Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 152 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Umut Dağın Ardında! Kısa süre önce Başbakan Beyefendi, polisi de- mokrasinin teminatı ilan etti. Ağustos Yüksek Askeri Şûra toplantıları nedeniy- le sap gibi durmak için gitmek zorunda kaldığı Anıt- kabir’de özel deftere bu kez “Türk Silahlı Kuvvetle- ri’ni demokrasinin teminatı” gösteren satırlar yazdı. Kimi gazeteler, örneğin Milliyet geçen pazar günü “Erdoğan Paşa’yla arayı açtı” başlığı altında iktidar- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Başbakan Erdoğan, partisinin dün gün bo- yu süren MYK ve grup toplantõlarõnda TBMM başkan adayõnõ belirlemek için “AKP içinde uzlaşma” arayõşõnõ sonuçlan- dõrdõ. AKP’nin adayõ Mehmet Ali Şahin ola- rak belirlendi. CHP’den İlhan Kesici, MHP’den de Münir Kutluata aday gösterildi. DTP’den ise Hasip Kaplan aday oldu. Adaylığını ilk açõklayan Tunceli Bağõmsõz Milletvekili Kamer Genç, düzenlediği ba- sõn toplantõsõnda, “TBMM’nin başõna ge- çecek kişilerin, seçilmeden önce kamuo- yunda tartõşõlmasõ gerektiğini” vurguladõ. Mehmet Ali Şahin’in, Meclis Başkanõ se- çilmesi durumunda “devletin zirvesindeki üç ismin eşi de türbanlõ” olacak. 5. Sayfada YAŞ’ta alõnan kararlar gereğince Deniz Kuv- vetleri Komutanõ Oramiral Metin Ataç ile Ha- va Kuvvetleri Komutanõ Orgeneral Aydoğan Babaoğlu 30 Ağustos 2009 itibarõyla emek- liye ayrõldõlar. Ataç’õn yerine Donanma Ko- mutanõ Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Babaoğ- lu’nun yerine de Harp Akademileri Komutanõ Orgeneral Hasan Aksay atandõ. YAŞ toplan- tõlarõnda alõnan kararlar, bugün Cumhurbaş- kanõ Gül’ün onayõnõn ardõndan resmi olarak kamuoyuna açõklanacak. 8. Sayfada Amerikalı dünyaca ünlü pop şarkõcõsõ Madonna, ‘Sticky and Sweet Tour’ adõnõ verdiği dünya tur- nesi çerçevesinde St. Pe- tersburg’da konser verdi. Kentin Rus tarihi açõsõn- dan da ayrõ bir öneme sa- hip olan Saray Meyda- nõ’nda verdiği konser bü- yük ilgi görürken Ma- donna seyircilere unu- tulmaz bir gösteri sundu. 160 yıl sonra Ayasofya kanatlanıyor Güneydoğu pandantifteki he- nüz yüzü açılmamış olan di- ğer Serafim (Gaspare Fossa- ti, Bellinzona Kanton Arşivi). Ayasofya’da gün õşõğõna çõkarõlan ‘altõ kanatlõ melek figürü’, Ayasofya’nõn ka- ranlõkta kalmõş ‘gizli’ eser- lerinden sadece biri. 160 yõl sonraki bu “yeniden ke- şif”, Ayasofya’nõn tarihin- de hem mozaiğin durumu- nun yeniden belirlenmesi hem de Fossati’lerin ona- rõmlarõndan kesit sunmasõ açõsõndan çok önemli. ÖZLEM ALTUNOK’un haberi 17. Sayfada YAŞçalõşmalarõtamamlandõ Kararlar bugün açıklanıyor Misyoner dedi, bõçağõ dayadõ Türk bayraklı rehine eylemi Kadıköy’de Yasin Karasu isimli bir genç, ar- kadaşõ İsmail Aydõn’õ ziyaret için “Protestan Ev Kilisesi”olarak nitelendirilen apartman dairesine gitti. Tartõştõğõ arkadaşõnõ Rõhtõm Caddesi’ne götüren Karasu, çevredekilere “Bu adam misyonerlik yapõyor. Kafasõnõ ke- seceğim. Bana Türk bayrağõ verin” diye ba- ğõrdõ. Bayrağõ Aydõn’õn kafasõna geçirerek boğazõna bõçak dayayan Karasu, olay yeri- ne gelen polislere teslim oldu. 8. Sayfada Madonna Rusya’yı salladı 85. YIL SAYI: 30617 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 AĞUSTOS 2009 SALI C Danõştay ve Ergenekon davalarõ birleştirildi. Sanõklar isyan etti ‘İdamdan bile ağır bir ceza’ Evren yoğun bakımda Bodrum’un Yalõkavak beldesindeki evinde fena- laşan 7. Cumhurbaşkanõ Kenan Evren, ambulansla hastaneye kaldõrõldõ. Geçi- ci kalp pili takõlan Evren, Ankara GATA’ya sevk edildi. Doktorlar, Evren’de “bağõrsak kaynaklõ alt sin- dirim sistemi kanamasõ” tespit etti. 8. Sayfada Arkan’a küresel görev Microsoft Türkiye Ge- nel Müdürü Çağlayan Ar- kan, Microsoft merkez ofisine atandõ. Arkan, 1 Ekim 2009’da kurumsal müşterilerden sorumlu or- ganizasyonda, Dünya Üretim ve Kaynaklardan Sorumlu Genel Müdür olarak göreve başlaya- cak. 12. Sayfada YÖK’ten çifte standart YÖK’ün intihal yapmasõna karşõn cezalandõrmadõğõ Sel- çuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Bozkurt’un “Türbana Özgürlük Bildiri- si”ne imza attõğõ ortaya çõk- tõ. Doktora öğrencisi Yamaç ise aynõ suç nedeniyle öğ- retim üyeliğinden çõkarõldõ. MAHMUT LICALI’nın ha- beri 8. Sayfada Birinci Engenekon davasõ ile Ankara 11. Ağõr Ceza Mah- kemesi’nde görülen Danõştay ve gazetemize yönelik sal- dõrõ davasõ birleştirildi. İstanbul Üniversitesi eski rektör- lerinden Kemal Alemdaroğlu, karara “Şu anda ben türban kararõ nedeniyle Danõştay hâkimini katledenlerle aynõ sa- londa bulunuyorum. Bu benim için sizin vereceğiniz idam cezasõndan daha ağõr bir cezadõr” diye tepki gösterdi. Atatürk devrimine karşõ yürütülen psikolojik harekâtõn artõk hiçbir sõnõr tanõmadõğõnõ belirten İP Genel Başkanõ Doğu Perinçek de mahkemenin “bu karanlõk tertibe” tes- lim olmamasõnõ istedi. Perinçek ile diğer İP üyesi sanõk- lar, Muzaffer Tekin ve Kemal Alemdaroğlu’nun yanõ sõ- ra izleyiciler de karara tepki göstererek salonu boşalttõ. HA- TİCE TUNCER / HİLAL KÖSE’nin haberi 7. Sayfada Cumhurbaşkanõ Gül, hasta tutuklular için af yetkisini kullanmõyor Ölümü bekliyorlarÇeşitli cezaevlerinde ölümcül hastalõklarla mücadele eden tu- tuklu ve hükümlüler serbest bõrakõlmamalarõ halinde ya- şamlarõnõ yitirecek. Cumhur- başkanõ Abdullah Gül, insan haklarõ kuruluşlarõ ve medyanõn çağrõlarõna karşõn, daha iyi ko- şullarda tedavi görebilecek ya da son günlerini sevdiklerinin yanõnda geçirebilecek bu in- sanlar için af yetkisini kullan- mak yerine yavaş yavaş can vermelerini izliyor. Bu insanlar içinde öne çõkanla- rõn başõnda ağõz kanserine ya- kalanan Güler Zere geliyor. Çukurova Üniversitesi, Zere’nin yaşamõnõn tehlikede olduğunu, tedavisinin hastanenin mah- kûmlara ayrõlmõş bölümlerinde mümkün olmadõğõnõ belirterek salõverilmesini istiyor. Mesa- ne kanserli Erol Zavar ise otu- za yakõn tõbbi müdahale geçir- di, safrakesesi alõndõ. Halen ka- namalarõ sürüyor. 7. Sayfada Dolar yükselmiyor Merkez Bankasõ, ara verilen döviz alõm ihalelerine yeniden başlayacağõnõ açõkladõ. Ancak açõklama dolardaki düşüşü ön- lemedi. Bankalar arasõ piyasada dolar 1.4620’ye kadar geri- ledi. Bankanõn döviz almasõnõn kura etkisinin uzun vadede olacağõ belirtiliyor. Döviz alõmõnõn kurdaki düşüşü tersine çe- virmeyeceği, yavaşlatacağõ kaydediliyor. 12. Sayfada ‘Tablo içler acısı’ Ekonomideki daralmanõn, krizin merkezi ülkelerden çok daha fazla olduğunu kaydeden Faik Öztrak, hükümetin po- litikalarõ nedeniyle Türkiye’nin krizden en fazla etkilenen ve krizden en yavaş çõkan ülke olacağõnõ söyledi. Öztrak, hükümetin derli toplu bir program oluşturmasõ gerektiği- ni belirtti. SELDA GÜNEYSU’nun haberi 13. Sayfada İzmir’de, Bayraklı’nın ilçe yapılması ve Karşıyaka Belediyesi sınırlarından çı- karılmasıyla Kent AŞ şirketindeki işlerine son verilen bir grup işçinin, belediye şantiyesi önündeki eylemleri 100 gündür sürüyor. Şantiye çevresine kurduk- ları çadırlarda kalan işçiler, temizlik araçlarını çıkartmak isteyen belediye ekiplerine izin vermedi. Eylemci- ler direnince polis, şantiye önünde duran işçilere müdahale ederek araçların şantiyeden çıkmasını sağladı. (AA) İşçilere dayak BAĞDAT-ERBİL ARASINDA SICAK RÜZGÂR 10. Sayfada NÜKLEER PROGRAMIN İPLERİ HAMANEY’DE 10. Sayfada İkinci “Ergenekon” davasõnõn tutuklu sa- nõklarõndan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, sağ bacağõndaki yara nedeniyle dün Haseki Hastanesi’ne getirildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden enfeksiyon kaptõğõ be- lirlenen Ersöz, ameliyat edildi. 7. Sayfada MERKEZ BANKASI ŞİMDİLİK ETKİSİZ CHP’Lİ ÖZTRAK HÜKÜMETİ UYARDI Ersöz’eameliyat BACAĞINDA ENFEKSİYON Erdoğan yine tek seçici oldu. TBMM’de uzlaşma aranmadõ AKP’nin adayı Mehmet Ali Şahin Saray Meydanı Kemal Alemdaroğlu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog