Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30618 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 AĞUSTOS 2009 ÇARŞAMBA GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Tencere Yuvarlanıyor Kapağını Buluyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nı seçiyor. Meclis Başkanı kim olacak diye medyada günler- dir bir heyecan, bir heyecan. İktidarın düşünen tek adamı AKP Genel Başkanı bir hafta güneyde geceliği 7 bin 500 dolar olan lüks bir otelde başkan adayı saptamaya çalıştı. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 153 gündür tutuklu. Hükümetin ‘Kürt açõlõmõ’yla ilgisinin olmadõğõ açõklandõ Erdoğan DTP lideriyle görüşecek Uzun süre DTP’nin görüşme isteğini kabul et- meyerek randevu vermeyen Başbakan Erdoğan tavõr değiştirdi. Erdoğan, bugün DTP Genel Baş- kanõ Ahmet Türk ile görüşecek. Erdoğan, Türk ile Başbakan olarak değil, “AKP Genel Başka- nõ” olarak görüşeceğini söyledi. Görüşmede İç- işleri Bakanõ Beşir Atalay, DTP Genel Başkan Yardõmcõsõ Emine Ayna, DTP grup başkanve- killeri Fatma Kurtulan ile Selahattin Demirtaş’õn da bulunacağõ öğrenildi. Gazetecilerin randevu- nun zamanlamasõyla ilgili sorusuna sinirlenen Er- doğan “Saptõrmayõn. Ben DTP’yi PKK ile aynõ kefede değerlendirmiyorum” dedi. 5. Sayfada “Söyleyecek sözümüz, barõşõ geliştirecek gücü- müz var” sloganõyla Kürt sorununda barõşçõl ve demokratik çözümü geliştirmek için Berçelan Yaylasõ’nda barõş nöbeti tutma kararõ alan Barõş İçin Kadõn Girişimi, resmi izin aldõ. 7 Ağustos’ta İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakõr’dan yola çõkacak olan girişim üyeleri 9 Ağustos’ta Hak- kâri’nin Berçelan Yaylasõ’nda toplanacak. DTP PM üyesi Zeynep Yõldõz, “Tüm barõşsever, kar- deşliği esas alan, yüreğini barõş için açan kadõn- larõ Hakkâri’ye bekliyoruz” dedi. 8. Sayfada MİT, mahkemeye yazõ gönderdi ‘Güney MİT’te çalışmadı’ Birinci Ergenekon davasõnõn tutuksuz sanõğõ Prof. Kemal Alemdaroğlu’nun avukatõ Metin Çetin- baş, “Başta Alemdaroğlu olmak üzere bu dava- nõn sanõklarõna, Danõştay davasõ sanõklarõyla ay- nõ dosyada yargõlanmak ağõr geliyor. Bir an ön- ce Danõştay suikastõ sanõklarõnõn ifadesini alõn” dedi. MİT’ten gönderilen yazõda Tuncay Gü- ney’in hiçbir zaman diliminde ve hiçbir konumda müsteşarlõkta çalõşmadõğõ yinelendi. HATİCE TUNCER/HİLAL KÖSE’nin haberi 8. Sayfada TSK’de atamalar yapõldõ, irticai faaliyet nedeniyle yapõlan ihraçlara Erdoğan şerh koydu YAŞ’ta sürpriz yok Terfi, rütbede bekleme ve emekli- lik işlemlerinin görüşüldüğü Yük- sek Askeri Şûra toplantõlarõnõn sonuçlarõ açõklandõ. YAŞ kararlarõna göre 34 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi, 46 albay general ve amiralliğe terfi ettirildi, 54 general ve amiralin görev süreleri 1 yõl daha uzatõldõ. Ko- muta heyetindeki orgeneral sayõsõ 13’e, toplam orgeneral ve oramiral sayõsõ da 15’e yükseldi. YAŞ’ta Genelkurmay 2. Başkan Yardõmcõlõğõ makamõ oluş- turuldu. Başbakan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanõ Gönül irticai faaliyetleri nedeniyle ordudan ihraç edilen 3 personelle ilgili karara yine şerh koydu. Ergenekon davasõnda adõ geçtiği için terfi etmeyeceği ileri sürülen Deniz Kurmay Albay Levent Görgeç ile yine hakkõnda spekülasyonlar yapõlan Korgeneral Bekir Kalyoncu terfi etti. Kalyoncu, Kara Kuvvetleri Kurmay Baş- kanlõğõ’na getirildi. Ankara Garnizon Komutanõ olduğu dönemde Hayrünnisa Gül ile tokalaşmamak için havaalanõndaki protokolden ayrõlan Orgeneral As- lan Güner Genelkurmay 2. Başkanlõğõ’na atandõ. Poyrazköy’ün bağlõ oldu- ğu Kuzey Deniz Saha Komutanõ Ahmet Feyyaz Öğütçü ile Güney Deniz Sa- ha Komutanõ Şevki Erdal Bucak ise emekliye sevk edildi. 6. Sayfada YENİ KUVVET KOMUTANLARI VE ÜST RÜTBEYE YÜKSELEN GENERALLER YENİ MAKAM OLUŞTURULDU KALYONCU ORGENERAL OLDU Albay Çiçek beklemede “AKP’yi Bitirme Planõ” adlõ fotokopi belgede imzasõ bu- lunduğu iddiasõyla ifadesi alõndõktan sonra tutuklanan, ancak üzerinden 24 saat geçmeden yapõlan itiraz sonrasõ tahliye edilen Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, bir üst rütbeye yükselemedi. Genelkurmay’õn internet site- sinde yayõmlanan bilgi notunda, Deniz Kuvvetleri Ko- mutanlõğõ’nda sadece bir adet deniz piyade amiral kad- rosu bulunduğu ve buraya atamanõn geçen yõl yapõldõ- ğõ belirtildi. Çiçek, yasa uyarõnca 2011’e kadar bu rüt- besiyle görevini sürdürme hakkõna sahip. 6. Sayfada Oramiral Eşref Uğur Yiğit Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Iğsız 1. Ordu Komutanı Org. Bilgin Balanlı Genelkurmay 2. Bşk. Y. Org. Bekir Kalyoncu K.K.K. Kurmay Bşk. Org. Nusret Taşdeler Harp Akademileri K. Org. Aslan Güner Genelkurmay 2. Bşk. Kürt açõlõmõ sürecini değerlendiren CHP lideri Baykal’dan, Başbakan’a sert eleştiri ‘Erdoğanİmralõvekili’ AKP’nin Kürt açõlõmõnõ 15 Ağustos öncesine ye- tiştirmeye çalõştõğõnõ be- lirten CHP lideri, Başba- kan Erdoğan’õn İmralõ adõ- na vekâleten siyasi mü- zakere sürecini başlattõğõ- nõ ileri sürdü. Baykal, mü- zakerenin Öcalan’la ya- põlacağõnõ herkesin bildi- ğini ima ederken, “Sorun çözeceğiz diye Türki- ye’nin çözülmesine yol açmayalõm. Kaygõm, Tür- kiye’yi ayrõştõracak bir şeyler çõkmasõ ihtimali” dedi. 4. Sayfada Meclis Başkanlõğõ İlk iki turda sonuç yok Yeni TBMM Başkanõ seçiminde AKP’li Meh- met Ali Şahin ilk iki tur- da seçilmek için gerekli olan 367 oya ulaşamadõ. Şahin ilk turda 315, ikin- ci turda 322 oy aldõ. AKP grubundan ilk oylamada 22, ikincide ise 15 fire ol- du. 5. Sayfada Pantolon giyerek İslami kurallara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle kırbaç cezasına çarptırılması istenen Sudanlı kadın gazeteci Lübna Hüseyin’e destek veren yüzlerce kadın ve erkek, polisler tarafından copla ve göz yaşartıcı gazla dağıtıldı. Hüseyin’in yargılandığı, başkent Hartum’daki mahkeme binasının önünde gösteri yapan kadınlara müdahale eden po- lislerden biri havaya ateş açtı. Mahkeme ise Hüseyin’in BM çalışanı olması nedeniyle yargı dokunulmazlığı olup olmadığının sorulması için davayı 7 Eylül’e erteledi. 10. Sayfada ANA GÜNDEM ENERJİ YOLLARI Rusya Başbakanõ Vladimir Putin ya- rõn Ankara’ya günübirlik bir çalõşma ziyaretinde bulunacak. Nabucco’ya karşõ ‘Güney Akõm Projesi’ni ha- yata geçirmek isteyen Rusya, Tür- kiye’ye ikinci bir ‘Mavi Akõm’ ko- ridorunun açõlmasõ için çalõşõyor. Moskova yönetimi, AKP hükü- metinin gerçekleştirmek istediği nükleer santral için tek teklifi veren Rus firmasõnõn da onay- lanmasõnõ bekliyor. Karabağ sorunu, Türkiye-Ermenistan yakõnlaşmasõ ile Irak, İran ve Ortadoğu da ele alõnacak konular arasõnda bulunuyor. 7. Sayfada Sıvasspor veda etti Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçõnda Anderlecht’e 5-0 yenilen Sõvasspor, rö- vanşta Belçika temsilcisini 3- 1 mağlup etti. Galibiyete kar- şõn tur atlayamayan Kõrmõzõ- Beyazlõlar yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. Sõvasspor’un gollerini Ersen, Kamanan ve Musa attõ. 5. Spor’da Çerkezyan’ı yitirdik Türkiye İşçi Partisi ve TKP üyesi Sarkis Çerkezyan (Sarkis Usta) Kumkapõ’da- ki evinde yaşamõnõ yitirdi. 94 yaşõndaki Çerkezyan için bugün İstanbul Kumka- põ’daki Meryem Ana Kili- sesi’nde tören düzenlene- cek. Çerkezyan, Balõklõ Er- meni Mezarlõğõ’nda toprağa verilecek. 8. Sayfada Barõş İçin Kadõn Girişimi Sıfır noktasında barış nöbeti GENELKURMAY AÇIKLAMA YAPTI Ora. E. Murat Bilgel Donanma Komutanı Putin yarın Ankara’da SAMSUN-CEYHAN HATTI İÇİN PROTOKOL 7. Sayfada Pantolon dayağõ KARAADA’DA YUNAN OYUNU 11. Sayfada KRİZ VURUYOR İŞSİZ GÖÇÜYOR 13. Sayfada FAİZLER TEK HANEDE 14. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog