Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●YazõişleriMüdürleri:MehmetSucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 An- kara Tel: (0312) 4423050 Faks: (0312) 4423010 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: (0232) 4411220, Faks: (0232) 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: (0322) 3631211, Faks: (0322) 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Mey- danõ Yõldõz Ap. B Blok No: 80/5 Tel: (0242) 2480057 Faks: (0242) 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Reklam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Re- zervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 7 AĞUSTOS 2009 İmsak: 4.16 Güneş: 5.59 Öğle: 13.17 İkindi: 17.08 Akşam: 20.23 Yatsõ: 21.57 İstihbarat: Cengiz Yıldırım Ekonomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Özgür Ulusoy Kültür: Celal Üster Spor: Arif Kızıl- yalın Düzeltme: Abdullah Ya- zıcı Bilgi-Belge: Edibe Buğra AIDS’e yol açan virüs, gen haritasõ geliştirilen yeni bir teknik sayesinde çözüldü HIV deşifre edildi Dış Haberler Servisi - AIDS hastalõğõna yol açan HIV virüsünün gen haritasõ, geliştirilen yeni bir teknik sa- yesinde bütünüyle deşifre edildi. Nature dergisinde ya- yõmlanan makaleye göre, geliştirilen yeni bir teknik, öl- dürücü olan AIDS hastalõğõ ile mücadele için yeni teda- vi yöntemleri geliştirilme- sini sağlamakla kalmaya- cak, aynõ zamanda grip gibi hastalõklara yol açan virüs- lerle mücadelede de yeni olanaklar sağlayacak. Yeni tekniğin geliştiril- mesi ile ilgili araştõrmalara öncülük eden North Caroli- na Üniversitesi’nden Kevin Weeks, “İlaç geliştirme ala- nında birçok yeni fırsatın ortaya çıkacağını umduk- larını” söyledi. Weeks, ye- ni teknik sayesinde geliştiri- lecek ilaçlarla, çok kõsa bir süre içerisinde virüsün RNA’sõna müdahale edile- cek olmasõnõn hemen he- men kesin olduğunu belirtti. HIV virüsü, DNA değil, RNA tipi bir virüs. Weeks’in ekibi, SHAPE adõ verilen yeni teknikle, virüsün RNA iplikçiğini oluşturan ve nük- leotid adõ verilen bloklarõnõn ve RNA’nõn şekil ve kõv- rõmlarõnõn resminin çõkarõl- masõnõ sağlõyor. X õşõnõ kullanõlarak uygu- lanan ve “kristallografi” adõ verilen yöntemle de, RNA veya DNA’nõn her ato- munun tam konumu görün- tülenebiliyor, ancak bu yön- temle bir defada çok küçük bir bölgenin resmi alõnabili- yor. SHAPE yöntemi ise, atomik boyut kadar ayrõntõ- da olmasa bile, bir defada bü- yük bir alanõn görüntüsü- nün alõnmasõnõ sağlayabile- cek. Virüsün RNA’sõnõn de- taylarõnõn bilinmesi sayesin- de geliştirilecek ilaçlar, mik- robun insan hücresine nüfuz ederek kendisini çoğaltma mekanizmalarõnõn engellen- mesini sağlayabilecek. Mars’ta metan gazõ ANKARA (AA) - Bilim insanlarõ, Mars gezegeninin Dünya’dan çok daha hõzlõ metan gazõ ürettiğini ve bu gazõn çok daha hõzlõ şekilde yok olduğunu tespit etti. Nature dergisinde yayõmlanan makaleye göre, Fransõz araştõrmacõlar, Dünya’dan daha önce bir Amerikan ekibince yapõlan bir gözlemi canlandõrmak amacõyla Kõzõl Gezegen için bilgisayarda bir iklim modeli oluşturdu. Analizde, metan gazõnõn Mars atmosferinde düzensiz bir şekilde dağõldõğõ ve mevsimlerle değiştiği görüldü. Bilim insanlarõ, Kõzõl Gezegen’deki metanõn bir yaşamdan veya volkanlar gibi bir jeolojik faaliyetten kaynaklanabileceğinin altõnõ çizdi. Domuz gribi paniği Hindistan’õn batõsõndaki Pune kentinde, hafta başõnda ülkenin ilk domuz gribi kaybõnõ vermesi üzerine onlarca kişi hastanelere akõn ederek H1N1 virüsü taşõyõp taşõmadõklarõnõ kontrol ettirmek amacõyla test yaptõrdõ. Çocuklarõnõ da yanlarõna alanlar, test yaptõrabilmek için saatlerce hastane önünde bekledi. Pune’de 14 yaşõnda bir kõz, pazartesi günü domuz gribinden hayatõnõ kaybetmiş, geçen hafta da H1N1 virüsü taşõdõğõ belirlenen bir kişi hastaneye kaldõrõlmõştõ. (Fotoğraf: AFP) Nature dergisinde yayõmlanan makaleye göre geliştirilen yeni bir teknik, öldürücü olan AIDS hastalõğõ ile mücadele için yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesini sağlayacak. Haseki’de sağlık skandalı İstanbul Haber Ser- visi - Pop sanatçõsõ Mus- tafa Sandal’õn geçen cu- martesi günü domuz gri- bi şüphesiyle Haseki Hastanesi’ne kaldõrõlan ve ardõndan bağõrsak en- feksiyonu tanõsõ ile ta- burcu edilen teyzesi Fer- da İleri’nin 4 gün sonra domuz gribi virüsü taşõ- dõğõ ortaya çõktõ. İleri’nin hastalõğõ arkadaşõ Sedef Amar ile Amar’õn kõzõ Seçil Sabuncuoğlu’na da bulaştõrdõğõ ifade edildi. İleri, “Bunun hesabõnõ birilerinin vermesi ge- rek. Şimdi Seçil’in has- tanede tedavisi sürüyor. Ben evde ilaç tedavisine devam ediyorum” dedi. ÇİZİME İSPANYA’DA RASTLANDI Dünyanõn en eski haritasõ bulundu ANKARA (AA) - İs- panya’nõn kuzeyindeki Navarra bölgesinde, yaklaşõk 14 bin yõl ön- ce yapõldõğõ tahmin edi- len bir harita bulundu. Arkeologlara göre dün- yanõn en eski haritasõ olan çizime, Aba- untz’daki bir mağaranõn içinde rastlandõ. Telegraph gazetesin- de çõkan haberde, kaya üzerine oyularak yapõ- lan haritanõn, yaklaşõk 18’e 13 santimetre eba- dõnda olduğu, yaşanan bölge civarõndaki dağ ve nehirlerle av ve yi- yecek için uygun alan- larõ gösterdiği belirtildi. Araştõrmayõ yapan Zaragoza Üniversitesi ekibinden Pilar Utrilla, uzun süre incelenen çi- zimin, bölgeyi göste- ren bir eskiz olduğun- dan kesinlikle emin ol- duklarõnõ söyledi. Eskizin hangi neden- le çõkarõldõğõnõ bilme- diklerini ifade eden Ut- rilla, bölgedeki yiye- cek ve av alanlarõna ulaşõlmasõnda kolaylõk sağlanmasõnõn amaç- lanmõş olabileceğini kaydetti. Aniston hapiste şarkõ söyleyecek Kültür Servisi - Ameri- kalõ oyuncu Jennifer Anis- ton, yeni filminde Teksas kadõnlar cezaevinde tu- tuklu 8 kadõnõn kurduğu bir müzik grubunun şar- kõcõsõnõ canlandõracak. Ko- nusunu gerçek hayattan alan ve adõnõn ‘Goree Girls’ olacağõ açõklanan film, 40’lõ yõllarda Tek- sas’taki bir cezaevinde ku- rulan ve country müziği yapan tutuklulardan ku- rulu müzik topluluğunun öyküsünü anlatõyor. Ha- berde, John Lee Hancock ve Margaret Nagle’õn se- naryosundan yola çõkõla- rak çekilecek filmin yö- netmenliğini Michael Sucsy’nin yapacağõ ve bu- nun Sucsy’nin ilk uzun metraj yönetmenlik dene- mesi olacağõ belirtiliyor. Muse’dan ‘1984’ yapõmõ albüm Kültür Servisi - Ünlü alternatif rock müzik topluluğu Muse, 14 Eylül’de dinleyiciyle buluşacak 5. albüm- leri “The Resistan- ce’õn” (Direniş) bü- yük ölçüde George Orwell’in, “büyük bi- rader” ve “düşünce polisi” gibi kavramlarõ yaratan “1984” isimli an- ti-ütopya romanõndan ilham aldõğõnõ söyledi. İngi- liz topluluğun solisti, özellikle de iktidar partisinin bireyselliği, mahremiyeti ve özgürlüğü yasakladõğõ bir ülkede aşklarõnõ ve siyasi görüşlerini özgürce di- le getirme savaşõ veren Juliette ve Winston karak- terlerinin aşkõndan etkilendiklerini belirtti. ‘Köprüdekiler’ Locarno’da yarõşõyor Kültür Servisi - İstanbul ve Adana film festivallerinde en iyi film seçilen Aslõ Özge’nin yö- nettiği Köprüdeki- ler’in dünya prömi- yeri, bugün Locarno Uluslararasõ Film Festivali’nde yapõ- lõyor. Festivalde ‘Günümüz Yönet- menleri Yarõşmasõ’ bölümünde 17 film- le yarõşan ‘Köprüdekiler’in yönetmenliğini Aslõ Öz- ge yaptõ. Türkiye-Almanya ortak yapõmõ filmde Fikret Portakal, Murat Tokgöz, Umut İlker ve Cemile İlker rol alõyorlar. Bu bölümde 17 film Altõn Leopar için yarõşõrken, fesvtival 15 Ağustos’ta sona erecek. Denizdeki canlı kolonisi şaşırttı Dış Haberler Servisi - İngiltere’nin Galler böl- gesindeki Gower Yarõ- madasõ kõyõlarõnda yüz- lerce canlõnõn silindir şeklinde oluşturduğu ko- loni görenleri şaşõrttõ. 2 metreyi aşan ve ahtapot kollarõ gibi hareketli uzantõlardan oluştuğunu gördükleri yumağõ ince- leyen Swansea Üniversi- tesi’nden Prof. Paul Bra- in, “Bu ender görülecek bir olay. Bu deniz canlõ- larõ ‘barnakle’ olarak bi- liniyor. Aslõnda derin su- lardaki gemi enkazlarõna yapõşõr ve planktonla beslenip büyürler” dedi. Denizlerin mikseri ANKARA (AA) - Kanadalõ bilim insanlarõ, denizanalarõnõn hareket- leri ile suyun sirkülasyo- nunu ve oksijenlenmesi- ni sağladõğõnõ ortaya çõ- kardõ. Victoria Üniversi- tesi’nde görev yapan bi- lim insanlarõ, denizanala- rõnõn da suyun karõşma- sõnda akõntõlarõnkine benzer bir rol oynadõkla- rõnõ ortaya koydu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog