingöl ve berabe- rindekiler atamalarõ yapõlmayan öğretmen adaylarõnõn sorunlarõnõ dinledi. Bingöl, öğretmen adaylarõnõn “bıçak kemiğe dayandığı” için açlõk grevine başla- dõklarõnõ belirterek, hükümetin eğitim politikasõnda- ki çarpõklõklar nedeniyle binlerce üniversite mezunu gencin mağdur olduğunu dile getirdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog