Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 8 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr Yoldaşım, Logandaşım, Kardeşim, Kartal, Çarşı, Dükkan ADAM, GÜZEL ADAM, İNSAN, İYİ İNSAN, CEM, Çok hızlı koştun be çocuğum neydi acelen? Neydi acelen ‘bu kadar erken’ ‘lambaya püf de’mek için be Hocam? A(ahhh)şk olsun be çocuğum... Seni çooook sevdik, seveceğiz, unutmayacağiz: Geçen her Renault’da, ama daha çok her Dacia’da, Datça’da Kaş‘ta seni anacağız, anımsayacağız... Adaletin bu mu(ydu) Dünya?... dossd’ların... ANMA Aysel Han’ın sevgili eşi, Babamız ZÜBEYİR HAN’ı kaybedişimizin 6. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. AİLESİ KOOP-C’DEN DUYURU Saydam gösterili söyleşi “ORTAK YAŞAMIN ÖRGÜTLENMESİ” Konuşmacı Özden GÖNÜL KOOP-C II. Başkanı İZLENCE Çantaköy Kırkahvesi 09 Ağustos 2009 Pazar Saat 12.30 Kırkahvesinde Toplanma Saat 12.30 - 13.30 Öğle Yemeği Saat 13.30 - 14.15 Söyleşi Saat 14.30 Dr. Erdal ATABEK başkanlığında Yönetim, Danışma ve Mahalle Yürütme Kurulları Ortak Toplantısı Saat 16.30 Dönüş NOT: Saat 10.30’da Kadıköy Belediyesi önünden Saat 11.00’de Taksim AKM önünden araç kaldırılacaktır. İLETİŞİM: 0212 291 89 82 - 83 / 0533 769 73 99 web: koop-c.org / e-posta: koop_c@yahoo.com ADANA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/4448 Esas Satõlmasõna karar verilen taşõnmazlarõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: Taşõnmazõn tapu kaydõ: Adana ili, Seyhan İlçesi, Kurtuluş mah. 1559 ada, 836 parsel, 100/980 arsa paylõ, 623 m2 , 78 cilt, 7678 sahife noda, 5. kat 5 nolu bağõmsõz bölüm niteliğinde taşõnmaz.. İmar Durumu: Adana ili, Seyhan İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 27.05.2009 tarih, 2905/24 sayõlõ İmar Çapõnda konu gayrimenkulun El ön bahçeli altõ katlõ tek yapõ nizamõ olduğu anlaşõldõ. Taşõnmazõn Kõymeti: Bilirkişi tarafõndan 260.000, 00 TL muhammen değer takdir edilmiştir ve bu değer üzerinden satõşa çõkartõlmõştõr. Taşõnmazõn Özellikleri: Adana ili, Seyhan İlçesi, Kurtuluş mah., 64019 sokak Atilla Kulaç Apartmanõ 5. kat 5 nolu bağõmsõz bölüm olup betonarme karkas tarzõnda inşa edilmiş 220 m2 oturum alanlõ 4 Oda 1 Salon, banyo, mutfak ve tuvaletten ibaret olup zemini mermer, duvarlar plastik badana kapõ ahşap pencereleri PVCdir. Doğu, Batõ, Güney, Kuzey cephelidir. SATIŞ ŞARTLARI : 1- Satõşa çõkarõlan taşõnmazõn BİRİNCİ SATIŞI 28/09/2009 Pazartesi günü saat 10.00 - 10.10 arasõnda, Adana Adliye Binasõ, 5. Kat, 408 nolu odada açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada taşõnmazõn tahmin edilen muhammen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile alõcõya ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartiyle taşõnmazõn İKİNCİ SATIŞI 08/10/2009 Perşembe günü saat 10.00 - 10.10 arasõnda, Adana Adliye Binasõ, 5. Kat, 408 nolu oda- da ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada, taşõnmazõn tahmin edilen muhammen değerinin %40 bulmasõ ve satõş isteyenin rüçhanlõ alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur, bu bedelle alõcõ çõkmaz ise satõş talebi düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, taşõnmazõn tahmin edilen değerin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lâzõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõya istediğinde ON (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satõş bedeli üze- rinden %18 oranõnda K.D.V., damga vergisi, ihale pulu %50 tapu harcõ ve masraflarõ alõcõya ait olup; birikmiş vergiler, tellaliye harcõ ve %50 tapu harcõ satõş bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim masraflarõ alõcõya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõla- caktõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir ve ihalenin feshine sebep olan alõcõlar ve kefilleri iki ihale arasõndaki farktan, diğer zararlardan, temerrüt faizinden müteselsilen mesul tutulacak ve hiç- bir hükme hacet kalmaksõzõn kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Yabancõ uyruklu gerçek kişiler ile yabancõ ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarõna göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri taşõnmaz ve sõnõrlõ ayni hak edinemezler. 7- Satõşõ iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/ 4448 Esas sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ, taşõnmaz açõk artõrma ilanõ ilgililere tebliğe çõkarõlmõş olup tebliğ yapõlamayan ilgili- lere, tapu kaydõnda adresi bulunmayan veya adresi bilinmeyen ilgililere İİK 127. Md.si uyarõnca gazetede yapõlan ilanõn tebliğ yerine geçeceği tebliğ ve ilan olunur. (İİK.m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 43760) ÇORLU 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2009-288 Ta. Bir borçtan dolayõ hacizli bulunan, Tapu Kaydõ: Çorlu İlçesi Nusratiye Mah. Ada:2236, Parsel: 2’de kayõtlõ 312/7488 arsa paylõ 22 No’lu mesken. Özellikleri: Taşõnmaz Emlak Konutlarõ Önelre köyü yolu üzerinde bulunan 240 m2 ölçümlü triblex meskendir. Her türlü altyapõsõ ve ulaşõmõ mevcuttur. Meskende bodrum kat, garaj ve malzemelerin konulduğu oda, kombiden ibaret olup seramik kaplõdõr. Garaj kapõsõ otomatik ka- põdõr. Oda kapõlarõ american panel kapõdõr. Pencerelerin tamamõ takõlmõş olup pvc doğramadõr. Zemin katta salon, mutfak ve wc mevcuttur. Salonda yerler laminant parke, pencereler pvc doğramadõr. Duvarlarõ saten alçõ üzerine boyadõr. Tavanlar õşõklõ asma tavandõr. Mutfak dolapla- rõ yeni olup tezgâh granit, yerler seramik kaplõdõr. Katlar arasõ ahşap merdiven olup, ferforje demir korkulukludur. 1. normal katta 3 oda ve banyo vardõr. Banyo tavana kadar seramik olup, küvet yapõlmõştõr. Odalarda yerler parke, duvarlar saten alçõ üzeri boyadõr. Tavanlar asma ta- vanlõdõr. Çatõ katõnda iki oda, teras ve banyo mevcuttur. Banyo odalarõn birinin içinde olup, wc duş ve lavabosu vardõr. Odalarda yerler laminant, tavanlar asma tavan, terasta yerler seramik kaplõ olup, pergüle ahşaptõr. Altyapõsõ mevcut olup, ancak doğalgaz bağlantõsõ mevcut değildir. İmar Durumu: l/1000 ölçekli uygulama imar planõnda E=2.00, Hmax=serbest konut alanõnda kalmaktadõr. Değeri: 192.000,00 YTL Satõş Saati: 15.30-15.40 Açõk artõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilecektir. Satõş Şartlarõ: 1- Satõş 18.09.2009 Cuma günü yukarõda yazõlõ saatler arasõnda 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’nde suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetinin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir be- delle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 28.09.2009 Pazartesi günü yukarõda yazõlõ saatler arasõnda 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’nde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse taşõnmaz en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve pay- laştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetinin %20’si nispetinde pey akçesi (YT Lirasõ veya devlet tahvili dõşõndaki döviz kabul edilmeyecektir.) veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satõm harcõ satõş bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masraflarõ ile KDV, tapu alõm harcõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõ- lacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr, ihale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde, isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ile satõş ilanõn tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kâim olacağõ ilan olunur. 29.07.2009 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 44111) Sotomayor’a Senato onayı Dış Haberler Servisi - ABD Senatosu, Başkan Barack Obama’nõn Federal Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Yargõç Sonia Sotomayor’a onay verdi. Ilõmlõ liberal görüşleriyle tanõnan 55 yaşõndaki Sotomayor, Yüksek Mahkeme tarihinde yargõç olarak göreve atanan ilk “Hispanik” ve üçüncü kadõn oldu. KKTC’de sağlık eylemi LEFKOŞA (AA) - KKTC’de sağlõk alanõnda örgütlü 5 sendika, dünden itibaren hastane ve sağlõk ocaklarõnda süresiz sendikal eylem başlattõ. Sendikalar, fazla mesailerle ilgili uygulamanõn sürdürülmesi halinde eylemlerini arttõrarak sürdüreceklerini duyurdular. 5 sendikanõn aldõğõ ortak karar doğrultusunda, tüm poliklinikler ve sağlõk ocaklarõnda hastalara bakõlmayacak ve durumu acil olmayan hastalar tedavi edilmeyecek. Havaalanı yöneticisine rüşvetten idam Dış Haberler Servisi - Çin resmi haber ajansõ Şinhua, başkent Pekin ve 9 eyalette 30 havaalanõnõ yöneten Capital Airports Holding Company’nin (CAH) eski başkanõnõn rüşvet almak ve zimmetine para geçirmekten suçlu bulunarak dün idam edildiğini bildirdi. Dış Haberler Servisi - Çin’deki Uygurlarõn lideri Rabia Kadir’in, Melbourne Film Festivali’nde kendi hayatõyla ilgili belgeselin gösterimine katõlmak üzere Avustralya’ya gitmesi, diplomatik gerginliğe neden oldu. Çin’in protesto ettiği Avustralya, Kadir’in ziyaretini savundu. Melbourne’deki Çin Konsolosluğu önünde düzenlenen protesto gösterisinde konuşan Kadir, Pekin yönetiminin Uygurlara karşõ “utanç verici” suçlar işlediğini söyledi. Konsolosluk önünde toplanan yaklaşõk 100 kişiye hitap eden Kadir, Çin’in “suçlarını gizlemek ve dikkatleri başka yöne çekmek amacıyla kendisini ve lideri olduğu Dünya Uygur Kongresi’ni suçladığını” belirtti. Kadir, uluslararasõ topluma, Birleşmiş Milletler’e ve Avustralya hükümetine çağrõda bulunarak Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşananlarla ilgili uluslararasõ soruşturma açõlmasõnõ istedi. Çin, Avustralya’nõn Pekin Büyükelçisi’ni Dõşişleri Bakanlõğõ’na çağõrarak protestosunu iletirken, Avustralya Dõşişleri Bakanõ Stephen Smith, Kadir’e vize vermemek için hiçbir sebep göremediklerini söyledi. Pekin yönetimine seslenen Smith, Kadir’in Avustralya’yõ ziyaret etmesine izin vermelerinin, Uygur liderinin görüşlerine tamamen ya da kõsmen katõldõklarõ anlamõna gelmediğini de bildirdi. Smith, Çin’in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygõlõ olduklarõnõ da belirtti. Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde geçen ay meydana gelen olaylarda 197 kişinin öldüğünü açõklamõştõ. Almanya’da milletvekillerinin gizlice lobi derneklerinde görev aldõklarõ ortaya çõktõ Silah lobicisi siyasetçiler OSMAN ÇUTSAY FRANKFURT - Bildirim yüküm- lülüğünü yerine getirmeyen bazõ Alman milletvekillerinin silah sanayisine ya- kõn kuruluşlarda üst düzey görevlerde bulunduğunun ortaya çõkmasõ, sektörün lobiciler üzerinden siyasetteki etkisini yeniden tartõşmaya açtõ. Çok sayõda Alman parlamenterin si- lah şirketlerine yakõn ve lobicilik faa- liyetlerine açõk kuruluşlardaki bu gö- revleri, Alman basõnõnda “kuşkulu yakınlık” olarak değerlendirildi. Al- manya; ABD ve Rusya’nõn ardõndan dünyanõn üçüncü büyük silah ihracat- çõsõ ve pazar payõ yüzde 10 civarõnda. Hafta başõnda Kanada’dan iade edi- len ve halen Augsburg’da yargõlanmak üzere tutuklanan “silah lobicisi” Karl- heinz Schreiber’in, “Alman siyaseti- nin silah şirketleriyle ilişkisi ve kay- nağı belirsiz bağışlar hakkında açık- lamalarda bulunacağı” yolundaki beklentiler yoğunlaşõrken Alman silah sanayisi ile siyaset sõnõfõ arasõndaki ilişkilerin, sanõldõğõndan çok daha iç içe olduğuna dikkat çekildi. Lobi dernekleri Devlete ait Alman Basõn Ajansõ (DPA) tarafõndan hazõrlanan bir ha- berde, Sosyal Demokratlarla (SPD) Liberallerden (FDP) beş milletvekilinin silah lobisi kuruluşlarõ Alman Savun- ma Teknikleri Derneği (DWT) ve Al- man Ordusunu Teşvik Derneği’nde (FKH) yönetici olarak görev yaptõkla- rõ ortaya çõkarõldõ. Söz konusu kuru- luşlardan para almadõklarõnõ, dolayõsõyla bildirimde bulunmadõklarõnõ belirten milletvekillerinin, haber üzerine bu eksikliklerini giderdikleri belirtildi. 1957’de kurulan DWT ile 1995’te ku- rulan FKH, siyaset, kamuoyu, ordu ve silah sanayii arasõndaki ilişkilerin iyi- leştirilmesi için faaliyet gösteriyor. “LobbyControl” kuruluşundan Ul- rich Müller, “Bu kuruluşlarda Alman ordusundan sipariş almak isteyen şir- ketler var. O nedenle bildirimde bu- lunmak önemli” dedi. Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Şii inancına göre 12. İmam’ın doğum günü dolayısıyla Kerbela’daki törenlere doğru yola çıkan Şii hacılara düzenlenen saldırılarda 7 Şii öldü, 23 kişi yaralandı. Yetkililer, Kerbela’dan dönen hacıları taşıyan bir otobüsün Sadr Mahallesi’nden geçtiği sırada, yola yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu otobüsteki 4 Şiinin öldüğünü, Bağdat’ın doğusundaki Şaab Stadyumu yakınında meydana gelen eşzamanlı iki patlamada da 3 Şiinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Musul’da ise bir Şii camisinden çıkanları hedef alan saldırıda en az 30 kişi öldü. Akşam saatlerinde yine Bağdat’da polis devriye aracına düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü. (Fotoğraf: AP) Şii hacılar hedefte HÜKÜMETTEN SİGARA YASAĞI Dış Haberler Servisi - Irak’ta hükümetin “kamu alanlarında sigara içilmesini yasaklama planı”, sigara kullanõmõnõn hay- li yüksek olduğu ülkede tartõşma yarattõ. Hükümet sözcüsü Ali el Dabbağ, yasa tasarõsõnda hükü- met binalarõ, okullar gibi kapalõ alanlarda sigara içmenin yasak- lanmasõnõn öngörüldüğünü, si- gara reklamlarõnõn da yasakla- nacağõnõ açõkladõ. Yasa tasarõsõnõn meclis tara- fõndan onaylanmasõ halinde; ya- sağa uymayanlara 6 bin 500 li- raya kadar para cezasõ verilebi- lecek. İşgalin ardõndan şiddetin ve yoksulluğun gölgesinde yaşayan Irak halkõ arasõnda sigara tüketiminin hõzla art- tõğõ belirtiliyor. Hükümetin, sigarayõ yasaklayarak, ül- kenin “savaşta harap ol- muş ve halkın çaresizlik içinde yaşadığı bir ülke” imajõndan kurtulmaya ça- lõştõğõ ifade ediliyor. Bağdat’ta bir sigara dük- kânõnda çalõşan Valit Hab- ba, “elektrik yok, su yok, insanlar hâlâ öldürülü- yor. Halk yaşadıkları so- runlardan kaçmak için sigara içiyor” diyor. DumansızIraktartışması Uygurların lideri Kadir, film festivali için gittiği Melbourne kentinde, Çin Konsolosluğu önündeki protesto gösterisine de katıldı. (AFP) Rabia Kadir inadõna Avustralya’ya gitti Dünyanõn üçüncü büyük silah ihracatçõsõ Almanya’da beş milletvekilinin silah sanayisinin derneklerinde gizlice yöneticilik yaptõklarõ belirtildi. Tutuklanan silah lobicisi Schreiber’in siyasetçi-silah sanayisi ilişkilerine õşõk tutmasõ bekleniyor. Şii-Sünni evliliğine teşvik Dış Haberler Servisi - Irak hükümeti, Sünnilerle Şiiler arasõnda evlilikleri teşvik etmek amacõyla çiftlere 2 bin dolar nakit para veriyor. Bugüne kadar 1700 çift hükümetin teşvik programõna katõlmayõ kabul ederek evlendi. Hükümet, program çerçevesinde 15 toplu düğün düzenleyerek çiftlere yardõmcõ olurken, Sünni-Şii evliliklerinde artõş görüldüğü bildiriliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog