Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 8 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr SAĞNAK NİLGÜN CERRAHOĞLU Ahmedinejad Darbesi İslam dünyasının kilit kavramı “takıyye”... Ülkemizden şerbetliyiz. Türkiye’de “demokrasi” sözcüğünün dillerden düşürülmediği, en çok ko- nuşulduğu bir dönemde, darbelerin en sinsisi ve âlâsı olan bir “sivil darbe” sahnelenebiliyor... Takıyyenin şahikası yapılıyor. İslam coğrafyasının en Batılılaşmış ülkesi, anlı şanlı “AB adayı” Türkiye’de bu olursa, “ta- kıyye cenneti” İran’da neler olmaz bir düşünün... İran usulü ‘askeri darbe’ İran’daki siyasal sistemin; “ilahi egemenlikle” “halk egemenliği” karmasından oluşan bir “çif- te egemenlik”, “teokrasi-demokrasi” alaşımı(!) ef- saneye dayandığını daha önceki yazılarımda da anlatmıştım. İran anayasasına getirilen “rejimin resmi tanımı” ya da “tasnifi” başka deyişle bu. İran’da şimdi işte bu resmi tanımla hiç.. uzak yakın bağdaşmayan bir “takıyye” yaşanıyor... Ahmedinejad’ı ikinci kez Cumhurbaşkanlığı- na oturtan 12 Haziran seçimlerinin aslında bir “darbe” olduğu söyleniyor. İran anayasasınca belirlenen “teokrasi” ve “halk egemenliği” unsurlarının ne biri, ne ötekiyle ir- tibatı olmayan bir “askeri darbenin” çaktırmadan devreye sokulduğu rivayet ediliyor... Türkiye gibi askeri darbelerde deneyimli bir ül- keden, İran’a dönüp baktığımızda; bu garip ri- vayete itibar etmek zor değil mi? Ne bir e-muhtıra verilmiş, ne post-modern “ba- lans ayarlarına” girişilmiş, ne TV’ler silahlı güç eliy- le zor altında zapt edilmiş... Askeri tabloyu andıran en ufak bir işaret yok ortada... Tek bir postal sesinin duyulmadığı “askeri dar- be” nasıl oluyor peki? Türkiye’de nasıl “demokrasi getiriyoruz” adı al- tında usul usul “sivil darbe” yapılabiliyorsa, İran da da; bir yanda “Tanrı”, öbür yanda “halk ege- menliği” adına usulcana böyle bir “askeri darbe” yapılıyor... Tüm oyun bu “devasa takıyyeyi kotaracak” adamları bir araya getirip; denklemeye dayanı- yor ki, Ahmedinejad’ın yaptığı bu. İran Cum- hurbaşkanı, vaktiyle yetiştiği (Devrim Muhafız- ları) “Pasdaran” ordusunu arkasına almış. Mü- cadele, silah arkadaşlarını; devlet hiyerarşisinin “kilit pozisyonlarına” birer birer yerleştirmiş. “İlahi egemenliğin” mührü olaraktan da; zirveyi temsil eden dini lider Hamaney’i kafaya almış... Olay bu; devletin işgalinden... ibaret. Yaşadığımız coğrafyada “devlete el koyan”; -rejimin adı ne olursa olsun- darbesini kotarıyor. Askeri-finans mafyasının fendi mollayı yendi “İran’ın dini liderleri bir askeri finans mafyası- na dönüşen Devrim Muhafızları (Pasdaran) ta- rafından devre dışı bırakılmıştır!” Bu benim değil, İran devletinin iktidar labi- rentlerini avcunun içi gibi bilen sabık Cumhur- başkanı Beni Sadr’a ait olan bir tespit... Humeyni devriminin ilk Cumhurbaşkanı Beni Sadr, “Bir askeri-finans mafyasına dönüşen Pasdaran’ın bugün artık tüm iktidar manivelala- rını kontrol ettiğini” söylüyor ve de İran içinde- dışında yaşayan çok sayıda akademisyen, dip- lomat, siyasi gözlemcinin teslim ettiği bu gerçeği şu cümleyle tamamlıyor: “Pasdaran (ki bunu ar- tık kısaca ‘Ahmedinejad’ olarak da okuyabilirsi- niz!) için bundan böyle din adamlarının sorum- luluğu hükümet etmek değil, artık yalnızca hü- kümet edenlere meşruiyet sağlamaktan ibaret ol- malıdır...” (2 Ağustos, Corriere della Sera) İran’daki kavganın niçin, seçimlerden bu ya- na iki ay geçmesine rağmen durulmadığını ve de kolayına durulmayacağını anlatan çok açık, “anahtar” cümle bu. Hem İran teokrasisinde patlak veren -Ayetul- lahlar ve devrim ordusu arasındaki- katmerli çat- lakları... Hem Kum medreselerinde gizemli bi- çimde su yüzüne vuran -eşyanın doğasına ay- kırı- “sekülerleşme taleplerini” (Bknz. Sağnak 4- 6 Ağustos) açıklıyor... Perşembe günkü yazımda da söyledim. Tek- rar edeyim: Ahmedinejad’ın pasdaranlarına kol- tuk değneği olmayı reddeden “muhalif Ayetul- lahların” bir kısmı şimdi; “Yok yav! Alnımızda sa- lak mı yazıyor?” diyorlar: “Ahmedinejad yan- daşlarına böyle yürü ya kulum diyecek! Bize dü- şen tüm görev de bu askeri-finans mafyasına kut- sallık şalı örtmek olacak... Hem iktidarımızdan ola- cağız; hem itibarımız elden gidecek, hem dinin adı kirlenecek. Dünyevi olanla iyisi mi... din ar- tık birbirinden ayrılsın!” Protestolar arasında parlamentoda yemin eden Ahmedinejad’ın ikinci dönemi başka de- yişle; İran rejiminin mahiyetini tartışmaya açmıştır. nilgun@cumhuriyet.com.tr Pakistanlõ yetkililer ve ABD’den gelen ihtiyatlõ iddialar, dinci örgütün bir sözüsü tarafõndan da kabul edildi ‘Taliban lideri Mesud öldürüldü’Dış Haberler Servisi - Pakis- tan’daki İslamcõ Taliban militanlarõ- nõn lideri olarak bilinen Beytullah Me- sud’un öldüğü bildirildi. Pakistan hükümeti, Mesud’un, ABD tarafõndan insansõz hava aracõ ile dü- zenlenen bir saldõrõda öldüğünün sa- nõldõğõnõ kaydetti. ABD, El Kaide te- rör örgütünün en büyük destekçile- rinden olan Mesud’un başõna 5 milyon dolarlõk ödül koymuştu. İslamcõ mi- litanlarõn sivillere ve Pakistan asker- lerine karşõ düzenlediği kanlõ saldõrõ- larõn baş sorumlusu olarak gösterilen Mesud’un, eski Pakistan Başbakanõ Benazir Butto’nun önceki yõl seçim kampanyasõ sõrasõnda öldürülmesinde de parmağõ olduğu düşünülüyor. Araştırma sürüyor Pakistan İçişleri Bakanõ Rahman Melik, Mesud’un hâkim olduğu, Af- ganistan sõnõrõndaki Veziristan bölge- sinden gelen istihbarata göre Taliban liderinin öldüğünü, ancak henüz elde kanõt bulunmadõğõnõ belirtti. Melik, “Beytullah Mesud’un grubunu te- rorizme son vermeleri için uyarı- yorum. Beytullah Mesud’a karşı hedefli bir operasyondu ve bu grup bertaraf olana kadar sürecek” dedi. Bölgedeki aşiret kaynaklarõ, Me- sud’un ve ikinci eşinin, çarşam- ba günü kaldõğõ eve havadan atõ- lan 2 füzeyle öl- dürüldüğünü du- yurdu. Saldõrõ- nõn ardõndan Mesud’un akra- balarõ, Taliban liderinin sağlõklõ olduğunu söylemişti. Mesud’un yar- dõmcõlarõndan Kafayat Ullah’õn da li- derlerinin öldüğünü doğrulamasõ id- diayõ güçlendirdi. Ullah, AP’ye tele- fonla verdiği demeçte olayõ doğru- larken, ayrõntõlõ bilgi vermekten ka- çõndõ. Taliban hareketinin diğer böl- gelerdeki liderlerinin de Güney Ve- ziristan’da toplanmaya başladõklarõna dikkat çekildi. İngiliz haber ajansõ Reuters, istih- barat kaynaklarõna dayandõrdõğõ ha- berinde, Mesud’un cenazesinin top- rağa verildiğini kaydetti. Adõnõn açõk- lanmasõnõ istemeyen Amerikalõ bir yet- kili de Washington’daki açõklama- sõnda, “Mesud’un ölmüş olduğunu düşünmek için birçok neden var.. ama şu anda tam olarak kesinleşti- remiyoruz” ifadesini kullandõ. Ame- rikan Merkezi Haber alma Teşkilatõ CIA’nõn geçen yõldan beri bölgede in- sansõz hava uçaklarõyla saldõrõlar dü- zenlediği basõna yansõmõş ve yalan- lanmamõştõ. Ancak CIA konu hak- kõnda herhangi bir açõklama yap- maktan kaçõnõyor. Pakistan hüküme- ti ise bu tür saldõrõlarõn egemenlik ih- lali olduğunu ve halk arasõnda öfke- ye yol açtõğõnõ savunuyor. Afganistan’daki Taliban militan- larõnõn sözcüsü Zabiyullah Mücahit ise, “Pakistanlı Taliban lideri öl- dürüldüyse, Taliban’ın Afganis- tan’daki yabancı güçlere karşı yap- tığı cihat bundan etkilenmeyecek” diye konuştu. TAMİLLERİN YENİ LİDERİ DE YAKALANDI Dış Haberler Servisi - Sri Lanka, ayrõlõkçõ Tamil Kaplanlarõ örgütünün yeni lideri olduğu iddia edilen Selvarasa Pathmanathan’õn önceki gün tutuklandõğõnõ duyurdu. Pathmanathan’õn nerede yakalandõğõyla ilgili Sri Lanka makamlarõnca resmi bir açõklama yapõlmazken Tayland hükümeti, yeni örgüt liderinin Malezya’da yakalanarak Tayland üzerinden Sri Lanka’ya götürüldüğünü duyurdu. Pathmanathan aynõ zamanda silah kaçakçõlõğõ ve Hindistan eski Başbakanõ Rajiv Gandi suikastõ bağlantõsõ iddialarõyla Interpol ve Hindistan tarafõndan da aranõyordu. Tamil Kaplanlarõ örgütü ve Sri Lanka güvenlik güçleri arasõnda 30 yõldõr süren çatõşmalar geçtiğimiz mayõs ayõnda ordunun kesin zaferiyle sonuçlanmõş ve örgütün lideri Velupillai Parabhakaran ölü olarak ele geçirilmişti. Pathmanathan haziran ayõnda yaptõğõ açõklamada, Tamil Kaplanlarõ’nõn mücadelesinin yeni bir aşamaya girdiğini ifade ederek, “Artık bizim için özgürlüğe doğru siyasi görüşümüzle ilerlemenin vakti geldi” demişti. YENİ YÖNETİMİN SÖYLEMİ ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - ABD Baş- kanõ Barack Obama’nõn terör- le mücadele danõşmanõ John Brennan, yeni yönetimin “te- rörle savaş” terimini kullanma- yacağõnõ söyledi. Washing- ton’daki düşünce kuruluşu Stra- tejik ve Uluslararasõ Araştõrma- lar Merkezi’nde (CSIS) ABD’nin terorizmle mücadele yöntemle- rine yönelik konuşma yapan Brennan, teröre karşõ askeri yön- temlerin yanõ sõra siyasi, ekono- mik ve sosyal alanlarda da adõm atacaklarõnõ söyledi. Obama yönetiminin açõk poli- tikasõnõn “El Kaide ve ortakla- rını dağıtmak, parçalamak ve yenmek” olduğunu ifade eden Brennan, hedeflerle yöntemle- rin karõştõrõlmasõnõn tehlikeli ola- cağõnõ dile getirdi. Obama’nõn George W. Bush döneminde dillerden düşmeyen “küresel sa- vaş” ya da “cihatla savaş” gibi terimleri kullanmadõğõna dikkat çeken Brennan, “küresel savaş” ifadesinin ABD’yi dünyanõn ge- ri kalanõyla çatõşma içinde gibi gösterdiğini, “cihat” teriminin kullanõlmasõnõn ise ABD’nin İs- lamla savaş halinde olduğu gö- rüşünü güçlendirdiğini belirtti. Brennan, askeri gücün uzun va- deli bir sorun olan şiddet yanlõsõ köktendinciliği asla çözmeyece- ğini belirterek, siyasi, ekonomik ve sosyal faktörlerin bireyleri şiddete ittiğini kaydetti. Brennan, diğer ülkeleri “bize karşı ya da bizimle” şeklinde terorizm priz- masõndan görmektense, bu ülke- lerde ekonomik büyüme, iyi yö- netim, şeffaflõk ve hesap sorula- bilirlik gibi konularda çaba har- cayacaklarõnõ anlattõ. Dış Haberler Servisi - Sağlõk çalõşanlarõnõn devrik başkanõ Manuel Zelaya’ya destek bildirisi yayõmlayõp grev çağrõsõ yaptõğõ Honduras’ta askerler hastaneleri işgal etti. Yaklaşõk 3 bin Zelaya yanlõsõ öğrenciye polisin sert bir şekilde müdahale etmesinden bir gün sonra, hastane çalõşanlarõ süresiz olarak greve gidildiğini açõkladõ. Sendika lideri Elvin Canales, başkent Tegucigalpa’da yaptõğõ açõklamada, “Bütün hastaneler ordu kontrolü altında fakat grev devam edecek” dedi. Bu hafta için yaklaşõk 8 bin sağlõk çalõşanõnõn greve gitmesi, yoksul Orta Amerika ülkesindeki 28 hastane ile binden fazla sağlõk merkezini etkilemiş durumda. 28 Haziran’daki askeri darbe sonrasõ siyasi çõkmazda olan ülkede, yabancõ diplomatlar ile darbe hükümeti yetkilileri ülkedeki krizi görüşmek için bir araya geldi. Bu arada, başkentte ve ülkenin kuzeyinin ekonomik merkezi olan San Pedro Sula’da, Zelaya karşõtõ gösteriler düzenlendi. Gürcistan’ın ayrılıkçı Güney Osetya’ya saldırısına Rusya’nın müdahale etmesiyle çıkan 5 günlük savaşın birinci yıldönümünde, iki tarafta da anma etkinlikleri düzenlendi. Çatışmaların yoğun yaşandığı Gori kentindeki törene katılan Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, daha sonra başkent Tiflis’teki askeri mezarlıkta saygı duruşunda bulundu. Güney Osetya’daki anma törenlerinin ise üç gün süreceği belirtildi. Uluslararası Af Örgütü, çatışmalardan kaçan 30 bin kişinin büyük bölümünün hâlâ evlerine dönemediğini bildirdi. (Fotoğraf: REUTERS) Savaşõn yõldönümünde matem Obama yönetiminden ‘terörle savaş’ rötuşu Beytullah Mesud. ZELAYA’YA DESTEK İÇİN GREVE GİTTİLER BÜYÜKÇEKMECE BİRİNCİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/5171 TALİMAT Birinci derece ipotek borcundan dolayõ, ipotekli bulunan İstanbul ili, Büyükçekme- ce ilçesi, Kapadõk, tapunun 149 ada, 1 parselinde kayõtlõ, 13.168 m2 yüzölçümlü BAK 7 blok apartmanõn A7- Blok, B girişi, 7. katõnda kurulu bulunan, 13/3648 arsa paylõ, 16 bağõmsõz bölüm numaralõ konutun tamamõ, kaydõnda 557 m2 kõsmõnda bulunan Esenkent Isõ Dağ.ve Müh.San.ve Tic.Ltd.Şti.lehine tesis edilmiş irtifak hakkõ ile yü- kümlü olarak açõk arttõrmayla satõşa çõkartõlmõştõr. İMAR DURUMU: Esenyurt Belediye Başkanlõğõnõn 25.12.2007 tarihli yazõsõnda; Büyükçekmece Kapadõk Köyü, 149 ada, 1 parselin onaylõ 1/1000 ölçekli revizyon uy- gulama imar planõnda “Mevcut Konut” alanõnda bildirilmiştir. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Satõşa konu taşõnmaz; Esenkent toplu ko- nut alanõ içerisinde, Talat Paşa Caddesi üzerinde yer alan “Orkide” adlõ sitenin A 7 Blok 7.katõnda B girişinde yer almaktadõr. Taşõnmazõn bölüm numarasõ tapuda 16 ola- rak belirtilmekte ise de mahallen 32 olduğu tespit edilmiştir. Meskenin giriş holü, wc, mutfak, balkon, L şeklinde salonun bir bölümünün kapa- tõlmasõyla elde edilen 1 adet oda ilavesi ile toplam 3 oda ve banyo+wc bölümlerinden oluştuğu, meskenin net 108 m2 miktarõnda olduğu tespit edilmiştir. Meskenin giriş ho- lü ve koridorlar dahil tüm alanlarõnõn laminant parke kaplõ olduğu, banyo+wc ile wc bölümlerinin ise fayans/seramik kaplõ olduğu tespit edilmiştir. Düzenli ve bakõmlõ bir bahçesi olan sitede bahçe içerisinde açõk otopark imkanõ bulunmaktadõr. Meskenin bu- lunduğu bloktan ana cadde ve bahçe görülmektedir. KIYMETİ; Bilirkişice 135.000,00-TL kõymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI YERİ, ZAMANI : 1) Birinci açõk arttõrmasõ Büyükçekmece l. İcra Müdürlüğünde, 28.09.2009 tarihin- de saat: 10.20’den 10.30’a kadardõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhan alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõyla en çok arttõrana iha- lesi yapõlacaktõr. Böyle bir bedelle alõcõ ve talipli çõkmadõm takdirde satõş 10 gün uza- tõlarak yine Büyükçekmece l.İcra Müdürlüğünde, 08.10.2009 tarihinde saat: 10.20’den 10.30’a kadar ikinci açõk arttõrmasõ yapõlacak, bu arttõrmada da muhammen kõymetin %40’õnõ ve satõş masrafõnõ, satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn topla- mõndan fazla olmasõ şartõyla en çok arttõrana ihalesi yapõlacaktõr. KDV alõcõya aittir. 2) Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey ak- çesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İha- le pulu, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye resmi satõş bedelinden ödenir. 3) İpotek sahibi alacaklõlarla, irtifak hakkõ sahipleri, diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sici- li ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4) İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak- lardõr. İhale fark ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5) Şartname, 29.07.2009 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6) Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõla- caklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin, yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla Müdür- lüğümüze başvurmalarõ. 7) İş bu gayrimenkul satõş ilanõ ilgililere tebliğ edilmek üzere, bilinen adreslerine gönderilmiş olup, herhangi bir sebeple tebliğ edilemediğinde, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29 Temmuz 2009 (Basõn: 44305) SATILIK YAZLIK Sakarya-Kocaali’de, deniz kenarında, havuzlu, tenis kortlu sitede, sahibinden satılık eşyalı tripleks villa. 0533 259 54 29
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog