Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2009 CUMA 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr KAVŞAK ÖZGEN ACAR Ankara-Moskova-Enerji Şubatta Cumhurbaşkanı Ab- dullah Gül Moskova’daydı. Mayısta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Soçi’ye gitti. Temmuzda Dışişleri Bakanı Ah- met Davutoğlu da Moskova’yı zi- yaret etti. Ağustosta, dün bu satırlar yazılır- ken Rusya Başbakanı Vladimir Pu- tin günübirliğine Ankara’daydı. Son 5 yılda “birbirlerinden hoşlan- dıkları ve çok iyi anlaştıkları” söylenen iki ülkenin “kabadayı” başbakanları dün 6. kez buluştular. Bu arada, enerji ya da öteki bakanların Ankara- Moskova trafiğine değinmiyoruz. 2014 olimpiyadının yapılacağı Ka- radeniz’de komşu Soçi kentindeki Kremlin’in yazlık “Riviera Sara- yı”ndaki 7 saatlik Putin-Erdoğan görüşmesinde alınan ilke kararlarının çoğunun, dün Ankara’da uygulama aşamasına geçeceğine “kesin göz- le” bakılıyordu. Çoğunluğu “nükleer, doğalgaz, petrol” bağlantılı 20 kadar anlaşma ve belgenin imzalanacak ol- ması bu beklentinin kanıtıydı. Putin’in deyimiyle “Türkiye, 24 milyar metreküplük alımla Almanya gibi bir sanayi ülkesinin önüne ge- çerek Avrupa’da Rus doğalgazını tü- keten 3. ülke” idi ve 2015’te bu ra- kam 35’e çıkmakla kalmayacak, “enerji çeşitlemesine” de gidilecek- ti. Putin’e göre “çok boyutlu ortak Türkiye”, Rusya’nın dış ticaretinde 5. sıradaydı. Ankara’nın rakamlarına göre ge- çen yıl Türkiye her 1 dolarlık satışı- na karşılık Rusya’dan 5 dolarlık alış yapmıştı. Türkiye, dış ticarette 25 milyar dolarla Rusya’yı en çok açık verdiği ülke sıralamasında 1. sıraya oturtmuştu. Rusya’yı Çin ve ABD iz- liyordu. Türkiye “stratejik ortağı Amerika”ya sattığı her 1 doların karşılığında 2 dolarlık mal ve hizmet alıyordu. Türkiye, “petrol, petrol ürünleri, doğalgaz, kömür” gibi enerji alı- mından dolayı Rusya’ya “bağımlı” idi. Dünkü Ankara anlaşmaları ile bu bağımlılığa “nükleer enerji” ve yeni doğalgaz ve petrol siparişleri de ek- lenmiş oldu. Türkiye, Rusya’dan ayrıca demir cevherleri, alüminyum, kereste, nikel, bakır, gübre, tahıl alıyor, karşılığında taze ve dondurulmuş gıda, tekstil, ha- zır giyim, deri, ilaç, makine, elektrik- li, elektronik araç, otomobil satıyordu. 2008’de dışsatımımız 6.5, dışalımımız ise 31.3 milyar dolar olmuştu. Bu açığın azaltılması için Türk ta- ze ürünlerinin Rus gümrüklerinde ayrıntılı denetimi sorununa, Türk mü- teahhitlerine daha fazla ihale sağ- lanmasına, dolar yerine ruble ile alış- verişin geliştirilmesine ve Türkiye’ye daha fazla Rus turistin çekilmesine, Laleli pazarına yönelik engellemele- rin kaldırılmasına yönelik isteklerimi- zin ne ölçüde karşılandığı ise önü- müzdeki haftalarda belli olacak. Elmek: oacar@superonline.com Faks: 0312. 442 79 90 BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/3691 TAL. TAPU KAYDI: İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, 1.Bölge, Türkoba mah. Arnavut kebir mevkii, 9 cilt, 894 sayfa, 115 ada, 1 parselde kayõtlõ 64 bağõmsõz bölüm numaralõ, 1624/170307 arsa paylõ dubleks mesken vasfõnda taşõnmaz. İMAR DURUMLARI: Tepecik Belediye BAŞKANLIĞININ 13.08.2008 tarihli yazõsõnda, türkoba köyü 115 ada, 1 parsel İSKİ Büyükçekmece Göl havzasõ uzak mesafeli koru- ma alanõnda kalmakta olup, imar planlarõnda konut alanõ olarak ayrõldõğõ yapõlaşma şartõnõn ayrõk nizam 2 kat emsal 0.10 olarak belirtilmektedir. HALİ HAZIR DURUMU VE EVSAFI: Kõymet takdirine konu taşõnmaz, tapunun Türkoba köyü 115 ada 1 parselinde kayõtlõ 64 nolu dubleks villasõ olup, adres olarak Büyük- çekmece Türkoba köyü Tepekent villalrõ yerleşimi içi Barõş caddesi Şahin sok no:64’ de yer almaktadõr. Taşõnmaz arsa payõna göre ayrõlan 1678 m27lik kõsmõ üzerinde bahçeli ni- zamda inşa edilmiş bodrum+ zemin+ birinci kata havi dubleks villa olduğu olup bahçe çevresi ihata duvarla çevrilidir. Villa 3 katlõ olup B.A.K.dõr ve giriş önü zeminde geniş teras, giriş holü ana giriş kapõsõ önü, geniş antre, karşõsõnda salon, 1 mutfak, WC, lavabo, 1 oda, salon önü arka bahçe yönünde zemine oturumlu geniş terastõr.Zemin kat holünden merdi- venle bodruma inilmektedir. Bodrum kat kazan dairesi, depo, salon ve oda, banyo, WC, zemin kattan içten merdiven çõkõşla birinci kat 4 yatak odasõ, 2 banyo WC, ayrõ giyim oda- sõ, lavabo ve 1 balkondur. Bütün salon ve odalar zemini laminant parke, õslak alanlar düz ve dekorlu seramik, tavanlar kõsmi spot lambalõ asma tavanlõdõr.Yüksek kaliteli ve işçilik şartõyla inşa edilmiştir. Doğalgaz kombi kazan kaloriferlidir. Bahçe içinde pejzaj düzenlemesi yapõlmamõştõr. Ulaşõmõ özel araçla imkan dahilindedir. Villa takribi 420 m2 kullanõm alanlõdõr. Belediye hizmetlerinden yararlanõlmaktadõr. Rağbet gören bir yerleşim alanõdõr. KIYMETİ: Gayrimenkulun bulunduğu yer, ulaşõm ve alõşveriş imkânlarõ, önemli bir villa kent kompleksi içinde olmasõ, güvenlikli bir site içinde oluşu, belediye hizmetlerinden yararlanma, bölgedeki taşõnmaz alõm satõm rayiçleri, günün ekonomik koşullarõ dikkate alõnarak TEPEKENT KONUTLARI yerleşimi içinde yer alan taşõnmazõn tamamõna 620.000 TL Kõymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1-) Taşõnmazlarõn satõşõ 15/9/2009 Salõ günü, saat 14.00’den 14.10’a kadar Büyükçekmece 1.İcra Müdürlüğü’nde; açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartiyle 25/9/2009 Cuma günü aynõ yerde aynõ saatlerde artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %40’õnõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan ala- caklar var ise alacaklarõ toplamõnõ ve satõş masraflarõnõ ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõ ile en çok artõrana ihale olunacaktõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmadõğõ takdirde sa- tõş düşecektir. 2-) Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranõnda nakdi “124.000 TL”sõ veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lâzõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale kararõ Damga Vergisi, Katma Değer Vergisinin tamamõ ve Tapu Harcõnõn 1/2 si ve tahli- ye masraflarõ alõcõya ait olup, Tapu harcõnõn 1/2 si, Tellâliye ve birikmiş vergiler resmi satõş bedelinden ödenir. 3-) İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemi- ze bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-) İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa ön- celikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-) Şartname ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-) Satõşõ iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla, müdürlüğümüze baş- vurmalarõ İİK. 127. maddesi uyarõnca tapuda kayõtlõ olmayan ilgililere bu ilanõn tebligat yerine geçeceği ilan olunur. 31 Temmuz 2009 (İİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dâhildir. (Basõn: 43780) PENDİK 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI Dosya No: 2009/1440 Talimat TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Pendik İlçesi, 2. Bölge, Kurtköy Mahallesi, 3975 ada, 4 parsel sayõlõ 17087 m2 miktarlõ arsa üzerindeki 60/9600 arsa paylõ A Blok, 1. kat, 8 Nolu Meskenin tamamõ. İMAR DURUMLARI: Pendik Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 26.03.2009 tarih 2009/1441 sayõlõ yazõlarõnda; Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 240 EF 2B paf- ta, 3975 ada, 4 parsel sayõlõ yer 1/1000 ölçekli, 12.11.1987 tasdik tarihli Kurtköy Toplu Konut Alanõ Uygulama İmar Planõ kapsamõnda max KAKS:1.20, max H:30.50 yapõlanma şartlarõnda R2 Konut alanõnda kalmakta olduğu anlaşõlmõştõr. HALİ HAZIR DURUMLARI VE EVSAFLARI: Kurtköy toplu konut alanõnda, eski 30 no lu yeni Akasya sokağa cepheli, 4 bloklu 160 daireli Sağlam Bahçelievler sitesinde A Blok 2. kat 8 no lu daire Bodrum+Zemin+9normal katlõ betonarme karkas sistemde inşa edilmiş her katõnda 4 daire olan 40 daireli binadadõr. Daireye girince antre, karşõda salon, bitişinde balkonlu mutfak, sağda kiler ve bitişiğinde tuvalet, antre devamõnda koridor, koridora açõlan üç yatak odasõ ve banyo, õslak zeminler granit seramik, salon ve odalarõn kap- lamalarõ yapõlmamõş şap halindedir. Mutfakta granit tezgah, alt ve üstünde dolaplar, banyoda küvet, klozet ve lavabo, tuvalette lavabo, klozet ve duşa kabinli duş küveti, doğrama- lar pvc, kat kaloriferi tesisatlõ planlanmõş, kombi takõlmamõştõr. Takribi 130 m2 brüt sahalõ, iyi derecede malzeme ve işçilikle inşa edilmekte, dairenin ince işleri decam etmektedir. Asansörlü, kapalõ garajlõ, bahçesi peyzajlõ, yüzme havuzlu ve spor kompleksli, site çevresi duvar ve üzeri çitle çevrili, planlõ yapõlaşmanõn bulunduğu bölgede ulaşõmõ kolaydõr. KIYMETİ: Meskenin halihazõr durumuna 280.000,00 TL kõymet takdir edilmiştir SATIŞ ŞARTLARI: 1-) Yukarda açõk tapu kaydõ, özellikleri belirtilen taşõnmazõn; 1.Satõşõ; 5.10.2009 günü, saat 10:30’dan 10:40’a kadar Pendik 2. İcra Müdürlüğü’nde açõk artõrma suretiyle yapõla- caktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõk- mazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla, 2. Satõş; 15,10,2009 günü, aynõ yer ve saatte ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilmemişse gay- rimenkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonõfhda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edi- len kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçme- si lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-) Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranõnda nakdi “YTL”sõ veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lâzõmdõr. Satõş pe- şin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale kararõ Damga Vergisi, Katma Değer Vergisinin tamamõ, ve Tapu Harcõnõn 1/2 si ve tahliye mas- raflarõ alõcõya ait olup, Tapu harcõnõn 1/2 si, Tellaliye ve birikmiş vergiler resmi satõş bedelinden ödenir. 3-) İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemi- ze bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-) İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa ön- celikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-) Şartname ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-) Satõşõ iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze baş- vurmalarõ İİK. 127.maddesi uyarõnca tapuda kayõtlõ olmayan ilgililere bu ilanõn tebligat yerine geçeceği ilân olunur. (İİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 43777) Hiroşima’ya atom bombasõ atõlmasõnõn 64. yõldönümünde Japonya’dan dünyaya çağrõ ‘2020 nükleerin sonu olsun’ Dış Haberler Servisi - Dün, Ja- ponya’nõn Hiroşima kentine gerçek- leştirilen ve sadece patlama anõnda 140 bin insanõn yaşamõnõ yitirdiği, tarihin ilk atom bombasõ saldõrõsõnõn 64. yõl- dönümüydü. Saldõrõ anõnda ve sonra- sõnda ölenleri anmak için Hiroşima kentinde düzenlenen törene, patlama- dan kurtulup bugün hâlâ hayatta olan- larõn yanõ sõra Japonya Başbakanõ Ta- ro Aso, kentin valisi Tadatoshi Aki- ba, 60 ülkenin temsilcisi ve yaklaşõk 50 bin kişi katõldõ. Vali Akiba, ABD Başkanõ Barack Obama’nõn, ABD’nin dünyada nük- leer silahlarõ insanlara karşõ kullanmõş tek ülke olarak nükleer silahsõzlanmada önderlik etmesi gerektiği yolundaki sözlerini överek, “Biz dünyanın ço- ğunluğu kendimizi Obamajorite (Obama çoğunluğu) olarak nitelen- diriyoruz ve nükleer silahların 2020’ye kadar ortadan kaldırılma- sı için tüm dünyayı bize katılmaya çağırıyoruz” diye konuştu. Başbakan Aso ise yõldönümü do- layõsõyla törende yaptõğõ konuşmada, halkõna nükleer silahsõzlanma çaba- larõnda ülkesinin her zaman en önde uğraş göstereceği sözünü verirken da- ha sonra basõna yaptõğõ açõklamada, nükleersiz bir dünya hedefinin “ha- yal edilemez” olduğunu söyledi. Nükleersiz bir dünyanõn mümkün olmasõ için tüm ülkelerin aynõ anda si- lahlarõ imha etmesi gerektiğini söy- leyen Aso, “Çünkü bir ülke tek ta- raflı olarak nükleer silahlarından vazgeçerse öbür ülkelerin de ay- nı şeyi yapacağını düşünmek yan- lış olur” diye konuştu. ABD özür dilemedi Hiroşima’ya düzenlenen saldõrõdan 3 gün sonra 9 Ağustos 1945’te ikin- ci saldõrõ gene ABD tarafõndan Na- gazaki kentine gerçekleştirilmiş ve bu kez 70 bin kişi hayatõnõ kaybetmiş- ti. Saldõrõlar Japonya’nõn 15 Ağustos günü teslim olmasõyla sonuçlanmõş, ancak saldõrõlarda açõğa çõkan rad- yasyon on yõllarca bölge halkõnõ ve sonraki kuşaklarõn sağlõğõnõ olumsuz etkilemeye devam etmişti. ABD bugüne kadar saldõrõlarda ha- yatõnõ kaybeden sivillerden ve yakõn- larõndan resmi olarak özür dilemedi. Kolombiya’ya ABD üssü Venezüella’ya Rus tankı Dış Haberler Servisi - Venezüella Devlet Baş- kanõ Hugo Chavez, Ko- lombiya’nõn topraklarõnda ABD askeri varlõğõnõ art- tõrma girişimine karşõ, Rusya’dan yaklaşõk 40 ta- ne tank alacaklarõnõ söy- ledi. Chavez önceki gün düzenlendiği basõn top- lantõsõnda, Kolombiya’nõn 3 hava ve 2 deniz üssünü ABD’nin kullanõmõna aç- ma planõna karşõ kendile- rinin de savunmayõ güç- lendirmek için birçok tan- ka ihtiyaç duyacaklarõnõ ifade ederek, “Ordumuz büyümeye devam ede- cek” dedi. Kolombiya’dan 10 bin araba ithal etme planõnõ as- kõya aldõklarõnõ bildiren Chavez, Kolombiya’daki solcu gerilla örgütü Ko- lombiya Devrimci Silahlõ Kuvvetleri’ne (FARC) si- lah sattõklarõ iddialarõnõ da reddetti. FARC’õn bir kampõnda ele geçirilen İs- veç yapõmõ silahlarõn, 1995’te bir deniz üssünden çalõndõğõnõ söyleyen Cha- vez, hõrsõzlõk olayõyla ilgili tutanağõ basõna gösterdi. Bolivya Devlet Başka- nõ Evo Morales de, Ko- lombiya’da uyuşturucuy- la mücadele gerekçesiyle daha fazla ABD üssü ku- rulmasõ planõna karşõ çõ- karak, Latin Amerika ül- kelerine bölgedeki ABD üslerine karşõ mücadele çağrõsõ yaptõ. Honduras’ta devrik Devlet Başkanı Manuel Zelaya’nın darbeyle iktidardan uzaklaştırılmasına yönelik protestolar sürüyor. Baş- kent Tegucigalpa’da önceki gün darbe karşıtı öğrencilerle polis arasında çatışma yaşandı. Honduras Otonom Üniversitesi yakınlarında toplanan 400 öğrenciye polis gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti. Hiroşima saldõrõsõnõn kurbanlarõ dün ülke genelinde anõlõrken Japonya Başbakanõ Aso, nükleersiz bir dünya hedefinin “hayal edilemez” olduğunu söyledi. Aso, bunun için tüm ülkelerin aynõ anda silahlarõ imha etmesi gerektiğini belirtti. Honduras’ta öğrenciler sokakta (Fotoğraf:REUTERS) (AFP) Doğalgaz Bağlantıları Avrupa’nın tek Rusya do- ğalgazına “bağımlı” ol- maması için haziranda imzala- nan Nabucco boru hattına ra- kip sayılan Rusya çıkışlı “Güney Akımı” boru hattı konusunda Ankara-Moskova arasında bir anlaşmaya varıldığını Putin’in yardımcısı Yuri Uşakov, birkaç gün önce şöyle açıkladı: “Bir çeşit uzlaşıda bulunduk. Onlar (Türkiye) Güney Akım’dan ödün verdiler. Biz (Rusya) de Sam- sun-Ceyhan boru hattında biraz ödün verdik.” Bu açıklamadan anlaşıldığına göre Türkiye, Karadeniz’deki bu bo- ru hattının Türk karasularından geç- mesine ve bu alanlarda denizaltı araştırmaları yapılması için Mosko- va’ya gerekli “izni” vermiş oluyor. Daha önce gerçekleşen “Mavi Akım” hattının ortağı ve yapımcılarından İtalyan ENI şirketi de gerek bu hat ve gerek Nabucco’da devrede olduğu için İtalya Başbakanı Silvio Berlus- coni de Ankara’ya gelerek anlaşma- ya taraf olduğunu ortaya koydu. Mavi Akım hattının yanında ikinci- sinin yapılması, Kıbrıs, Suriye, Lüb- nan, İsrail ve Hindistan’a uzatılması ta- sarımına da Roma’nın “varım” dedi- ği önceden biliniyor. Türkiye’nin, Ukrayna ve Bulgaris- tan üzerinden aldığı ve 2011’de sü- resi dolacak Batı Hattı ile ilgili 10 yıl- lık anlaşmanın 20 yıl daha uzatılma- sına önceki gün iki enerji bakanı An- kara’da karar verdiler. Bu arada, çeşitli nedenlerle do- ğalgaz hatlarında kesintilerden do- ğacak sorunları önlemek amacıyla Tuz Gölü altında bir doğalgaz depo- su yapımının bir Rus şirketine veril- mesi de öngörüldü. Nükleer Enerji Nedense Türkiye, oldum ola- sı “nükleer enerji santralına” sahip olma özentisi içinde olmuş, ama daima düş kırıklığı yaşamıştır. Türkiye’de, 1977’de, 1983’te ve 1997’de ihaleler açılmış ve ancak 32 yıldır tek bir adım atılamamıştı. En son bu yıl açılan ihaleyi Rus- ya’dan “Moskova Atomstroteks- port-Inter RAO” ile Türkiye’den Ciner Grubu’nun katılımı ile “Türk Park” kazanmıştı. Önceki ihalele- rin “palavra” olduğunu anlayan Kanada, ABD ve Avrupalı şirketler katılmayınca Türk-Rus ortaklığı son ihaleyi tek başına kazanmış sayılmıştı. Santralın maliyetinin 20 milyar doları bulacağı açıklandı. Hasan- keyf’i sular altında bırakacak Ilısu Barajı’nın 1.7 milyar dolarlık fi- nansmanını sağlayacak üç ülkenin çekilmesi ile “ödeneksiz” Türkiye güç durumda kaldı. Küresel eko- nomik bunalımın yaşandığı bir dö- nemde Rus ve Türk ortaklığının “yap-işlet-devret” uygulaması ile de olsa 20 milyar doları bulması pek olanaklı görülmüyor. İhalede birim fiyatı olarak verilen 21 sentin 15 sentin altına çekilmesi Soçi’de ele alınmıştı. Putin’den bir gün önce Ankara’ya gelen Rus Enerji Bakanı Sergei Şmatko’nun, Türk meslektaşı Taner Yıldız’a birim fiyatını 12,4 sente kadar in- dirdiği söyleniyor. Kesin rakamın başbakanlarca belirlenmesi bek- leniyordu. Bu alanda “nükleer enerjinin ba- rışçıl amaçlarla kullanılması işbirli- ği ve nükleer kazaların erken bildi- rilmesi” gibi iki “uvertür” anlaşma da ihaleye lokomotiflik yapacak. Putin-Erdoğan-Berlusconi daha önce de Türkiye’de bir araya gelmişlerdi. Türkiye oldum olası, Boğaz- lardan petrol tanker trafiğinin artışına haklı olarak karşı çıkmıştır. Avrupa’nın petrol ürünleri ge- reksinimi için Rusya’nın başı çek- tiği Boğaz trafiğini azaltıcı Rusya Karadeniz/Novorasisk - Bulgaris- tan/Burgaz - Yunanistan/ Dede- ağaç limanları bağlantılı petrol hattı da Ankara-Moskova görüş- melerinde oldum olası gündem oluşturmaktaydı. Türkiye bu tasarıya iki noktada saplama yapıyor. Birincisi Dedeağaç Limanı’nın tankerlerin yanaşabile- ceği büyüklükte olmayışı. İkincisi Rusya’nın karşı çıktığı Samsun - Ceyhan arasında 550 kilometrelik petrol boru hattının gerçekleşmesi ile Karadeniz trafiği daha kısalmış olacak, Ceyhan’da yeni bir rafine- ri ile Rus petrolü Akdeniz’den da- ha kolay pazarlanabilecek. Başbakan Yardımcısı Uşakov’un “Bu alanda biz de biraz ödün ver- dik” sözlerinin teyidi Ankara’da Şmatko’dan şöyle geldi: “Samsun - Ceyhan petrol boru hattına pet- rol ve kaynak sağlamakta ilgi du- yuyoruz.” Moskova’daki bu görüş deği- şikliğinde, Bulgaristan’da son se- çimi kazanan hükümetin Burgaz Limanı’nda artacak yoğun gemi trafiğine karşı çıkmasının etkili ol- duğu biliniyor. Moskova’nın bu hatta ilgisinin anlaşma boyutları, Putin-Erdoğan görüşmesi sürerken olumlu işa- retler geliyordu. Rusların boru hat- tı ve rafineri hisselerinde yüzde 51’lik bir pay istedikleri de sızan haberler arasındaydı. Anlaşıldığı kadarı ile nükleer sant- ral ihalesi Ruslara giderken, ihale- siz bu boru hattını alan Erdoğan’ın damadının genel müdür olduğu Çalık Grubu’na gideceği anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de görüşen Putin’in Ankara gündeminde Karadeniz güvenliği, Kafkasya sorunları, NATO ile iliş- kiler ve Kıbrıs gibi değişmez ko- nularda yer almıştı. Petrol İkmali
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog