Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

G.Saray, Netanya engeli rahat aşõp, UEFA Avrupa Ligi play - off turuna yükselirken Ali Sami Yen’de yeni transfer Keita adeta şov yaptõ. Dün 28 yaşõna basan ve doğum gününü kutlayan Fildişi Sahilli futbolcu G.Saray formasõyla ilk kez fileleri havalandõrõrken Sarõ - Kõrmõzõlõlarõn Avrupa kupalarõndaki 300. golünü de attõ. Nonda ise attõğõ 3 golle Netanya karşõsõnda parladõ. TFF’ye sıcak tepkisi Karşõlaşmada G.Saray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasõnda barõş rüzgârõ esti. Geçen sezon Sarõ - Kõrmõzõlõlarla yõldõzõ bir türlü barõşmayan TFF Başkanõ Mahmut Özgener ile G.Saray Başkanõ Adnan Polat dünkü mücadeleyi izlemek için Ali Sami Yen Stadõ‘na birlikte geldi. İkili maç boyunca samimi görüntüler çizdi. Buna karşõn G.Saray tribünlerinin TFF’ye olan tepkisi sürdü. Sarõ - Kõrmõzõlõ taraftarlar Özgener stada giriş yaparken kapalõ tribünde, “Antep maçı niye 45 derecede 19.30’da!” şeklinde bir pankart açtõ. Bu arada Adnan Polat’õn katõldõğõ okul açõlõşõnda genç bir öğrenci, “F.Bahçeliyim ama Adnan Polat’ı çok seviyorum” dedi. Maçõ UEFA Asbaşkanõ Şenes Erzik de izledi. CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2009 CUMA 18 SPOR BASKET YORUM / AHMET KURT Aç - Kapat(ma)! Dün sabah efsane Basketbol Federasyon Başkanı- mız Osman Solakoğlu’nun adı verilen Halkalı’daki spor salonunun açılışına gittim. İçim cız etti. Bu muydu 23 yıl federasyon başkanlığı yapmış, altmış yıl basketbola hizmet etmiş “Osman Abi”mize layık görülen salon? Biz, Ankara’da yapılmakta olan dev salona onun isminin ve- rilmesini beklerken “yetkililer” bula bula minnacık bir semt spor tesisini uygun görmüşler, Osman Solakoğlu adını “ölümsüzleştirmek” için. Yazık! Neyse! Bu girişimi bir “avans” olarak kabul edip ge- leceğe umutla bakalım. Elbette birileri Osman Solakoğlu ismini daha uygun bir yere verecektir. Burası da “1. Os- man Solakoğlu tesisi” olarak tarihteki yerini alacaktır. Yani şey.. Elbette.. Eğer orası o tarihe kadar yıkılıp git- memiş, ahıra dönüştürülmemiş, düğün salonu yapıl- mamış veya bomboş tutularak çürütülmemiş olursa... Ah! Evet. Karamsarız bu konuda. Bunun gibi sa- lonların, kimlerin elinde heba olup gittiğini en iyi biz bi- liriz. Bugün açılışa gelerek basketbol ailemizi onur- landıran Sayın Bakan Faruk Nafiz Özak’ı “salon ka- panışlarına” davet etsek, başka iş yapamazdı herhal- de. Şaka yapmıyoruz. Bu salonlar kapatılmak için açı- lıyorlar! Eğer Sayın Bakan bizi davet edip dinlerse, kim- lerin hangi il ve ilçelerde, hangi küçük hesaplar uğru- na, milyonlarca liralık salonları nasıl bomboş tutarak çü- rümeye bıraktıklarını anlatırız. Bu konuya bir dokunsun bin “ah” işitir Sayın Bakan... İlk “ah” benden. Dünkü açılışta salonun girişindeki bir bez afiş dikkatimi çekti. Üzerinde “Her açılan sa- lon teröre ve uyuşturucuya vurulan bir darbedir” yazı- yordu. Ve... Sanıyorum İstanbul İl Müdürlüğü imzalıy- dı... Bence de çok doğru bir tanıydı bu. “Doğru kişi- lerin elinde, doğru kullanılan spor tesislerinin her biri, binlerce gencin doğru yönlendirilmesi için yuva olabi- lir” diye düşünüyorum ben de... Buralarda yapılan spo- run adı önemli değildir. Basketbol, futbol, hentbol, ju- do, karate, jimnastik... Önemli olan antrenörün bilgi- si, görgüsü ve ahlakıdır. Ve... Elbette salonu elinde bu- lunduran kişilerin (salon müdürü, ilçe müdürü, il mü- dürü veya beden eğitimi öğretmeni, okul müdürü, il- çe milli eğitim müdürü vs.) amaçları da önemlidir... Eğer bunlar... Neyse! O kadar derine dalmayalım... Yalnızca “bunlar” şunu unutmasınlar: Kapatılan (veya boş tutulan) her salon teröre ve uyuşturucuya hizmettir! Alın işte bu da benim sloganım! Vicdanı sızlamayan, salonları boş tutsun... E-Posta: info@basketdergisi.com Beşiktaş’a ‘Yõldõrõm’ düştü PFDK Rüştü’ye 3 maç ceza, Erdoğan’a 15 gün hak mahrumiyeti verdi Spor Servisi - TFF Sü- per Kupa finalinde Fe- nerbahçe karşõlaşmasõ sonrasõ Profesyonel Fut- bol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Beşiktaş kalecisi Rüş- tü Reçber’e 3,maç ceza geldi. TFF’den yapõlan açõklamada kar- şõlaşma sonrasõ maçõn hakemi Yunus Yıldırım’a yönelik haka- reti nedeniyle Reçber’e 3 maç resmi müsabakalardan men ceza- sõ verildiği açõklandõ. Aynõ maç sonrasõ medyaya Yunus Yõldõrõm hakkõnda açõklamalarda bulunan Beşiktaş yöneticisi Levent Er- doğan’a da TFF’nin saygõnlõğõnõ zedeleyen beyanlarda bulunmasõ suretiyle sportmenliğe aykõrõ ha- reketi nedeniyle 15 gün hak mah- rumiyeti cezasõ verildi. Beşik- taş’õn deneyimli kalecisi Rüştü Reçber, TFF Süper Kupa’da Fenerbahçe ile yaptõklarõ maçõn ardõndan kendisiyle ilgili PFDK’nin hazõrladõğõ rapora açõklõk getirdi. Rüştü, BJK Nev- zat Demir Tesisleri’nde düzen- lediği basõn toplantõsõnda, “Di- siplin Kurulu’nun bana gön- derdiği yazıda, ne hakemle- rin şahsına, ne de kurumlara küfrettiğim yazmıyor. Bir der- bi ve kupa kaybediyorsunuz. Bunları takım arkadaşlarımla paylaşıyorum. Arada küfürlü kelimeler olmuştur. Yanlış an- laşıldığımı düşünüyorum” dedi. Saygõner marka oldu Dünyaca ünlü Türk bilardocu Semih Saygıner, İtalyan õstaka üreticisi Longoni firmasõyla anlaşma imzaladõ. The Marmara Oteli’nde düzenlenen im- za töreninde konuşan Semih Saygõner, bu proje- nin amacõnõn gelecek nesillere bilardoyu sevdir- mekolduğunu belirtti. Törende çok heyecanlan- dõğõnõ ifade eden Saygõner, ilk õstakasõyla İstan- bul şampiyonu olduğu yõllarõ ve zor şartlarda ka- zandõğõ başarõlarõnõ hatõrlatõrken gözleri doldu ve duygulandõ. Saygõner, “Bir dünya devinin, Lon- goni’nin Türkiye’ye gelmesi çok önemli bir şey” dedi. Anlaşma uyarõnca, Semih Saygõner adõna özel üretilecek õstakalar tüm dünya ülkelerinde ay- nõ anda satõşa sunulacak. (SEMRA ÇAKMAK) Solakoğlu ölümsüzleşti Spor Servisi - Basketbol Federas- yonu başkanlõğõnõ 23 yõl sürdüren Os- man Solakoğlu’nun adõnõ taşõyan spor salonu Devlet Bakanõ Faruk Na- fiz Özak’õn katõlõmõyla açõldõ. Küçük- çekmece Osman Solakoğlu Spor Salonu, Dev- let Bakanõ Faruk Nafiz Özak, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, İstanbul Valisi Muammer Güler, Futbol Federasyonu Başkanõ Mahmut Özgener, Galatasaray Kulübü Baş- kanõ Adnan Polat, Osman Solakoğlu’nun ai- lesi tarafõndan kesilen kurdeleyle hizmete gir- di. Törende Özgener ile Polat’õn samimiyeti dik- kat çekerken Galatasaray Başkanõ, Fenerbah- çeli küçük bir çocukla kõsa süre sohbet etti. Kadrodan kim çõkacak? Tanjevic çalışmada oyuncularını sık sık uyarıyor. CAN İŞBAKAN Avrupa Basketbol Şampiyonasõ’na hazõrlanan A ulusal erkek takõmõ, Ahmet Cömert Salonu’nda yaptõğõ çalõşmayla güç depolamaya devam etti. Ay - Yõldõzlõlar antrenman öncesinde poster çekimi yaparken akõllara kadrodan kimin çõkacağõ sorusu yerleşti. Her oyuncunun müthiş katkõ verdiği idmanlar boyunca koç Tanjevic’in karar vermekte zorlandõğõ belirtilirken İngiltere’de gelecek hafta yapõlacak turnuvaya 14 kişiyle gidileceği öğrenildi. Şu anda 17 oyuncunun bulunduğu kadrodan Karadağlõ antrenörün Evren Büker, Ersin Görkem ve Ümit Sonkol’u çõkaracağõ iddia edildi. Bu arada Ataköy’deki salonda yaşanan havalandõrma sorunu nedeniyle ulusallar çalõşmalarõna Efes Pilsen’in tesislerinde devam edecek. Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, göreve geldiği 2004 yılından itibaren kazanılan tüm kupalarla beraber özel fotoğraf çekimi yaptırdı. ERDOĞAN: CEZA HUKUKA AYKIRI Spor Servisi - Beşiktaş Kulübü As- başkanõ Levent Erdoğan PFDK’nin kendisine verdiği 15 günlük hak mahrumiyeti cezasõyla ilgili olarak, “Hakkımda verilen bu cezaya bir hukuk adamı olarak katılmam mümkün değildir” dedi. Erdoğan, yaptõğõ yazõlõ açõklamada, “Tüm beyanlarım bir hukuk adamı olarak tümüyle yorum ve eleşti- ri sınırları içerisinde verilen be- yanlardır. Hukuka uygun ol- mayan disiplin kurulu kararının beni yıldırmayacağının bilinme- sini isterim” ifadelerini kullandõ. G.Saray altõlõyõ bulduİsrail’in sıcak ve boğucu ha- vasından İstanbul’a uzanan G.Saray’ın tur hikâyesinde maç- tan çok sahadaki futbolcuları ko- nuşmak gerekiyor. Çünkü G.Sa- ray dün farklı skorla elde ettiği tu- run yanında çok alternatifli kad- rosunda yeni bir ‘11’ kazandı. Netanya maçında yeniden hayat bulan isimlere bakalım. En başta Aydın Yılmaz... Ka- riyerine Sarı - Kırmızılı formayla başlayan, dönem dönem beğe- nilmeyip Manisaspor ve İstanbul Belediye’ye kiralanan bu genç yetenek dün gecenin bir numa- ralı yıldızıydı. 6 dakika içinde 2 adrese teslim ortayla bir anda maçın 2-0’a gelmesinde Ay- dın’ın payı büyüktü. Peki ya Nonda? Takımdan gönderilme- si düşünülen Kongolu oyuncu 3 gol atarak Sarı - Kırmızı renkle- re olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Bitmedi; sırada Lin- deroth var. G.Saray’a 2 sezon- dur fayda sağlayamayan ancak şu günlerde formunun zirvesine çıkan İsveçli, tam bir görev ada- mı olduğunu ispatladı. Barış Özbek bitmek bilmeyen enerjisiyle 2 gol buldu. Geçelim savunmaya; Emre Aşık ve Em- re Güngör, adaş iki futbolcunun savunmada ne denli iyi anlaştı- ğını herkese gösterdi. Uğur, sa- katlık psikolojisinden kurtulup kendini futbola iyiden iyiye ver- miş. Arda ve Hakan Balta her zamanki gibi üzerine düşeni yaptı. Keita’ya ayrı bir yer ayır- mak lazım. Fildişi Sahilli oyuncu, bu sezon futboluyla herkesi ken- dine hayran bırakacak. Rijkaard yavaş yavaş elin- deki oyuncuları tanımaya başlı- yor. Hollandalının sistemi G.Sa- ray’ın geleceğine çok şey kata- cak gibi görünüyor. Unutma- dan; Rijkaard’ın dediği gibi mor forma rakibin kafasını bir hayli karıştırıyor. Sarı-Kırmızılılar, Netanya’yı Barış (2), Nonda (3) ve Keita’nın golleriyle yenip turladı E L E Ş T İ R İ ARİF KIZILYALIN İdeal On Bir! Galatasaray’ın unutulmaz fut- bolcu ve teknik direktörlerinden Bülent Ünder, ilk 11’ler açık- landığında, “Bu yıl ‘Galatasa- ray’ın ideal kadrosu’ diye bir ifa- de kullanmak zor” diyordu. Öyleydi de gerçekten. Sü- rekli oynayan 7-8 oyuncu ya ku- lübede, ya da tribünde oturdu- ğu halde sahadaki takım İsviç- re saati gibi tıkır tıkır işliyordu… Sahada Sabri, Gökhan, Ser- vet yoktu ama iki Emre ve Uğur savunma disiplinini sürdürüyor- lar; Nonda, Baros’u, Barış, Ay- han’ı Tobias, Topal’ı aratmı- yor, Kewell ile Elano hesaba bi- le katılmıyordu… Genç Aydın da takımın ‘bonus’u gibiydi. Evet, Galatasaray, Rijkaard’ın futbol felsefesine uyum sağlıyor yavaş yavaş. Sisteme takılma- yın ‘4-3-3’ diye. Dün en azından ilk yarım saat 4’lü savunma, çift ön libero, onların önünde hü- cumu düşünen üçlü ve ileride- ki Nonda taktiği pek âlâ tuttu. Diyeceksiniz ki kendi evinde dağılan Ortadoğu takımı Ne- tanya’ya karşı oynamak ko- lay... Ama ben de diyeceğim ki, tünelin ucu görünmüş, gerisi ge- lir, 5., 6. haftadan sonra kulü- besiyle, 11’iyle, tribünüyle müt- hiş bir takım izleriz… Keita için ayrı bir paragraf aç- mak gerek. Ali Sami Yen’deki ilk maçında gol attı. Hem de ne gol. Hareketli topa gelişine vo- le… Üstelik bu gol, Galatasa- ray’ın Avrupa kupalarındaki 300. sayısıydı ve Fildişili yıldız da 28. yaş gününü kutluyordu… Ön- celikle tek vuruşçu, top sürüyor, sertlikten yılmıyor, takım oyu- nuna yardım ediyor. Demek ki dudak uçuklatan bonservis üc- retini unutturacak… Sonuçta Galatasaray tahmin edildiği gibi farklı bir geceye im- za atarken taraftarını memnun etti. Zorlu lig, kupa, Avrupa trafiği için belki bu maç ölçü de- ğil. Ama kaliteli kadro derinliği- ni yakalamak sanırım başarının ilk adımı... DAKİKA CUMHUR ÖNDER ARSLAN 90 Geri Dönenler MAÇTAN NOTLAR / COŞKUN GÜLBAHAR Avrupa’da 300. gol Keita’dan Keita ilk maçında golle tanışırken Barış da rakip fileleri iki kez havalandırarak maçın yıldızı oldu. (Fotoğraflar:FATİH ERDOĞDU) Federasyon Başkanı Özgener uzun bir aradan sonra Ali Sami Yen’e gelirken taraftarların tepkisiyle karşılaştı. K U R A G Ü N Ü Futbolda Avrupa Şampi- yonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde play-off aşamalarõnõn kura çekimi bugün İsviçre’de yapõlacak. UEFA’nõn Nyon kentindeki merkezinde gerçek- leştirilecek kura çekiminde Türk takõmlarõndan Trabzonspor ve Sõvasspor ile 3. ön eleme tu- rundaki rakiplerini elemeleri halinde Galatasaray ve Fener- bahçe’nin mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi TSİ 14.30’da baş- layacak. Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off aşamasõ kuralarõ ise yine aynõ merkezde TSİ 13.00’te başlayacak. UEFA Av- rupa Ligi play-off aşamasõ ilk maçlarõ 20 Ağustos’ta, rövanş- larõ ise 27 Ağustos’ta oynanacak. G.SARAY: 6 - NETANYA: 0 STAT: Ali Sami Yen HAKEMLER: L.Dean (6), D.Cann (6), M.Mullarkey (6) G.SARAY: Leo Franco (6), Uğur (7), Emre Güngör (7), Emre Aşık (7), Hakan (6), Keita (7) (dk.46 Kewell 7), Linderoth (8) (dk. 61 Ayhan), Barış (7), Aydın (9), Arda (7) (dk. 74 Serdar), Nonda (8) NETANYA: Daniel (3), Maoz (2), Ravid (3), Ahmad (3) (dk. 76 Alon), Cohen (4), Bamidele (4) (dk. 84 Hen), Orel (4) (dk. 70 Taras), Amir (3), Bevan (3), Tal (4), Shalev (4) GOLLER: Dk. 2 ve dk. 51 Barış, dk. 6 Keita, dk. 56, dk. 60 ve dk. 90 Nonda KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Maoz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog