Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30619 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 AĞUSTOS 2009 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 154 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Değişene Bak! Ana muhalefet lideri Baykal, “Sorun çözeceğiz di- ye Türkiye’nin çözülmesine yol açmayalım” diyor. Kime bu uyarı? Ülkenin iç ve dış sorunlarını çö- zümleyecek tek insan, tek siyasetçi olarak kendin- den başkası olmadığına inanan RTE’ye. O RTE ki, dün söylediğinin bugün tam tersini söy- leyen bir genel başkan ve ne yazık ki Başbakan! Bu iktidar dünkülerden de öteye geçti; Türkiye’ye Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Putin, Türkiye gezisi öncesi Güney Sibirya’nın Tuva bölgesinde doğa- da enerji depoladı. (REUTERS) Rusya Başbakanõ Putin bugün Ankara’da Nükleer işbirliği gündemde Rusya Başbakanõ Putin günübirlik çalõşma ziyareti için Ankara’ya ge- liyor. Karma ekonomik komisyon toplantõlarõnda hazõrlanan 15 bel- genin bugün imzalanmasõ bekleni- yor. Bunlarõn arasõnda Nükleer Enerjinin Barõşçõl Amaçlarla Kul- lanõlmasõna İlişkin İşbirliği Anlaş- masõ, Nükleer Kazalarõn Erken Bil- dirimi ve Nükleer Tesisler Hak- kõnda Bilgi Değişimi Anlaşmasõ da bulunuyor. İtalya Başbakanõ Ber- lusconi de imza töreni için bugün Ankara’ya gelecek. 14. Sayfada Domuz gribi Ölü sayısı bini geçti Dünya Sağlõk Örgütü (DSÖ), do- muz gribi hastalõğõndan ölenlerin sayõsõnõn bini geçtiğini açõklarken Meksika’da son 5 günde yaklaşõk bin yeni domuz gribi vakasõna rastlandõğõ bildirildi. Nisan ayõndan beri ölenlerin sayõsõnõn 1154’ü bulduğu ve hastalõğõn 168 ülkeye yayõldõğõ belirtildi. 3. Sayfada Türkiye’de anket El Beşir tutuklansın Yedi ülkede halka, Sudan Devlet Başkanõ El Beşir ve Darfur mesele- si hakkõndaki fikirleri soruldu. An- kete Türkiye’den katõlanlarõn yüzde 51’i, Uluslararasõ Ceza Mahkeme- si’nce El Beşir hakkõnda Darfur olaylarõndaki sorumluluğu nedeniy- le çõkartõlan yakalama kararõnõ des- tekledi. Türklerin yüzde 42’si Beşir’e hiç güvenmiyor. 10. Sayfada Erdoğan ve Türk başkanlõğõndaki heyetler Kürt açõlõmõ çerçevesinde bir araya geldi Çözümkonuşulmadı AKP-DTP görüşmesine iki partinin yetkilileri katıldı. (AA) CHP GENEL BAŞKANI BAYKAL ‘Bu görüşmenin muhatabı PKK’ Erdoğan-Türk görüşmesini değerlendiren CHP lideri, “Bu konuşma Kandil’le de yapõlmõş konuş- ma sayõlõr, İmralõ’yla da yapõlmõş sayõlõr” dedi. Bay- kal, hükümetin bu konuda kendisiyle görüşme gi- rişimi olmasõ durumunda ne yapacağõ sorulunca, ko- nunun kapalõ kapõlar ardõnda konuşulur olmaktan çõk- tõğõnõ belirterek, “Bu sisli atmosfere katkõ yapma- mõz doğru değildir” diye konuştu. 5. Sayfada ‘Bu işi çözeceğiz’ Başbakan Erdoğan, DTP heyetiyle bek- lenen görüşmesini dün yaptõ. Erdoğan bir saatlik görüşme- yi “Başbakan olarak değil, AKP Genel Başkanõ olarak” yap- tõğõnõ vurguladõ. Çözüm önerilerinin ele alõnmadõğõ görüş- meden sonra Erdoğan, “kõsa, orta ve uzun vadede bazõ şüp- helerin ortadan kalkacağõna inandõğõnõ” söyledi. Erdoğan AKP grubuna bilgi verirken “Olumlu bir adõm attõk. En- gellemek isteyenler var ama bu işi çözeceğiz” dedi. ‘Mutluyuz, umutluyuz’ DTP Genel Başkanõ Ahmet Türk de görüşmenin ardõndan “Diyalog ortamõnõn sağlan- masõndan mutluyuz, umutluyuz” diye konuştu. Türk, bu sü- reçte bir proje ile ortaya çõkmanõn doğru olmadõğõnõ, toplumun her kesiminin düşüncesini alacak ve zamanla olgunlaşacak bir süreci tercih ettiklerini aktardõklarõnõ belirtti. Ahmet Türk’ün Başbakan Erdoğan’dan kendilerini Kürtlerin tem- silcisi olarak görmesini istediği öğrenildi. 5. Sayfada Ergenekon soruşturmasõnõn üçüncü iddianamesine göre 52 sanõk örgüt üyeliği iddiasõyla yargõlanacak Rektörlere terör suçlamasõ HSYKÜYESİERTOSUN’AGÖZDAĞI ABD’den tozlu tehdit mektubu Yargıçlar ve savcõlar kararnamesinin hazõrlan- masõ sõrasõnda hükümetin ve AKP yandaşõ basõ- nõn hedefi haline gelen HSYK üyesi Ali Suat Er- tosun’a, içinde toz ve tehdit unsuru içeren not bu- lunan bir zarf gönderildi. Mektubun ABD’nin San- ta Cruz eyaletinden postalandõğõ belirtildi. Erto- sun, “Kimse beni doğru bildiğim yoldan çevire- mez” dedi. Son günlerde aldõğõ tehdit ve bazõ is- tihbari bilgiler doğrultusunda Ertosun’un koru- ma sayõsõnõn arttõrõldõğõ belirtildi. 4. Sayfada Kara leke: Taciz ve tecavüz Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşõ Hu- kuki Yardõm Bürosu’na 12 yõlda 300 kadõn baş- vurdu. Yetkililer, kadõnlarõn korktuklarõnõ, bu ne- denle gerçek rakamõn başvurularõn çok üzerinde ol- duğuna dikkat çekti. Hakkõnda işlem yapõlmasõ için başvurulan 223 polis, 85 asker ve 14 Özel Harekât polisi, çok sayõda korucu ve infaz koruma memu- rundan yalnõzca 3 korucu ceza aldõ. 8. Sayfada 12 YILDA 300 BAŞVURU Şahin dönemi İstanbul 13. Ağõr Ceza Mahke- mesi’nce kabul edilen 1454 say- falõk üçüncü iddianamede TBMM’yi ve hükümeti ortadan kaldõrmaya teşebbüs, silahlõ terör örgütü kurmak veya yönetmek gibi suçlamalar yöneltilen sanõk- lar arasõnda Mehmet Haberal, Fe- rit Bernay, Kemal Gürüz, Yalçõn Küçük, İbrahim Şahin, Mustafa Özbek gibi isimler bulunuyor. İddianamede haklarõnda 2’şer kez müebbet istenen Haberal ve Küçük’ün örgütün yöneticisi ol- duğu ileri sürüldü. Gürüz’ün üst düzey yöneticilerin talimatõyla ha- reket ettiği iddia edildi. İddiana- mede örgütün gerçekleştireceği öne sürülen suikast planlarõna da yer verildi. Mahkeme, Prof. Ber- nay ile Muhterem Bağcõ’nõn tah- liyesine karar verdi. 6. Sayfada Darbe planlarõ iddiasõ Özkök’ün ifadesi iddianamede Eski Genelkurmay Başkanõ Öz- kök, ‘Ayõşõğõ’ ve ‘Yakamoz’ ad- lõ darbe planlarõndan 2004’te ha- beri olduğunu belirterek “İsimleri geçenlerden bazõlarõ emekli ola- caktõ. Bilgileri karargâhtaki ar- kadaşlarõmla dahi paylaşmadõm” dedi. Kendisine muhtõra verme teklifinde bulunulmadõğõnõ vur- gulayan Özkök, Eruygur’u, ga- zeteci ve rektörlerin sõk sõk ko- mutanlõğa çağrõlmamasõ için uyardõğõnõ söyledi. 6. Sayfada BAKANLIK: OSMAN KAÇMAZ’I DİNLEDİK 4. Sayfada AKP KÖLELİKTE ISRARLI 7. Sayfada ŞANS TOPU ÇEKİLDİ 1 - 12 - 18 - 25 - 33 + 1 TBMM Genel Kurulu’nda dün yapõlan 3. tur oyla- mada 338 oy alan AKP Antalya Milletvekili Mehmet Ali Şahin TBMM Başkanõ seçildi. Böylece “Milli Gö- rüş” çizgisinden gelen bir kişi TBMM Başkanõ olurken devletin zirvesinde eşinin başõ açõk olan isim kalmadõ. Yerel seçimlerden önce “Hükümetle zõtlaşan belediye iş yapamaz” diyerek büyük tepki çeken Şa- hin teşekkür konuşmasõnda artõk bütün milletvekil- lerine eşit uzaklõkta olacağõnõ söyledi. 4. Sayfada Mehmet Ali Şahin’i ilk kutlayan Kök- sal Toptan oldu. (Fotoğraflar: AA) 2. DAVAYA DEVAM EDİLİYOR 6. Sayfada KENE 7 AY İÇİNDE 53 CAN ALDI 3. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog