Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 8 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk MUTLULUK.. AYDINLANMA EMRE KONGAR Devlet Çıldırırsa... Siz hiç çıldırmış bir fil sürüsü gördünüz mü? Doğanın bu en büyük, en güçlü felaketinin üze- rinize geldiğini hissettiniz, o dehşeti yaşadınız mı?.. Siz hiç et yiyen bakterilerin hücumuna uğradınız mı?.. Gözünüzün önünde bedeninizin eridiğini, yok ol- duğunu izlediniz mi?.. Çıldırmış fil sürüsü de, et yiyen bakteriler de doğanın olayları… Ya çıldırmış devlet?.. Devlet doğada yok! İnsanoğlunun birlikte yaşamak için, güvenliği için kendi geliştirdiği bir örgütlenme biçimi… İnsanın kendi güvenliği için geliştirdiği devlet çıl- dırırsa… Kendi kendini yemeye başlarsa… Korumakla görevli olduğu vatandaşlarını yok et- meye koyulursa… Devlet, çılgın bir fil sürüsüne dönüşürse… Devlet, et yiyen bakteri gibi vatandaşlarını ve ken- di bedenini kemirmeye başlarsa… Yıllardır, ayrılıkçı, bölücü, faşist, katil terörle mü- cadele eden devlet… Teröristler için af çıkarmayı düşünürken… Cinayetleri, katliamları, yaraları, bölücülüğü geç- mişe gömerek yeni, barışçı, adil, demokratik bir dö- nemin temellerini atacağını ilan ederken… Ve buna destek ararken… Eski terörist katilleri, pişmanlık yasasından ya- rarlandırıp gizli tanık olarak kullanarak terörle mü- cadele etmiş ordu mensuplarını hapse atıyorsa… Üniversite rektörlerini, profesörleri, yazarları, ay- dınları, Nobel ödüllü bir edebiyatçıyı öldürmek için terör örgütü kurmakla suçlayıp içeri tıkıyorsa… Devleti kurmuş ve idamesini sağlamakla görev- lendirilmiş olan öz ordusuna düşman muamelesi ya- pıyorsa… Varlığının güvencesi olan yargıyı, hukuk dışı, adalet dışı eylemlerle yıpratıyorsa… Kendisinin varlık nedeni olan vatandaşlarının eğitimini yozlaştırıyorsa… Resmi ve gönüllü eğitim kuruluşlarının sorumlu- larını terör örgütü üyesi ilan edip gözaltına alıyorsa… Ve bütün bunları, laiklik karşıtı eylem ve söylem- lerin odağı olduğu yargı kararıyla saptanmış bir ik- tidar eliyle yapıyorsa… O devlet çıldırmış değil midir?... Ordusunu… Yargısını… Eğitimini yozlaştıran, Vatandaşlarının tümüne zanlı muamelesi yapan… Hepsini izleyen, dinleyen, kayda alan… Bu bilgileri medyaya veren… Özel yaşamları yok eden… Herkese iftira atmaya hazır bir devlet… Devlet olabilir mi Bu devleti yönetenlerin: Siyasal açılımına… Yargı saçılımına… Güvenilir mi? Kendisini eleştirenleri darbeci, muhaliflerini terör örgütü üyesi ilan eden… Farklı görüş sahiplerini içeri tıkan… Bir siyasal iktidar… Devleti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk dev- letini temsil edebilir mi? Devlet çıldırırsa… Seçmen, ilk seçimlerde onu çıldırtanlardan he- sap sormaz mı! ekongar@cumhuriyet.com.tr www.kongar.org www.citroën.com.tr CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËN C5 ÜSTÜN DONANIMIYLA EKSTRA KONFORLU!* * İleri aktif güvenlik özellikleri (ABS, ESP, EBA, EBD, ASR), Hidraktif Süspansiyon Sistemi, deri döşeme, masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, elektrikli ısıtmalı hafızalı sürücü koltuğu, Bluetooth, yönlenebilen Xenon far sistemi, Cruise Control, Hill Holder (yokuş kalkış desteği), park mesafe ölçüm sistemi, ön ve arka park sensörü, lastik basınç sensörü, güçlendirilmiş akustik camlar, elektrikli ısıtmalı katlanabilir yan aynalar Citroën C5 2.0 lt dizel Exclusive BVA modelinde standart donanım olarak bulunmaktadır. Ayrıca 52.470 TL’den başlayan Citroën C5 1.6 dizel araçların donanım özellikleri için yetkili satıcılarımızdan bilgi alabilirsiniz. Kampanyamız stoklarla sınırlıdır. ÜSTÜN KONFOR VE DONANIMIN AYRICALIĞINI 2010 MODEL CITROËN C5’LE YAŞAYIN Ordu valisi pisuarları kaldırttı ERDOĞAN ERİŞEN ORDU - Ordu Valisi Ali Kaban, ca- milerdeki pisuarlarõ “dini itikata ters ol- duğu” gerekçesiyle kaldõrttõ. Kaban, uy- gulamayõ “Müftülükteki arkadaşları- mız ‘ayakta bevletmek bizim itikatõmõzca doğru değildir’ dediler. Ben de dedim, ‘o zaman kaldõrõn. İtikatõna ters bir şeyi niye koyuyorsun. Böyle saçmalõk olmaz, kaldõrõn’ dedik yani” sözleriyle savundu. Ordu Müftü Vekili Veysel Çakı’nõn imzasõyla 18 ilçe müftülüğüne gönderilen yazõda, “Bazı camilerimizin tuvaletle- rinde bulunan ve temizliğe elverişli ol- mayan, dinen de uygun görülmeyen pi- suarların kaldırılması sağlanacak” de- nildi. Çakõ, pisuarlarõn Vali Kaban’õn is- teğiyle kaldõrõldõğõnõ belirterek “Valimi- zin talebi oldu, uygun bulduk. Yani sağlık açısından, hijyen açısından ayakta bevletmek, prostat kanseri gibi hastalıklara yol açıyor. Din açısından da mekruh sayılıyor. Denetimimizde olan camilerdeki pisuarların kaldırıl- masını talep ettik. Belediyeye ait, umu- ma ait tuvaletlere biz karışmıyoruz” dedi. Burhanettin köyünde düzenlenen Fõndõk Hasat Günü’ne katõlan Vali Ka- ban da gazetecilerin sorusu üzerine uygu- lamayõ temizlik açõsõndan gerekli gör- düklerini ileri sürerek, çalõşmayõ 8 ay ön- ce başlattõklarõnõ anlattõ. Kaban, uygula- manõn dini yönünün olup olmadõğõ soru- suna şu yanõtõ verdi: “Müftülükteki ar- kadaşlarımız ‘ayakta bevletmek bizim itikatõmõzca doğru değildir’ dediler. Ben de dedim, ‘o zaman kaldõrõn’. Yani se- nin itikatına ters bir şeyi niye koyuyor- sun, ‘böyle saçmalõk olmaz, kaldõrõn’ de- dik yani.” Ordu Belediyesi bünyesinde, Diyanet’e bağlõ kentin üç büyük camisi olan Orta Cami, Taşbaşõ, Selimiye ile Perşembe ilçesinin Mörsin köyündeki ce- milerden pisuarlar söküldü. Müftülüğün ‘din açõsõndan mekruh’ görüşü üzerine camilerdeki pisuarlarõ söktüren vali ‘İtikatõna ters şeyi niye koyuyorsun. Böyle saçmalõk olmaz’ sözleriyle kendini savundu Alkollü yurttaş ambulansa alınmadı MAHMUT LICALI ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bahaettin Yediyıldız, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Baş- kanlõğõ’na getirildi. Prof. Yediyõldõz, 12 Eylül darbesinin ardõndan 1982 Anayasasõ’nda din derslerinin zorunlu olmasõna yönelik rapor hazõr- layan dönemin Din ve Ahlak Alt Komisyo- nu’nun üyeleri arasõnda yer alõrken, Fethullah Gülen’e yakõnlõğõyla bilinen Türkiye Yazarlar Birliği’nin düzenlediği sempozyuma da konuş- macõ olarak katõlmõştõ. Üçlü kararnameyle geçen nisan ayõnda görevinden alõnan Prof. Dr. Sadık Tural’õn yürüttüğü AKDTYK Başkanlõğõ gö- revine dün Resmi Gazete’de yayõmlanan atama kararõyla Prof. Dr. Yediyõldõz getirildi. 2004- 2007 yõllarõ arasõnda TOBB Ekonomi ve Tekno- loji Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanõ olan Yediyõldõz, Fethullah Gülen’e yakõnlõğõyla bilinen Türkiye Yazarlar Birliği tarafõndan dü- zenlenen sempozyuma konuşmacõ olarak katõl- mõştõ. Aynõ zamanda Uludağ Üniversitesi İlahi- yat Fakültesi dergisinin Hakem ve Danõşma Ku- rulu’nda yer alan Yediyõldõz, 12 Eylül darbesinin ardõndan din derslerinin zorunlu olmasõnõ sağla- yan komisyonun üyeleri arasõnda yer aldõ. İslamcõ başkan görevlendirildi SEYFETTİN METE Yurt Haberleri Servisi - Çorum’da aşõrõ dere- cede alkol alan ve sokak ortasõnda yõğõlõp kalan Muharrem Ç, adlõ yurttaş alkollü olduğu gerek- çesiyle ambulansa alõnmadõ. Çorum’un Bahçeli- evler Mahallesi yerde yatan kişiyi gören yurtaş- lar 112 nolu telefonu arayarak ambulans istedi. Ambulansla gelen sağlõk ekipleri alkollü olan Muharrem Ç’yle bir süre ilgilendikten sonra yer- de bõrakarak ayrõldõ. Yurttaşlar Muharrem Ç’yi özel otomobille hastaneye götürdü. Bakanõn yanõnda milletvekiline tepki GİRESUN (Cumhuriyet) - Çevre ve Orman Ba- kanõ Veysel Eroğlu ile birlikte sel bölgelerinde ince- leme yapmak üzere Giresun’a gelen AKP Giresun Milletvekili Ali Temür’e, selden zarar gören bir lo- konta sahibi sert tepki gösterdi. Bakan Eroğlu, Giresun Valisi Mustafa Yaman’õ ziyaret ederek, temmuz ayõnda meydana gelen iki selle ilgili brifing aldõ. Eroğlu, dere yataklarõna ev yapõlmamasõnõ isteyerek, “Eğer yaparlarsa sel alır. Vatandaşlarımızın kaçak yapı yapmamalarını is- tiyoruz. Zaten bunları yıkacağız” dedi. Eroğlu ve Temür, esnafõ da ziyaret etti. Ziyaret sõrasõnda lokan- ta sahibi Yılmaz Karyağdı, Temür’e tepki gösterdi. Selde 20 bin lira zararõ olduğunu ancak kendisine 200 lira yardõm yapõldõğõnõ anlatan Karyağdõ, “An- kara’ya insanlarımızı gönderdik. Bir milletvekili gelip yardımcı olmadı. Belediye başkanı bizimle beraber çizmeyle suyun içinde uğraştı. Özür dile- rim ama bizim 200 liraya ihtiyacımız yok” dedi. Giresun’da selzedeler öfkeli Saldõrõya uğradõ gazetecilere çattõ SP’li Başkan Fakıbaba ARİF FARAÇ ŞANLIURFA - Şanlõurfa’da esnaf gezisine çõkan SP’li Bele- diye Başkanõ Ahmet Eşref Fa- kıbaba, bõçaklõ saldõrõdan son anda kurtuldu. Saldõrõnõn ardõn- dan sinirlenen Fakõbaba ile ko- rumalarõ gazetecilere saldõrdõ. Haşimiye Meydanõ’nda bulu- nan Barutçu Hanõ’nda dün esnaf gezisine çõkan Fakõbaba’ya beyaz eşya satõcõsõ Yu- suf Toprak ve Hakim Toprak hanõn üzerine güneş- lik yaptõrdõğõ için teşekkür etmek istedi. Bu sõrada Yusuf ve Hakim Toprak ile Fakõbaba arasõnda tartõş- ma çõktõ. Tartõşmanõn büyümesi üzerine iki esnaf, Fakõbaba’ya bõçak çekti. Esnafõn araya girmesiyle yara almaktan son anda kurtulan Fakõbaba, bir süre olayõn şokunu üzerinden atmak için handa oturdu. Gazetecilerin görüntü almasõna sinirlenen Fakõbaba, kameralarõn kapatõlmasõnõ istedi. Çõkan arbedede Fa- kõbaba, kameraman Ömer Pınar’õn önce yakasõna yapõştõ, sonra da boğazõnõ sõkmaya kalkõştõ. Bu sõra- da belediye çalõşanõ olduğu belirtilen İbrahim Ku- bat da Põnar’a tokat attõ, ardõndan Fakõbaba’yõ uzak- laştõrdõ. Diğer gazeteciler de Fakõbaba’nõn çevresini saran koruma ve belediye çalõşanlarõ tarafõndan tar- taklanarak çekim yapmalarõ engellendi. Yusuf Top- rak ve Hakim Toprak gözaltõna alõndõ. Şanlõurfalõ gazeteciler Fakõbaba’yõ protesto etti. GAP Gazeteciler Cemiyeti de Fakõbaba’ya yönelik saldõrõyõ ve Fakõbaba’nõn gazetecilere tavrõnõ kõnadõ. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Koramiral Sağdıç görevi teslim aldı Güney Deniz Saha Komutanlığı’ndan emekliye ayrılan Koramiral Erdal Bucak, görevini Koramiral Kadir Sağdıç’a teslim etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç’ın da katıldığı Güney Deniz Saha Komu- tanlığı’nda düzenlenen devir-teslim töreninde konuşma yapan Koramiral Bucak, “Barış de- nizi olmasını arzuladığımız Ege Denizi’nin batısından yapılan tüm itiraz ve tahriklere rağmen bu denizin uluslararası sularında ve karasularımızda hak ve menfaatlerimiz doğ- rultusunda başarıyla tatbikat icra edilmesini bizlere olan güveninizin bir işareti olarak anımsayacağım” diye konuştu. (Fotoğraf: AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog