Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 7 AĞUSTOS 2009 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 Mavişehir dibe batõyor EMRE DÖKER İZMİR - Karşõyaka’daki Bostanlõ ve Mavişehir bölge- lerinde yeraltõ sularõnõn yoğun olarak kullanõlmasõ nedeniyle zeminde oturmalarõn yaşandõ- ğõ bildirildi. Uzmanlar, yetki- lileri bölgede önlem almaya ça- ğõrõyor. 2005 yõlõnda İZSU tarafõndan Dokuz Eylül Üniversitesi Dep- rem Araştõrma ve Uygulama Merkezi’ne hazõrlatõlan “Bos- tanlı ve Yöresi Oturma Prob- lemleri Analizi Raporu”nda önemli saptamalar yapõldõ. Jeofizik yüksek mühendisleri Prof. Dr. Zafer Akçığ ve Doç. Dr. Yalçın Koca’yla İnşaat Yüksek Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Gürkan Özden’in hazõr- ladõğõ raporda, bölgedeki ko- nutlarõn çoğalmasõyla yeral- tõndan çekilen suyun artacağõ belirtilirken bunun sonucu ola- rak “alansal oturmanın” ka- çõnõlmaz olduğu vurgulandõ. Raporda, binalarda bulunan kazõk sisteminin oturmayõ en- gellemesinin mümkün olma- dõğõ da belirtildi. İZSU tarafõndan yaptõrõlan rapora karşõn şimdiye dek böl- gede herhangi bir önlem alõn- madõğõ, yeni yapõlarõn hõzla yükselmeye devam ettiğine dikkat çekiliyor. Raporda, Bostanlõ ve Mavi- şehir yörelerinin yeraltõ sula- rõndan sõkça yararlandõğõ be- lirtilerek “Deprem sonrası oturmalar, üstyapı ve saha dolgu yüklerine bağlı otur- malar ve derin su çekimine bağlı oturmalar Bostanlı için önemli sonuçlar doğurabi- lecek potansiyeldir” deniliyor. Önlemler yetersiz Deprem sonrasõ oturmala- rõn büyüklüğüne bağlõ olarak 45 santimetreye kadar çõkõla- bildiği vurgulanan raporda, özellikle Mavişehir’de yüksek katlõ binalar için kullanõldõğõ bi- linen kazõklarõn da soruna çö- züm getirmediği savunuluyor. Öte yandan “Üçüncü İz- mir” olarak adlandõrõlan Al- sancak-Turan arasõndaki böl- gede yüksek yapõlaşmayõ ön- gören nazõm imar planõnõn yü- rütmesi, jeolojik etütlerin ye- tersizliği nedeniyle yargõ ka- rarõyla durdurulmuştu. Yeraltõ suyunun yoğun olarak kullanõldõğõ bölgede zeminde oturmalar yaşanõyor Ablasına hayat verdi Jeofizik yüksek mühendisleri Prof. Dr. Zafer Akçõğ ve Doç. Dr. Yalçõn Koca’yla İnşaat Yüksek Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Gürkan Özden’in hazõrladõğõ raporda, bölgedeki konutlarõn çoğalmasõyla yeraltõndan çekilen suyun artacağõ belirtilirken bunun sonucu olarak “alansal oturmanõn” kaçõnõlmaz olduğu vurgulandõ. BARIŞ YAMAN KONYA - Selçuk Üniver- sitesi Meram Tõp Fakültesi Hastanesi’nde 4 yõldõr böbrek yetmezliği nedeniyle diyali- ze giren 36 yaşõndaki Hay- riye İncegöz’e ablasõ Ayşe- gül İncegöz böbreğini verdi. Laborant Hayriye İncegöz, 4 yõl önce böbrek yetmezli- ğine yakalandõ. Şõrnak’ta gö- rev yapan İncegöz, 2 ayda bir izin alarak yakõnlarõnõn da bulunduğu Konya’da tedavi olmaya başladõ. Böbrek nak- li için aile üyelerinden alõnan örneklerde İncegöz’ün abla- sõ Ayşegül İncegöz ile doku uyumu olduğu saptandõ. Abla İncegöz, geçen gün- lerde Selçuk Üniversitesi Me- ram Tõp Fakültesi Hastane- si’nde gerçekleştirilen ope- rasyonla kardeşine bir böb- reğini verdi. Ablasõnõn büyük bir fedakârlõk gösterdiğini belirten Hayriye İncegöz, “Bana önce annem sonra da ablam hayat verdi. Onun hakkını ödeyemem” diye konuştu. 8 KİŞİNİN UMUDU OLDU ÇORUM (Cumhuriyet) - Ço- rum’da, beyin kanamasõ geçiren ve kaldõrõldõğõ hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin or- ganlarõ da 8 kişiye hayat verecek. Çorum Organ ve Doku Bağõş Koordinatörü Dr. İnanç Özer, yaşamõnõ yitiren Hasan Yapar’õn ailesine organ bağõşõ önerisinde bulundu. Aile olumlu yanõt ve- rirken Yapar’õn organlarõ An- kara Numune ve Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’ne gönderildi. İncegöz kardeşler Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ba- şarılı bir operasyon geçirdi. 5. KATTAN ATILAN N.E. İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ ‘Kendim atladõm’ DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bü- rosu) - Siirt’te yerel radyo istasyonun- da arkadaşõnõ ziyareti sõrasõnda akra- balarõnõn saldõrõsõna uğrayan ve binanõn 5. katõndan atõlan 17 yaşõndaki N.E. ifa- desini değiştirdi. Olayla ilgili tutuklu bu- lunan ağabeyi S.E. serbest bõrakõldõ. N.E, Siirt Cumhuriyet Savcõlõğõ’na verdiği yeni ifadesinde, ağabeyinin it- mediğini, 5. kattan kendisinin atladõğõ- nõ belirtti. Böylece tutuklu bulunan Su- at E. serbest kaldõ. N.E’yi yaralõ hal- deyken sedyede bõçaklayan amcasõnõ da hapisten kurtarmanõn yollarõ aranõyor. Olaydan sonra, “Bu namus mesele- sidir. Onu eninde sonunda öldürece- ğim” diye ifade veren Abdurrahim E’nin avukatõ, müvekkilinin cezai eh- liyetinin olup olmadõğõnõn belirlenme- si için başvuruda bulundu. Ruh ve sinir hastalõklarõ hastanesine sevk edilen Abdurrahim E’nin hastanede gözetim al- tõnda tutulabileceği belirtildi. Olayla il- gili iddianamenin de Abdurahim E. ile ilgili hastanenin vereceği rapora göre ha- zõrlanacağõ ifade edildi. BURSA (Cumhuriyet) - Bursa E Tipi Cezaevi’nin önünde bulunan Gemlik Açõk Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü Mahcuz Mallar Otoparkõ’nda çalõşan hükümlü Vural Nice, 2000’de öldürdüğü Ayhan T’nin Murat T. ve yeğeni Turgay T tarafõndan çapraz ateşe tutulmasõ sonucu öldürüldü. Murat T. yakalanõrken Turgay T. kaçmayõ başardõ. Kaçan zanlõyõ arama çalõşmalarõnõn sürdüğü bildirildi. Öte yandan, hayatõnõ kaybeden Vural Nice’nin olay yerine gelen yakõnlarõ sinir krizi geçirdi. H Ü K Ü M L Ü C E Z A E V İ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Diyarbakõr’õn Hazro ilçesinde önceki eşi Seher Haşimoğlu’nu (30) kadõn sõ- ğõnma evinden çõktõktan sonra öldüren Veysi Haşimoğlu tutuklandõ. Haz- ro’nun Elhuvan Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk annesi Seher Haşimoğlu, geçen hafta Diyarbakõr Valiliği’ne bağlõ kadõn sõğõnma evine yerleşti. Daha sonra emniyet yetkilileri tarafõndan ai- lesine teslim edildiği ortaya çõkan Haşimoğlu, evine döndükten sonra eşi Veysi Haşimoğlu tarafõndan tabancayla vurularak öldürülmüştü. SİNOP / KAHRAMANMARAŞ AA) - Si- nop’un Türkeli ilçesine bağlõ Yapraklõ köyün- deki düğünde Satõ Demir’in havaya rasgele açtõğõ ateş sõrasõnda seken mermilerden biri, yeğeni Raşit Demir’e isabet etti. Hastaneye kaldõrõlan Demir kurtarõlamadõ. Gözaltõna alõ- nan Satõ Demir tutuklanõrken tabancanõn ruhsatsõz olduğu bildirildi. Kahraman- maraş’õn Elbistan ilçesine bağlõ Akbayõr beldesindeki düğünde de havaya ateş açõlmasõ sõrasõnda seken mermilerden birinin isabet ettiğ Hilal K. (16) yaşamõnõ yitirdi. Ateş açanõn Uzman Çavuş A.A.K. olduğu ve gözaltõna alõndõğõ öğrenildi. B İ R T Ö R E CİNAYETİ DAHA YİNE MAGANDA K U R Ş U N U Gavur Gölü’nde balõk ölümleri KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türki- ye’nin en önemli sulak alanları arasın- da gösterilen ve su tahliyesi yapılan Kah- ramanmaraş’taki Gavur Gölü’nde, ba- lık ve diğer canlıların telef olmaya baş- ladığı bildirildi. Gölün kurutulması için açılan ve su tahliye edilen kanallarda toplu balık ölümlerinin görülmeye baş- landığını anlatan Kahramanmaraş Süt- çü İmam Üniversitesi (KSÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gürbüz, “Gölün ekolojik yapısı bozuluyor. 253 kuş türünün yaşadığı belirlenen gölde bu kuşlar da beslenemeyecek. Sulak alan- da kuş ölümleri de görülebilecek. Önlem alınmadığı takdirde sulak alanda bir çev- re felaketi yaşanabilir” dedi. Kandilli’ye yeni müdür İstanbul Haber Servisi - Boğaziçi Üniversitesi’nden yapõlan açõklamaya göre, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü’nün Müdürlüğü görevini 3 yõldõr yürüten Prof. Dr. Gülay Altay, bugün itibarõyla dönemini tamamlayacak. Altay, üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği görevine geri dönerken, kendisinden boşalan göreve de enstitünün Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalõ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Erdik getirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog