Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 8 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 GÖRÜŞ / BARBAROS TALI Ne Olacak Şimdi? Anayasa Mahkemesi, Tahkim Kurulu tarafından verilen kararları “kesin” olmaktan çıkardı. Mahkeme, 3289 sayılı, Gençlik ve Spor Genel Mü- dürlüğü’nün (GSGM) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek dokuzuncu maddesine yönelik itirazı ka- rara bağlayarak; ilgili maddenin yedinci fıkrasının “Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir” ya- zılı beşinci tümcesini ve sekizinci fıkranın sonunda yer alan “ilgililerin itirazı üzerine kesin karara bağlar” iba- resindeki “kesin” sözcüğünü iptal etti. Tahkim, hukuki anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözü- mü anlamını taşıyor. GSGM Tahkim Kurulu, 5’i hukukçu, diğer 2’si spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış ya da idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş top- lam 7 asil, 7 yedek üyeden oluşuyor. Üyeler, GSGM Ge- nel Müdürü’nün teklifi ve ilgili Bakan’ın onayı ile belirleni- yor; 6 yıl görev yapıyorlar. Kurul, federasyonların kulüp- ler, hakemler, teknik direktör ve antrenörlerle; kulüplerin teknik direktör, antrenör ve sporcularla; kulüpler arasın- da çıkan ihtilaflara yönelik, federasyon kurullarınca veril- miş kararlara yapılan itirazları inceliyor ve karara bağlıyor. GSGM Tahkim Kurulu, futbol dışındaki bütün özerk fe- derasyonların kararlarına yönelik itiraz dosyalarına bakı- yor. Futbolun tahkim kurulu ise ayrı. Sportif ve parasal an- laşmazlıklarının çözümü Türk sporunda yıllardır önemli bir sıkıntı. Gelişmiş ülkelerde rastlanmayan yapısıyla çözüm üretmekten uzak ve hemen herkesçe birçok yönden eleş- tirilmekte. Kurul tarafından verilen kararların kesinliği ise anayasanın hak arama hürriyetine aykırı nitelikte. Karar sadece kâğıt parçası! Öncelikle özerk federasyonların anlaşmazlıklarda uy- gulayacağı bir prosedür belirlenmiş değil. Bu durum özel- likle parasal anlaşmazlıklarda önem taşıyor. Birinci derece mahkemesi sayılabilecek Federasyon Yönetim Kurulla- rı’nın itiraz dosyalarını değerlendirecekleri süre sınırsız. İs- terlerse dosyayı aylarca bekletebiliyorlar. Temyiz mah- kemesi olarak görülen GSGM Tahkim Kurulu’nun verdi- ği kararlar ise kesin olmalarına rağmen pratikte bir anlam ifade etmiyor. Çünkü devlet mahkemelerince verilenler gi- bi “mahkeme ilamı” olarak kabul edilmiyorlar. Yurtdışın- da ise sadece bir kâğıt parçasından ibaretler. Herhangi bir kulübün yabancı sporcusuyla yaşadığı parasal ihtilafta, GSGM Tahkim Kurulu tarafından kulüp lehine verilen ka- rardan doğan alacağın yurtdışında tahsil edilebilmesi müm- kün değil. Anayasa Mahkemesi’nin 2 Temmuz tarihinde aldığı ka- rarın gerekçesi açıklandıktan sonra spor yöneticilerimizin ve karar vericilerin bir yıl süreleri var. Bir sene sonra yü- rürlüğe girecek karar öncesinde yeni bir düzenleme ya- pılması şart. Sportif anlaşmazlıkların en kısa sürede çözülme gereği nedeniyle üstatların yıllardır dile getirdiği spora özel mahkemelerin kurulması ya da sorunların tahkimin yanı sıra uzlaştırma veya arabuluculuk gibi devlet yargısına al- ternatif metotlarla çözümüne yönelik yapıların oluşturul- ması lazım. Aksi halde yıllar öncesine dönülecek ve bu- günün sıkıntıları önce problem ardından kangren olacak. Voleybol milli takımının eski pasörlerinden Bahar Urcu’nun yaşadığı olayın benzerleri yaşanacak. Başka bir kulübe transfer olmak isteyen Urcu’nun lisansı federasyon ta- rafından tescil edilmemiş, Ankara İdare Mahkemesi’ne açı- lan dava bir buçuk yılda karara bağlanınca milli sporcu dokuz ay boyunca maçlara çıkamamıştı. Az sayıdaki sporcu, antrenör, hakeme karşılık her yer yönetici dolu ama yine de sorunlardan başımızı alamıyo- ruz. Bakalım bu kez ne olacak? COŞKUN GÜLBAHAR Ali Sami Yen’de önceki gün Maccabi Netanya karşõsõnda farka giden G.Sa- ray’da gecenin kahramanlarõ Kongolu golcü Nonda ve yõllardõr beklenen patlamayõ yapamayan Aydın Yıl- maz’dõ. İsrail temsilcisi karşõsõnda 6-0’lõk galibiyet alan Sarõ - Kõrmõzõlõlarda gönderilmesi gündemde olan iki futbol- cunun sergilediği perfor- mans büyük beğeni top- ladõ. Maç boyunca rakip savunmayõ zorlayan ve attõğõ 3 golle farkõ yara- tan Nonda, geçen sezon gol kralõ olan Baros’un iyi bir alternatifi olabile- ceğini gösterdi. Hazõrlõk kampõ boyunca beklenen per- formansõ sergileyemeyen ve adõ sõk sõk gönderilecekler listesin- de yer alan Kongolu golcü, Netanya kar- şõsõndaki oyunuyla takdir topladõ. ‘Figo Aydın’ geri döndü Gecenin bir diğer yõldõzõ Aydõn Yõl- maz ise Netanya karşõsõnda adeta ye- niden doğdu. G.Saray altyapõsõndayken ‘Bakırköylü Figo Aydın’ olarak anõ- lan genç oyuncuya, ulusal takõmlar so- rumlusu Fatih Terim’in sezon başõn- da “Bu sezon senden büyük çıkış bek- liyorum. Rijkaard gibi gençlere şans veren bir teknik direktörle yıldız ola- bilirsin” dediği ve bu sözlerin Aydõn’õ hõrslandõrdõğõ öğrenildi. Beklenen pat- lamayõ bir türlü yapamadõğõ için kira- lõk olarak gönderilmesi düşü- nülüyordu. 2005-06 sezonunda A takõma yükselen Ay- dõn, Konya karşõsõnda attõğõ kritik golle bir anda öne çõkmõş, an- cak bu performansõ- nõ sürdürememişti. Genç futbolculara şans vermesiyle tanõ- nan Frank Rijkaard, 21 yaşõndaki futbolcu- nun yeniden yükselişinde önemli bir rol oynadõ. Ne- tanya karşõsõnda 4 asist ya- põp bir de gol pozisyonu yaratan Aydõn, taraftarlarõnõn da sevgisini kazandõ. Mor forma yok sattı Lisanslõ ürünler satan Galatasaray Store’un, sezon başõ ciro rekoru kõr- dõ. Mor formalar yok satarken yö- netici Cemal Özgörkey, “Yeni pro- jeler gelecek” dedi. Kongolu yõldõz genç oyuncuyla birlikte G.Saray’a umut verdi Aydın Yılmaz Nonda LİNDEROTH KLASİĞİ Uzun bir sakatlõk döneminin ardõndan sahalara geri dönen Tobias Linderoth’un şanssõzlõğõ bitmiyor. Netanya maçõnõn ardõndan yapõlan kontrollerde sol dizinde yõrtõk tespit edilen İsveçli oyuncu bugün ameliyat olacak. 30 yaşõndaki futbolcu en az iki ay futbol oynayamayacak. Nonda’nõn gözü Aydın HİLMİ TÜRKAY F.Bahçe’de görülüyor ki şu günlerde teknik direktör Daum ile Mehmet Topuz’un arasõ açõk. Bundan yaklaşõk 15 - 20 gün kadar önce Alman çalõştõrõcõ Türkiye’nin en pahalõ transferi olan Mehmet Topuz için, “Futbolu bilmiyor” ifadesini kullanmõştõ. Aradan çok geçmedi. Aynõ Daum, ‘u’ dönüşü yaparak, yõldõz futbolcuyla ilgili “Ona ihtiyacım var” dedi. Bõrakõn bizleri, kuşlar dahi güldü. Yine fazla geçmedi. Honved maçõ öncesi Mehmet Topuz’un sakatlandõğõ açõklandõ. Kulübün resmi internet sitesinden ise “Daum’la Mehmet Topuz arasında bir problem yok” denildi. Topuz’un sakatlağõnõn ne boyutta olduğu bilinmiyor. Ama bir gerçek var ki o da Daum’un yõldõz futbolculara karşõ tavõr aldõğõ... Sarõ - Lacivertli kulüpten yüzlerce futbolcu gelip geçmiştir. Bugün Chelsea’de top koşturan Anelka da F.Bahçe’ye oynamak için gelenlerdendi. Ancak Anelka, takõmda ne yeterince şans buldu, ne de başarõlõ oldu. Çünkü Alman teknik adam buna izin vermedi. Daum, yõldõz oyuncuyu zaman zaman oynattõ, zaman zaman kulübeye mahkum etti, yeri geldi maç kadrosuna dahi almadõ. En son akõllarda kalan Denizli’de kaybedilen şampiyonluk maçõ... O gün dahi Anelka yedek soyundurulmuştu Alman çalõştõrõcõ tarafõndan. İkinci yõldõz kõyõmõ da Hooijdonk’la yaşandõ. Daum Hollandalõ futbolcuyla da anlaşamadõ. Öncelikle futbolcunun oturduğu evi kõskanan, günlerce, aylarca, yönetime “Ben niye böyle bir evde oturamıyorum” diye dert yanan Daum, yeri geldi Anelka’ya yaptõklarõnõn aynõsõnõ Hooijdonk’a karşõ da sergiledi. Belki de daha fazlasõnõ... Çoğu zaman tribünlerden büyük tepki aldõ. Şimdi aynõ senaryonun bir benzeri de Mehmet Topuz için yazõyor gibi... Türkiye’nin en pahalõ yerli oyuncusu Topuz, Sarõ - Lacivertli takõmda oynayabilecek kapasitede. Oynamalõdõr da. Günlerce Beşiktaş’la bu futbolcuya almak için kovalamacaya giren ve sonunda bizzat başkan Aziz Yıldırım’õn büyük paralar karşõlõğõnda kendi arabasõyla alõp getirdiği yõldõz oyuncu sanõrõm şu anda sakat değil, psikolojik sorun yaşamaktadõr. F.Bahçe Teknik Direktörü Daum, şampiyonluk yarõşõyla ilgili “Elimde aya yollamaya hazır bir füze var ve fırlatma rampasına koyduk. İş burada bitmez. Acaba yörüngesinde gidecek mi? Sonrası füzenin dünyaya geri dönmesidir. Füze ve astronotlar sağ salim yeryüzüne indiğinde ancak başarılı olunmuştur” dedi. Yarışa ilginç benzetme Daum yõldõz sevmiyor! Gabric: Hõzõmla Trabzon uçacak HAYRİ GÜNER TRABZON - Trabzonspor’un Hajduk Split’ten transfer ettiği Drago Gabric için Mehmet Ali Yõlmaz Tesisleri’nde, kulüp başkanõ Sadri Şener ve sportif direktör Ünal Karaman’õn da katõldõğõ imza töreni düzenlendi. Şener, “Bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor’dur. Ayrıca umarım Avrupa Ligi’ne kalır, yeni bir vizyon ve açılım yakalarız’’ diye konuştu. Gabric de Trabzonspor’a geldiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, “Trabzonspor’a önemli katkılar sağlayacağıma inanıyorum. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Transferim için çok uğraştı. Bunun karşılığını vermek istiyorum. Çok hızlı bir oyuncuyum. Bu özelliğimle takıma katkı yapmak istiyorum” dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog