Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 7 AĞUSTOS 2009 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr Genel Sekreter Ban, Kürt yönetimine kõşkõrtõcõ açõklamalar yapmamasõ çağrõsõnda bulundu BM’den Barzani’ye uyarõ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kon- seyi, Irak’taki BM Misyonu (UNAMI) kapsamõnda Irak’taki durumu ele alõrken BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Bağ- dat yönetimi ile Irak’õn kuzeyindeki Bar- zani liderliğindeki bölgesel Kürt yöneti- mi arasõndaki ilişkiden endişe duyduğu- nu belirtti. Bölgesel Kürt yönetiminin taslak olarak kabul ettiği bölgesel anayasanõn madde- lerini yeniden gözden geçirmesi çağrõsõnda bulunan Ban, BM himayesinde yapõlan gö- rüşmelerde henüz tartõşõlmakta olan, Irak’taki bazõ bölgeler üzerinde hak id- diasõnda bulunan kimi maddelerin gerili- mi arttõrma ve tartõşmalõ bölgeler üzerin- deki görüşmeleri etkileme potansiyeline sa- hip olduğunu vurguladõ. Ban, bu kapsamda Kuzey Irak bölgesel yönetimine, “Kerkük gibi bazı tartışmalı bölgelerin geleceği üzerinde herhangi bir biçimde hüküm veren kışkırtıcı açıklamalar yapmaya ve hareketlerde bulunmaya son verme” çağrõsõnda bulundu. Türkiye’nin görüşü BM Güvenlik Konseyi, UNAMI’nõn faaliyetlerini ve Ban’õn raporunu basõna kapalõ danõşma toplantõsõnda da görüştü. Edinilen bilgiye göre Konsey üyeleri toplantõda, UNAMI’nõn görev süresinin bir yõllõğõna uzatõlmasõna destek veren açõk- lamalarda bulundular. Toplantõda Türkiye’nin görüşlerini di- le getiren BM Daimi Temsilciliği Mas- lahatgüzarõ Elçi-Müsteşar Fazlı Çorman Irak’ta güvenlik alanõnda genel olarak bir iyileşme gözlense de şiddet olaylarõnda son dönemde görülen artõşõn endişe verici olduğuna işaret etti. Çorman, Irak’õn bir- lik ve bütünlüğüne yönelik ulusal uzlaşõ çabalarõnõn güvenlik dahil tüm sorunlarõn çözümü bakõmõndan taşõdõğõ öneme dik- kat çekerek, artan Arap-Kürt gerginliği- nin bu çerçevede özellikle endişe yarattõ- ğõnõ söyledi. Çorman, Irak’õn bir “mini modeli” olan Kerkük’ün geleceği üzerinde tüm taraflar arasõnda oydaşma sağlan- masõnõn ve diyalog içine girilmesinin önem taşõdõğõnõ ifade etti. Su konusunda Türkiye’nin Irak’la işbirliği ve diyaloğa hep açõk olduğunu, öte yandan sağlanan bazõ ilerlemelere rağmen Kuzey Irak’ta- ki terör örgütü PKK mevcudiyetine kar- şõ halen somut adõmlar atõlmasõnõn bek- lendiğini belirtti. BM Güvenlik Konseyi’nin bugün UNAMI’nõn görev süresini uzatan bir ka- rar tasarõsõnõ kabul etmesi bekleniyor. BM’nin Irak’taki faaliyeti değerlendirilirken Genel Sekreter Ban, Güvenlik Konseyi’ne sunulan son Irak raporunda, Kuzey Irak bölgesel yönetiminden, “Kerkük gibi bazõ tartõşmalõ bölgelerin geleceği üzerinde herhangi bir biçimde hüküm veren kõşkõrtõcõ hareketlerde bulunmaya son vermesini” istedi. TARİHİ KONGRE Arafat dosyasõ kapanmayacak Dış Haberler Servisi - Filistin’in en bü- yük direniş hareketi El Fetih’in Beytülla- him’de yapõlan tarihi 6. kongresinde, Filis- tin’in efsanevi lideri Yaser Arafat’õn ölü- müyle ilgili dosyanõn soruşturulmasõ ka- rarlaştõrõldõ. Kongre çalõşmalarõnõn sözcüsü Nebil Amr, Arafat’õn 2004’te Fransa’da ölü- müyle ilgili dosyanõn, ölümün ardõndaki sõr perdesi ortaya çõkana kadar kapanmamasõ kararõ alõndõğõnõ belirtti. Yeniden aday ol- mayan ve Tunus’ta sürgünde yaşayan El Fe- tih Genel Sekreteri Faruk Kaddumi’nin, Arafat’õn El Fetih liderleri, ABD ve İsrail’in ortak komplosuyla öldürüldüğünü iddia et- mesi gerginliğe yol açmõştõ. Kongrede, çoğu sürgünde olan “eski tü- fekler” ile Batõ Şeria’da iki İntifada hare- keti içinde yetişen daha genç kuşak arasõn- da, 2006’da Hamas karşõsõnda alõnan seçim yenilgisi, yolsuzluk iddialarõ ve Hamas ile ulusal birliğin sağlanmasõ gibi konularda çe- tin tartõşmalar yaşandõğõ kaydedildi. Seçimler Hamas’õn engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki 400 civarõndaki delegenin ço- ğunun kongreye katõlamamasõ da ayrõ bir so- run. Merkez komitenin üye sayõsõnõn 21’den 23’e çõkarõldõğõ ve bunlarõn 6’sõnõn Gazze Şe- ridi’nden olmasõnõn kesinleştiği bildirildi. 120 üyeli devrim konseyinin 80 üyesi de se- çimle belirlenecek. Kongreye, sürgündeki li- derlerin bazõlarõyla İsrail hapishanelerinde- ki 250 civarõnda El Fetihli katõlamõyor. 1500 civarõndaki delege sayõsõnõn son anda Filistin yönetimi ve El Fetih’in lideri Mah- mud Abbas’a yakõn kişilerin katõlõmõyla 2 binin üzerine çõkarõlmasõ da eleştiriliyor. Rasmussen Afganistan’a gitti Dış Haberler Servisi - Afganistan’da seçimlere iki hafta kala Afganis- tan’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren NATO’nun yeni Genel Sekreteri An- ders Fogh Rasmussen, şiddet olaylarõnõn tõrma- nõşõ karşõsõnda “daha çok askeri ve sivil çaba” sö- zü verdi. Kâbil’de Afganistan Devlet Başkanõ Hamid Karzai ile bir araya gelen Rasmussen, dinci Taliban hareketi içinden ve dõşõndan bazõ direniş gruplarõyla mü- zakere etmenin bir seçenek olduğunu söyledi. 10 sivil öldü Afganistan’õn güneyin- deki Helmand eyaletinde, önceki gün bir düğüne gi- den sivilleri taşõyan aracõn yol kenarõna yerleştirilen bombaya isabet etmesi so- nucu 5 sivil hayatõnõ kay- betti. Garmsir bölgesinde, bir traktörün arkasõndaki kasada düğüne giderken hayatõnõ kaybedenlerin ara- sõnda çocuklarõn da olduğu, 5 sivilin de yaralandõğõ bildirildi. Yabancõ güçlerle Tali- ban arasõnda çatõşmala- rõn yoğun olduğu Hel- mand’da, yine yol kena- rõna yerleştirilen bom- bayla düzenlenen saldõ- rõda 5 polis öldü. Kandahar’da da yaban- cõ güçlerin düzenlediği hava saldõrõsõnda 5 çiftçi- nin hayatõnõ kaybettiği açõklandõ. Polis, saldõrõnõn çiftçilerin bir taksiye sa- latalõk yüklemeye çalõştõ- ğõ sõrada düzenlendiğini belirtirken, Amerikalõ bir sözcü, öldürülenlerin bir araca patlayõcõ yerleşti- ren militanlar olduğunu söyledi. İntihar eylemcisi çocuklar Pakistan’da Taliban’ın intihar eylemcisi olarak yetiştirdiği 100’e yakın çocuk, Svat Vadisi’ndeki ordu operasyonlarından sonra, psikiyatrlar tarafından tedaviye alındı. Ülkenin kuzeybatısında faaliyet gösteren ve ordudan lojistik destek alan bir yerel milis grubunun ise haziran ayından beri 167 Taliban militanını öldürdüğü, bu sırada 97 kayıp verdiği açıklandı. (Fotoğraf: AFP) BORÇLU OTEL BOŞALTILDI Nazi kampına geçit verilmedi Dış Haberler Servisi - Almanya’nõn Aşağõ Saksonya Eyaleti’nde Neonazi gençlerin kamp yaptõğõ otel mahkeme kararõyla boşaltõldõ. Borç batağõndaki otelin sahipleri, haciz işlemlerinden önce õrkçõ Ulusal Demokratik Parti’nin önde gelen üyelerinden Jürgen Rieger ile 10 yõllõk kira anlaşmasõ yaptõ. Temmuz ayõ ortasõnda binalarõn boşaltõlmasõ istendiğinde, Neonazi gençler burayõ işgal etti. Gençlik kampõnõn, 2. Dünya Savaşõ döneminde Almanya’ya hükmeden faşist lider Adolf Hitler’e bağlõ gençlik örgütlerini andõrmasõ nedeniyle otelin durumu kamuoyunun dikkatini çekti. Antifaşist gruplar gösteriler düzenlerken konu Alman mahkemesine taşõndõ. Solcularla õrkçõ gruplar arasõnda sokaklarda gerginlikler yaşanmaya başlandõ. Alman polisi ve komandolar, Nazilerin silahlõ olabileceği endişesiyle binalarõ kordon altõna aldõ. Otel civarõnda önceki gün silah sesine benzer seslerin duyulmasõ üzerine Alman polisi otele girdi. İçeride kurusõkõ tabancalar ve biber gazõ bulan polis, 4’ü çocuk 12 maskeli Naziyi otelden çõkardõ. Çocuklar ilgili sosyal kuruluşlara yönlendirilirken 8 Nazi tutuklandõ. Operasyonun ardõndan, mahkemenin otelin boşaltõlmasõ kararõ aldõğõ bildirildi. Clinton Afrika’da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Afrika turunun ilk ayağı Kenya’da onuruna verilen yemek öncesinde Masaai dansçıları ve sanatçılarla bir araya geldi. Kenya ve Tanzanya’daki ABD elçiliklerine 7 Haziran 1998’de düzenlenen saldırılarda ölen 236 kişi için yapılan anıtı ziyaret eden Clinton, Somali’deki ılımlı İslami lider Şerif Şeyh Ahmed’i desteklediklerini söyledi. (Fotoğraf: REUTERS) NATO’nun yeni Genel Sekreteri, güvenlik için “daha çok askeri ve sivil çaba” sözü verdi, müzakerelere ağõrlõk verilmesini tavsiye etti. Kıbrıs’ta ilk tur tamamlandı LEFKOŞA (AA) - Kõbrõs sorununa kapsamlõ çözüm bulmak amacõyla Eylül 2008’de başlayan Kõbrõs müzakerelerinin ilk turu, KKTC Cumhurbaşkanõ Mehmet Ali Talat ile Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasõnda dün yapõlan 40. görüşme ile tamamlandõ. Talat, 2. turda da en zor konunun “mülkiyet” olacağõnõ belirtirken Hristofyas, “yönetim ve güç paylaşõmõ” konusuyla başlanacak turda daha çok anlayõş birliğine varmayõ umduklarõnõ söyledi. İkinci turun ilk görüşmesi 3 Eylül’de. Mumbai saldırısına 3 idam Dış Haberler Servisi - Hindistan’õn Mumbai kentinde 2003’te meydana gelen ve 54 kişinin ölümüne yol açan saldõrõlarla ilgili olarak biri kadõn 3 kişi idam cezasõna çarptõrõldõ. Saldõrõlarõn ardõndan yakalanan Aşrat Şerif Muhammed Ensari ve Seyid Muhammed Hanif Abdürrahim ile karõsõ Fahmide Seyid Muhammed Hanif’in, Pakistan’da 1980’lerde kurulan Leşker-i Tayyibe örgütünün üyesi olduklarõ belirtilmişti. Mumbai’de 25 Ağustos 2003’te bomba yüklü taksilerle turistlerin yoğun olduğu bölgede düzenlenen çifte saldõrõda 100 kişi yaralanmõştõ. Tecavüzcü kocaya hapis Dış Haberler Servisi - Malezya’da, eşini kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye zorlayan bir kişi 5 yõl hapis cezasõna çarptõrõldõ. Pahang eyaleti mahkemesinin verdiği mahkûmiyet kararõnõn, Malezya’da 2007’de yürürlüğü giren “evlilik içi tecavüzü önleme” kanunu uyarõnca verilen ilk mahkûmiyet kararõ olduğu belirtildi. 35 yaşõndaki kocanõn, eşini kendisiyle ters ilişkiye zorladõğõ gerekçesiyle ayrõca 10 yõl hapis ve 3 kõrbaç cezasõna çarptõrõldõğõ kaydedildi. 7 Ağustos 2009 Cuma Saat 21.00 ULUSAL KANAL’da SİLİVRİ DAVASI’nın ÜÇÜNCÜ İDDİANAMESİNİ TARTIŞIYORUZ. Sunucu... HALİL NEBİLER Katılanlar: NAMIK KEMAL BOYA 68’liler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Av. HÜSEYİN BUZOĞLU 3. Silivri Davası Sanığı Av. MEHMET CENGİZ Silivri Davalarının Savunmanı Av. MUAMMER AYDIN İstanbul Barosu Başkanı Av. MUSTAFA İLKER GÜRKAN Muğla Barosu Başkanı ÜMİT ZİLELİ Cumhuriyet Gazetesi yazarı CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI www.cumokistanbul.org BOYABAT 2. (SARAYDÜZÜ) İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2008/50 TAL. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: Saraydüz ilçesi, Korucuk köyü Yolüstü mevkii cilt: 2, sh: 161, parsel: 161, Arõmköyü Hayat Deresi mevkii cilt: 2, sh: 162, parsel: 162 yine aynõ köyün aynõ mevkiide cilt: 2, sh: 168, parsel: 168, Korucuk köyü Yolüstü mevkiinde cilt: 4, sh: 323 yine aynõ mevkiide cilt: 4, sh: 308, parsel: 308 sayõlõ taşõn- mazlar kõraç tarladõr. TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ: 161 No’lu parsel: 970.00 TL 162 No’lu parsel: 1.340.00 TL 168 No’lu parsel: 4.940.00 TL 308 No’lu parsel: 440.00 TL 323 No’lu parsel: 710.00 TL 1- Birinci satõş 14.09.2009 günü saat 11.00’de başlatõlarak parsel için 10 dakika ara ile SARAYDÜZÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN giriş kapõsõnõn önünde açõk artõrma suretiyle yapõlmasõna. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderle- rini geçmek şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 24.09.2009 günü yine aynõ yer ve saat- lerde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanlõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve satõş paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Artõrma iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Sa- tõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye, resmi KDV, damga vergisi harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Bi- rikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin bu gayrimenkuller üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr, aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile feshine sebep olan tüm alacaklõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kal- maksõzõn, Dairemizce tahsil olunacaktõr, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Yayõnlanan iş bu satõş ilanõnõn adõna tebligat çõkarõlõp da bila tebliğ iade edilenlere, tapu kaydõnda adresi olmayanlara İİK.’nin 127. maddesi gereğince tebliğ yerine sayõlacağõ, 7- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/50 TAL. sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 28.07.2009 (İİK. m. 126) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir (Basõn: 43640) EYÜP 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI SAYI: 2009/2236 TALİMAT Bir borçtan dolayõ hacizli ve aşağõda cins, miktar ve kõymetleri yazõlõ mallar satõşa çõkarõlmõştõr. 12/08/2009 günü saat 10.30 - 10.40’da BAYRAMPAŞA EMNİYET OTOPARKI / KORÇELİK ARKASI MALTEPE BAYRAMPAŞA adresinde açõk artõrma ile yapõlacaktõr. Birinci açõk artõrmada menkul, tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklar varsa bu alacaklar mecmuunu ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõm geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle istekli bulunmadõğõ 17/08/2009 günü aynõ yer ve saatte 2. artõrma yapõlarak satõlacaktõr. Şu kadar ki ikinci açõk artõrmada artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ geçmesi ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satõş bedeli üzerinden %1 KDV. nin alõcõya ait olacağõ ve satõş şartnamesinin icra dosyasõndan görülebileceği, masrafõ verildiği taktirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderileceği, faz- la bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla Dairemize başvurmalarõ ilan olunur. 17/07/2009 DEĞERİ (YTL): 9.000,00 ADEDİ: 1 CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ: 34 BR 2571 Plakalõ Fiat Marka hususu oto 2005 beyaz renkte ruhsatõ yok, anahtar mevcut, kapõlarda hasar mev- cut, arka stop lambalarõ kõrõk, ön tampon kõrõk, sol çamurluk vuruk vaziyette binek araç. (Basõn: 44453) KOCAELİ 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/944 TAL. Bir bordan dolayõ hacizli ve aşağõda’ cinsi, miktar ve kõymetleri yazõlõ mallar satõşa çõkarõlmõştõr. Birinci artõrma 34 TG 9606 Plakalõ Araç 21/08/2009 Cumu günü saat 11.20 -11.30 arasõ İzmit 42 Evler Mah. Rõzapaşa Sok. No: 37 Ashan Otoparkõ İzmit/KOCAELİ adresinde yapõlacak ve o günü kõymetlerin %60’õna istekli bulunmadõğõ takdirde 26/08/2009 Çarşamba günü aynõ yer ve aynõ saatler- de 2. artõrma yapõlarak sjatõlacağõ. Şu kadar ki artõrma bedelinin tahmin edilen kõymetin %40’õnõ bulmasõnõn ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan ala- caklõnõn toplamõndan fazla olmasõnõn ve bundan başka paraya çevirme ve paylarõn paylaştõrma masraflarõnõn geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satõş be- deli üzerinden %18 oranõnda K.D.V.nin ve tellaliye harcõnõnjahcõya ait placağõ ve satõş şartnamesinin! bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, Satõşa gi- receklerden %20 teminat şartõ aranacağõ ve borçluya tebligat yapõlmamasõ halinde dahi satõşõn yapõlacağõ, fazl bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosy numarasõyla dairemize başvurmalarõ ilan olunur. Muhammen Kõymeti: 40.000.TL Adedi: 1 Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri: 34 TG 9606 Plakalõ 32305 Kõrkayak Cargo Ford Beyaz renkli önü siyah kaplõ ön tampon muhtelif yerlerden vuruk ve hasarlõ kasasõ üzerinde, lastikler eski, anahtarõ ve ruhsatõ yok, 2005 model. (Tashih) ANKARA ASLİYE 8. HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO : 2006/448 Davacõ Mesa Mesken Sanayi A.Ş. vekili tarafõndan davalõlar Bekir KOÇ v.d. aleyhine açõlan tapu iptali ve tescil davasõnõn mahkememizde yapõlan yargõlamasõn- da; Davalõlardan, Hatice Ortatepe mirasçõlarõ İdris Or- tatepe, İmran Ortatepe, Sinan Ortatepe ve Hasan Orta- tepe ile Nefise Karaarslan mirasçõlarõ Sabire Karaars- lan, Kamile Karaarslan, Seyit Karaarslan, Yunus Kara- arslan, İrfan Karaarslan, Malike Karaarslan, Hacer Çe- lik (Eryõlmaz), Zeki Eryõlmaz, Miyase Yõlmaz (Eryõl- maz), Nefõze Hazõr (Karaarslan) ve Nurşen Böke (Ka- raarslan)nin adresleri tespit edilemediğinden, dava di- lekçesi ve duruşma günü bu davalõlara ilanen tebliğ edilmiş olup, yargõlama sonunda Mahkememizin 03.04.2008 tarih 2006/448 e. 2008/108 k. sayõlõ ilamõyla davanõn kabulüne, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 2.Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünde kain, 348 parselde bulunan Hatice Ortatepe (Koç), Bekir Koç ve Nefise Karaarslan (Koç) adlarõna kayõtlõ payõn iptali ile dava- cõ şirket adõna tesciline karar verilmekle, yukarõda ad- larõ yazõlõ olan davalõlarõn gazetenin yayõnlandõğõ ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlayan tebliğ tarihin- den itibaren 15 gün içinde temyiz yoluna başvurma- dõklarõ takdirde, kararõn anõlan davalõlar yönünden bu haliyle kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 01.06.2009 (Basõn: 44286) SATILIK YAZLIK Sakarya-Kocaali’de, deniz kenarında, havuzlu, tenis kortlu sitede, sahibinden satılık eşyalı tripleks villa. 0533 259 54 29 Nüfus cüzdanõmõ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenci kimlik kartõmõ ve kütüphane kimlik kartõmõ kaybettim. Hükümsüzdür. Ali SEZDİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog