Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

ASLI SELÇUK Middle of Novvhere (Hlçblr Yerin Ortasında) Yön: John Stockvvell Oyn: Eva Amurri, Anton Yelchin, VVİIIa Holland/2008, renkli, 91 daklka/Sony Music Michelle Morgan'ın özgün senaryosundan çekilen dramatik komedi, karmaşık aile ilişkilerini, ergenlik sorunlarını, sevgi-nefret gibi çelişik duyguları, yaşamda yer edinmenin zorluklannı, kimlik arayışlarını yalın, gerçekçi bir anlatımla aktarıyor. Varsıl bir ailenin disiplin altına alınamayan oğlu Dorian'la, annesinin müsrifliği yüzünden üniversiteden kredi alamayan, doktor olma düşlerlnl yitiren Gracie yazın çalışmak üzere bir su parkında biraraya gelirler. Üniversiteye girebilmek için yaz bitimine dek on iki bin dolar kazanmak zorunda olan genç kız Dorian'la bir anlaşma yapar. Gracie arabasında esrar taşıyacak Dorian'da bunu satacaktır. Ikisi de çocukluklarında dramatik olaylar yaşamışlardır. Dorian gerçek annesini bulmaya çalışır, Gracie ise ailesinde bulamadığı sıcaklığı başkalarında arar. Gençler yaşama tutunmak çabasıyla ellerinden geleni yaparlar. mmm Bottle Schock (Paris Yargısı) Yön: Randall Mlller Oyn: Alan Rickman, Blll Pullman, Chris Pine/2008, renkli, 109 daklka/Kanal D Home Video Ross Schwartz, Lannette Pabon, Joy Savitz, Randal Miller'ın özgün öyküsünden uyarlanan, şarap yapımına romantik açıdan bakan komedi, gerçek bir öyküyü, 1976'da yenilmez Fransız şarapları efsanesinin yıkılışını mizah dolu eğlenceli bir anlatımla, yetkin yorumlarla yansıtıyor. Paris'teki Şarap Akademisi'nin sahibi Ingiliz şarap uzmanı Steven Spurrieı»Fransızlara ünlü California şaraplarını tanıtmaya karar verir. Akademisinin uzun ömürlü olması için yeni bir atılım yapmak zorundadır. Napa vadisine gelen Spurrier buradaki tüm şarap üreticilerinin şaraplarını tadar. Fransa'da seçkin jüri üyelerinin yer aldığı kör tadımda Califomia şarapları Fransız şaraplarını geçer, aşılamaz Fransız şarabı efsanesi de böylece yıkılır. Ingiliz uzmanın reklam, tanıtırn yapmak için düzeniediği bu organizasyon şarap tarihinde bir çığır yaratmıştır. 2006'da Spurrier 30. yıl rövanşını düzenler, bu rövanşta yine California şarapları kazanır. Filmin özel Bölümler'inde yapım öyküsü, yaratıcı ekiple söyleşiler, set görüntüleri, giysi-yapım-mekan tasarımları, Chateau Montelena'nın tarihçesi, çıkarılmış sahneler, fragman yer alıyor. YAROIS» Hangi film nerede?• Flnansbank AFM Fltaş Beyoğlu'nda 'Kobra'nın Yüksdiji/tt 1. Joc. Risc OfCobre' 11.00,12.20,13.40, 15.10, 16.30,18.00, 19.20,20.50,22.10, (C-C.tesi) 23.40, 'Metrodan Kacı^The Taking of Pclham 1 2 3' 12.00.14.40,17.00.19.30,21.50. (0212 44412 36) • AFM Istlnye Park'la 'Felekten Bir Ooco/Huıgover 1 12.20. 14.45. 17.10, 19.40, 22.00. 'Kobm'nın VtUcseligi/O. I. Joc. Risc Of Cobra' 11.20.12.40,14.00,15.20,16.40,18.00,19.20,20.45.22.00, (C-C.lcsi) 23.30, •Metrodan Kiıçı$.ThcTakıngarPelham 1 2 3' 12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00, (C-C.tesi) 00.15. 'Hnyalcl Sevgililerim/Ghosis of Cirlfticnds Pasl' 11.45, 14.15, 16,45, 19.15, 21.45, 'Hisleri/Children 1 12.00,14 30,17.00,19.30.22.00, 'Buz Dcvri 3: Dinazorlann Şıılağı'lce Agc 3: Davvn ol'Dınosours'10.20,12.30,14.50, 17.15,19.40,22.00, Teıra'yı Kurtarmnk/Battle for Tcrra' 11.00,13.00,15.00,17.10,19.15.21.15, (C-C.ıesi) 23.20. 'Harry l'otter ve Melez Prcns/Han7Poncrundlhc Half-Blood Princc' 11.00, 11.20, 14.20, 14.40. 18.00. 18.20, 21.10, 21.45, •Halk Düsmanlan/Public Encmics' 12.00.15.20,18.40,21.50, 'Franklyn' 12.20,14.40, 17.00,19.15,21.30. (0:1244412 36) m Flnansbank AFM Protllo Mecldlyeköy'de 'Kobra'nın VüloeHji/0,1. loc. Rise Of Cobra" 11.00, 12.20, 1.3.40, 15.00, 16.20, 17.40, 19.00, 20.20, 21.40, (C-C.tcsi) 23.00, 'Tcrra'yı Kurtarmak/Battle for Terra' 11.00,12.50, 14.50,16.50.18.50, 20.50, 22.50, 'Harry Potler veMclezPmıs/HarTyPotterandlhcHaif-Blood Princc' 11.15,14.45,18.15,21.35, •HayalctSevgililennVGhosUofGirlfricnds Past' 11.00,13.30,16.00,18.30.21.00, 'BuzDcvri3: Diııazorlanıı Şafajlı/Ice Age3:DawnofDınosours' II.00.13.00,15.10,17.20,19.30,21.35, •Metrodan Kaçış/The Taking ofPelhaın 1 2 3' 11.10,13.45, 16,10,18.50, 21.25, (C-C.tcsi) 23.50. (0212444 1236) M Flnansbank AFM Âkmerkez Etller'de ' Harry Poticr ve Mclez Prens/Harry Poiıer and the Half-Blocx1 Priııcc' 11.00,14.30,18.00, 21.30,'Kobra'nın Yükselisi/G.l. Joc. Risc Of Cobra' 11.00,12.20,13.40,15.00,16.20,17.40, 19.00,20.20,21.40, 'Oxford Cinaycllcri/Thc Oxlbrd Murders' 12.00,14.20,16.50,19.20. 21.50, 'Hayalet Sevgililenm/Ghosls ofGırlfnends Pasf 12.00,14.30,17.00.19.30. 22.00. Traııklyn' 12.30, 14.50,17.10,19.40,22.00. (0212 4441236) ' M Flnansbank AFM Mohlnl Etller'de 'Kobra'mn Yükscluji/G. I. Joc. Risc orCobra' 11.30.13.00,14.30,16.00,17.30, 19.00,20.30, 'Harry Pottcr vc Mclcz Prcns/Harry Polter and üıe Half-Blood Prince' 11.40,14.40.17.40,20.40. (0 212 44412 36) • Flnansbank AFM Carousel Bakırköy'dc 'Harry Poıicr vc Mclcz Prens/Harry Poıic-r and ıhc Half-Blood Prince' 11.20, 14.40. 18,00, 21.20. 'Bıız Devri 3: Dinazorlann Şafagı/lcc Agc 3: Dawn of Dınosours' 11.40, 13.40. 15.50, 'Kobra'nın Yüksclisi/G.l. Joc. Risc Öf Cobra1 11.30,14.10,16.50.18.20.20.00.21.40. 'Metrodan K.açıi"llıc Takiııg ofPelhaın 1 23' 12.00, 14.20.16.50,19.20,21.50. (0 212 444 12 36) M Flnansbank AFM Atlrus Bflyükçekmece'dc' Felckıcn Bir Gece/Hangover' 11.45,14.15.16.40,19.00,21.20. 'Halk Düsmanlan/Public Encmics' 12.00,15.O0,18.00.21.00, 'Buz Dcvri 3: Dinazorlann Şafagı/Ice Agc 3: Dawn ofDinosours' 11.30, 13.30. 15.30. 17.30, 19.30, 'Harry Pottcr vc Melcz Prcns/Harry Pollcraııd the Half-Blood Pnncc' 11.00, 14.00, 17.00, 20.00. 21.30. (0.712 444 12 36) • Flnansbank AFM Mlgros BeyllkdüzO'tıde 'Harry Polter ve Melez Prens/Harry Pottcr and llıe Half-Blood Prince' 11.00,12.40.14.20,16.00, 17.40,19.20,21.00, 'Kobra'nın Yüksclişi/G. l.Joe. Risc OfCobra" 11.05, 12.30,14.00.15.30,17.00, 18.30. 20.00. 21.30, 'Histcri/Children' 12.45, 15.45. 18.45, 21.45. 'Buz Dcvri 3: Dinazorlann Şafagı/lcc Agc 3: Dav.il of Dinosours' 12.00, 13.20, 14.40, 16.10, 17.30,18.50,20.10,21.20, 'Hayalct Sevgililerim/ühosls ol'Girlfriends Pasf 12.05,15.05, 18.10,21.25, 'Metrodan Knçış/The Taking of Pcllıam 1 2 3' 12.50,15.40,18.40.21.50, 'Harry Polter vc Mclcz Prens/Harry Polter and the Half-Blood Princc1 12.15, 15.15,18.15, 21.15. (0312 444 12 36) m Flnansbank AFM Budak Caddebostan'da 'Fclcktcn Bir Gecc/Hangover' 12.30, 15.00, 17.20, 19.40, 22.00. 'Kobra'nın Yüksclisi/U. I, Joe. Risc OfCobra' 11.00, 12.20, 13.40. 15.00, 16.20. 17.40, 19.00, 20.20. 21.40, (C-C.tcsi) 23.00. •Terra'yı Kurtamıak/Battle for Terra' 11.10, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00. 21.00, 'Buz Dcvri 3: Dinazorlann Şafagı/lce Agc 3: Davvn ofDinosours' 11.00, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50. 'Harry Polter ve Melez Prcns/Harry Polteı and the Half-Blood Prince' 11.00, 14.20, 17.40, 21.00, 'Mctrodan Kaçış/Thc Taking ofPclhanı 1 2 3' 12.00, 14.20, 16.40, 1900, 21.20. 'Hayalel Scvgililerinı/Ghosls of Girlfrieııds Pasl' 12.10. 14.30, 16.50,19.15, 21.35. (0 212 444 12 36) M Flnansbank AFM Carrefour Ümranlye'dc -Mctrodan Kaçıjfli» Taking of Polham 1 2 3' 11.45,14.05,16.35,19.05, 21.40, 'Hayalel Scvgililerim/Ghosts of Girlfriends Pasf 12.00,14.20,16.50,19.20,21.50, 'Hısteri/Children' 12.30,14.30,16.40, 18.45, 21.00, 'Harry Polter ve Mclcz Prens/Harry Polter and the Half-Blood Prince' 12.10. 15.20. 18.30, 21.40, 'Kobra'nın Yüksclişi/G. 1. Joe. RiseOfCobm' 10.40,12.05,13.30,14.55,16.20,17.4.1,19.10,20.35,21.50, (C-C.lcsi) 23.25, "Buz Dcvri 3: Dinazorlann Safağı/lce Agc 3: Davvn ofDinosours' 12.20,14.50,17.00,19.20,21.30, 'Terra'yı Kurtamıak/Baltlc for Tcrra' 12.30, 14.40, 16.45, 19.00, 21.10. (0212 444 12 36) m Flnansbank AFM MAItpe Park'la 'Harry Polter vc Melcz Prcns/Harry Poıicr and the Half-Blood Princc' 11.00, 14.20. 17.40, 21.00,'Kobra'nınYukselişi/G.l. Joe. Rise OfCobra' 11.00,11.30,13.40,14,10,16.20,16.50.19.00.19.30,21.40.22.10.'Franklyn' 12.15, 14.35,'Hisleri/Children' 17,15.19.40,21.50, 'Mclrodan Kacıs/The Tiüuılg ofPclhanı 1 2 3' 11.45.14.15, 16.45, 19.15.21.45, 'Buz Dcvri 3:Dınuzorlann5afagı/IıxAgc.3:D(nvnofDinosours' 11.20, 1.1.50,16.15.1S.40,21.00,'Terra'yı Kurumnak/Balllc forTcrro' 11.10, 13.40. 16.10,18.45,21.15, 'Hayalet Sevgililenm/Ghosts ofGırirriends Pasf 12.10,14.40. 17.10, 19.40,22.10. (0212 444 12 36) • AvcılarAvşar'da'BuzQevri 3: Dinazorlann Şafağı/Icc Agc 3: DawnofDinosours' 11.15, 13.15,15.15,17.15,19.15.21.15, 'G.I. Joc: Kobranın Yükselişi/ü.l. Joc: Tlıe Rise of Cobra' 11.30. 12.45,14.00,15.15, 16.30, 17.45, 19.00,20.15,21.30. 'Harry Poner ve Melez Prens/Harry Pottcr and the Half-Blood Prince' 11.00.14.00,17.00. 20.00.. (0 212 421 08 55) • Bağcılar Sile Slnemalan'nda "Harry Polter vc Mclcz Prcns/Harry Poıicr and ıhc Half-Blood Prince1 12.00,15.00,18.00, 21,00, 'Soldaki Son Ev/ITıe Ust House On The Lcft' 11.30, 14.00. 16.30, 19.00, 21.30, 'Buz Dcvri 3: Dinazorlann Şafagı/lcc Agc 3: Davvn of Dinosours' 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 'Transformcrs: Ycnilcnlcrin lntikamı'Transfonncrs: RcvcngcofthcFallcn' 12.30,15.30,18.30,21.15, '12 Tuzak/12 Rounds' 11.30,14.00.16.30.19.00, 21.30. (0 212 462 20 21) M Bağcılar Slnema Merkorl'nde 'Mclcklcr ve Şeyumlar/Angels and Dcmons' 12.00,15.00, 18.00, 21.00, 'Harry Potıcr vc Melcz Prcns/Harry Potler and ıhc Half-Blood Prince' 13.30, 16.30, 19.30, 'Translbrmcrs: Ycnilcnlcnn inukanu'Transfomıcrs: Rcvcngc of tlıc Fallcn' 11.00, 14.00, 17,00, 20.00, 'Arkadaşmım Aşkı/My Beslfriend's Girl' 11.30. 14.00, 16.30, 19.00, 21.30, 'Tcnninatör 4:K.urtuluyTerminator4:Salvation' 11.15,13.45,16.15,18.45, 21.15, 'Alacakaranhk/Tvvilighf 11.15,13.45,16.15,18.45, 21.15, 'Lanetli Ev/Hnunling in Connccticuf 11.30,13.30.15.30,17.30, 19.30, 21.30. (0 212 436 08 08) • BahçesehlrSuntlowor Slnemalan'nda'HalkDüşmanlan/PublicEnemies'12.00.14.15.16.45.19.15.21:30. 'G.l. Joc: Kobnınm Yüksclisi/G.l. Joc: The Risc ol'Cobra'l 1.30,12.45,14.00,15.15,16.30,17.45,19.00,20.15.21.30, 'Iı;ımızdckı Dü«man1nlımalcEncmies' 11.45,14.30, 17.00, 19.30, 21.45. (0 212 60S 02 22) • Bakırköy Avşar'da 'Harry Poner vc Melez Prens/Harry Poner and the Half-Blood Prince' 11.00, 14.00.17.00, 20.00. 'Laneıli Ev/Hauııting in Connecticuf 11.30,13.30,15.30,17.30,19.30, 21.30, 'Soldaki Son Ev/The Last House On The LclV 11.30, 14.00, 16.30, 19.00,21.30, 'DcliDcli Olma' 12.30, 14.45, 17.00, 19.15, 21.30. 'Aska Son Şans/Last Chance Harvcy' 11.15, 13.15, 15.15, 17.15,19.15. 21.15, 'Dehşelin Solugu/Humains' 11.00, 13.00,15.00,17.00, 19.00,21.15. (02125854602) • Başakşehlr Vadl Center Site Slnemalan'nda 'Transfonners: Ycnilcnlerin Intikami'Transfomıcrs: Revcngc of the Fallcn' 11.00, 12.15.14.00. 15.15.17.00.18.15, 20.00, 21.15. 'Unetli Ev/Haunting in Connecticuf 11.30, 13.30.15,30.17.30.19.30,21.30.0212488 59 SS) • BeylikdÜZÜ Fox Clty Slte Sinemalarfnda 'Harry Polterve Melez Prens'Harry Polter and Ihe Half-Bloocl Pnnce' 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30, 21.00, '12 Tuzak/12 Rounds' 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 2130. 'Transfornıcrs: Ycnilcnlcrin tnükanu/Transronrıers: Revcnge of the Fallcn' 12.15, 15.15.18.15,21.15, 'Arkadasımm Askı/My Bestfriend's Girl' 11.45, 14.15. 16.45, 19.00,21.30, 'Buz Devri 3: Dinazorlann Şafagı/Ice Agc 3: Davvn ofDinosours' 12.00,14.00,16.00,18,00,20.00,21.00,(0212 8714245) • Beyojjlu Slnoması'nda 'Seni O Kadar Çok Sevdim ki/11 ya Longtemps que Je t'aime" 12.00,14.15,16.30,18.45, 21.00. Beyoglu Sineması'nda 'Usta' 12.00, 14.15, 16.30.18.45, 21.00, 'YılmazGüney Filmleri haflasf 12.15, 14.30,16.45, 19.00, 21.15. (0 212 251 32 40) • BByoğluAlkazar'da'Palcrmo'daYttzlesme/PalemıoShooıing'12.00,14.15,16.30,19.00,21.15. 4 Suç' 12.00,14.30,16.45,19.00, 21.30,'Teklıf/Proposal' 12.00,14.00,16.15,18.45,21.00.(0 212 293 24 66) • Boyoğlu Atlas Slneması'nda 'Kabadayı' 11.30,14.00,16.30,19.00,21.30, 'Aşka Son Şans/Last Chance Harvey' 12.00,14,15, 16.30.19.00, 21.30, 'Usla' 12.00,14.15, 16.30.19.00,21.30, (021225285 76) • Boyoğlu Clnemajestlc Sinemalan'nda 'Halk Düsmanlan/Public Enemies' 12.00.15.00,18.00, 21.00, 'Hislcri/rhe Children' 11.30,13.30,15.30,17.30.19.30,21.30,'HayalclSevgililerinvThcGhoslofGirlfricndsPasf 11.30,14.00,16.30,19.00.21.30. 'Mctrodan Kaçış/Thc Taking of Pellıam 1 -2-3' 11.30,14.00,16.30,19.00,21.30, 'Harry Potler vc Melez Prens/Harry Poner and the Half-Blood Prince' 11.30,14.15,17.00,20.00. (0212244 9707) • Beyoğlu Yenl Rüya Slneması'nda 'Buz Devri 3: Dinazorlann Şafagı/lcc Agc 3: Davvn ofDinosours' 11.30,14,15,17.00,20,00. (02122445457) M Capltol Spectrum'da 'G.l. Joe: Kobranın Yükselişı/G.I. Joe: Tlıe Rise of Cobra' 11.00,12.10,13.20, 14.30,15.45,17.00,18.15, 19.30. 20.45,22.00,23.20, 'Harry Potler ve Mclcz Prens/Harry Potler and the Half-Blood Pnnce' 11.30,12.30,14.45,15.30,17.45,18.30, 21,00, 21.30, 23.00, 'Buz Dcvri 3: Dinazorlann ŞafagVlce Age 3: Davvn ofDinosours' 11.00, 13.00, 15.10, 17.15, 19.30. 21.30, 23.30, •Mctrodan Kacıs/Thc Taking of Pclham 1-2-3' 11.20. 13.30. 16.00. 19.20,21.40,23.50, 'Hayalel Sevgililcntn/Thc Ghost of Girlfnends Past' 11.30, 14.10, 16.45. 19.00. 21.20. 'Halk Dttsmanı/Public Enemy' 11.00, 13.45, 16.30, 19.10, 21.50, 23.20, 'Franklyn' 11.10, 13.20. 15.30,17.40, 19.50,22.00.00.00, 'Hialeri/The Children' 1120,13.10,15.15, 17.15.19.15,21.20. (02/6 554 77 70) • Cln«bonu»M»çkaG-Mall'da -G.1. Joc: KobranmYükselisi/G.l. Joc: The Rise of Cobra' 12.00,13.00,14.30,15.30, 17.00,18.00, 19.30,20.30,22.00, (C.-C.lesi) 23.00, 'Buz Dcvri 3: Dinazorlann Şafagı/Ice Age 3: Davvn of Dmosours' 11.30, 12.00, 13.30, 14.00.15,30, 16.00,17.30, 18.00, 19.30,20.00,21.30,22.00, (C.-C.tesi) 23.30, 'HayaletSevgililerinVThcGhost ofGirlftiends Past' 11.15, 12.00, 13.45, 14.30, 16.15, 17.00, 18.45, 19.30, 21.15, 22.45, 'Mctrodan Kaçr/Thc Taking ofPelham 1-2-3' 11,00, 12.00. 13.45,14.30,16.30,17.00, 19.15,19.30,22.00, (C.-C.tesi) 00.00, 'Harry Poner ve Melez Prens/Harry Pottcr and ıhc Half-Blood Princc' 12.00,15.00,18.00,21.00, (C.- C.tesi) 00.00, 'Tcrm'yı Kurtarmak/Baltlc for Terra' 11.00,12.00,13.00, 14.00,15.00,16.00, 17.00,18.00,19.00,20.00,21 00, 22.00, (C- C.lesı) 23.00. (0 212 232 44 40) • ClnebonusRoryaFlylnn'dc'G.l. Joc: Kobranın Yükselişi/G.I. Joe: The Rise ofCobra' 12.00,13.00.14.30,15.30,17.00,18.00, 19.30,21.00, 22.00, 'Harry Polter ve Melez Prens/Harry Polter and the Half-Blood Princc' 11.30.12.00.12.30,13.00, 14.30, 15.00,15.30, 16.00, 17.30, 18.00. 18.30, 19.00, 20.30, 21,00, 21.30, 22.00, 'Mctrodan Kacış/The Taking ofPelham 1-2-3' 12.00, 14.15, 16.30, 19.00, 21.15,21.30, (C.-C.tesi) 23.45, 'Hayalcl Scvgililcnm/Thc Ghost of Girlfriends Pasf 11.00,12.30,13.00,14.45,15.00,17.00.17.15,19.15, 19.30,21.30.21.45. (0212 662 98 40) • Clnebonus Levent Kanyon'da'G.l. Joe; Kobranın Yüksclisi/G.l. Joe: The Rise ofCobra' 12.00.13.30,14.30,16.00.17,00, 18.30,19.30,21.00,22.00, 'BuzDcm 3: Dinozorlann Şafagı/Ice Age 3: Davvn Of Tlıc Dinasaurs' 11.00,12.30,13.00,14.45,15.00,17.00, 17.15,19.15, 19.30,21.30, 21.45, (C.-C.tesi) 00.00, 'Terra'yı Kuruınııak/Battlc for Terra' 11.30.12.00,'l3.30,14.00,15.30,16.00,17.30, 18.00.19.30, 20.00,21.30,22.00,23.30.' Harry Pottervc Mclcz Prcns/Harry Potter and ıhc Half-Blood Princc' 12.00,15.00,18.15,21.30, (C-C.tcsi) 00.00, 'Mclrodan Kaçı&Thc Taking ofPclhanı 1-2-3' 11.30,12.00,14.00,14.30,16.30,17.00,19.00,19.30,21.30, 22.00, (C- C tcsı) 00.00, 'HayalctSevgılılcrimTlıc Ghost of Girlfriends Pasf 11.30,12.00,14.00.14.30,16.30.17.00,19.00,19.30,21.30,22.00, (C- C.lesi) 00,00, 'Franklyn1 17.30, 18.00, 19.45, 20.00,22.00, (C.-C.tesi) 00.15, 'KontcsThc Countcss' 11.00, 12.45, 13.00, 15.00, 15.15, 17.15, 17.30, 19.30, 19.45, 21.45, 22.00, (C.-C.tesi) 00.15, 'Küçük Dcnizkızı Ponyo/Ponyo On A CliffBy The Sca' 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.15.16.00. (0 212 353 0853) • Cinebonus Kadıköy Nautllus'ta 'Buz Dcvri 3: Dinozorlann Şafagı/Ice Age 3: Davvn Of The Dinasaurs' 11.00,12.30, 13.00, 14.45, 15.15, 17.00, 17.30,19.15, 19.45,21.30,22.00.15.15,17,30, 19.45, 22.00, (C.-C.tesi) 00.15, 'Terra'yı Kuıtannak/Baltle for Tcrra' 11.45. 12.00, 13.45. 15.45, 17.45. 19.45. 21.45, (C-C.lesi) 23.45, 'Harry Potter ve Melez Prens/Harry Poıicr and the Half-Blood Prince' 12.15, 15.15,18.15, 21.15, (C.-C.tesi) 00.00, 'Metrodan Kaçış/The Taking of Pcllıam 1-2-3' 12.15,14.30. 16.45.19.00, 21.30, (C.-C.tesi) 00.00, 'Histeri/The Children' 15.00, 19.30, 'Hayalel Scvgililcrim/rhc Ghost of Girlfriends Pasf 12.30,16.45, 19.00,21,15, (C-C.tcsi) 23.30, 'Konles/rbcCounlcss 1 12.45,14.45,17.15,21.45,(C.-C.tesi)00.15. (0216 33985 85) • Clnebonus Güngören Kale'de 'G.l. Joe: Kobranın Yükselişi/G.I. Joc: The Rise ofCobra' 11.00, 12.00, 12.15, 13.15, 13.30, 14.30,14.45,15.45,16.00,17.00,17.15,18.15,18.30.19.30,19.45,20.45,21.30,22.00,' Harry Potter ve Melez Prens/Harry Polter and Üıe Half-Blood Prince 1 11.00, 12.00. 13.00, 14.00, 15.30. 16.00, 17.15, 17.30, 19.00. 20 15, 21.45, 22.00, 'Mctrodan Kaçış/The Taking of Pelham 1-2-3' 11,00,12.00,12.15,13.15,15.15,15.30,16.45,17.45,19.00,19.30,20.00,20.30,21.45,22.00, 'Hayalel Scvgililcrim/The Ghoslof Girlfriends Pasf 11.00,12.00,13.00,14.15, 15.15,16.30,17.30,18.45,19.45,21.00, 22.00. (0 212 677 59 59) • Clnebonus Ümraniye Meydan'da 'Buz Devri 3: Dinozorlann Şafagı/Ice Agc 3: Davvn Of The Dinasaurs' 11.00,12.00, 13,00,14,15,15.15,16.30,17.30,18.45,19.45,21,00,22.00, 'G.l. Joe: Kobranın Yûksclisı/G.I. Joe: Tlıe Rise ofCobra' 11.00,12.15. 13.45, 15.00,16.30,17.45, 19.15, 20.30, 22.00, (C.-C.tesi) 23.30, 'Terra'yı Kurtannak/Battlc for Terra' 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, (C.-C.tesi) 23.15, 'Harry Potter ve Melez Prens/Han-y Polter and the Half-Blood Prince' 11.45, 15.00, 18.15,21.30, 'Mctrodan Kaçıs/Taking Pelham 12 3' 11.30,14.00, 15.15, 16.30, 19.00,21.30, (C-C.ıesi) 00.00, 'Hayalet Sevgililerim/Ghosts Of Girlfnends Past'11.15,13,45,16.15,18.45,21.15, 'Franklyn' 11.15,13.45,16.15,18.45,21.15,'Hısteri/The Children' 11.15,13.15. 17.45,19.45, 22.00. (0216 4665800) • Clnebonus Bakırköy CapacHy'de 'Buz Devri 3: Dinozorlann Şafagı/Ice Age 3: Davvn Of The Dinasaurs' 11.00.12.00,13.00, 14.00,15.15,17.30,19.45,22.00,'G.I. Joe: Kobranın Yttlcselisi/O.I. Joe: Tlıe Risc ofCobra' 11.00,12.00.13.45,14.45,16.30,17.30,19.15, 20.15, 22.00, (C.-C.tesi) 23.30, 'Terra'yı Kunarmak/Battle for Terra' 11.00, 13.00, 15.00,17.00,19.00, 21.00, (C.-C.tesi) 23.00, 'Harry Potter ve Melez Prens/Harry Poner and the Half-Blood Prince' 12.00,15.00. 16.00,18.00,19.00, 21.00, 22.00, 'Metrodan Kaçış/Takıng Pclham 12 3' 11.30,14.00,16.30,19.00, 21.30, (C.-C.tesi) 00.00, 'Hayalct Scvgililcrim/Ghosls Of Girlfriends Pasf 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30,'HisleriATleChildren' 12.00, 16.15, 21.00,'Franklyn' 14.00.18.30. (02164665800) • Clnebonus Esentepe Aatoria'da 'Buz Devri 3: Dinozorlann Şafagı/lcc Agc 3: Davvn OfThe Dinasaurs' 11.00,12.00. 13.00,13.15,14.00,14.15,15.00,15.30,16.15,16.30,17.15,18.45.19.30.21.00.21.45, 'Felekten Bir Gccc/The Hangover' 11.00, 12.30, 13.00, 14.45, 15.15, 17.00, 17.30, 19.15, 19.45, 21.30, 22.00, 'G.I. Joe: Kobranın Yüksclisi/G.l. Joe: Tlıe Rise ofCübra' 11.00. 12.00, 13.30, 14.30, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30,21.00,22.00, 'Tcrra'yı Kunarmak/Battle for Terra' 11.15, 12.00, 13.15, 14.00,15.15.16.00,17.15,18.00.20.00,19.15,21.15,22.00, 'HistcnZThcChildren' 11.30,12.00,13.30,14.00,15.30,16.00.17.30, 18.00.19.30, 20,00, 21.30, 22.00, 'Hayalct Sevgililenm/Ghosts Of Girlfriends Pasf 12.00,14.15,16.30, 19.00, 21.15, 'Melrodan Kaçıs/Taking Pelham 123' 12.30,14.45,17.00,18.15,18.30.19.30,20.30,20.45,21.45, 'HarryPotterve Melez Prens/Harry Potter and the Hair-Blood Pnnce' 12.15.15.15,18.15,21.15. (02122152727) • Clnebonus Kozyatağl Palladlum'da 'G.l. Joe: Kobranın Yukselişı/G.l. Joe: The Risc ol'Cobnı' 11.00. 12.00. 12.15, 13.15, 13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 16.15, 17.15,17.45, 18.45, 19.00, 20,00, 20.30, 21.30, 21.45, (C.-C.tesi) 23.30, 'Buz Devri 3: Dinozorlann Şafagı/lcc Age 3: Davvn OfThe Dinasaurs' 12.00,12.30,14,15,14.45,16.30,17.00,18.45, 19.15,21.00,21.30, (C.- C.tesi) 23.15. Terra'yı Kurtarmak/Balllc for Tcrra1 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00. 21.00, (C.-C.tcsi) 23.00, 'Harry Potler ve Melez. Prens/Harry Polter and the Half-Blood Pnnce' 11.30, 14.45, 18.00, 21.15, 'Metrodan Kacij/Takıng Pelham 1 2 3 ' 12.00, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45,'Hayalet Sevgililerim/Ghosts Of Girlfriends Pasf 12.15,14.30, 16.45,19.00, 21.15, 'Franklyn1 12.15, 14.30,16.45.19.00. 21.15. 'Hislcri/Thc Childrcn' 11.30, 13.30,15.30,17 30,19.30,21.30. (0216 66311 41) • Clnebonus Fatlh Hlstoria'da 'Buz Dcvri 3: Dinozorlann Şafağı/Ice Agc 3: Davvn OfThe Dinasaurs' 11.00.13.00,15.15, 17.30, 19.45, 22.00, 'G.l. Joe: Kobranın Yükselişi/G.I. Joc: The Rise ofCobra1 11.00, 12.15. 13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 19.45, 21.00, (C.-C.tcsi) 23.00, 'Terra'yı Kunarmak/Battle for Terra' 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,'Harry Polter ve Mclcz Prcns/Harry Polter and the Half-Blood Prince' 12.30, 15.30, 18.30. 21.30, 'Mclrodan Kaçıs/Taking Pelham 1 2 3' 11.30, 14.00.16.30, 19.00, 21.30, (C.-C.tcsi) 23.30,'Hayalet Scvgilılcrim/GhosLsOfGirlİTiends Pasf 12.00, 14.15, 16.30, 19.00,21.15, 'Histcrimıc Children' 11.00,13.00,15.00,17.00.19.00, 21.00, (C.-C.tesi) 23.00. (0212523 1088) • Çekmeköy Atlantls'lc 'Transfonners: Ycnilcnlenn lntikamı/Transfomıers: Revenge of tlıc Fallcn' 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,'Davclsiz/Rcckcr' 12.00, 17 00, 20.00, 'Soldaki Son Ev/The Last House On The Lcft' 12.00, 15.00, 19.00.'Beverly Hills Çuvava/BevcrlyHillsChihualıua' 11.00, 13.00, 15.00 'Canavarlar Yaranklara Karşı/Monslers vs. Aliens' 17.00, 19.00, 20.30. (0 216462 5061) • EsenlerEsprl Slte Slnemalan'nda'Buz Devri 3: Dinazorlmn ŞafagVlce Agc 3: Davvn ofDinosours'II.15,13.15,15.15, 17.15,19.15,21.15, 'Harry Poıicr vc Mclcz Prens/Harry Potler and the Half-Blood Prince' 11.00,12.30,14.00.15.30,17.00,18.30, 20.00,21.15,'Transformcrs: Ycnilcnlcnn lntikamı/rransfonners: Revenge of tlıe Fallcn' 12.00, 15.00,18.00,21.00. fO 2/2*5/047 20J • Güneşll Hayatpark Slte Slnemalan'nda 'Uuz Devri 3: Dinazorlann Şafagı/Ice Age 3: Davvn ofDinosours' 11.15,13.15,15.15, 17.15,19.15,21.15, 'HarryPotterve Melez Prcns/Harry Pottcr and the Half-Blood Prince' 12.00,13.30,15.00,16.30,18.00.21.00. 'Lanelli Ev/Haunting in Connecticuf 11.15,13.15, 19.30,21.30, 'Transformers: Ycnilenlerin Intikamı/rransformcrs: Revenge of the Fallen' 12.00, 15.00,18.00, 21.00, 'Mcleklcr ve Şeytanlar/Angels and Dcmons' 15.15,18.15, 21.15. (0212 651 06 66) • Kadıköy Atlantls'le 'Teklif/Proposal' 16.00, 18.30,21.00, 'Harry Potter ve Melcz Prcns/Harry Potter and üıe Half-Blood Princc' 11.30.13.00,14.30,17.30, 20.30, 'G.I. Joc: Kobranın Yükselişi/G.I. Joe: Tlıe Risc ofCobra' 1 L30, 14.00,16.30, 19.00, 21.30, 'Mctrodan Kaçıs/lTıe Taking ofPclham 1-2-3' 11.30,14.00,16.30,19.00, 21.30. (0216 336 0622) • Kadıköy Moda'da 'Melckler ve Şeylanlar/Angels and Dcmons' 11.00,13.30,16.00,18.30,21.00, 'G.I. Joc: Kobranın Yükselisi/G.I. Joc: The Rise of Cobra' 12.45,15.15,17.45,20.15, 'Halk Düsmanlan/Public Enemies' 12.00,15.00, 18.00, 21.00. (0 216 348 87 73) • Kozyatağl Cinepol'dc 'Harry Polter ve Melez Prens/Harry Polter and the Half-Blood Prince' 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, (C-C.tcsi) 22.00, 'Halk Düsmanlan/Public Encmies' 14.45, 20.45, 'Transformers: Ycnilenlerin lntikamı/Transformcrs: Revenge of tlıe Fallcn' 11.45, 17.45, 'Terminatör4:Kurtuluş./Terminalor 4:Salvation' 14.30,20.30, 'G.l. Joc: Kobranın Yükselişi/G.I. Joe: The Rise ofCobra' 11.15. 12.30, 13.45. 15.00, 16.15,17.30, 18.15,20.00, 21.15. (0 216 362 51 00) • Wlngs Cinecity Elller'de 'Sokaklann Kralı Romco/Roadsidc Romeo' 10.30, 11.30, 13.30, 'Hayalet Sevgililerim/Ghosts of Girlfriends Past1 11.45,14.15,15.30,16.45,18.00.19.15, 20.30,21.45,(C.-C.lcsi) 23.00,00.15. 'Harry Potler ve Melcz Prcns/Harry Potler and the Half-Blood Princc' 12.30,15.30, 18.30,21.30 (C.-C.tcsi) 00.30. (0212 252 11 66) • WlngsClnecltyTrio'da'G.]. Joe: Kobranın Yüksclişi/G.l. Joc: The Rise ofCobra' 11.00,11.45.13.30,14.15,15.00,16.00,16.45, 17.30.18.30.19.15,20.00,21.00,21.45,(C-C.tesi) 22.30,23.30,00.15, 'Paıti Tırtıllan/Sunshine Barry and The DiscoWorms' 10.30,12.00, 'Hayalcı Sevgılilcrim/Ghosts of Girlfriends Pasf 11.30,14.15,16.45,19.15,21.45 (C.-C.tesi) 00.30, 'Harry Pottcr ve Mclcz Prcns/Harry Polter and Üıe Half-Blood Princc' 12.15,15.15,18.15,21.15, (C.-C.tesi) 00.00, 'HalkDüşmanlan/PublicEnemies' 15.00,20.15,'Metrodan Kaçıs/Thc Taking of Pclham 1 23' 11.15,12.30,14.00,16.30,17.45,19.00,21.30, (C.-C.tesi) 23.00,00.15, 'Kız Kardeşimlçin/My Sister's Kecper' 21.30. (0216 3151010) • Zeytlnburnu Cinecity Ollvlum'da'BuzDcvri3: Dinazorlann Şafagı/Ice Age 3: Davvn ofDinosours' 10.30,11.15,13.00,15.00, 17.00,19.00, 'Harry Potter ve Melez Prens/Harry Potter and the Half-Blood Pnnce' 12.30,15.30,18.30,21.30, (C.-C.tesi) 00.30, 'Mclrodan Kaçış/rhe Taking of Pellıam 1 23' 11.45,14.15,16.45,19.15,21.00,21.45 (C.-C.tesi) 23.00,00.15, 'G.l. Joe: Kobranın Yükselişı/G.l. Joe: The Rise of Cobra' 11.30, 12.45, 14.00, 15.15. 16.30. 17.45,19.00, 20.15, 21.30, (C.-C.tesi) 22.45, 00.00, 'Histen/The Children' 11.15, 13.15.15.15, 17.15, 19.15, 21.15, (C.-C.tesi) 23.45. (0212 546 96 96) ÇENGEL BULMACA Hazırlayan: İLKER MUMCUOĞLU Sudoku Resimdeki şair Patlama II Esenleme Üzengi Kahcıhk, ölmezlik Arjantin plakası Aktirıyum simgesi Emsal Zekâ Japon sınıfı Dokunulmazlık Demirin sımgesı "... Karadaglı) (aktör) Bir Türk boyu Ipek Çalışlar'ın tanınmış yapıtı • • Dışarı Metal olmayan elementler • • Hint kadını alın süsü Gemi sandalı T Gözerimi Iklimteme aygıtı • • Gorki • Kuvvet kaybı Bir gezegen ^ • Övme Sivrisinek tabletl Tibetli Buda rahibi • BM Çocuk Fonu Ufuklar Çok büyük bir ağrç John Le Carre romanı • • Kısa radyo, TV Kamer T Peynir türü Kavim • Niğde ilçesi "Hulki " (yönetmen) Tedavi eden kimse • Kuzu sesi lyi, hoş • Kötü Dlmağ • W Tellürün sımgesı Kemik ucu Kelimesi kelimesine Sağlama T "... Gibson" (aktör) Ayıbalığı • T Ekmek Evet ünlemi • Zehir Fena değil • Jerzy Kosinski romanı Boccaccio romanı • "Akgün ..." (şair) Antrakt Birlür perde Göçebe konak yeri • Bağ çukuru T Muğla'nın bir ilçesi * * Seda Ampulde ince iletken tel • Istanbul'da bir kaynak suyu An • Vedia birimi T Dişi deve Atın bir yürüyüş biçimi * • T Birtür kuş Holmiyumun simgesi . T Bir tür antilop Parola • * Bir köfte türü Küçük yayık Muhtemel • , i •••• R :m İki öneki Bach romanı T Çünkü i i 1 "Bay ..." (Sinan Çetin filmi) Incirsineği Fazıl Hüsnü Dağlarca şiir Kitabı Gümüş Hafriyat • "... Çelik" (fotoörafçı) Yöntem Bir kadın üst giysisi Rusya'da bir ırmak Sümer sağlık Güçsüz, zayıf T • Bir haber ÜJ.Ü1SI Eskl Mısır'dn ana tannça • "Jet..." (aktör) Dalan T • Ali Özgentürk filmi Yemin etme • Parola bildlrme • Akvarel T llaç • 4 Felç • Kropotkin yapıtı • 7 2 5 4 3 3 8 8 1 1 4 9 7 6 5 9 7 3 9 4 6 5 7 Bulmacada her satır, her sütun ve 3x3'lük her kutuya 1 'den 9'a kadar rakamlar yerleştirilecektir. Her satır, her sütun ve 3x3'lük her kutu bölümlerinde 1'den 9'a kadar sayılar bir kez kullanılacaktır. Çözüm yanda Çengel bulmacanın yanıtı L e s ı 8 Z 9 6 f 9 8 P 9 6 e L Z z z 6 I- f 9 L 9 e 8 p z 9 8 L l e 9 6 e / 8 9 9 6 2 f V V 9 6 2 e 8 9 L S 9 L 6 2 8 P l e 8 V e L p 9 6 2 9 6 P Z e t 9 Z 8 9 V I 1 3 ,;".:,. I z I T V u * d <•• 1) 1 n - V A o a n 1 n s _ u V t 1 V 1 1 •?> 1 a 0 1 m s 1 ü 1 ~~: n s ' t 1 1 e 3 O & s -.-.:, n 1 z V X rr 3 1 a / .. u BHIÛ H 1 1 ' . I d V n w tt •' İLI V 1 o .:-.'„ n A V 1 I 1 N V n 3 t M S O H V —*«A V 1 I K --:., N V H V T 1 u o i • , V V 1 V A SüM N a n a v a p v -r a N . O u 3 n V 3 Ü n °. V A s S5a n 0 â H 1 1 sa N 1 A a u '•;V X 1 N 4 a « b 3 n V 8 _ • . - . : . N n a n ,::z. A V • » " - ' 3 S n y ; . - ; N V A V Vi V T S H -==• S n N V u n V V 1 1 S V V n 1 1 M —,.;. v 1 1 1 d .T' 1 I n v t -:'. r N V a u B U a A N "t i ~ , s V -5- V rr.1 8 ^ rr; 6 — - 1 4=
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog