Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30643 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 AĞUSTOS 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 178 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bu Yıl Bir Başka 30 Ağustos Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında de- ğişik bir hava esiyor. Üstelik ülkede Ergenekon gibi bir davada, Kürt açı- lımında sonuç alınamayacağı yargısının giderek yay- gınlaştığı bir dönemde.. yıldönümü törenlerine TSK özel bir önem verdi. 30 Ağustos öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Ulusal boyut vurgusu Karadeniz güzergâhõ olasõlõğõnõ güçlendirdi AKP’ye dokunan yanõyor Evren: Tam bir fiyasko KESK Başkanõ Evren, toplu görüşme sürecini “fiyasko”, hü- kümetin yüzde 2.5’lik zam öne- risini de “sendikalarla alay et- mek” olarak niteledi. Sendika- larõ yapacaklarõ uyarõ grevine katõlmaya çağõran Evren, gö- rüşmelere katõlan sendikalarõn “konu mankeni gibi” hareket et- tiğini söyledi. 13. Sayfada Tarikatlara karşı ‘imece’ Bursa’da ADD, ÇYDD ve 68’liler Vakfõ’nõn da aralarõnda bulunduğu örgütler, üniversite öğrencilerinin tarikatlarõn eline düşmemesi için “Çağdaş Ba- rõnma Projesi” adlõ bir çalõşma başlattõ. Bu bağlamda otobüs ter- minalinde danõşma birimi oluş- turulacak. LEVENT GENCEL- Lİ ’nin haberi 4. Sayfada BOZÜYÜK’TE BÜYÜK İHMAL 3. Sayfada DÜŞBAZ’IN DÜŞLERİ ŞARKILAR 9. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ: 23, 26, 39, 40, 47, 48 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA ‘GÜÇLÜ ORDU GÜÇLÜ TÜRKİYE’ Büyük kutlamaKurtuluş Savaşı’nın kazanıldığını müjdeleyen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının önünü açan büyük zafer ilk günkü heyecanla kutlanıyor. Türk ulusununbağımsızlıktutkusunungöstergesiolan30Ağustos’un87’nciyılında tüm yurtta coşkulu etkinlikler düzenlenecek. Yurdun dört bir yanındaki birlik- lerden getirilen 60 sancak Ankara’daki geçit töreninde taşınacak. 7. Sayfada Mesajlarda birlik vurgusu ● 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cum- hurbaşkanı Gül ve siyasi parti liderleri yayım- ladıkları mesajlarda ‘birlik’ vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Gül, “Farklılıklarımız birli- ğimizi tamamlayan zenginliklerimizdir” dedi. ● Başbakan Erdoğan, 30 Ağustos Zaferi’nin, kah- raman Türk ordusunun cesaret ve fedakârlı- ğının ve tarih sahnesinden silinmek istenen Türk milletinin varoluş mücadelesinin en gü- zel örneklerinden biri olduğunu ifade etti. ● CHP Genel Başkanı Deniz Baykal mesajında, “kimsenin ülkenin toprak bütünlüğüyle, ulu- sal birliğiyle ve laik Cumhuriyetle oynamaya kalkmaması” uyarısında bulundu. 6. Sayfada Üçüncü köprünün üç sorusu Yargıçlar sanık olduHükümet, aleyhine kararlar veren hâkim ve savcõlarla he- saplaşmaya girişti. Başbakan’õ şehitlere “kelle” dediği için mahkûm eden yargõç hakkõnda hapis istemiyle da- va açõldõ. Cumhurbaşkanõ’nõn kayõp trilyon davasõnda yar- gõlanmasõ kararõnõ veren yargõç Ergenekon soruşturma- sõna dahil edildi. İLHAN TAŞCI’nın haberi 8. Sayfada Kadir Topbaş’õn “Hükümet 3. köprüyü ulusal boyutta düşünüyor” demesi, köprünün Karadeniz Kõyõ Yo- lu’nun bir parçasõ olduğunu gösteriyor. Güzergâhõn üze- rindeki “sis perdesi”nin aralanabilmesi ise üç sorunun yanõtõna bağlõ: İstanbul’u yönetirken 3. köprüye karşõ olan Erdoğan neden ‘görüş’ değiştirdi, kõyõ yolu İstanbul’u ‘nasõl’ geçecek ve Yap-İşlet-Devret modeli için ‘müş- teri’ kim? OKTAY EKİNCİ’nin yazısı 8. Sayfada ‘İşbirliği gelişecek’ Çin Büyükelçisi Xi- aosheng, küresel kri- ze karşõ işbirliği ge- rektiğini belirtti. Xi- aosheng, AB’nin ken- di derdine düştüğünü ve Türkiye’ye yararõ olmayacağõnõ söy- ledi. 12. Sayfada ÇİN ELÇİSİ İran’da kanõt yok İran’ın nükleer faa- liyetlerinin askeri amaçlõ olduğuna da- ir kanõt olmadõğõ be- lirtildi. UAEK’nin raporunda, Tah- ran’dan ani denetim- lere izin vermesi is- tendi. 11. Sayfada UAEK RAPORU:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog