Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutla- nırken Donanma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından İstanbul Boğazı’nda resmi geçit düzenlendi. Boğaz’ın her iki kıyısında da yurttaşlar, töreni ilgiyle izledi. Geçide katılan helikopterlerin köprünün altından geçişi büyük alkış aldı. Genelkurmay Başkanı Başbuğ ise resmi törenlerin ardından halkın arasında karışarak yurttaşlarla sohbet etti. C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30644 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 31 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 179 gündür tutuklu. Tarihi İyi Okumak... Tarihi okuyup anlaya- bilmek, geleceğe yönelik pusulayı ayarlayabilmek için kaçınılmaz bir önko- şuldur; 30 Ağustos’un gü- nümüzde coşkuyla güncel- leşmesi, bu bakımdan ço- ğumuza uyarıcı bir etki yapmalıdır. 30 Ağustos’un Başkomu- tanı Mustafa Kemal Pa- şa’dır; ama bu meydan mu- harebesine, tarihin garip bir cilvesi sayılabilecek bi- çimde, Çanakkale Savaş- ları’ndan geçerek gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda düşman cephesinin en sa- yılan patronu İngilizler Ça- nakkale’yi neden zorla- mışlardı?.. Kısa yoldan ‘pa- yitaht’ı ele geçirerek Os- manlı’yı kalbinden vurmak istiyorlardı; başarıya ula- şılırsa, Karadeniz’e çıkıp Çarlık Rusyası ile doğrudan ilişkiye geçilecek, tarihin seyri değişecek, Bolşevik Devrimi’nin önü kesilecek- ti. Düşman donanması Ça- nakkale Boğazı’nı önce sa- vaş gemileriyle zorladı; top- çu ateşi ve suya döşenen mayınlarla önü kesilince, bu kez çıkarma yaparak karadan denemeye girişti. Ama karşılarına ‘Ana- fartalar Kahramanõ’ Musta- fa Kemal çıktı. İngilizler Anafartalar’da yenilgiye uğratılmasaydı tarih nasıl yazılacaktı?.. ‘1917 Devrimi’ ile Çarlık Rusyası’nın yıkılması Tür- kiye’nin Milli Kurtuluş Sa- vaşı bakımından bir talih- tir; “Anadolu İhtilali” dört taraftan kuşatılmak tehdi- dinden kurtulmuş, Kaf- kasya’da sırtını güvenceye almıştır; bu sonuçta Ana- fartalar’ın işlevi büyüktür. Tarihi okurken Anafar- talar ile Kocatepe arasın- daki yazgı birliğini vurgu- lamakta yarar var. Kurtu- luş Savaşı’nı sona erdiren “Büyük Taarruz”u Mustafa Kemal bu tepeden yönet- miştir. Anadolu’nun ortasına dek ilerleyen düşmanın ye- nilgisini yalnız askeri bo- yutla görmek de tarihten nasipsiz kalmak olur; 30 Ağustos zaferi İngiltere’de Lloyd George’un yenilgisi demekti; “İtilaf Devletleri” (başta İngiltere, Fransa ve İtalya) yenilgiyi kabul ede- rek barış antlaşması ama- cıyla müzakereyi hemen benimsediler. C Arkası Sa. 8, Sü. 1’de Hükümetin ‘açõlõm’ çalõşmalarõnõ de- ğerlendiren Hacaloğlu, önce sorunu ta- nõmlamasõ gerektiğini belirterek “Doğ- ru tanõmlamazsanõz beyinler karõşõyor, AKP’nin de beyni karõşõk. Cehalet ve kafa karõşõklõğõ içinde” dedi. Haca- loğlu, CHP’yi çözüme katkõ verme- mekle suçlayan Başbakan’a “CHP programõnõ oku” diye seslendi. EMİ- NE KAPLAN’ın haberi 9. Sayfada Hem konut satõşlarõna hem de konut kre- disi kullanõmlarõna bakõldõğõnda, ko- nuta talebin azalmadõğõ görülebiliyor. Türk ekonomisinin büyüme kulvarõna geçmesinde ya da yeniden dibe vurma- sõnda konut sektörü etkili olacağa ben- zemektedir. Bunun için de yakõn markaja alõnmasõ yerinde olur. MUSTAFA SÖNMEZ’in yazısı 13. Sayfada ● Manisaspor’u 2-1 yendi Fenerbahçe son dakikada kazandı Turkcell Süper Lig’de Fenerbahçe, Manisaspor karşõsõnda çok zorlanmasõ- na karşõn 3 puana ulaşmayõ bildi. Em- re’nin kõrmõzõ kart görmesiyle 10 kişi ka- lan Sarõ-Lacivertliler, bitime 10 dakika kala Güiza’nõn golüyle öne geçmesine karşõn üstünlüğünü koruyamadõ. Gali- biyeti getiren isim ise son saniyelede sahneye çõkan Semih oldu. Spor’da ● Türkiye’de yetenek avlayacak Berklee, burs turnesine geliyor ABD’deki ünlü müzik okulu Berklee Col- lege of Music, pek çok ülkede gerçekleştir- diği ‘burs turnesi’ kapsamõnda bu yõl ilk de- fa Türkiye’ye geliyor. Öğrenci seçmelerini de kapsayan etkinlikler 20-23 Kasõm tarih- leri arasõnda İstanbul’daki Modern Müzik Akademisi’nde yapõlacak. Etkinlikler kap- samõnda seminerler, atölye çalõşmalarõ ve ta- nõtõm toplantõlarõ da yapõlacak. 17. Sayfada 30 Ağustos zaferinin 87’nci yõldönümünde bağõmsõzlõk ve birlik mesajlarõ verildi Görkemli kutlamaTürkiye Cum- huriyeti’nin kuruluşunu sağlayan Büyük Taarruz ve Dumlupõnar Başkomutan Meydan Muha- rebesi’nin 87. yõldönümü görkemli kutla- malara sahne oldu. Ankara’da İstanbul’da geniş kapsamlõ kutlamalar yapõldõ. Zafer Bayramõ tüm yurtta da coşkuyla kutlandõ. Genelkur- may Başka- nõ Orgeneral İlker Başbuğ, Anõtkabir Özel Defteri’ne, “Gücünü milletinden, õşõğõnõ sizden, cesaretini tarihten, kuv- vetini damarlarõndaki asil kandan alan Türk ordusu her zaman nöbette ve gö- revinin başõndadõr” mesajõnõ yazdõ. Zafer Bayra- mõ kutlama- larõnda Başbuğ ve komutanlarõ kutlamak için sõra beklerken Başbakan Erdoğan ile CHP lideri Baykal bir süre sohbet etti. Daha sonra geçit töreninde de iki lider tokalaştõ. Erdoğan, Baykal’õn eşiyle bir süre sohbet etti. 4, 5 ve 6. Sayfalarda Başbuğ’a yoğun ilgi Ankaralı yurttaşlar sabah saatlerinden başlayarak Atatürk Kültür Mer- kezi’ndeki (AKM) kutlamalarõ izlemek üzere alana akõn akõn gel- meye başladõ. AKM’deki kutlamalar saat 11.00’de Cumhurbaşka- nõ Abdullah Gül’ün gelmesinin ardõndan başladõ. Geçit töreninden sonra Genelkurmay Başkanõ bir süre yurttaşlarla sohbet etti. Büyük ilgiyle karşõlanan Başbuğ uzun süre alkõşlandõ. 5. Sayfada Sancaklarõn töreni Ankara’daki kutlamalarda bu yõl birçok ilk yaşandõ. Yurtdõşõ gö- revlerde bulunan 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlõğõ ve terörle mücadelede yoğun görev alan Kayseri Hava İndirme Komando Tu- gayõ kutlamalara katõldõ. Törenler kapsamõnda 60 sancak yer alõrken bunlardan 50’si Ankara’daki törende taşõndõ. TSK envanterine ye- ni giren Leopard 2A4 tanklarõ da resmi geçitte yer aldõ. 4. Sayfada Askerlerin arasõna el bombasõ atõldõ CHP’li Algan Hacaloğlu ‘AKP’nin kafası karışık’ Hain saldırı: 4 şehit Hakkâri Şemdinli’de operasyona giden askeri birliğe düzenlenen bombalõ sal- dõrõ sonucu bir astsubay ve 3 uzman ça- vuş şehit oldu, bir asker yaralandõ. Hakkâri Valisi Muammer Türker, De- recik beldesi Balkayalar bölgesinde operasyona giden “askerlerin arasõna el bombasõ atõldõğõnõ” kaydetti. Şõrnak’ta bulunan bir mağarada terör örgütüne ait 1 uçaksavar silahõ ve uçaksavar füzesi ele geçirildi. 8. Sayfada Resepsiyonda gündem şehitler Hakkâri’den gelen kötü haber 30 Ağus- tos resepsiyonuna da damgasõnõ vurdu. Başbakan Erdoğan, saldõrõyõ “Demo- kratik açõlõm sürecini baltalamaya ça- lõşan bir girişim olarak değerlendiri- yorum” dedi. Baykal, Erdoğan’a ran- devu verilip verilmeyeceği yönündeki soruya, “Türkiye’ye zarar vereceğini net bir şekilde bildiğim bir şeyi kabul et- mem” yanõtõnõ verdi. 6. Sayfada COŞKULU TÖRENLER TSK GÖREVİ BAŞINDA SICAK SELAMLAŞMA Fotoğraflar:SERKANYILDIZ/NECATİSAVAŞ BOĞAZ’DA RESMİ GEÇİT ● Krizden çıkışı sağlayabilir Konut kaldıraç mı balon mu? AÇILIMDA KRİTİK HAFTA BAŞLADI 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog