Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 7 AĞUSTOS 2009 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 7 312400- 312450 Seri nolu sevk irsaliyemi kaybettim. Hükümsüzdür. ÇAĞLAYAN İŞLER CMYB C M Y B CMYB C M Y B En büyük tehlike geriye gidişin hızı değil; heyecanı yitirmektir. BALBAY ● Biz “Nöbetçiler” hiç yitirmedik. ● 150 gündür sürdürüyoruz. ● Ergenekon’dan tutuklu ve yargılanan: ● Bilim adamlarımızın ● Üniversite hocalarımızın ● Rektörlerimizin ● Yazarlarımızın ve ● Tüm Aydınlarımızın Yanı Başında Nöbetteyiz! Her perşembe Cumhuriyet’in bahçesinde saat: 11.00 - 13.00 İstanbul Haber Servisi - İddianamede yer alan, eski MİT Kontr Terör Daire Başkanõ Mehmet Eymür, tanõk olarak alõnan ifadesinde, Tarõk Ümit olayõnõ soruşturan Astsubay Ahmet Altuntaş’õn Diyarba- kõr’a sonra da Giresun’da Bölge Komutanõ olan Veli Küçük’ün emrine atandõğõnõ bildiğini söyle- di. Tarõk Ümit’i pastaneden alõp götüren Ziya Bandõrmalõoğlu’nun daha sonra Veli Küçük’ün güvenlik şirketinde çalõştõğõnõ duyduğunu belirten Eymür, Küçük’ün Susurluk kazasõndan sonra Ba- lõkesir Emniyet Müdürü Nihat Camadan’õ araya- rak “Abdullah Çatlõ bizim adamõmõz, iki kişi yol- luyorum naaşlarõ alsõnlar” dediğini, bu bilgiyi kendisine dönemin başbakanõ Mesut Yõlmaz’õn söylediğini ifade etti. Naaşlarõ almaya gidenlerden birinin Sami Hoştan, diğerinin ise Mehmet Şehirli adlõ gazeteci olduğunu kaydeden Eymür, “Bu ko- nuyu Veli Paşa’ya de ilettim.” dedi. İstanbul Haber Servisi - Eski Özel Ha- rekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şa- hin’in “Ergenekon silahlı terör örgü- tü”nün yöneticisi olduğu, ancak yalnõzca kendi kurduğu S-1 isimli yapõlanmadan ha- berdar olmasõ nedeniyle, örgütün tüm ey- lemlerinden sorumlu tutulmadõğõ ifade edildi. Şahin’in Ergenekon davasõ sanõklarõ, emekli Albay Fikri Karadağ, emekli Yüzbaşõ Muzaffer Tekin ve şoför Emin Caner Yiğit aracõlõğõyla emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile irtibatlõ olduğu ileri sürüldü. Şahin’den ele geçirilen, Ermeni cemaati temsilcilerine ve Alevi önderlere yönelik suikast planlarõnõn gerçekleşmesi halinde, ülkede darbe zemininin oluşmasõ için ge- rekli kaos ortamõnõn oluşacağõna dikkat çe- kildi. Şahin, iddianamaye göre, el yazõsõ ile yazõlmõş suikast planlarõnõn kendisine ait olmadõğõnõ ileri sürse de ayrõntõlõ inceleme açõsõndan, yazõ örneği alõnacağõ sõrada, el yazõsõ örneği vermedi. Şahin’in evinde ele geçirilen CD’lerin bi- rinde yer alan belgeler arasõnda “gizli, çok gizli, hizmete özel” gizlilik dereceli belge- ler olduğu kaydedilerek bir dönem TSK’de görev yapan tüm generallerin sicil, kimlik ve iletişim bilgilerinin, fotoğraflarõnõn yer al- dõğõ kaydedildi. Şahin, iddianameye göre, İP Genel Başkanõ Doğu Perinçek ile 16 kez, Muzaffer Tekin ile 135 kez, Oktay Yıldı- rım ile 9, Veli Küçük’le 2, Kemal Ke- rinçsiz ile 2, Fatma Cengiz ile 24 bin 856 kez, eski milletvekili Emin Şirin ile de 7 kez telefon görüşmesi yaptõ. ‘Genelkurmay’ın emrinde’ İbrahim Şahin’in, 11 Kasõm 2008’de şüp- heli Fatih Kağan Ulu ile yaptõğõ telefon gö- rüşmesinde, “Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle o liste hazır mı?” diye sorduğu, Ulu’nun ise “Ben kendi adıma söylüyo- rum, ben hazırım. Sadece Maraş’ta yok, diğer illerde olan arkadaşlar var” dediği belirtildi. Şahin’in “Ben sırf Maraş de- medim sana. Güvenebileceğin Türkiye ça- pında 10 kişi dedim” demesi üzerine, Ulu’nun, “Arkadaşlardan birçok soru soran var. Daireye mi geleceğiz, nasıl ede- ceğiz diye” karşõlõğõnõ verdiği belirtildi. İd- dianameye göre, Şahin konuşmasõnõ şöyle sürdürdü: “Daire maire yok. Benim em- rimde çalışacaklar. Özel operasyon gru- bu bu. Daire başkanlığı değil. O zaman sen çok güvendiğin üç adam seç veya beş kişi. Soru yok. Çok özel operasyon gru- bu de. Genelkurmay’ın emrinde çalışa- cağız. Devletin emrinde çalışacağız, öyle sivil bir görev değil ki.” Şahin’in tutuklu sanõk Teğmen Taylan Özgür Kırmızı’ya 13 Kasõm 2008’de yap- tõklarõ telefon görüşmesinde “Genelkurmay Türkiye çapında terörle ilgili yeni bir ya- pılanmaya gidiyor. Oranın başı benim iş- te” dediği, Kõrmõzõ’nõn, “Peki, ben senin emrinde mi çalışacağım” diye sorduğu be- lirtildi. Şahin’in Kõrmõzõ’ya “Aşırı derece güvendiğin adamlar istiyorum. Hepsi se- nin devreler olması tercihimiz” dediği Kõr- mõzõ’nõn da, “İşte Muhammet var. Abi kaç kişi daha istiyorsun? 2009’da hallolacak mı bu iş?” diye sorduğu kaydedildi. Şahin’in ise şu şekilde devam ettiği belirtildi: “Ben cumartesi, pazar yazıyı bekliyorum zaten. Ben alacağım hepinizi toplayacağım, bel- li merkezlere. Sen sadece isimleri ver ba- na. Biz bütün Türkiye’den sorumluyuz.” Elemanlara 2 bin TL maaş Şahin’e 16 Kasõm 2008’de Fatma Cen- giz’in gönderdiği mesajda, “Abi üç deği- şik birimden tek bir birim oluşturaca- ğım demişsin. Asker, polis, özel tim ve MİT’çiler. Doğru mu? Ona göre Metin Bey yetki derecesi verildi dedi. En az 150 kişi, en fazla 300 kontenjanın var. ‘Adam başõ 2 bin TL maaş veririm’ diyor. ‘Loj- mana kira almam’. Ama bu tim sadece bakana ait. A. bağlı. Emniyet, Genel- kurmay, emir komuta yok. Elemanlar başkanı bilecek. Öyle önüne gelenin forsu geçersiz. Artı bu birim elemanı ve- receğin kimlikle her yere rahat girip çı- kacak. Orduevi, polisevi, MİT konukevi, her türlü sosyal tesis vb.” yazdõğõ, Şa- hin’in aynõ gün Fatma Cengiz’e gönderdiği mesajda ise “Araçlar ve silahları ‘gn krm’ mı hazırlıyor” dediği belirtildi. Fatma Cengiz’in aynõ gün başka bir mesajõnda Şahin’e, “Birim sadece ara bul yok et bilecek. Yani MİT’çi getirecek, as- ker tasdikleyecek, tim pişirecek. Afiyet olsun. Birim başkanı ve elemanlarının, kesinlikle ama kesinlikle, ailesi, çevresi veya kendisi saklı tutulacak. Birimde Kürtçe ve Ermenice bilen en az 4 kişi bu- lunacak” dediği ifade edildi. TİT önerisi kabul görmedi Cengiz’in devamõnda, Rusçayõ kendisi- nin tercüme edebileceğini söylediği ifade edildi. Cengiz’in aynõ gün Şahin’e gön- derdiği mesajlarda, isim olarak “Türk İn- tikam Tugayı”nõ önerdiği, bu ismin kir- lenmesi nedeniyle önerinin kabul edil- mediğini söylediği kaydedildi. Şahin’in 30 Kasõm 2008’de Tevfik ad- lõ bir kişiyle yaptõğõ görüşmede, “Ko- mutanım yarın saat ikiden sonra Ge- nelkurmay’da tören var. Benim göre- ve başlama töreni” dediği, Tevfik’in “Hayırlısı olsun, çok sevindim” deme- si üzerine Şahin’in, “Burada yanımda olun diye aramıştım komutanım” dediği belirtildi. Aynõ gün E.T. ile yaptõğõ gö- rüşmede Şahin’in “Tamam komutanım. Ben şimdi Genelkurmay hattından gö- rüşüyorum. Ben birazdan sizi araya- yım” dediği ifade edildi. Eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili, suikast planlarõnõn kendisine ait olmadõğõnõ ileri sürdü Şahin el yazõsõ örneği vermedi ‘Hassasiyeti Başbakan’la paylaştım’ İstanbul Haber Servisi - Ergenekon soruşturmasõ kap- samõnda tanõk olarak dinlenen eski Genelkurmay Başkanõ Hil- mi Özkök, üçüncü Ergenekon iddianamesine konulan ifade- sinde, kuvvet komutanlarõnõn her zaman toplanabileceğini, bunda bir sõkõntõnõn olmadõğõ- nõ belirterek “Birçok kez ihbar, mektup, CD ve benzeri bilgi- ler bana ulaştı. Zaman zaman da toplantılarda bu konuları açıkça gündeme getirmeksi- zin üstü kapalı mesajlarla di- le getirdim” dedi. Eski Genelkurmay Başkanõ Özkök, TSK’nin hassasiyeti olan ko- nular iletildiği za- man doğrudan ka- muoyu ile paylaş- mak yerine bizzat Başbakan’a gidip “Böyle böyle endi- şeler var, kaygılar var” şeklinde ilettiğini ifade etti. Orgeneral Özkök, o gün- lerde, özellikle kamuoyunda jandarma istihbaratõn yasal ol- mayan dinlemeler yaptõğõna iliş- kin değerlendirmelerin olmasõ nedeniyle İstihbarat Daire Baş- kanõ Tuğgeneral Levent Ersöz ile Teknik Daire Başkanõ Albay Ha- san Atilla Uğur’a işlemlerin yasal çer- çevede yapõlmasõ gerektiğini söyle- yerek bu konuda uyarõda bulunduğu- nu kaydetti. Kõbrõs konusunda çalõşma yapmalarõ hususunda tüm kuvvet komu- tanlarõ ve Jandarma Genel Ko- mutanõ’na birlikte bir çalõşma yapmalarõ talimatõ verdiğini be- lirterek normal usulde bu tür ça- lõşmalarda herkesin görüşünü beyan ettiğini, görevin kõdemli olana verildiğini, daha sonra da Genelkurmay Karargâhõ’nda değerlendirilip, Genelkurmay Başkanõ’nõn görüşü alõnarak il- gili makama verildiğini anlattõ. Özkök, “Böyle bir çalışma beklerken birden 4 imzalı, alışılmış usullerin dışında ya- zılı bir belge önüme gelince usul olarak rahatsız oldum. Daha sonraki dönemde Kıbrıs Büyükelçisi’nin benden ha- bersiz bazı bilgileri Jandarma Genel Komutanı’na ilettiğini duymam üzerine bu konuyu ilgilisine usulüne uygun bir şe- kilde söyledim” dedi. Özkök ifadesinde kendisine birçok kez ihbar, mektup ve benzeri bilgiler ulaştõğõnõ söyledi HABERAL’A SUÇLAMA ADD’ye salon tahsisi için hapis istemi İstanbul Haber Servisi - Başkent Üniversi- tesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’õn, üni- versitenin konferans salonunu kamu yararõna ça- lõşan dernek statüsü bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) etkinliklerine tahsis etmesi Ergenekon’un 3. iddianamesine suç unsuru olarak girdi. İddianamede, salonlarõn ADD’ye tahsisine iliş- kin “Ergenekon Silahlı Terör Örgütü’nün de- zenformasyon faaliyetleri için yaptığı çalış- malara bilerek ve isteyerek katkı sağladığı, kendisine bağlı yerleri ADD’lilerin kullanı- mına tahsis ettiği görülmüştür” ifadelerine yer verildi. İddianamede, 25 Ekim 2003’te düzen- lenen “Cumhuriyet’e saygı mitingine” katõl- mak da suç olarak göste- rildi. Haberal’õn evinde bulunan günlükte 16 Ara- lõk 2006’dan 25 Temmuz 2008 tarihine kadar tutu- lan notlarda hem iş hem de özel yaşamõyla ilgili ayrõntõlar yer aldõ. Gün- lükteki bazõ notlar şöyle: - 8.2.2007: Akşam Necmettin beyi evinde ziyaret ettim. Bir saatten fazla görüştük. Anladõm ki kendisine büyük hak- sõzlõk yapõlmõş. Ona da bütün imkânlarõmõ kul- lanacağõmõ söyledim. Sayõn Necmettin Erba- kan’õn, bugün ülke için önemli olduğu (maale- sef bu noktaya geldik) ortaya çõktõ. - 14 Nisan 2007: 14 Nisan önemli bir gün- dü..... Rektörler konseyinde yaptõğõm konuşmada herkesi Tandoğan Meydanõ’na 14 Nisan’da da- vet etmiştim. O gün 1 miyona yakõn insan top- luluğu katõldõ. Ben bir vatandaş olarak katõldõm. Başkent Üniversitesi yoğun bir olarak pankartla ve gururla yürüdük. Bu bir başlangõçtõ. - 27 Nisan 2007: Saat 23.05’te TSK adeta bir muhtõra verdi. İlk kez bu denli bir TSK bil- dirisi oluyordu. Maalesef Başbakan, Meclis Başkanõ ve Dõşişleri Bakanõ ülkemizi bu nok- taya getirdiler... Ergenekon soruşturmasının 3. iddianamesinde yer alan İbrahim Şahin’in, Ergenekon da- vası sanıkları, emekli Albay Fikri Karadağ, emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin ve şoför Emin Caner Yiğit aracılığıyla emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile irtibatlı olduğu ileri sürüldü. ‘İddialar iftira ve hukuka aykırı’ İstanbul Haber Servisi - Ergenekon soruş- turmasõnda kapsamõnda tutuklu bulunan ancak sağlõk sorunlarõ nedeniyle İstanbul Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü’nde tedavisi süren Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Haberal, hakkõndaki iddialarõ yalanlayarak tepki göster- di. Prof. Haberal, yaptõğõ yazõlõ açõklamada, “gerçekdışı iddialar nedeniyle 4 aydır öz- gürlüğünün hukuka, insan haklarına aykı- rı olarak kısıtlandığını sağlığının ciddi şekilde zedelendiğini” bildirdi. Haberal, şunlarõ kay- detti: “İddianamede terör örgütü yöneticisi olarak benimle birlikte ismi geçen Yalçın Kü- çük ve İlhan Selçuk ile sadece aydınlar di- lekçesi nedeniyle 25 sene önce karşılaştım. O günden bu güne her ikisi ile bir irtibatım ol- mamıştır. Dolayısıyla 25 senedir görmediğim ve herhangi bir irtibatım olmayan kişilerle ör- güt kurup yönetmem isnadı bir iftiradır.” Mehmet Haberal. Veli Küçük biliyor Tarık Ümit’i öldürdüler Susurluk’a yer verildi Kent Otel toplantıları Hrant Dink cinayeti İstanbul Haber Servisi - İstihbaratçõ Tarõk Ümit’in amcasõ Cemalettin Ümit’in bilgi sahibi olarak alõ- nan ifadesi de iddianameye konuldu. Ümit, Tarõk Ümit’i Erenköy Divan Pastanesi’nden özel hare- kâtçõ polisler Ziya Bandõrmalõoğlu ve Ayhan Ak- ça’nõn alarak kendi evlerine götürdüklerini, İbra- him Şahin’in de o evde beklediğini ileri sürdü. Ümit’in bu ekip tarafõndan Yalova’da bir eve götü- rüldüğünü kaydeden Ümit, “Orada Sami Hoştan, Abdullah Çatlõ ve Haluk Kõrcõ tarafõndan dört gün boyunca işkenceyle sorgulandõ. Tarõk Ümit’in par- maklarõnõ bizzat İbrahim Şahin kõrdõ. Daha sonra öldürdüler. İz bõrakmamak için cesedi betona göm- düler ve denize attõlar” iddiasõnda bulundu. İstanbul Haber Servisi - Susurluk davasõ kararõna da yer verilen iddianamede, kaza yapan araçta, iki adet MP-5 otomatik silah, bir adet 9 mm çaplõ TARIQ marka tabanca, bir tane 22 kalibre susturuculu Baretta marka tabanca ve buna ait iki tane susturucu ile çeşitli çapta özel nitelikli mermilerin bulunduğu anõmsatõldõ. Bu mermile- rin bir bölümünün, Özel Harekât Daire Başkan- lõğõ’na ait olduğu, yapõlan araştõrmada, silah ve mermilerin taşõma yetkisi olmayan kişilere dağõ- tõldõğõnõn anlaşõldõğõ ifade edildi. İstanbul Haber Servisi - 3. iddianamenin şüpheli- lerinden Engin Aydõn ile ilgili bölümde Kent Otel toplantõlarõ yer aldõ. İddianamede, toplantõ- larõn amacõnõn, örgütün kamuda ve yargõda kar- şõlaşacağõ problemleri toplantõya katõlan şahõsla- rõn etkinliğinden faydalanarak aşmaya, devletin kurumlarõna sõzma çabalarõ kapsamõnda yapõl- masõnõ istedikleri atamalarõ yaptõrmaya veya atanmasõnõ istemedikleri kişileri engellemeye yönelik olduğu savunuldu. Kent Otel’de düzen- lenen toplantõlarõn İlhan Selçuk’un katõlõmõ ol- madan gerçekleşmediği öne sürüldü. İstanbul Haber Servisi -Eski AKP Milletvekili Turan Çö- mez’in bilgisayarõnda bulunan bir dosyada, Hrant Dink cinaye- tinin arkasõnda Veli Küçük, Jİ- TEM ve bazõ emniyet mensup- larõnõn olduğu savunuldu. Bel- gede “Tetikçi, polis ve askerler- ce kahraman gibi karşõlanmõş, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü yeni cinayetler için yerinde bõrakõlmõş ve başaktör Veli Küçük’ün yanõndan dahi geçilmemiştir” ifadeleri yer aldõ. BülentEcevit’inhastalığı İstanbul Haber Servisi - Eski Başbakan Bülent Ecevit’in, Başkent Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavisi iddianameye “komplo” olarak girdi. Hükümeti düşürmek amacõyla Ecevit’in tedavi- sinin engellendiği öne sürülen iddianamede, DSP milletvekili ve Bülent Ecevit’in korumasõ Recai Birgün’ün sözlerine yer verildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog