Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30620 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7 AĞUSTOS 2009 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Kafka’nın ‘Dava’sı Franz Kafka’nın “Dava” kitabını temmuz başında yeniden okudum. Can Yayınları’ndan Ahmet Cemal’in çevirisiyle yayımlanan roman, bugünü anlamak ve yo- rumlamak için de ipuçları veriyor. Kafka, 20. yüzyılın başında kaleme aldığı roman- la kendi yüzyılının insanını anlatmış. Çeviriyi titizlik- le ve ustalıkla yapan Ahmet Cemal ise Kafka için şu- nu söylüyor: Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Açılımın Reçetesi: Minareye Kılıf Geçirmek! RTE, Demokratik Toplum (Kürt) Partisi Genel Başkanı Ahmet Türk ile yaptığı bir saatlik görüşmeyi medyamızın irileri nedense tarihsel bir buluşma di- ye nitelemedi manşetlerinde. Benzeri başlıklarla çıkabilirlerdi. Zira dolaylı dolaysız Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Türkiye ve Rusya arasõnda gaz, petrol ve nükleer enerjiye ilişkin 20 anlaşma imzalandõ Enerji alanında işbirliği TURKCELL SÜPER LİG SEZON FİKSTÜRÜ Spor’da SGK’denbirdarbedaha Trafik kazaları kapsam dışı G.SarayveF.Bahçe Avrupa’da tur gecesi Sosyal Güvenlik Kurumu trafik ka- zalarõ sonucu yaralanmalara ilişkin sağlõk giderlerini karşõlamõyor. Kurum, gerekçe olarak, Trafik Yasasõ’nõ gös- teriyor. 5 yõl önce geçirdiği trafik ka- zasõ sonucu yatağa bağlõ yaşamõnõ sür- düren resim öğretmeni Tuğrul Cankurt “Benden 25 yõl prim kestiler. Karşõ- lõğõ bu mu olacaktõ?” dedi. SELDA GÜNEYSU’nun haberi 8. Sayfada Ankara Temsilcimiz Balbay savunma hazõrlama koşullarõnõn bulunmadõğõnõ söyledi ‘Adaletimumlaarõyoruz’ ‘MEDYAYI İZLEYEMİYORUZ’ İkinci Ergenekon dava- sõnõn ikinci duruşmasõnda söz alan Balbay, cezaevi koşul- larõnda savunmasõnõ hazõrlamaya çalõştõğõnõ anlatõrken, “Ama tabiri caizse adaleti mumla arõyoruz. 28 Tem- muz’dan bu yana cezaevinde elektrik kesik” dedi. Davanõn hem mahkemede hem de medyada devam ettiğini belirten Balbay, kesintiden dolayõ medyayõ yeteri kadar izleyeme- diğini söyledi. HATİCE TUNCER’in haberi 6. Sayfada MANİSALI’NIN NOTLARI KANIT OLDU Davanõn üçüncü iddianamesinde 3 numaralõ şüpheli olarak yer alan gazetemiz yazarõ Erol Manisalõ’nõn, Jandarma Genel Ko- mutanlõğõ bünyesinde Ergenekon üyelerince kurulduğu sa- vunulan Cumhuriyet Çalõşma Grubu’nun sivil kanadõnda faa- liyet yürüttüğü öne sürüldü. Manisalõ’nõn katõlacağõ konfe- ranslar için aldõğõ notlar, İlhan Selçuk ve Mustafa Balbay ile çekilen fotoğraflar delil olarak gösterildi. 6. Sayfada ‘HİZAYA GETİRME OPERASYONU’ YARSAV Baş- kanõ Eminağaoğlu, Adalet Bakanlõğõ eliyle “yargõya teca- vüz” edildiğini söyledi. Yüksek yargõ mensuplarõnõn yasa- ya aykõrõ olarak izlendiğini, hukuksuz kanõt toplandõğõnõ, da- ha sonra Adalet Bakanlõğõ’nõn devreye sokulduğunu belir- ten Eminağaoğlu, yapõlanõn “Siyasi iradeyi geçmişte de- netlemiş yargõç ve savcõlarõ, dolayõsõyla yargõyõ hizaya ge- tirme operasyonu” olduğunu ileri sürdü. 4. Sayfada İLK RANDEVU 2010’DA RUSYA’DA Başbakan Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasõndaki iş- birliğini koordine etmek için 2010’dan itibaren her yõl başbakanlar düzeyinde buluşulacağõnõ açõkladõ. Er- doğan, Güney Akõm ve Nabucco’yu birbirine alter- natif olarak değerlendirirken Putin’in “birer rakip” olduklarõnõ vurgulamasõ dikkat çekti. 13. Sayfada Erdoğan, Putin ve Berlusconi Ankara’da “enerji zirvesinde” bir araya geldi. Güney Akım’a vize Rusya Federasyonu Başbakanõ Putin’in An- kara ziyaretinde iki ülke arasõnda gaz, petrol ve nükleer enerjiyi de kapsayan 12 protokol ve 8 belge imzalandõ. Türkiye, Rusya’ya Na- bucco’ya rakip Güney Akõm Boru Hattõ Projesi için Karadeniz’de fizibilite araştõrmasõ yapma izni verdi. Rusya da Çalõk Grubu’na ait Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hattõ’na petrol vermeyi kabul etti. Mavi Akım uzatılıyor Erdoğan ve Putin’in imzaladõğõ protokollerle 1986 tarihli doğalgaz sözleşmesi de ‘uygun şartlarda’ uzatõldõ. Mev- cut Mavi Akõm’õn işlevi geliştirilerek güneye doğru üçüncü ülke- lere, Kõbrõs, İsrail, Lübnan ve Suriye’ye ihraç edilmek üzere uza- tõlmasõ kararlaştõrõldõ. İki ülke ayrõca nükleer enerjinin barõşçõl amaç- larla kullanõlmasõna ilişkin bir anlaşma da imzaladõ. 13. Sayfada ERDOĞAN HAKKINDAKİ DOSYA TBMM’DE Dün, Japonya’nın Hi- roşima kentine ger- çekleştirilen ve sadece patlama anında 140 bin insanın yaşamını yitir- diği, tarihin ilk atom bombası saldırısının 64. yıldönümüydü. Saldırı anında ve sonrasında ölenleri anmak için Hi- roşima’da düzenlenen törene, patlamadan kurtulup bugün hâlâ hayatta olanların yanı sıra Japonya Başbaka- nı Taro Aso, kentin Valisi Tadatoshi Akiba, 60 ülkenin temsilcileri ve yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Törende konu- şan Vali Akiba, bütün nükleer silahların 2020 yılına kadar ortadan kaldırılması için dün- yaya çağrıda bulundu. Törenlerde, ölenlerin anısı için hazırlanan renkli fenerler nehre bırakıldı. 10. Sayfada ‘2020 nükleer silahlarõn sonu olsun’ Fezleke 16 ay bekletilmiş! Başbakan Erdoğan’õn “Sayõn Öcalan” ve “kelle” sözleri gerekçe gös- terilerek yapõlan şikâyetle ilgili olarak verilen takipsizlik kararõnõ Sincan 1. Ağõr Ceza Mahkemesi’nin kaldõrmasõ üzerine hazõrlanan fezlekenin 16 ay Başbakanlõk’tan TBMM’ye gönderilmediği ortaya çõktõ. CHP’li Kart, Erdoğan ve Başbakanlõk Müsteşarõ hakkõnda suç duyurusunda buluna- cağõnõ vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nde artõk kamu görevi ya- panlar, devlet memuru değil, parti memuru. Osman Kaçmaz’a baskõnõn nedeni anlaşõlõyor” dedi. TÜREY KÖSE’nin haberi 5. Sayfada MAHKEME KARARI Fethi Şimşek yargõlanacak Sincan 1. Ağõr Ceza Mahke- mesi, CHP’li Kõlõçdaroğ- lu’nun şikâyeti üzerine, Te- lekomünikasyon İletişim Baş- kanõ Şimşek hakkõndaki ta- kipsizlik kararõnõ kaldõrdõ. Şimşek, Kõlõçdaroğlu aley- hindeki yayõnlara ilişkin mah- keme kararõnõ uygulamamakla suçlanõyor. 4. Sayfada ALMANYA’DAN Kaçmaz’a da tehditli zarf YARSAV Başkanõ Emina- ğaoğlu ve HSYK üyesi Er- tosun’un ardõndan içinde toz ve tehdit içeren not bulunan bir zarf da Adalet Bakanlõğõ tarafõndan teftiş edilen Sin- can 1. Ağõr Ceza Mahkeme- si Başkanõ Kaçmaz’a gön- derildi. Zarf Almanya’dan postalanmõş. 4. Sayfada ‘Ödünleşmeler zincirine girilir’ Türkiye’nin 2004’te AB’ye giriliyormuş gi- bi beklenti içine sokulduğunu söyleyen CHP lideri Baykal, şimdi de Kürt açõlõmõyla “ger- çekleştirilmesi olanaksõz bekleyişler” yara- tõldõğõnõ belirtti. Baykal, “Bu öyle bir süreç- tir ki bir aşamada sonuç aldõğõnõzõ söylersiniz, aslõnda o sonuç sizi yeni müzakere sürecine zorlar. Yeni toplantõlar, ödünleşmeler zinci- rinin içine girersiniz” dedi. 4. Sayfada DIŞ TİCARETTE RİSK ARTTI 12. Sayfada ‘KAÇAK ÇAY’LA BÜYÜK VURGUN 8. Sayfada SÜPER LOTO ÇEKİLDİ 16 - 18 - 22 - 39 - 43 - 54 Liderler her yõlgörüşecek NÜKLEER PROTESTOSUNA SERT MÜDAHALE 13. Sayfada UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme tu- runda G.Saray ve F.Bahçe, rakiplerini eleyerek play-off turuna yükseldi. G.Saray, 4-1’in rövanşõnda Maccabi Netanya’yõ (İsrail) 6-0 yendi. Sarõ- Lacivertliler ise 5-1’in rövanşõnda Honved’le (Macaristan) deplasman- da 1-1 berabere kaldõ. F.Bahçe, G.Sa- ray, Trabzonspor ve Sõvasspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri bugün belli olacak. Spor’da Fotoğraf:FATİHERDOĞDU Fotoğraf:AFP
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog