Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●YazõişleriMüdürleri:MehmetSucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 An- kara Tel: (0312) 4423050 Faks: (0312) 4423010 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: (0232) 4411220, Faks: (0232) 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: (0322) 3631211, Faks: (0322) 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Mey- danõ Yõldõz Ap. B Blok No: 80/5 Tel: (0242) 2480057 Faks: (0242) 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Reklam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Re- zervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 8 AĞUSTOS 2009 İmsak: 4.17 Güneş: 6.00 Öğle: 13.17 İkindi: 17.07 Akşam: 20.22 Yatsõ: 21.56 İstihbarat: Cengiz Yıldırım Ekonomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Özgür Ulusoy Kültür: Celal Üster Spor: Arif Kızıl- yalın Düzeltme: Abdullah Ya- zıcı Bilgi-Belge: Edibe Buğra Kültür Servisi - Pop müziğin kralõ Michael Jack-son’õn albümleri ölümünün ardõndan da kapõşõlmayadevam ediyor. Sanatçõnõn albümleri aramõzdan ayrõldõğõ gündenitibaren yaklaşõk 4 milyon kopya sattõ. ‘Jackson Fi-ve’ grubuyla yaptõğõ albümlerinin de dahil olduğusatõş rakamlarõ geçen hafta 350 bine, önceki haf-ta 447 bine kadar ulaştõ. Jackson’õn en iyi şarkõlarõnõn toplandõğõ ‘Num-ber Ones’ albümü ise 114 bin 284’lik satõşla en çoksatan albümler listesinde ilk sõraya yerleşirken, ef-sanevi ‘Thriller’ albümü (1982) tüm zamanlarõnen çok satan albümü olma özelliğini koruyor. Aşıda kanser riski URLA’DA BATIK BULUNDU Kazılar tarihe ışık tutuyor HİCRAN ÖZDAMAR İZMİR - Urla’da denizin altõndaki tarih gün yüzüne çõkõyor. Urla Limantepe sualtõ kazõsõ dünyadaki en önemli ilk 10 sualtõ ka- zõ alanlarõ içinde gösterilirken çalõşmalarda 17. yüzyõla ait, Hollanda’dan çanak getiren yük gemisine ulaşõldõ. Limantepe sualtõ kazõ başkanõ Prof. Dr. Hayat Erkanal, Urla’nõn önemli bir sual- tõ kazõ alanõ olduğunu belirterek, “Gelin Kaya Mevkii’nde 17. yüzyıla ait Hol- landa’dan gelen ve tabak-çanak taşıyan bir gemiye rastladık. Kazı alanında 18. yüzyıla ait Osmanlı batığı ve MÖ 7. yüz- yıla ait bir batık tespit ettik. Bu batık- ların üzerinde tabaka bulunduğu için ko- runaklı durumda. Ancak 17. yüzyıla ait tabak taşıyan batık açık alanda bu- lunuyor. Balıkçı ağları nedeniyle zarar görebileceği endişesiyle önceliğimizi bu batığa veriyoruz. Önümüzdeki yıldan iti- baren batığı açığa çıkaracağız” dedi. Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul Dış Haberler Servisi - Alman milletvekili Dr. Wolfgang Wodarg, “domuz gribi pandemi- si korkusunun bir mizansen olduğunu” savu- narak, insan üzerinde deneme aşamasõndaki do- muz gribi aşõsõnõn muhtemel yan etkilerinden en- dişeli olduğunu belirtti. Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, Avrupa Konseyi Sağlõk Komitesi Başkanõ ve Al- man Meclisi Sağlõk Komisyonu üyesi, dahiliye uz- manõ Dr. Wodarg, Almanya’da deneme aşama- sõnda olan domuz gribi aşõsõnõn tehlikeli olabile- ceğine işaret ederek, aşõda hayvansal kanserli hüc- relerin kullanõldõğõnõ kaydetti. Alerji riskinin olup olmadõğõnõn bilinmediğini ifade eden Wodarg, bundan daha da önemli olarak, bu kanserli hüc- relerin kullanõmõndaki en ufak bir hatada, aşõla- nan kişinin kanser olma ihtimali bulunabileceği- ni belirtti. Pandemi korkusunun bir mizansen ol- duğu görüşünü savunan Wodarg, “Bu, ilaç en- düstrisinin dev bir işi” ifadesini kullandõ. ‘FAZLA HEYECAN YARATILMAMALI’ Domuz gribinin diğer grip salgõnlarõndan fark- lõ olmadõğõnõ öne süren Wodarg, domuz gribi ko- nusuna dikkatlice, ancak “fazla heyecan yarat- madan” yaklaşmak gerektiğini belirtti. Öte yandan, Almanya’da deneme aşamasõnda bulunan domuz gribi aşõsõnõn uygulanmasõndan so- rumlu olan Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanõ Joh- annes Löwer de domuz gribi aşõsõnõn yan etki- lerinin normal grip aşõlarõnõn yan etkilerinden da- ha ağõr olabileceğini kaydetti. Radiohead’den savaş karşõtõ parça Kültür Servisi - İngiliz alternatif rock topluluğu Radiohead’in son parçasõ ‘Harry Patch’ yalnõzca internette yayõmlandõ. 1. Dünya Savaşõ’na katõlõp hayatta kalan son asker olan Harry Patch’in anõsõna topluluğun solisti Thom Yorke’un yaptõğõ şarkõ, “download.waste.uk.com” adresinden 1 pound karşõlõğõnda indirilebiliyor. “Harry Patch’i radyoda dinlemiştim, dokunaklıydı. Yaşanan bu acılardan habersiz kalmamız için bu gibi insanlar bize lazım” diyen Yorke, bu şarkõyla geçen ay vefat eden Patch’e de saygõlarõnõ anlatmak istediklerini vurguluyor. TAHTTAN İNMİYOR Deneuve İtalya’da yuhalandı Kültür Servisi - Ünlü Fransõz oyuncu Catherine Deneuve, İtalya’nõn Tuscany bölgesinde gerçekleştirilen La Versiliana Kültür Festivali’nde yuhalandõ. Deneyimli İtalyan aktör Michele Placido ile George Perec’in “Je Me Souviens” (Hatõrlõyorum) başlõklõ yapõtõndan bölümler okumak üzere sahneye çõkan oyuncu, kitabõ Fransõzca okumaya başlayõnca büyük tepkiyle karşõlaştõ. Yaklaşõk 200 kişilik öfkeli bir izleyici kitlesinin yuhaladõğõ Deneuve, olayla ilgili bir açõklama yapmadõ. Cesur yeni bir proje Kültür Servisi - ABD’li oyuncu Leonardo Dicaprio ile ünlü İngiliz yönetmen Ridley Scott, Aldous Huxley’nin ‘Brave New World’ (Cesur Yeni Dünya) adlõ distopik romanõnõ birlikte beyazperdeye uyarlama kararõ aldõ. Daha önce birkaç televizyon filmine uyarlanmõş olan romandaki gibi 26. yüzyõlda geçecek olan filmin yönetmen koltuğunda oturacak Scott, bilimkurgu türünde ‘Alien’ (Yaratõk) ve ‘Blade Runner’ (Bõçak Sõrtõ) gibi kült filmlere imza atmõş bir yönetmen.Yapõmcõlõğõ üstlenecek DiCaprio’nun da filmde kõsa bir rol alabileceği söyleniyor. GÜZELLER İSTANBUL’DA Bu yıl 10.’su düzenlenen “Miss Volga”, bir yıl bo- yunca Volga kıyısı eyalet gü- zellerinin arasında çeşitli dö- nemlerde yapılan yarışlarla seçilen 23 güzellik kraliçesini seçmek için İstanbul’a geldi. Bugün Çubuklu Hayal Kah- vesi’nde gerçekleşecek gü- zellik yarışmasında 50 Cent &G-Unit sunumuyla Young Hot Rod ve Gekko G, D-Fla- me, DJ XXXL, DJ Sonat, DJ B – express sahne alacaklar. Uzmanlar, ilk kez insan üzerinde denenen domuz gribi aşõsõnõn yan etkilerinin normal aşõdan daha ağõr olabileceği uyarõsõnda bulundu TÜRSAB UYARDI Turizmeçimento fabrikasıtehditi İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Türkiye Seyahat Acentalarõ Birliği (TÜR- SAB) Başkanõ Başaran Ulusoy, Muğ- la’nõn Fethiye ilçesine bağlõ Koru, İncirli- köy ve Üzümlü yerleşimleri arasõnda ku- rulmak istenen çimento fabrikasõyla ilgili girişimlerin sürdüğünü belirterek, “Söz konusu yörede bir çimento fabrikasının kurulmasının sakıncalı olacağını düşü- nüyoruz” dedi. Ulusoy, doğa turizminin önem kazandõğõ bir bölgede kurulmak is- tenilen çimento fabrikasõnõn çok yönlü ele alõnmasõ gerektiğini belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog