Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Açılımlar Üzerine İçimizdeki ve dışımızdaki temel sorunların çözümü için kullanılan sözcüklerden biri de şu: Açılım... Sadece son aylarda bile pek çok konuda “açılım” sergiledik. Birkaçını paylaşalım: Ermeni açılımı... Kıbrıs açılımı... Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Diyojen’in Öyküsünü Bilir misin Balbay? Demokratik, insan haklarına uyum sağladığını id- dia eden bir ülkede yaşıyoruz değil mi? Yönetici olsun, yazar çizer olsun, ilim irfan sahibi öğretim üyeleri olsun.. kime sorarsanız soruyu evet diye yanıtlayacaktır. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Ergenekon davasõnõn yeni duruşma salonunda yargõçlar da kapsama alanõnda Beşiktaş-İstanbul BŞB Şampiyon ilk maçta puan kaybetti Turkcell Süper Ligi 2009-2010 se- zonu açõlõş maçõnda son şampiyon Be- şiktaş, Olimpiyat Stadõ’nda İstanbul BŞB ile 1-1 berabere kaldõ. Boş tri- bünlere karşõ oynanan maçta Siyah- Beyazlõlarõn golünü yeni transfer Fink atarken İstanbul BŞB’nin sayõsõnõ es- ki Beşiktaşlõ İbrahim Akõn kaydetti. Fink, İsmail Köybaşõ, Erhan Güven ve Ferrari ligde ilk kez Siyah-Beyazlõ for- mayla sahaya çõktõ. Spor’da DTP’yeABD’denonay Washington’a temsilcilik DTP’nin ABD’de temsilcilik açma talebi resmen onay aldõ. Kapatõlan DEHAP’õn yöneticilerinden Nazmi Gür’ün temsilci olarak eylül ayõnda Washington’a gideceği, resmi açõlõ- şõn da bundan birkaç ay sonra ger- çekleşeceği öğrenildi. 4. Sayfada TDH lideri Sarõgül: Kürt sorununu kalkınma çözer Türkiye Değişim Hareketi (TDH) li- deri ve Şişli Beledi- ye Başkanõ Sarõgül, “Güneydoğu soru- nunun çözümü eko- nomiktir. Ulusal so- runlar oy avcõlõğõ için kullanõlmamalõ” dedi. 5. Sayfada Ergenekon davasõnõn görüldüğü duruşma salonunda- ki kameralarõn yargõçlarõn bulunduğu kürsüyü de içine alan bir alanõ kapsadõğõ ortaya çõktõ. Sanõk avu- katlarõ bu durumun açõk bir baskõ unsuru olduğuna dik- kat çekti. Davaya bakan İstanbul 13. Ağõr Ceza Mah- kemesi heyeti ses ve görüntü kayõt sistemine ilişkin iti- razõn incelenmesine karar verdi. 8. Sayfada Ergenekon sanõklarõnõn savunma hazõrlõğõna başladõ- ğõ dönemde Silivri Cezaevi’nde ‘trafo patladõğõ’ ge- rekçesiyle 10 gündür elektriklerin kesik olmasõ insan haklarõ ihlali olarak nitelendirildi. CHP’li Kart, ke- sintinin organize ve bilinçli yapõldõğõnõ vurguladõ. YAR- SAV Başkanõ da “Kesinti, Avrupa Konseyi’nin be- lirlediği standartlara aykõrõ” dedi. 8. Sayfada “İrtica ile Mücadele Eylem Planõ”nõ hazõrladõğõ iddia edilen Kurmay Albay Dursun Çiçek, kendisiyle ilgi- li “maksatlõ ve gerçekdõşõ” yayõn yapan televizyon ka- nallarõ konusunda tedbir almadõğõ gerekçesiyle RTÜK üyeleri hakkõnda “görevi ihmal”den suç duyurusun- da bulundu. Albay Çiçek, AKP yandaşõ ve dinci ba- sõn tarafõndan hedef haline getirilmişti. 8. Sayfada ELEKTRİK KESİNTİLERİ BİLİNÇLİ ALBAY ÇİÇEK’TEN RTÜK’E SUÇLAMAMAHKEME HEYETİ DE İZLENİYOR Ordu müftülüğüne camiler- deki pisuarlarõn dine uygun olup olmadõğõnõ soran Ordu Valisi Ali Kaban “dini itikata ters” olduğu yönündeki görüş üzerine pisuarlarõ kaldõrttõ. Uy- gulamayõ temizlik açõsõndan gerekli gördüklerini ileri süren Kaban, “İtikatõna ters bir şeyi niye koyuyorsun. Böyle saç- malõk olmaz” sözleriyle yasa- ğõ savundu. ERDOĞAN ERİ- ŞEN’in haberi 3. Sayfada AKP sahip çõkmadõ Selzededen vekile tepki Ordu’da ‘dini itikata ters’ gerekçesiyle camilerdeki tuvaletler söküldü Validen pisuar yasağõ Demokratik kitle örgütü temsilcisi ve aydınlardan oluşan bini aşkın yurttaş, Tak- sim’den Galatasaray’a yürüyerek hasta tutukluların bırakılmamasını protes- to etti. Grup adına açıklama yapan avukat Behiç Aşçı, Zere’nin sağlık duru- munun kötüye gittiğini vurgulayarak, “Güler Zere dünyanın gözleri önünde ölüme terk ediliyor. Bunun sorumlusu Cum- hurbaşkanı, Adalet Bakanı, Adli Tıp 3’üncü İhtisas Dairesi ve Elbistan Cumhuriyet Savcılığı ile cezaevi yönetimidir” dedi. Zere’nin babası Haydar Zere de “Kızımın cenazesini almak istemiyorum. Artık serbest bırakılsın” diye konuş- tu. Yürüyüşe şair Cezmi Ersöz ile birlikte İtalya’dan cezaevlerini incelemek için gelen heyetin üyeleri de katıldı. Zere için yürüdüler Gazetecilere saldõrõ Şanlıurfa’da esnaf gezi- sine çõkan SP’li Belediye Başkanõ Fakõbaba, bõçaklõ saldõrõdan son anda kur- tuldu. Saldõrõnõn ardõndan sinirlenen Fakõbaba ile ko- rumalarõ gazetecilere sal- dõrdõ. Gazeteciler ve mes- lek örgütleri Fakõbaba’yõ kõnadõ. ARİF FARAÇ’ın haberi 3. Sayfada Avrupa memnun değil Rusya ile imzalanan enerji anlaşmalarõ Avrupa’da kay- gõ yarattõ. Avrupa basõnõ Türkiye’nin Güney Akõm’a verdiği desteğe dikkat çe- kerek bir ay önce imzalanan Nabucco projesinin ikinci plana düştüğünü yazdõ. Rus- ya’nõn AB’nin enerji hattõna ciddi bir darbe indirdiği vur- gulanõyor. 13. Sayfada ‘Taliban lideri Mesud öldü’ El Kaide’nin en büyük destekçileri arasõnda sayõ- lan Pakistan’daki Taliban militanlarõnõn lideri Bey- tullah Mesud’un öldüğü doğrulandõ. Mesud’un çar- şamba günü CIA’nõn dü- zenlediği saldõrõda eşiyle birlikte öldüğü, cenazesi- nin de toprağa verildiği kaydedildi. 11. Sayfada ‘SUMEN ALTI’ EDİLEN FEZLEKE TBMM’DE 7. Sayfada OBAMA: TÜNELİN UCU GÖRÜNDÜ 15. Sayfada RAPORDA 6 SAYFA Erdoğan Fener’de CHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ali Kõlõç, “Alman yetki- lilerinin hazõrladõğõ raporlara göre Başbakan Erdoğan, Deniz Feneri dosyasõna girmiştir” de- di. Kõlõç’õn verdiği bilgilere göre, Fener yolsuzluğunun Tür- kiye ayağõna dair hazõrlanan raporda yer alan isimlerin ba- şõnda Başbakan Erdoğan geli- yor. Raporda Erdoğan’a 6 say- fa ayrõlmõş. 4. Sayfada ‘KELLE’ DAVASI Yargıç beraat etti Şehitlerden “kelle” olarak bah- seden Başbakan Erdoğan hak- kõnda açõlan “3 kuruşluk” tazmi- nat davasõnda mahkûmiyet kara- rõnõ veren yargõç Sevgi Övüç hakkõnda gerekçeli kararlarõ geç yazdõğõ iddiasõyla dava açõlmõştõ. Yargõtay, oybirliğiyle Övüç’ün beraatine karar verdi. 5. Sayfada Kamera skandalı Bakan Eroğlu ve AKP millet- vekili Temür, üst üste iki kez sel felaketi yaşayan Giresun’a gitti. Selden zarar gören bir es- naf, Eroğlu ile birlikte lokan- tasõna gelen Temür’e tepki gös- tererek “20 bin lira zararõm var 200 lira yardõm yapõldõ. Bir milletvekili gelip yardõmcõ ol- madõ. 200 liraya ihtiyacõmõz yok” dedi. 3. Sayfada 85. YIL SAYI: 30621 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ C Fotoğraf:ALİAÇAR Fotoğraf:FATİHERDOĞDU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog