Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B K A M İ L M A S A R A C I K Ü L T Ü R Ç İ Z İ K kultur@cumhuriyet.com.tr MURAT BEŞER U nutulmaz sõfatõnõ bileğinin hakkõy- la hak eden konserlerden biri ger- çekleşti dün gece. İtiraf etmeli ki, bunda insanõn yüzünü hafifçe yalayan şõma- rõk rüzgârõn ve tepedeki çapkõn dolunayõn ka- bahati yok değildi. Ama asõl neden, çileler pen- ceresinden dünyaya bakan 74 yaşõnda bir ti- rit olarak, dünyanõn en zarif ve alçakgönüllü müzisyeninin sahnedeki varlõğõydõ. Modern zamanlarõn Lord Byron’õ, umutsuz mesihi Leonard Cohen ve arkasõndaki dokuz müzisyen, Açõkhava’yõ dolduran kalabalõğõ is- tisnasõz mutlu etti. TÂTMİNKAR VE CÖMERT “Dance Me To The End Of Love” ile baş- layõp, “The Future”, “Waiting For The Mi- racle”, “Sisters Of Mercy”, “The Partisan”, “Hallelujah”, “I’m Your Man”, “Famous Blue Raincoat”, “Closing Time” gibi şarkõ- larõn eksik kalmadõğõ repertuvarõ, herkes için tatminkâr ve cömert. Tüm parçalar orta tem- poda, benzer bas yürüyüşleri ile ilerleyen stan- dart şarkõ formatlõ besteler. Müziğinin ağõr vir- tüözite, sahne şovu gerektiren bir tarafõ yok, zaten şatafata gerek yok. Arp çalan tanrõça fi- gürünü gösteren dev perdenin önünde yer yer kutsal bir tören havasõna bürünen konserde, bu şarkõlarõ alkol sesli sahibinden dinlemek, hat- ta onu görmek bile yeterli, divane dinleyici- ler için. Şarkõ aralarõnda şapkasõnõ çõkararak selam- lõyor, minnet duygularõ içinde baktõğõ izleyi- ciyi; yüzündeki derin çizgileri harekete geçi- ren õstõrap dolu gülümsemeyi hiç eksiltmeden. Benzer hareketi soloya çõkan müzisyenleri için yapõyor; şapkasõnõ çõkarõp kalbinin üstü- ne koyarak izliyor onlarõ, samimiyetten göz- leri yaşarõrcasõna. “Boogie Street”i söyleyen Sharon Robinson ile bir ara ters parende bi- le atan Webb Sisters bir yana, gecenin bir çal- gõcõ olarak en göz dolduran adamõ 12 telliyi ko- nuşturan yaşlõ İspanyol Javier Mas. İLETİŞİM GÜCÜ YÜKSEK... “Ain’t No Cure For Love”, “In My Sec- ret Life”, “Suzanne”, “So Long Marianne”; sõrasõ geldiğinde sahnede şarkõlarõna ilham olan herkesi yaşatõyor. İletişim gücü yüksek, ruhani duyumu karşõ konmaz. Tek dizini yere seril- miş halõya koyduğu, diğerini kõvõrõp üzerine iki büklüm edilmiş sõska vücudunu yasladõğõ anlarda Rafael tablolarõndan fõrlamõş bir ya- karõcõyõ andõrõyor. Nejat Uygur’un son za- manlarõndan daha diri, Charlie Chaplin’in kõr saçlõ yaşlõlõk devrinden daha dramatik; hizmete hazõr bir uşak, gördüğü iyilikleri unutmamõş bir sadakat elçisi, ibadetinden kopmamõş bir dindar, âşõğõna maşuk bir adam Leonard Co- hen. Ne alanõn yerini bulamamõş koşuşturanlarõ, ne cebinden, fotoğraf makinesinden, yasağõ- na rağmen sigarasõndan vazgeçmeyen uslan- mazlarõ, ne de İsrail konseri protestolarõ; ke- miksiz 150 dakika süren konserden aklõmõz- da kalan son kare Cohen’in perdeyi indirirken “Gülümsemeniz için çalışıyorum” sözleri. Gülümsüyoruz... (muratbeser@muratbeser.com) Modern zamanlarõn Lord Byron’õ, umutsuz mesihi Cohen Açõkhava’yõ dolduran kalabalõğõ istisnasõz mutlu etti 7 AĞUSTOS 2009 CUMA CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 17 İstanbul’da hiçbir şey, dün akşam “Karanlõklar Prensi” Cohen’den daha aydõnlõk değildi. Ayõn õşõğõ, onun yanõnda sönük kaldõ. Ne alanõn yerini bulamamõş koşuşturanlarõ, yasağõna rağmen sigarasõndan vazgeçmeyen uslanmazlarõ, ne de İsrail konseri protestolarõ; kemiksiz 150 dakika süren konserden aklõmõzda kalan son kare Cohen’in perdeyi indirirken “Gülümsemeniz için çalõşõyorum” sözleri. Gülümsüyoruz... ZÜLAL KALKANDELEN A ylardõr beklenen Leonard Cohen konseri, çar- şamba akşamõ saat tam 21.00’de başladõ. Açõkhava Sahnesi’ni tõklõm tõklõm dolduran din- leyiciler, ünlü ozan-şarkõcõyõ öyle coşkuyla alkõşladõlar ki, ay bile kõskandõ... Dolunay vardõ o gece ama nafileydi; ayõn ne parlak- lõğõ ne de güzelliği yetti dikkat çekmeye... Sahneye yan- sõtõlan daire şeklindeki õşõğõn ortasõnda bir efsane duru- yordu. Ayõn õşõğõ, onun yanõnda sönük kaldõ... Binlerce kişi adeta nefesini tutmuş, Cohen’õ dinliyordu. Fakat ay yõlmayõnca, gökyüzü tüm unsurlarõyla destek verdi ona... Bir ara vokalist Sharon Robinson, mü- kemmel sesiyle “Boogie Street”i yorumlarken, gökte bir yõldõz kaydõ. O estetik hareket bile, Robinson’õ şap- ka çõkararak dinleyen Cohen’õn zarafetini geçemedi... Ay, baktõ olacak gibi değil; dünyanõn çevresinde hõz- la dönüp ozanla aynõ hizaya geldi. İnanõlmasõ güç ama mucize gibi bir şey oldu. O sõrada “I’m Your Man”i söyleyen Cohen, şarkõda “Ay, çok par- lak” diyordu... Rastlantõsal olarak muhteşem bir ironi doğmuştu. Çün- kü o gece İstanbul’da hiçbir şey, “Karanlıklar Pren- si” Cohen’dan daha aydõnlõk değildi. BİR ROMANCI, ŞAİR... Kendisine eşlik eden 9 müzisyeni tam üç kere tanõtõp alkõş aldõ; sahne arkasõnda çalõşan teknisyenleri, tur gö- revlilerini tek tek isimleriyle andõ; sonra da dizlerinin üze- rine çöküp şapkasõnõ eline aldõ ve konsere gelen herke- se teşekkür etti. 30’lu yaşlarõndayken geçim derdi nedeniyle müziğe atõlan bir romancõ/şairdi Cohen. Bugünse 74 yaşõnda ve çok tanõnan bir müzisyen. Fakat ne ilginç ki, menajeri tarafõndan dolandõrõlõnca yine para ihtiyacõ yüzünden çõk- tõ turneye... Yine küçük adõmlarla, bir çocuk gibi seke seke geldi sahneye... “Dance Me To the End of Love” ile başla- dõğõ konserde, “Famous Blue Raincoat” dahil en se- vilen şarkõlarõnõ seslendirdi. Zaman zaman şar- kõ sözlerini değiştirip esprilerle süsledi; yetene- ği, bas bariton sesi ve kibarlõğõyla dokundu ru- humuza... Gecenin en güzel dakikalarõ, bana göre, “If It Be Your Will” adlõ şarkõnõn sözlerini şiir gibi oku- duğu anlardõ. Üç kere bis yaptõ ve sonunda õsrarlõ alkõşlara “I Tried To Leave You”dan şu sözlerle yanõt verdi: “İyi geceler sevgilim, umarım tatmin olmuş- sundur/ Yatak biraz dar gibi ama kollarım ge- niş/ Ve hâlâ senin gülüşün için çalışan bir adam var...” Dinleyiciler elbette tatmin oldu; ama sanõrõm Co- hen da mutluydu. Bir kalabalõğõn önüne çõkõp kendini kanõtlamak zorunluluğunu duymadan, sõ- cak bir şekilde karşõlanmanõn her müzisyenin rüyasõ olduğunu söylemişti bir keresinde... O rüya, İstanbul’da bir kez daha gerçek- leşti... (www.zulalkalkandelen.com) Bir dolunay serenadı Ay, Cohen’õ kõskandõ...Ay, Cohen’i kõskandõ... Budd Schulberg yaşamını yitirdi Kültür Servisi - Elia Kazan’õn yönetmenliğini yaptõğõ ve Marlon Brando’nun başrolünde oynadõğõ Oscarlõ ‘Rõhtõmlar Üzerinde’ filminin (1954) senaristi Budd Schulberg, önceki gün New York’ta yaşamõnõ yitirdi. Kazan’õn ‘Kalabalõkta Bir Yüz’ filminin de senaryosunu yazan 95 yaşõndaki Schulberg’in biri Türkçeye de çevrilen (Madrabaz Sammy Neden Koşuyor?, Evrim Yayõnlarõ, 1995) 3 romanõ bulunuyor. Pulitzer’li şair Williams geliyor Kültür Servisi - Pulitzer ödüllü Amerikalõ şair C.K. Williams, ‘Heves’ şiir-eleştiri dergisinin davetlisi olarak şiirlerinden bir seçkiyi seslendirmek için İstanbul’a gelecek. Heves ile Yapõ Kredi Yayõnlarõ’nõn ortaklaşa düzenleyeceği etkinlik 10 Eylül’de Yapõ Kredi Sermet Çifter Salonu’nda saat 18.30’da gerçekleştirilecek. C.K. Williams, programda eski şiirlerinin yanõ sõra önümüzdeki aylarda yayõmlanacak olan ‘Wait’ adlõ şiir kitabõndan da şiirler okuyacak. DÜZELTME: Dün bu sayfada yer alan ‘2010’dan iki yeni atama’ başlõklõ haberimizde, Dikmen Gürün’ün Sahne ve Gösteri Sanatlarõ Yönetmenliği’nden “Yürütme Kurulu’na sunduğu projelerin bütçelerinin kabul görmemesi” nedeniyle istifa ettiği yazõlmõştõr. Oysa Gürün’ün istifasõnõn nedeni, Danõşma Kurulu ve Artistik Komite tarafõndan onaylanmõş üç projenin Yürütme Kurulu’nca hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilmiş olmasõdõr. Düzeltir, özür dileriz. OTEL ve APARTSIFIR TURUNÇ - - - Tüm Odalarda Çift Çanak_Dijital Receiver_Uydu TV www.diplomathotel.com.tr 252-476 7145 veya 537-825 7979 -
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog