Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2009 CUMA 16 KÜLTÜR kultur@cumhuriyet.com.tr Moskova’yaçağdaşsanatmüzesi Kültür Servisi - Rus hükümeti, başkent Moskova’da yeni bir çağdaş sanat müzesi kurulmasõ için 100 milyon dolarlõk destek sağlama konusunda yeşil õşõk yaktõ. Tasarõnõn yönetim ve sanat yönetmenliğini Mikhail Mindlin ve Leonid Bazhanov yapõyor. Müze için çalõşmalar ‘National Centre for Contemporary Art/Ulusal Çağdaş Sanat Merkezi Enstitüsü öncülüğünde yürütülüyor; 1992’de kurulan enstitünün bugün 2500 yapõtlõk bir koleksiyonu bulunuyor. Woodstocksahneyetaşınamıyor Kültür Servisi - Müzik dünyasõnda büyük iz bõrakan efsane Woodstock Festivali’nin 40. yõlõnõ sahnede kutlama tasarõsõ, sponsor bulunamadõğõndan kesin olarak iptal edildi. Festivalin kurucularõndan Michael Lang, 10 milyon dolar tutarõndaki bütçeyi karşõlamanõn bir yolunu bulamadõklarõnõ açõkladõ. Woodstock gösterisi, 20 - 25 Ekim tarihlerinde New York’ta uluslarasõ bir çevre koruma anlaşmasõnõn da gündeme geleceği ‘Çevre Haftasõ’nda sahnelenecekti. Lang, daha önce bu ay içinde Brookly Parkõ’nda aynõ adla bir festival yaparak 40. yõlõ kutlamak için çalõşmõş, ancak bu tasarõ da sponsor eksikliğinden iptal edilmişti. Karikatürcü Ertün’e veda Kültür Servisi - Karikatürcü Pertev Ertün 87 yaşõnda Eskişehir’de yaşamõnõ yitirdi. Usta karikatürcü bugün Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlanacak. Ertün, son olarak Beytullah Heper’le birlikte Aralõk 2007’de Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi’nde bir sergi açmõştõ. Karikatürleri ilk olarak Eskişehir basõnõnda görülmeye başlandõ. Necmi Rõza Ayça’nõn desteği ile ulusal basõnda ilk karikatürü haftalõk mizah dergisi Şaka’da yayõmlandõ (1948). 1953’te Yõlmaz Büyükerşen ve Beytullah Heper ile birlikte Eskişehir’de “Saksağan” adlõ mizah gazetesini çõkardõ. Sakarya gazetesinde günlük karikatürleri yayõmlandõ. “Pertev’den Çizgiler” adõnda bir albümü yayõmlanan karikatürcü portre çizerliğiyle de ünlüydü. S adece iki filmin gösterime girdiği bu hafta sinemaseverler için yaz mev- siminin en dandik haftalarõndan bi- ri. Adõnõ 2. Dünya Savaşõ’nda Amerikan pi- yadeleri için kullanõlan bir terimin baş harf- lerinden (Global Integrated Joint Operating Entity: G.I. Joe) alan Kobra’nın Yükselişi (G.I.Joe: The Rise of Cobra), her biri fark- lõ yeteneklerdeki ajanlardan oluşturulmuş özel bir ekibin, şeytani planlarõyla dünyayõ ele ge- çirmeyi tasarlayan, silah kaçakçõsõ James McMullen’in (Joseph Gordon-Levitt) yö- netimindeki Kobra örgütüne karşõ verdiği mücadele üstüne tezgâhlanmõş, benzerleri- ni defalarca seyrettiğimiz türden ve öncelikle gişeyi hedefleyen, basmakalõp bir aksiyon- macera yapõmõ. 1960’larda, benzeri ve rakibi Transformers’la aynõ zamanda çizgi roma- nõ piyasaya sürülmüş G.I. Joe oyuncaklarõ- nõn bu filmini Mumya serisiyle ünlenmiş yö- netmen Stephen Sommers imzalamõş. Den- nis Quaid’in komutasõndaki özel ekibin ele- manlarõnõ Channing Tatum, Marlon Wa- yans, Ray Park, Rachel Nichols, Said Taghmaoui, Adewale Akinnuoye-Agbaje ve Karolina Kurkova’nõn oynadõğõ kadro- da Sienna Miller, Jonathan Pryce ve Christopher Ecclestone gibi ünlüler de rol almõş. Ancak bu türün meraklõsõna salõk verilebilecek Kobra’nõn Yükselişi’ni gör- mektense biz haftanõn öteki filmi olan (hem de üç boyutlu) Terra’yı Kurtarmak’õ (Batt- le for Terra) seyretmeyi yeğledik tabii ki. TERRA’YI KURTARMAK İlk kez 2007 Toronto Film Festivali’nde seyirciyle buluşan ve 2008 Ottawa animas- yon festivalinde büyük ödüle layõk görülen Battle for Terra, alõşõlmõşõn tersine her za- man kötü uzaylõlarõn istilasõna uğrayan dün- yamõzdan yetişenlerin bu kez yerleşmek ve sömürgeleştirmek niyetiyle uzaydaki uzak, huzurlu bir gezegeni gözlerine kestirmelerini hikâye ederek, birtakõm doğru mesajlarõ bi- raz didaktik bir şekilde kafamõza çakan bir bilgisayar canlandõrmasõ bilimkurgu filmi. Bir animasyon başyapõtõ değilse de ortalama öl- çüleri tutturan, seyre değer bir üç boyutlu ma- sal özetle. Titanic, Hellboy gibi namlõ üstünyapõm- larda çalõşmõş, Yunan asõllõ, Kanada doğumlu görsel efektçi Aristomenis Tsirbas’õn se- naryosunu Evan Spiliotopoulos ile birlikte yazarak kameramanlõğõnõ ve yönetmenliği- ni de üstlendiği film, uzayõn derinliklerinde, adeta suda yüzercesine yürüyüp uçan, E.T.’yi andõran, kavga savaş nedir bilmeyen, zeki ve barõşçõl yaratõklarõn huzur içinde yaşadõğõ Ter- ra gezegenine götürüyor bizi. Alabildiğine kirletip tüketerek sonunda yok etmeyi ba- şardõğõ dünyanõn yerine kendilerine yeni bir yaşam alanõ arayan, hayatta kalmõş bir grup insanoğlunun işgaline maruz kalõp mağdur olan Terralõlarla uzay gemilerine doluşmuş insanlarõn savaşõnda, babasõ insanlar tara- fõndan kaçõrõlan Mala, Jim Stanton adõnda- ki teğmeni düşen uçağõndan yaralõ halde çõ- karõyor ve Jim’in yardõmõyla da babasõnõ kur- tarõyor... Filmin orijinalinde hikâyenin masum kõ- zõ Mala’yõ Evan Rachel Wood, iyi oğlanõ Jim’i Luke Wilson ve saldõrganlõğõ ve fizi- ğiyle fena halde Bush’a benzetilmiş kötü ada- mõ (general Hemmer’i) Brian Cox’õn, öte- ki kahramanlarõ da James Garner, Danny Glover, Dennis Quaid, David Cross, Mark Hamill ve Amanda Peet’in (Türkçe dub- lajõndaysa Ceyda Düvenci, Halit Ergenç ve Serhan Aslan’õn) seslendirdiği Terra’yı Kurtarmak, görsel bakõmdan çeşitli hoşluk ve şirinliklerle bezeli. Ağaç-tahta-odun ağõr- lõklõ fantastik dekor ve mekânlarõn yanõ sõ- ra başlangõçtaki rüzgâr tüneli, Star Wars tü- ründen gökyüzündeki savaş sahneleri ve son- suz maviliklerde süzülen balina gibi buluş- larõ ya da yer yer seyircide gayri ihtiyari tep- kilere yol açan, üç boyutluluğun getirdiği farklõlõklarõyla sonuçta akõlda kalõcõ bir ani- masyon izlenimi bõrakan Terra’yõ Kurtarmak, teknolojinin de günden güne gelişmesi so- nucunda, son yõllarda parlak bir döneme gir- miş canlandõrma sinemasõnõn ilginç ve sõra- dõşõ bir örneği sayõlabilir son tahlilde. ABD’nin gelmiş geçmiş en başarõsõz baş- kanlarõndan Bush’a benzetilmiş, kötü gene- ral figürüyle de sanõrõz akõllarda yer edecektir bu animasyon bilimkurgu. Terra’yı Kurtarmak ve G.I. Joe: Kobra’nın Yükselişi bugün gösterime giriyor ‘Terra’yı Kurtarmak’ ABD’nin gelmiş geçmiş en başarısız başkanlarından Bush’a benzetilmiş kötü general figürüyle de akıllarda yer edecek İnsanişgalci,uzaylõmağdur Kültür Servisi - Atatürk Kültür Merkezi’nin korunma ve ye- nilenme sürecine dair gelişmelerin değerlendirildiği ‘Pro- je Çalışma Grubu’ katõlõmcõlarõndan İhsan Bilgin’in mo- deratörlüğünde “AKM nasıl, kimin için ve hangi yön- temlerle korunmalı?” başlõklõ bir panel düzenlendi. Pa- nelde, AKB Ajansõ Yönetim Kurulu Başkanõ Şekip Av- dagiç projeye ilişkin “Proje, sanatın özelleşmesine, ti- carileşmesine karşı bir meydan okuma olacak. Bir ka- mu yapısının 21. yy’a nasıl taşınacağını göstermek is- tiyoruz. Hukuki süreç ve mimari konseptle ilgili so- runlar, projenin daha iyi anlaşılması için bir fırsat ol- malı” dedi. 2 No’lu İstanbul Kültür ve Tabiat Varlõklarõ- nõ Koruma Kurulu Başkanõ Prof. Dr. Mete Tapan ise İs- tanbul’un son 2 yõldõr opera-bale gösterilerinden büyük öl- çüde yoksun kaldõğõnõ söyleyerek “bir kesimin AKM’nin yenilenmesi projesine itiraz ettiğini, oysa yapılan ça- lışmaların bilimsel ve doğru olduğunu” söyledi. Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Programõ Direktörü Doç Dr. Serhan Ada ise “AKM’nin işlevlendirilmesinin yanında sanat politikalarını da konuşmak gerektiğini” vurgu-ladõ. AKM’nin mimarõ Hayati Tabanlıoğlu’nun, binanõn yenileme projesini hazõrlayan ekipteki oğlu mimar Mu- rat Tabanlıoğlu da projenin ayrõntõlarõnõ anlattõ. Taban- lõoğlu: “60’ların binasını restore etmek oldukça iddialı. Sadece mimari bir okşama yapılıyor” dedi. Tabanlõoğlu,AKM’nin kentin panoramik manzarasõnõ gözler önüne se- ren üst kattaki restoranõn da yeni bir buluşma noktasõ ola- cağõnõ belirtti. İhsan Bilgin ise Mimarlar Odasõ’na “Mah-kemeye gitmeyin. Merdivenin nerede olacağına hâkim karar vermesin” çağrõsõnda bulundu. AKMnasõlkorunur? KOOP-C’DEN DUYURU Saydam gösterili söyleşi “ORTAK YAŞAMIN ÖRGÜTLENMESİ” Konuşmacı Özden GÖNÜL KOOP-C II. Başkanı İZLENCE Çantaköy Kırkahvesi 09 Ağustos 2009 Pazar Saat 12.30 Kırkahvesinde Toplanma Saat 12.30 - 13.30 Öğle Yemeği Saat 13.30 - 14.15 Söyleşi Saat 14.30 Dr. Erdal ATABEK başkanlığında Yönetim, Danışma ve Mahalle Yürütme Kurulları Ortak Toplantısı Saat 16.30 Dönüş NOT: Saat 10.30’da Kadıköy Belediyesi önünden Saat 11.00’de Taksim AKM önünden araç kaldırılacaktır. İLETİŞİM: 0212 291 89 82 - 83 / 0533 769 73 99 web: koop-c.org / e-posta: koop_c@yahoo.com HATAY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 2007/612 Talimat Bir borçtan dolayõ ipotekli olup satõlmasõna karar verilen aşağõda tapu kaydõ, imar durumu, hali hazõr durumu ve evsafõ ile kõymeti belirtilen taşõnmazlar, aşağõdaki koşullarla ve açõk artõrma suretiyle satõlacak- tõr. TAPU KAYDI: 1-Hatay İli, Antakya İlçesi, Avaklõ (Üçgedik) Köyü, 856 Parselde kayõtlõ taşõnmazõn 1/2 hissesi, 2- Hatay İli, Antakya İlçesi, Odabaşõ Köyü, 1397 Parselde kayõtlõ taşõnmazõn tamamõ. İMAR DURUMU: 1-İli, Antakya İlçesi, Avaklõ (Üçgedik) Köyü, 856 Parselde kayõtlõ taşõnmaz sulu tarla vasfõndadõr. 2- Hatay İli, Antakya İlçesi, Odabaşõ Köyü, 1397 Parselde kayõtlõ taşõnmaz imar planõ içerisinde yer almaktadõr. HALİ HAZIR DURUMU VE NİTELİĞİ: 1- Hatay İli, Antakya İlçesi, Avaklõ (Üçgedik) Köyü, 856 Parselde kayõtlõ taşõnmaz 6.955 m2 büyüklüğünde ve sulu tarla vasfõndadõr. Tapu kaydõnda her ne kadar tarla vasfõnda görünmekte ise de taşõnmazõn Antakya-İskenderun karayoluna cepheli olmasõ ve iskân edilmiş alanlara yakõnlõğõ nedeniyle ARSA vasfõ kazanmõştõr. Taşõnmaz Avaklõ Köyü sõnõrlarõ içerisinde, Antakya-İskenderun karayolu üzerinde, M.K. Üni- versitesi’ne yaklaşõk 1 km. mesafede ve karayoluna 130 metre cephelidir. Üzerinde 70 m2 oturumlu tek katlõ yõğma yapõ özelliğinde bina vardõr. Binada yerler beton, doğramalar ahşap, iki oda, salon, tuvalet ve banyodan oluşmaktadõr. Evin iç kõsmõ sõvalõ boyasõzdõr. Halihazõrda saha ziraat alanõ olarak kullanõlmamaktadõr. Taşõnmaz üzerindeki toprak killi, tõnlõ, kumlu bünyeye sahip olup, üzerinde yapõlacak bitkisel üre- timde yöre ortalamalarõnda verim alõnabilir. Organik madde içeriği olarak orta zenginliktedir. Taşlõlõk sõnõfõ olarak hafif taşlõlõk gözlenmiştir. Toprakta çõplak gözle herhangi bir kirlilik tespit edilememiş olup; par- selin kendisinde ve çevre parsellerde tuzluluk, alkaliklik, drenaj gibi sõnõrlayõcõ faktörlere rastlanmamõştõr. Halihazõr durumu itibariyle Belediye hizmetlerinden faydalanamamaktadõr. Yol ve ulaşõm imkânõ mev- cut olup, yerleşim alanlarõna yaklaşõk 350-400 m. uzaklõkta yer almaktadõr. 2- Hatay İli, Antakya İlçesi, Odabaşõ Köyü, 1397 Parselde kayõtlõ taşõnmaz Odabaşõ Belediye sõnõrlarõ içerisinde, imar planlõ, Antakya -İskenderun eski yoluna 80 metre mesafede, Zambak Sokak, üzerindedir. Taşõnmaz tapu kaydõnda 569 m2 büyüklüğünde ve tarla vasfõnda görünmektedir. Parselin bulunduğu bölge yerleşim alanõ içerisinde olup, halihazõrda Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadõr. Parsel boş imar parseli olup, üzerinde yapõlaşma mevcut değildir. MUHAMMEN DEĞERİ: 1-Hatay İli, Antakya İlçesi, Avaklõ (Üçgedik) Köyü, 856 Parselde kayõtlõ taşõnmaz 1/2 hissesi için; Hatay İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2007/354 E. ve 2008/145 K. sayõlõ kararõ ile 598.422,50 TL olarak tespit edilmiş ve kesinleşmiştir. 2-Hatay İli, Antakya İlçesi, Odabaşõ Köyü, 1397 Parselde kayõtlõ taşõnmazõn tamamõ için; Hatay İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2007/354 E. ve 2008/145 K. sayõlõ kararõ ile 91.040,00 TL olarak tespit edilmiş ve kesinleşmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Hatay İli, Antakya İlçesi, Avaklõ (Üçgedik) Köyü, 856 Parselde kayõtlõ taşõnmazõn 1/2 hissesinin Birinci satõşõ; 15.09.2009 günü saat:14:00-14:10 arasõnda, 2-Hatay İli, Antakya İlçesi, Odabaşõ Köyü, 1397 Parselde kayõtlõ taşõnmazõn Birinci satõşõ; 15.09.2009 günü saat:14:20-14:30 arasõnda Hatay 2. İcra Müdürlüğü’nde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada taşõnmazlar tahmin edilen kõymetinin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar var- sa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla, İkinci Satõşõ: 25.09.2009 günü aynõ yer ve saatlerde ikin- ci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkuller en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere, artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma mas- raflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn “şartsõz, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Mevzuatõn belirlediği oranda KDV, ihale damga pulu, alõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harcõ satõn alana ait olacaktõr. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borcu ile satõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harçlarõ satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca te- merrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ve ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup tebligat pul masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/612 Talimat sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapõlamamasõ veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satõş ilanõnõn ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. 24.07.2009 *(İc. İf. K. 126) *(*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 44004)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog