Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 8 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ 14 EKONOMİ GARANTİ’DE FAİZ YÜZDE 0.99’A İNDİ Garanti Bankasõ, ekonomik beklentiler ve tüketicilerin ihtiyaçlarõ doğrultusun- da, mortgage, işyeri ve bireysel finans- man kredilerinin faiz oranlarõnõ indir- di. Garanti’nin ‘Mortgage Kredisi’nde 0-12 ay vadede uygulanan faiz oranõ, yüzde 1.07’den yüzde 0.99’a indirildi. 25- 36 ay vadede uygulanan faiz oranõ yüz- de 1.27’den yüzde 1.19’a; 85-120 ay va- dede uygulanan faiz oranõ yüzde 1.34’ten yüzde 1.27’ye düşürüldü. İşyeri Kredi- leri’nde, 12 ay vadede faiz oranõ yüzde 1.18’den yüzde 1.11’e; 60 ay vadede ise yüzde 1.41’den yüzde 1.35’e indirildi. Bi- reysel Finansman Kredisi’nde ise tüm va- delerde oran yüzde 1.49. Ytong donatõlõ çatõ plaklarõyla oluşturulan çatõ sistemi, yapõnõn teknik ve fiziksel ihti- yaçlarõna uygun çözümler üretiyor. Çelik donatõlõ olarak üretilen ve taşõyõcõ özelliğe sahip donatõlõ çatõ plaklarõ; çelik, betonarme gibi yapõ sistemleriyle birlikte veya tek başõna kullanõlarak, her türde ve formda ça- tõlar oluşturulmasõna olanak sağlõyor. Bu sistemle, bir gün içerisinde 150 metrekareye kadar çatõ oluşturmak mümkün. Bu da ürünü, konut kadar, endüstriyel yapõlar için de çekim noktasõ haline getiriyor. Ürün, õsõ yalõtõmõnda son derece iddialõ. Bu özelliğiyle çatõlarda her mevsim dengeli bir iç ortam sõcaklõğõ elde edilebiliyor. Plakalar ener- jiden de tasarruf sağlõyor. Yeni bitmiş sitelerde ya da maket üze- rinden ev alanlar, havuz, spor salonu gibi ortak kullanõm alanõ olan sosyal do- natõlardan yararlanõrken sorun yaşayabili- yor. Geçen günlerde Milliyet’in gündeme getirdiği “İhlas Holding’in yaptırdığı Güzelşehir villalarında olduğu gibi ha- vuz kullanıma kapatılabiliyor” ya da “ek fahiş ücretler” talep edilebiliyor. Uz- manlar böyle sorunlara karşõ, tüketiciyi ha- zõrlõklõ olma konusunda uyarõyor. Aynõ zamanda RE/MAX Mega ofisinin de kurucusu olan broker Suat Şahin, bu tür sorunlarõn çoğunlukla markalaşma süreci- ni tamamlayamamõş sitelerde yaşandõğõnõ belirtti. Ancak marka olmuş, kurumsal şirketlerin yaptõğõ siteler olsun olmasõn, ev kiralarken ya da satõn alõrken dikkat edil- mesi gereken hususlar olduğunu da ifade ediyor. Buna göre tüketici, tapu ve ruhsat kayõtlarõna ilişkin kontrolü ilgili daire ile be- lediyeden kontrol edebilir. Site bittikten son- ra ortak alanlarda planda belirtilen hü- kümlere uyulmasõ gerektiğini belirten Şa- hin, şu değerlendirmeyi yaptõ: “Müteahhidin söylediğiyle ya da önü- ne konan projeyle yetinmek yerine be- lediyeden kontrol etmekte büyük yarar var. Ayrıca sözleşmede ortak sosyal do- natıların neler olduğu, kimler tarafından işletileceği ve ne koşullarda yararlanı- lacağının açıkça belirtilmesine dikkat edin. Kullanım bedeli ne kadar olacak- tır, neye göre artacaktır, bunların mut- laka yazılması önemlidir.” Ev alõrken müteahhit ile arsa sahibi ara- sõnda anlaşmazlõk çõkmasõ ya da müteah- hidin yükümlülüğünü yerine getirmemesi olasõlõklarõna karşõ da önlem alõnmalõ. Çünkü bu olasõlõklar karşõsõnda alõnacak dai- reyle ilgili sözleşme yapõlmõş olmasõ, hat- ta peşinat ya da taksitlerin ödenmiş olma- sõ bile tüketicinin parasõnõ kurtarmasõna yet- meyebiliyor. Dava açõlmasõ ve kazanõlmasõ durumunda bile paranõn ödenmesi için muhatap bulunmayabiliyor. Bu nedenle se- netle satõş büyük risk getiriyor. Risklere hazırlıklı olun Uzmanlar, böyle durumlarda müteahhi- din, tüketici tarafõndan imzalanmõş senet- leri üçüncü bir kişiye vermesi durumunda tüketicinin büyük sorunlarla karşõ karşõya kalabileceğini ifade ediyorlar. Burada alõ- nacak önlem; tapuya şerh etmeden senet vermemek. Diğer önlemler de şöyle: “Ar- sa payı devralmak. Satış vaadi sözleş- mesini noterde yaptırmak. Satış vaadi sözleşmesinde görülen dairenin, num- arasıyla tapuya şerh edilmesi. İnşaat bel- li seviyelere geldikçe tapu devralınacaksa, satın alınan bölümü tapuya şerh etmek için belli tarihler saptanması.” Soyak’taerkenteslim Soyak’õn İstanbul Kar- tal’da 126 daireden olu- şan “Soyak Evreka Re- zidans” projesi sahiple- rine 1 ay erken teslim edilmeye başlandõ. Pro- jenin yapõmõna 2007 yõ- lõnda başlanmõş ve 2009 yõlõnõn Eylül ayõnda sa- hiplerine teslim edilme- si planlanmõştõ. Çorlu’da kampanya “Ev Almanõn Tam Za- manõ” sloganõyla kam- panya sürdüren Çorlu Armada City’de yeni bloklarõn satõşõna baş- landõ. Projenin sahibi Mimart Yapõ, 84 ay sõfõr faiz olanağõnõ üç seçenek ile 31 Ağustos’a kadar sürdüreceğini açõkladõ. İYEM’in 10. yılı Yalõtõm bilincini yaymak ve doğru yalõtõma yönelik eğitimler vermek ama- cõyla kurulan İzocam Ya- lõtõm Eğitim Merkezi sos- yal sorumluluk bilinci ile sürdürdüğü faaliyetleri- nin 10. yõlõnõ kutluyor. İYEM’in, 10 yõldõr sağ- ladõğõ eğitimler kapsa- mõnda 11.000 teknik ele- man yalõtõm eğitimi aldõ. Hizmetler tek elden RE/MAX MEGA, yeni başlattõğõ uygulama ile tek bir vekâletle yeni evi- nizdeki tüm yaşamsal önem taşõyan hizmetleri sizin için tamamlõyor. RE/MAX MEGA’nõn “Yaşam Destek Hizmeti” ile telefondan kablo TV’ye, internet bağlantõ- sõndan doğalgaza kadar tüm hizmetlerin sözleş- meleri sizin adõnõza ger- çekleştiriliyor. Newyork Manhattan’da değerini yitirmeyecek yatırımlık daireler için en uygun zaman! www.nycondos.us GSM: 530 511 39 78 SEKTÖRDEN Satõş sözleşmelerine dikkat! Uzmanlar, ev aldõğõnõz ya da kiraladõğõnõz sitede, ortak kullanõm alanlarõndan sorunsuz yararlanmak için önlem almanõzõ öneriyor. Örneğin havuzun kullanõma kapatõlmasõ ya da yararlanmak için fahiş ücretler talep edilmesi gibi sorunlarla karşõ karşõya kalmamak için ortak sosyal donatõlarõn neler olduğunun sözleşmede açõkça belirtilmesine özen gösterin. Bu alanlarõn kimler tarafõndan işletileceği ve ne koşullarda yararlanõlacağõ açõkça belirtilmeli. Kullanõm bedelinin ve uygulanacak artõşlarõn da yazõlmasõnda yarar var. Ev alõrken müteahhit ile arsa sahibi arasõnda anlaşmazlõk çõkmasõ ya da müteahhidin yükümlülüğünü yerine getirmemesi olasõlõklarõna karşõ da alõnacak önlemler var. Tekfen-OZ’dan, Kâğõthane’ye 100 milyon dolarlõk proje T ekfen-OZ, 100 milyon dolarlõk yeni projesine baş- lõyor. 14.235 metrekare arsa üzerinde toplam 55 bin 500 metrekare inşaat alanõna sahip olacak proje, ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’yle dikkat çeken ilçelerden Kâğõthane’de yer alacak. “Kâğıthane OfisPark”õn mi- mari projesini ünlü mimar Emre Arolat üstlendi. Arolat, “Kâğıthane OfisPark” projesiyle gayri- menkul sektörünün önemli uluslararasõ organizasyonlarõndan MIPIM’de “Arc- hitectural Review Future Project Awards 2009” ödülünü de kazandõ. Tekfen-OZ Gayrimenkul Geliştirme AŞ’nin Kâğõthane OfisPark Proje- si’nin tanõtõmõ için düzenlenen basõn toplantõsõna, Tekfen-OZ Gayrimenkul Geliştirme AŞ Genel Müdürü Ömer Egesel ve proje mimari Emre Arolat, Kâ- ğõthane Belediye Başkanõ Fazlı Kılıç katõldõ. Genel Müdür Egesel, toplantõda yaptõğõ konuşmada grup ola- rak Kâğõthane bölgesinin taşõdõğõ potansiyele inan- dõklarõnõ ve bu nedenle de bölgeye yatõrõm yapma ka- rarõ aldõklarõnõ söyledi. Egesel, Kâğõthane’de başla- tõlacak proje değerinin yaklaşõk olarak 100 milyon do- lar olacağõnõ kaydetti. İ nşaat sektöründe 2006’dan 2009’un ilk çeyre- ğine kadar 352 bin adet istihdam kaybõ ve bü- yük oranlarda küçülme yaşandõ. Sinpaş Gay- rimenkul Yatõrõm Ortaklõğõ (GYO) İcra Kurulu Baş- kanõ Ömer Faruk Çelik, 2009’un ilk çeyreğinde verilen yapõ ruhsatõ sayõsõnõn 118 bine düştüğünü, bu yõl için beklentilerinin 400 bin konut olduğunu dile getirdi. İcra Kurulu Başkanõ Çelik, önceki gün Sinpaş’õn ilk yarõ sonuçlarõna ilişkin düzenlediği top- lantõda 6 aylõk dönemde yaklaşõk nette 987 adet dai- re sattõklarõnõ kaydetti. Çelik, 2009 yõlõ ilk yarõsõ itibarõyla satõşta olan 4 projeleriyle toplamda 3315 adet konut satõşõna ulaştõklarõnõ bildirdi. Çelik “Üretimi devam eden 756.131 m2 inşaat alanı- mız var. Bunun 453.000 m2’si satılmış, 303.000 m2’si 2011 yılına kadar satılacak” dedi. 1.9 MİLYAR KÂR DAĞITACAK Sektör küçülürken kapasitesini yüzde 200 büyüten Sinpaş GYO, önümüzdeki 6 yılda 1 milyar 900 mil- yon TL kâr dağıtacak. 2007’de şirketi kurup halka arz ederken hedeflerinin 300-400 milyon ciro 70-80 milyon kâr et- mek olduğunun altını çizen Çe- lik “Son 2 yıldaki çalışmaları- mız ve müşterilerimizin tevec- cühü, ilgisi ve güveni ile perfor- mansımızı ve kapasitemizi yüz- de 200 büyüterek bugünlere gel- dik. O gün ne dedikse hep- sini fazlasıyla yaptık hiç eksik yapmadık” diye konuştu. YTONG, ÇATININ İHTİYACINI ÇÖZDÜ Sektör küçüldü, Sinpaş hız kesmedi OTEL ve APARTSIFIR TURUNÇ - - - Tüm Odalarda Çift Çanak_Dijital Receiver_Uydu TV www.diplomathotel.com.tr 252-476 7145 veya 537-825 7979 -
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog