Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 8 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Kozak Yaylası... Ne zaman yolum Edremit Körfezi’ne düş- se, Kozak Yaylası’ndan Bergama’ya ge- çerim... Çamfıstığı ağaçlarının boynu büküktür. Granitçiler ve altın avcıları oralara kadar gelip, çamfıstığı ağaçlarını kesmişlerdi. Sessiz bir çığlık duyarım. Hüzün ve gözyaşı... Ağaçlar ağlar mı dersiniz?.. Ben tanık oldum, çamfıstığı ağaçları ağ- lıyor! Toroslar cayır cayır yanarken, Marma- ris ormanları kül olurken, Karadeniz’de Fır- tına Vadisi elden giderken, kuşların, bö- ceklerin çığlığını duymuştum. Bergama Ovası zehir solurken Bakırçay Ovası’nda ürünlerin boyunlarını büktüğüne tanık olmuştum. İnsanların tepkisizliği, boşvermişliği, bir avuç duyarlı çevreci dışındaki demokratik kitle örgütlerinin “bana ne canım” dedikle- rini duymuştum. Neden konuşmaz bu insanlar Kozak Yaylası’nda çamfıstığı katliamı yapılırken; Bodrum koyları AKP yandaşlarına peşkeş çekilirken?.. Eşme Kışladağı’nın, Tunceli Ovacık’ın yazgısı mıdır “çokuluslu altın avcıları”nın oraları ele geçirmesi! Bir zamanlar bakanlar, komutanlar gezerdi altın madenlerini, siyasiler demeçler verirdi: “15 milyar dolarlık altın rezervi var... Bu pa- ra Türkiye’ye çağ atlatacak!” Peki, bu “altın avcıları” sattıkları altınla- rın paralarını ne yapıyorlar, devlete bugüne değin ne ödediler, bilen var mı? Nasıl bir oyundur bu, nasıl?.. Hangi güçler vardır oyunun arkasında, iliş- kiler zinciri nerelere değin uzanıyor? Demokratik bir tepki kimden gelecek? CHP ne yapacak bu yağmaya karşı? Bazen kendi kendime soruyorum: Ülkeyi yönetenler Ayvalık’ta “Şeytan Sofrası”na çıkıp, gün batımını izlemişler mi- dir, çaylarını ya da kahvelerini yudumlar- ken?.. Kozak Yaylası’ndan geçmişler midir ya- şamları boyu, çamfıstığı ağaçlarının arasın- dan?.. Milet’in Miletos’un, Teos’un adını duy- muşlar mıdır, Çeşme’de Aya Yorgi Ko- yu’nda dolunayın denize indirdiği renklerle çoğalmışlar mıdır Mozart’ın Türk Marşı’nı dinleyip? O güzelim Ayvalık’tan bir haber: “Ayvalık kuşatma altında!” Oya Uğral’ın Cumhuriyet’teki haberini okuyunca “Sonunda bu da oldu” dedim ve ekledim: “Kaz Dağları, Havran, Bergama, Burhaniye, Efemçukuru, Toroslar, Kaçkarlar, Tunceli kes- medi, şimdi sıra Ayvalık’a geldi...” İhlas Madencilik’e yedi ayrı noktada altın arama ruhsatı verilmiş... Ayvalık Küçükkuyu Belediye Başkanı Hüsnü Erol bir başka vurgunun altını çiz- miş: “TOKİ dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarına göz dikti!” Kıyı kesimindeki imar yetkilerini Turizm ve Kültür Bakanlığı alacak, onlar da İmar ve İskân Bakanlığı’na verecek. Belediyelerin imar yetkisi ortadan kalkmış olacak! Tekirdağ’dan başlayarak Antalya’ya dek belediyelerin büyük çoğunluğu CHP’nin... Sadece Bodrum DP’nin, Fethiye MHP’nin... AKP yok buralarda... Şimdilerde bir de termal turizmi masalı uy- duruldu. Zeytincilik Yasası da değiştiriliyor. Kimin için? Çokuluslu altın avcıları için! Ulusal Zeytin Konseyi Yönetim Kurulu üye- si Murat Narin diyor ki: “Danıştay, zeytinlik alanlara yakın bölge- lerde yapılmak istenen madencilik çalışma- larını Zeytincilik Yasası’nı dayanak göstere- rek iptal etmişti. AKP hükümeti bu yasa değişikliğiyle ya- bancı şirketlerin bölgedeki madencilik ça- lışmalarının önündeki engeli kaldırıyor.” Kaz Dağları... Madra Dağları... Kozak Yaylası... Efemçukuru... Eşme Kışladağı... Tunceli Ovacık... Er- zincan... Önce ön ruhsat alınıyor... Ruhsatı alanlar çokuluslu altın avcılarının taşeronluğunu yapıyor... İspanya, İtalya, Yunanistan, Suriye, Tu- nus zeytinciliği kalkındırırken Türkiye geri- ye gidiyor. Toplum tepkisiz! Toplum umursamaz! Kozak Yaylası’nda çamfıstığı ağaçları hü- zünlü! Kıyılarımız, ormanlarımız, ovalarımız, dağ- larımız yağmalanıyor! Telaşlı acıları ve çığlıkları duyan var mı? hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212 343 72 69 Erdoğan’õ mahkûm etti, hakkõnda soruşturma başlatõldõ, açõlan dava lehine sonuçlandõ Yargõç Övüç’e beraat ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargõtay 4. Ceza Dairesi, Başbakan Tayyip Erdoğan’õ üç kuruşluk taz- minata mahkûm eden Kartal 2. Sulh Mahkemesi Hâkimi Sevgi Övüç’ün görevi ihmal suçundan açõlan dava- da beraatõna karar verdi. Adalet Bakanlõğõ müfettişleri, “Kartal 2. Sulh Mahkemesi’nde so- nuçlanan 207 davanın gerekçeli ka- rarlarının, dava bitim tarihinin üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen yazılmadığı” gerekçesiyle Kartal 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hâ- kimi Sevgi Övüç hakkõnda Adalet Bakanlõğõ’ndan soruşturma izni istedi. Dönemin Adalet Bakanõ Mehmet Ali Şahin de hâkim Övüç hakkõnda 30 Haziran 2008’de, “görevinin ifa- sında gerekli hassasiyeti göster- mediği” gerekçesiyle soruşturma iz- ni vermişti. Soruşturma izninin ar- dõndan Övüç hakkõndaki dosya, Ada- let Bakanlõğõ Ceza İşleri Genel Mü- dürlüğü tarafõndan disiplin yönünden gereğinin tayin ve takdiri için Hâ- kimler ve Savcõlar Yüksek Kurulu’na (HSYK) gönderildi. Görevi ihmal suçlaması HSYK de hazõrlanan soruşturma dosyasõnõ hâkim Sevgi Övüç hakkõnda iddianame düzenlenerek dava açõl- masõ için Yargõtay Cumhuriyet Baş- savcõlõğõ’na göndermişti. Hâkim Övüç hakkõnda, “davaların kararını geç yazarak, kamu zararına sebebi- yet verdiğinden görevi ihmal su- çundan” ve görevi kötüye kullandõ- ğõ suçlamasõyla 6 aydan 2 yõla kadar hapis cezasõ istemiyle dava açõldõ. İlk derece mahkemesi sõfatõyla da- vaya bakan Yargõtay 4. Ceza Daire- si, oybirliğiyle hâkim Övüç’ün be- raatõna karar verdi. Hâkim Övüç yaptõğõ savunmada, çok sayõda karar verdiğini ve bu kararlarõn dosyada ya- zõlõ olmasõna karşõn personel eksik- liği nedeniyle yazõya geçirilemediğini belirterek görevi savsaklama kastõ ol- saydõ 18-19 aylõk süre içinde 3 binin üzerinde karar veremeyeceğini, ge- ciken davalardan dolayõ kimsenin şi- kâyeti olmadõğõnõ söyledi. Telekulak yönetmeliği değişti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Telefon dinleme yöntemine ilişkin yönetmelik değiştirildi. Anayasa Mahkemesi’nin dinlemenin başka- nõnõ Başbakan’õn atayamayacağõna ilişkin iptalinin ardõndan yönetme- likteki bu yetki de kaldõrõldõ. Resmi Gazete’nin dünkü sayõsõn- da yayõmlanarak, yürürlüğe giren de- ğişiklikle, yönetmeliğin dayandõğõ ya- salar arasõna “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenme- si ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hak- kında Kanun” da eklendi. Teleko- münikasyon İletişim Başkanlõğõ, in- ternet ortamõndaki yayõnlarõn izlen- mesi suretiyle, Ceza Yasasõ’nda yer alan intihara yönlendirme, çocukla- rõn cinsel istismarõ, uyuşturucu veya uyarõcõ madde kullanõlmasõnõ ko- laylaştõrma, sağlõk için tehlikeli mad- de temini, müstehcenlik, fuhuş, ku- mar için yer ve imkân sağlama suç- larõ ile Atatürk aleyhine suçlarõn ön- lenmesi için izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil, gerekli her türlü tek- nik altyapõyõ kuracak veya kurdura- cak, bu altyapõyõ işletecek veya iş- letilmesini sağlayacak. Yönetmelikteki “Telekomüni- kasyon İletişim Başkanı’nın ata- masını başbakan yapar” hükmü de yürürlükten kaldõrõldõ. 10. Cumhur- başkanõ Ahmet Necdet Sezer, ve- tosuna karşõn AKP’nin ikinci kez TBMM’den geçirdiği “telekulak yasası”nõn bazõ maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi de başbakanõn dinlemenin başõna getirilecek başkanõ atama yetkisine ilişkin yasa hükmünü iptal etmişti. Bu düzenlemenin yönetmelikten çõka- rõlmasõyla birlikte Telekomünikas- yon İletişim Başkanlõğõ’na yeni başkanõn nasõl atanaca- ğõ belirsiz hale geldi. Yönetmelik ile ki- min kimi dinlediğini belirleyecek özel uygulamalara da gidiliyor. Din- lemeleri yapan adli kolluk persone- line, kimliğinin belirlenmesini sağ- lamak amacõyla sicil numaralarõndan farklõ olarak “aidiyet numarası” ve- rilecek. Dinleme kararlarõ, Teleko- münikasyon İletişim Başkanlõğõ’na, savcõnõn görevlendirdiği kolluk gö- revlilerinin “aidiyet numarası” ile birlikte bildirilecek. Böylece “ya- sadışı dinleme” yapan görevlilerin belirlenmesi daha kolay olacak. MUSTAFA SARIGÜL ‘Kürtsorununun çözümüekonomik kalkõnma’ YOZGAT (AA) - Türkiye De- ğişim Hareketi lideri ve Şişli Be- lediye Başkanõ Mustafa Sarıgül, Şişli Belediyesi tarafõndan Sorgun ilçesinde yaptõrõlan Şehit Jandar- ma Er Önder Muratoğlu adlõ 14 derslikli ilköğretim okulunun te- mel atma törenine katõldõ. Törende konuşan Sarõgül, Kürt sorununun ekonomik kalkõnma ile çözülebi- leceğini belirterek, “Ulusal so- runlar oy avcılığı için kullanıl- mamalıdır” dedi. Yozgat’a gelişinde yurttaşlarõn yoğun sevgi gösterisiyle karşõlanan Sarõgül, iktidar ve muhalefetin Türkiye’deki sorunlarõ çözmekte yetersiz kaldõğõnõ belirterek, “Ül- kemizde yeni bir siyaset anlayışı- na ihtiyaç var. Bu ihtiyacı gider- mek için Türkiye Değişim Hare- keti olarak ülkemizi karış karış dolaşıyoruz” dedi. Daha sonra te- mel atma törenine katõlan Sarõgül, burada yaptõğõ konuşmada, bazõ iç ve dõş güçlerin Türkiye’nin birlik ve beraberliğin bozulmasõnõ iste- diklerini belirterek, “Diliyorum ki bir şehidimiz için yaptırdığımız son okul olsun” diye konuştu. Sa- rõgül şöyle devam etti: “Güneydo- ğu sorununun çözümü ekono- miktir. Doğu ve Güneydoğu eko- nomisini güçlendirirsek, herke- sin kendi dilini ve kültürünü ya- şayabileceği bir barış ve özgür- lük ortamı sağlarsak sorunları büyük ölçüde çözmüş oluruz.” TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANI’NI KİMİN ATAYACAĞI BELİRSİZLEŞTİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog