Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

kultur@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B Kültür Servisi - Yönet- menliğini Abdullah Oğuz’un yaptõğõ 2007 ya- põmõ “Mutluluk” adlõ film, New York’ta gösterime gir- di. New York Cinema Vil- lage’ta sinemaseverlerle bu- luşan film, 14 Ağustos’a dek gösterimde olacak. Zül- fü Livaneli’nin aynõ adlõ eserinden uyarlanan ve üç farklõ insanõn kesişen öy- küleri üzerinden töreyi, aş- kõ ve mutluluk arayõşõnõ anlatan filmde başrolleri Talat Bulut, Özgü Namal ve Murat Han paylaşõyor. “Mutluluk”, New York’tan sonra San Fran- cisco’da (28 Ağustos-3 Ey- lül), Portland’da (18-24 Ey- lül), Los Angeles’ta (9-15 Ekim), Frederick’te (3 Ka- sõm), Şikago’da (6-12 Ka- sõm) ve Palm Desert’ta da (5 Aralõk) Amerikalõ sine- maseverlerle buluşacak. Jose Feliciano’dan çifte konser Kültür Servisi - Porto Rikolu şarkõcõ ve gitarist Jose Feliciano, Behzat Gerçeker ve Enbe Or- kestrası ile 13 Ağustos’ta Turkcell Kuruçeşme Are- na’da, 14 Ağustos’ta da Yõldõzlõ Turkcell Gecele- ri’nde Bodrum Antik Ti- yatro’da müzikseverler ile buluşacak. Bugüne kadar Barry White, Ric- hard Clayderman, Go- ran Bregoviç, Pavarot- ti, Domingo ve Monica Molina ile konserler ve- ren Enbe Orkestrasõ’nõn kadrosunda Türkiye’den ve yurtdõşõndan birçok önemli müzisyen yer alõ- yor. “Guitar Player” dergisinin “Ustalar Ga- lerisi”ne yerleştirdiği ve beş yõl boyunca “En İyi Pop Gitaristi” ödülünü verdiği, Grammy Ödülü gibi birçok ödüle değer görülen Feliciano’nun 65’in üzerinde albümü bulunuyor. Doğuştan gözleri görmeyen müzis- yenin ilk enstrümanõyla ve müzikle tanõşmasõ üç yaşõnda oldu. Kültür Servisi - Anadolu rock’õn efsane gruplarõndan “Kurtalan Eks- pres”in simge isimlerinden, grubun gitaristi ve solisti Bahadır Akkuzu, geçirdiği kalp krizi sonucu önceki ak- şam hayatõnõ kaybetti. Kurtalan Eks- pres’in ikinci kuşak üyelerinden olan Bahadõr Akkuzu 54 yaşõn- daydõ. Akkuzu, müziğe dokuz ya- şõnda mandolin çalarak baş- ladõ, sonrasõnda da gitarla devam etti. İlk grubunu 15 yaşõnda kurdu. 1975’te Mithat Danışan, Ali Serdar ve Siret Yurtsever’le Kadõköy’de ‘4 Adam’ adõyla rock yaptõ. 1977’de Kurta- lan Ekspres’e da- hil oldu. Akkuzu, 1977’den bu yana Kurtalan Eks- pres’te gitar çalõyor ve aynõ za- manda Barış Manço’nun ölümünden sonra grubun solistliğini de üstleni- yordu. Akkuzu, müzik yaşamõ bo- yunca, Barõş Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Edip Akbayram gi- bi müzisyenlere eşlik etmenin yanõ sõ- ra uzun yõllar grafik ve reklam sek- töründe de çalõştõ. Barõş Manço’nun 1973 yõlõnda kur- duğu ve vefatõna kadar birlikte ça- lõştõğõ grubu Kurtalan Ekspres’i, Ba- rõş Manço’dan sonra sahiplenenlerden biri de Cem Karaca’ydõ. Kurtalan Ekspres, sahnelerde olduğu kadar, Manço’nun sunduğu TV programla- rõnda da yer aldõ. Kurtalan Ekspres’in ‘3552’ adlõ ilk bağõmsõz albümü ise 2003’te ya- yõmlanmõştõ. Kurtalan Ekspres’in son kadrosunda Ahmet Güvenç, Eser Taşkıran, Cihangir Akkuzu ve Ba- hadõr Akkuzu yer alõyordu. Bahadõr Akkuzu, yarõn Ataköy 5. Kõsõm Camii’nde öğle vakti kõlõnacak cenaze namazõnõn ardõndan Zincirli- kuyu Mezarlõğõ’nda toprağa verilecek. Topluluğun simge isimlerinden Bahadõr Akkuzu, 1977’den bu yana grubun gitaristliğini yaptõ. Barõş Manço’nun ölümünden sonra ise solistliğini de üstlenmişti. MURAT BEŞER Rock camiasının de- ğerli büyüklerinden Baha- dır Akkuzu ile oturup hoş beş etme, bir çilingir sof- rasında karşılıklı kadeh kaldırma şerefini maalesef yaşayabilmiş değilim. Ama bu fırsatı yakalamış olsay- dım, onun içinden yansıyan sıcaklıkla dışarıya verdiği görüntüden dolayı nasıl bir insanla karşı karşıya bulunacağımı tahmin etmekte hiç zorlanmıyorum. Uzun saçları, çenesinden aşağı sivrilerek inen sakalları, yaşını olduğundan fazla gös- teren çökük avurtları, sevecen mimikleri ve insanın içine bakan gözleriyle tertemiz bir portreydi Bahadır Akkuzu. Geçirdiği kalp krizi sonucu, yağmurlu ve hüzünlü bir ağustos gecesi aramızdan ayrıldığında henüz 54 yaşındaydı. Yüzüklerin Efendisi’nden fırlamış Gandalf gibi, çoğu insanın gözünde, “Dönence” klibindeki sarı çizmeleriyle, halen gitar emekçiliğini sürdürdüğü Kurtalan Ekspres’le özdeş isimdi. Özeldi, güzeldi. Bir kuşağın uzun saçı kanıksaması, hatta sevmesi için en sevimli prototiplerden biriydi. Ego, kapris, kibir gibi çağdaş hastalıklarla hiç tanışmamış oldu- ğu besbelliydi. Facebook’ta benim de aralarında bulunduğum 4 bine yakın arkadaşı vardı. Oldukça aktif ve iyi kullanıyordu interneti; duyu- rular yapıyor, bıkıp usanmadan kendisine atılan mesajlara tek tek yanıtlar veriyordu. 54 yaş herkes için vakitsiz, ama Bahadır Akkuzu için hayli erken bir göç oldu. NATIONALGALLERY’DE Sahte sanat sergi oluyor Kültür Servisi - Londra’daki National Gallery, 2010 yõlõnda ‘sahte’ ve ‘hatalı’ yapõtlarõn yer alacağõ sõra dõşõ bir sergiye ev sa- hipliği yapmaya hazõrlanõyor. “Ya- kından Bakış: Düzmece, Hata ve Keşif” adõnõ taşõyan sergi, sahte yapõtlarõn yanõ sõra yanlõş kişilere atfedilmiş, yanlõş tarihlendirilmiş, sahte sanõlõrken orijinal olduğu or- taya çõkan yapõtlara ve yeni keşfe- dilmiş çalõşmalara da yer verecek. Rönesans dönemine ait olduğu sanõlõrken 20. yüzyõlda yapõldõğõ ortaya çõkan, Urbino dükünün ço- cuklarõyla resmedildiği anonim bir tablodan, Rembrandt imzalõ ama onun bir öğrencisine ait olduğu sonradan fark edilen bir tabloya ve gerçek olduğu ancak 1992’de anla- şõlabilen Raphael’in ‘Karanfilli Meryem’ yapõtõna kadar da birçok ilgi çekici çalõşmaya yer verilecek serginin ilginç yanõ, söz konusu ya- põtlarõ değerlendirirken küratörlerin nasõl olup da yõllar yõlõ aldandõğõnõn gözler önüne serilmesi. National Gallery’nin müdürü Nicholas Penny, sergiyi sanat ya- põtlarõnõ daha titizlikle incelemeye özendirdiği için önemli bulduğunu belirtiyor ve kimi kopyalarõn çok güzel yapõlmõş olmasõ ve büyük bir sanat değeri taşõmasõnõn heyecan verici olduğunu belirtiyor. Sergi 30 Haziran-12 Eylül tarih- leri arasõnda görülebilecek. Kültür Servisi - ‘Tanımlar’ adlõ ya- põtõyla 2009 Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü’ne değer görülen şair Nihat Behram, “Ödül gibi görev verdiler, görevi ödül gibi aldım” başlõklõ bir yazõlõ açõklama yaptõ. 1946 Kars do- ğumlu şairin, “Görevimin; özgürlük için, uygarlık, çağdaşlık için, en baş- ta laisizm, Cumhuriyet’in kazanım- ları, insan hakları, adalet, emekçi halk için savaşmak olduğunu biliyo- rum” sözleriyle başlayan açõklamasõ, Anday’dan yaptõğõ “Bıktım bu toplu- mun yalanlara, palavralara, masal- lara inanmasından! Aydınlanmayı, sürekli ayakta tutulması gereken bir kavram saymalıyız!” alõntõsõyla de- vam ediyor. “Anday için, ölüm haberini aldı- ğında çağdaşı ve çağının yanardağı Dağlarca, ‘Bugün yazõnõmõzõn kara günüdür. Aydõnlõk Türkiye’nin başõ sağ olsun. Her dakikasõnõ sanatla dol- duran bu değeri hep yanõmõzda bilece- ğiz. Belki de ona danõşacağõz!’ demiş- ti. İçimde sönümsüz bir ateştir bu söz” sözleriyle devam eden açõklama- da Behram, daha sonra Anday’a sesle- niyor: “Hani bir şiirini, ‘Bari bizden sonra ne olacağõnõ bilsek!’ diye bitir- miştin ya, sizden sonra ne mi oldu ustam: Kara bir sivil darbe. Kapka- ranlık! Üstelik ‘Işõk’la alalanmış!” Behram’a ödülü İstanbul TÜYAP Kitap Fuarõ’nda gerçekleştirilecek bir törenle verilecek. John Hughes öldü Kültür Servisi - ABD’li yönetmen ve yazar John Hughes (59) öldü. “Evde Tek Başõna”, “Kahvaltõ Klübü” gibi 1980 ve 90’larõn popüler komedi filmlerine imza atan yönetmenin New York’ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatõnõ yitirdiği açõklandõ. Aynõ zamanda senaryo yazarlõğõ da yapan yönetmenin yazdõğõ film senaryolarõ arasõnda “Evde Tek Başõna” ve “Pretty in Pink” de var. Hughes, son yõllarda Hollywood’dan uzaklaşmõş ve çiftçiliğe başlamõştõ. Moskova’ya sanat müzesi Kültür Servisi - Rus hükümeti, başkent Moskova’da yeni bir çağdaş sanat müzesi kurulmasõ için 100 milyon dolarlõk destek sağlama konusunda yeşil õşõk yaktõ. Tasarõnõn yönetim ve sanat yönetmenliğini Mikhail Mindlin ve Leonid Bazhanov yapõyor. Müze için çalõşmalar ‘National Centre for Contemporary Art/Ulusal Çağdaş Sanat Merkezi Enstitüsü, öncülüğünde yürütülüyor; 1992’de kurulan enstitünün bugün 2 bin 500 yapõtlõk bir koleksiyonu bulunuyor. ‘7. Pam Kısa Film Festivali’ Kültür Servisi - Pam Kõsa Film Festivali’nin yedincisi, bu yõl Etkin Prodüksiyon ve Profilo Alõşveriş Merkezi işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlõğõ desteği ile 21 - 23 Ekim tarihleri arasõnda yapõlacak. Festival kapsamõnda gerçekleşecek olan ‘Ulusal Kõsa Film Yarõşmasõ’na son katõlõm tarihi 1 Ekim. (Yarõşmaya katõlõm ve bilgi için: info@etkinfilm.com, 0 212 660 81 24) Mario Frangoulis Türkiye’de Kültür Servisi - Yunan tenor Mario Frangoulis, “Mario & Friends 2... It Makes The World Go Around” isimli son albümünün tanõtõm konserleri kapsamõnda yarõn saat 21.00’da İstanbul Turkcell Kuruçeşme Arena’da konser verecek. Pavarotti’nin tahtõna en yakõn aday olarak gösterilen Frangoulis’e konserlerinde Meyra, George Perris ve Frances Ruffelle eşlik edecek. (0 212 263 39 83) Türkiye’nin dağ filmleri Kültür Servisi - “Türkiye Dağ Filmleri Festivali”, Fransa’daki “Türkiye Mevsimi” kapsamõnda “Autrans Dağ ve Macera Filmleri Festivali”nin onur konuğu olacak. Festival kapsamõnda Türkiye’deki dağ kültürü Fransõzlara tanõtõlacak. Türkiye’den dağ, doğa belgeselleri ve kurmaca filmlerin toplu olarak gösterileceği etkinlikte Ersin Alok küratörlüğünde bir karma fotoğraf sergisi de yer alacak. “Autrans Dağ ve Macera Filmleri Festivali” Fransa’daki tek dağ filmleri festivali. Hancock caz kürsüsünde Kültür Servisi - ABD’li Grammy ödüllü piyanist ve besteci Herbie Hancock, Los Angeles Filarmoni Orkestrasõ’nõn 2010’da başlayacak ve iki yõl sürecek olan ‘Yaratõcõ Caz Kürsüsü’ projesinin başõna getirildi. Hancock, Walt Disney ve Hollywood Bowl konser salonlarõnda verilecek bir dizi konseri kapsayan bu proje için görsel bilgisayar efektleri ve müzik arasõndaki etkileşimi arttõrma, caz ve diğer müzik türlerini karõştõrma gibi yöntemler kullanacağõnõ açõkladõ. Demokrasi Laboratuvarı Kültür Servisi - Sabancõ Vakfõ’nõn desteklediği Cem Mansur önderliğindeki Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrasõ, ‘Demokrasi Laboratuvarõ’ ile çoksesli müziğin mutfağõnõ merak eden herkese açõyor. Türkiye’deki konservatuvarlardan seçilen 93 genç müzisyenden oluşan Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrasõ (UGSO), bugün Sabancõ Üniversitesi’nde kampa giriyor. 20 Ağustos’a kadar sürecek kampta gençler, Cem Mansur ve değişik çalgõ gruplarõnõ çalõştõracak usta eğitmenlerle iki hafta sürecek bir çalõşma yapacak. Mansur, çalõşmanõn Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrasõ’nõn halka açõk prova semineri olarak tanõmlanabileceğini söylüyor. ‘Deniz’in Oyunculuk Seçmesi’ Kültür Servisi - Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yarõn saat 15.00’te Burhan Gün’ün yazõp yönettiği “Deniz’in Oyunculuk Seçmesi” adlõ çocuk oyunu, perdelerini küçük izleyicilere açacak. New York’ta ‘Mutluluk’ Anadolu rock’õn efsanevi grubunun gitaristi ve solisti Bahadõr Akkuzu yaşamõnõ yitirdi Kurtalan Ekspres yine durdu Nihat Behram, Melih Cevdet Ödülü’ne değer görülmesinin ardõndan açõklama yaptõ ‘Ödül gibi bir görev’ MELİH CEVDET ANDAY ŞİİR ÖDÜLÜ Şiirimizin büyük ustasõ Melih Cevdet Anday’õn anõsõna, bu yõl 4.’sü verilen ödüle daha önce küçük İskender, Özdemir İnce ve Ahmet Erhan değer görülmüştü. Türkiye Yazarlar Sendikasõ ve Milas-Ören Belediyesi’nin işbirliğiyle verilen ödülün seçici kurulu Gülten Akõn, Doğan Hõzlan, Ataol Behramoğlu, Eray Canberk, Egemen Berköz, Refik Durbaş ve Enver Ercan’dan oluşuyor. 2002’de yaşama gözlerini yuman Anday, 1961’den ölümüne dek gazetemizde yazarlõk yapmõştõ. Garip akõmõnõn öncülerinden Anday’da Milas’õn yeri ise önemli; 1985’ten sonra yazlarõnõ Milas-Ören’deki yazlõğõnda geçirmiş, 1999 yõlõnda anõtõ, Ören Belediye Başkanõ Kazõm Turan tarafõndan Ören sahilinde, bugün onun adõnõ taşõyan parka diktirilmişti. SAYFA CUMHURİYET 8 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ 16 KÜLTÜR Son Kurtalan Ekspres kadrosu; Cihangir Akkuzu, Bahadır Akkuzu, Ahmet Güvenç ve Eser Taşkıran. Nihat Behram, “içi aydınlık kuyusu” Melih Cevdet Anday’a yaraşır olma duygusuyla “içinde kıvılcım taşıyan” insanlara sesleniyor: “Karanlığa karşı birleşin, görev başına!” İlk şiiri 1967’de yayõmlandõ. 1970’te İsmet Özel, Ataol Behramoğlu ve Murat Belge ile birlikte ‘Halkõn Dostlarõ’, 1975’te ise Behramoğlu ile birlikte ‘Militan’ dergisini çõkardõ. İlk şiir kitabõ ‘Hayatõmõz Üstüne Şiirler’ (1972) yasaklandõ. 12 Mart döneminde iki yõl askeri cezaevinde kaldõ. Vatan gazetesinde ele aldõğõ Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’õn yaşamlarõnõ ve mücadelelerini anlatan yazõ dizisi, ‘Darağacõnda Üç Fidan’ adõyla kitaplaştõrõldõ. Bu diziyle ilgili olarak hakkõnda birçok dava açõldõ. 12 Eylül döneminde TC yurttaşlõğõndan çõkarõldõ. 1996 yõlõnda Türkiye’ye döndü. İlk şiirlerini İkinci Yeni akõmõ etkisinde yazan Behram’õn şiirlerinde doğa betimlemeleri, lirizm ve sözcük dağarcõğõnõn zenginliği dikkat çekici. On iki şiir kitabõnõn yanõ sõra farklõ türlerde kaleme aldõğõ birçok yapõtõ olan Behram’õn çeşitli eserleri yabancõ dile de çevrildi. NİHAT BEHRAM Erken bir göç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog