Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA 3 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİCUMHURİYET 8 HABERLERİN DEVAMI İstanbul A 31 Edirne A 35 Kocaeli A 32 Çanakkale A 32 İzmir A 36 Manisa A 37 Aydın A 39 Denizli A 37 Zonguldak B 27 Sinop B 27 Samsun Y 26 Trabzon Y 26 Giresun Y 27 Ankara A 32 Eskişehir A 31 Konya A 30 Sıvas PB 27 Antalya A 40 Adana A 36 Mersin A 34 Diyarbakır A 38 Şanlıurfa A 38 Mardin A 34 Siirt A 37 Hakkâri PB 26 Van PB 26 Kars Y 22 Oslo Y 21 Helsinki Y 20 Stockholm Y 21 Londra Y 20 Amsterdam Y 21 Brüksel Y 21 Paris B 22 Bonn PB 21 Münih Y 24 Berlin Y 25 Budapeşte A 35 Madrid A 35 Viyana Y 25 Belgrad PB 34 Sofya A 32 Roma Y 30 Atina A 35 Zürih Y 20 Moskova Y 21 Aşkabat A 36 Astana Y 23 Taşkent A 37 Bakû A 28 Bişkek PB 33 Tiflis A 32 Kahire A 34 Şam A 37 Ülkemizin iç kesimleri parçalı çok bulutlu; Mar- mara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun ku- zeydoğusu, Ankara ve Çankırı çevreleri sağa- nak ve gök gürültülü sa- ğanak, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı iç ve Ku- zeydoğu kesimlerede 2- 3 derece artacak. AÇI MÜMTAZ SOYSAL Düşünmenin Taşeronluğu BASINA yansıyan haberlere göre, Kosova’nın Sır- bistan’dan koparılıp bağımsızlaşması için çalışmış “Bağımsız Diplomatlar” denen emekli uzmanların oluştur- duğu bir grup şimdi de KKTC için çalışmaktaymış. “Her- halde gerçekten bağımsız iki devletli bir Kıbrıs için ça- lışıyorlardır” diye düşünüp seviniyorsunuz ama, kısa za- manda anlaşılıyor ki, bu zevat “Rum’a bitişik” bir çözüm peşinde olan kuzeydeki devlet başkanı Talât’ın çeşitli kuruluşlarla ilişkilerini sürdürmekle görevlidirler. O za- man bağımsız iki devletli çözümden çok onun özellik- le AB konusundaki kişisel çizgisini sürdürmek için tu- tulduklarını akla getiren bir kuşku düşüyor içinize. Bu gibi taşeronlukların hayli pahalı olduğunu ve KKTC bütçesinin de Türkiye desteğiyle ayakta durduğunu bildiğiniz için, vergi mükellefi olarak bilmek istemez mi- siniz bu ilişki neyin nesidir? Kendinizce tartılıp düşünülmesi gereken işleri tanta- nalı adlar taşıyan birtakım kuruluşlara havale etmek, son yılların modasıdır. Atlantik ötesinde bunlara “düşün- me tankları” adı verildiği için, depolarında yığınla iyi ve sağlam düşünce bulunduğunu sanarak umutlara kapı- labilirsiniz ama, bilin ki bu çeşit cafcaflı görüntülerin ge- risinde basit birtakım hesaplar yatmaktadır. Çoğu zaman bu kuruluşlardan yardım istenmesi, başkalarınca size telkin edilir. Genellikle kuruluşları oluşturanlar da o başkalarının kurumlarında yetişmiş ve onların düşüncelerini benimseyen insanlardır. Böylelik- le, kendi düşünmeniz gerekenleri başkalarına düşün- dürmek için para harcamış olursunuz. Daha da kötüsü, bu çeşit kuruluşları kendi elinizle kur- manız, ama içlerini yine başkalarının istediği biçimde düşünen insanlarla doldurmanızdır. Bu yoldan, dıştan gelen düşüncelerin benimsenip benimsenmediğini sı- namış olursunuz. Son zamanlarda adı duyulmaya başlayan ve kısa adıy- la USAK diye anılan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu da böyle bir şey galiba. Geçenlerde o kuruluşun uzmanlarından biri Türk dış politikasının nasıl “çeşitle- nebileceğini” sormaktaydı. Güncel “açılım” konusunda “demokratikleşme”nin nasıl olması gerektiğinin tartışıl- dığı toplantıya da o kuruluş çağrılmış. Herhalde böyle bir kuruluş bugünkü iktidara demok- ratikleşmenin her şeyden önce insanları özgür- leştirmekle başlaması gerektiğini, özgürleştirmenin sta- tik ve soyut bir kavram olan özgürlükten farklı olarak eko- nomik ve sosyal bir süreç olduğunu, Güneydoğu’nun top- lum yapısını değiştirecek bir toprak reformunun ve koo- peratifleştirmenin gerekliliğini, planlamanın ve iyi do- kunmuş bir karma ekonominin kaçınılmazlığını, kamu ya- tırımlarının zorunluluğunu tavsiye etmeyecektir. Çünkü, bunlar ciddi ve pahalı işlerdir. Sorumsuzca bol keseden etnik hak vaat etmek son derece kolay ve ucuz- dur. Sonuç çok pahalıya patlasa da... mumtazsoysal@gmail.com tarafından kabul edilmiş- tir. Sonuçta iktidarla yargı arasında çıkan son tartış- ma da AKP’nin yargı ba- ğımsızlığını yok etmek si- yasetinin bir ürünüdür. Bütün bu olaylar ka- muoyunda ve medyada ekonomik kriz sorununun üstüne bir şal örtmektedir. Oysa ekonomik alanda- ki göstergeler bir tehlike- yi haber vermektedir. Türkiye ekonomisi kü- çülmektedir; ne zaman bü- yümeye geçeceği ise tar- tışmalı bir soru işaretidir. İktidar partisinin bu alandaki yetersizliği de günden güne daha çok so- mutlaşmaktadır. Bütün göstergeler Tür- kiye’yi içine düştüğü çık- mazdan kurtarabilecek bir yeni iktidara ve bir alter- natife gereksinimi vurgu- luyor. Şimdilik iki sorun aklı başında çevrelerin önce- likli tartışma konusudur. Bunlardan biri AKP’nin yetersizliğidir; bu iktidarın ömrü tükenmiştir. İkinci sorun ise şimdilik Türkiye’yi bu çıkmazdan çıkaracak bir alternatifin henüz somutlaşmadığı noktasında belirginleşiyor. Toplumdaki umutsuz- luk da bu yönden kaynak- lanıyor. Ne var ki tarihsel dene- yimler alternatifsizliğin kendi alternatifini yarattığı üzerine zengin örneklerle doludur. Ancak tarihte şöyle bir olay da görülmüyor: Çöküntüye sürüklenmiş, çıkmaza saplanmış, yeter- sizliği kanıtlanmış, ülkeyi ekonomik bakımdan ba- tırmış bir iktidar, artık kendi kendisinin alternatifi olamaz. Türkiye şimdi bu nok- tadadır. Alternatif? C Baştarafı 1. Sayfada Okullardacinseltaciz,ateşli,kesici,delicisilahlayaralamaveöldürmedahil5yõlda8bin62olayyaşandõ MAHMUT LICALI ANKARA - Milli Eğitim Bakanõ Ni- met Çubukçu, son 5 yõlda okullardaki şiddet olaylarõnõn sayõsõnõn toplam 8 bin 62 olduğunu, şiddet olaylarõna karõşan öğrenci sayõsõnõn ise 10 bin 168 olarak belirlendiğini açõkladõ. Çubukçu’nun Türkiye genelinde toplam 14 bin 277 rehber öğretmen bulunduğunu belirtmesi ise yaklaşõk 15 milyon öğrencinin bu- lunduğu Türkiye’de her bin öğrenciye 1 rehber öğretmeni düştüğünü gözler önü- ne serdi. CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün okullarda yaşanan şiddet olaylarõyla ilgili yazõlõ soru önergesini yanõtlayan Milli Eğitim Bakanõ Nimet Çubukçu’nun verdiği bilgiler Türki- ye’de okullarda yaşanan şiddetin boyu- tunu ortaya koydu. Çubukçu, soru önergesine verdiği ya- nõtta son 5 yõlda okul müdürlükleri ta- rafõndan kayõt altõna alõnan şiddet olay- larõ incelendiğinde şiddet türlerinin, fi- ziksel zarar veren şiddet (tekme, tokat vs.), zorbalõk, tehdit, sataşma, cinsel ta- ciz, eşyaya-mala zarar verme, çalma ve gasp, ateşli, kesici ve delici silahla ya- ralama veya ölümlü olay olarak sõra- landõğõnõ belirtti. TV’ler için filmler Çubukçu, yapõlan değerlendirmeler so- nunda 2006 yõlõnda Eğitim Ortamlarõn- da Şiddetin Önlenmesi ve Azaltõlmasõ Şiddetin korkutan tablosu TTK ders kitaplarõnõ yenilenen programa göre hazõrlamak yerine uyarlama yapõyor Yargı kararı geçiştiriliyor MAHMUT LICALI ANKARA - Danõştay’õn kara- rõyla Türkçe ve Hayat Bilgisi ders programlarõnõ yenileyen Milli Eği- tim Bakanlõğõ (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu (TTK), ders ki- taplarõ konusunda kendi aldõğõ ka- rarõ uygulamõyor. TTK iptal edilen programa göre hazõrlanmõş kitap- larõ yeniden yazdõrmak yerine, önce yeni programa göre kitapla- ra uyarlama yapmayõ sonra da ip- tal ettiği programa göre inceleyip kabul etmeyi planlõyor. TTK’nin başvurduğu yöntemin “yargı ka- rarını geçiştirmek” anlamõna gel- diği, yenilenen ders programlarõ- na göre kitaplarõn da yeniden ha- zõrlanmasõ gerektiğine dikkat çe- kiliyor. Danõştay, Mart 2009’da bir ve- linin başvurusu üzerine aldõğõ ka- rarla ilköğretim 1, 2, 4 ve 5. sõnõf Türkçe ile ilköğretim 1, 2 ve 3. sõ- nõf hayat bilgisi programlarõnõ ip- tal etmişti. Bunun üzerine TTK de 14 Mayõs 2009 tarihinde söz ko- nusu programlarõ iptal etmiş ve ye- ni programlarõ kabul etmişti. TTK, 30 Haziran 2009’a kadar 2009- 2010 eğitim yõlõnda okutulacak kitaplarõn yeni programa göre uyarlama yapõlarak inceleme ya- põlmak üzere başkanlõğa sunul- masõnõ istemişti. Süreci araştõrarak raporlaştõran Eğitim-İş Yenimahalle İlçe Se- kreteri Yakup Arslan, TTK’nin uygulamalarõndaki çarpõklõğõ ve karmaşõklõğõ ortaya koydu. Arslan, TTK’nin yeniden hazõrlanmasõnõ istemek yerine, eski programlara göre hazõrlanmõş kitaplarõ önce yeni programlara göre uyarlama yapmayõ, sonra da yürürlükten kaldõrdõğõ programlara göre ince- leyip onaylamayõ öngördüğünü kaydetti. Arslan, bunun Danõştay kararõ, Ders Kitaplarõ ve Eğitim Araçlarõ Yönetmeliği’ne aykõrõ olduğunu vurguladõ. Arslan, Da- nõştay’õn iptal gerekçelerinin “Türkçe 1 ve 2. sınıf ders kitap- ları okutulmak üzere önerilmez. Türkçe 4 ve 5. sınıf ders kitap- ları, uygun nitelikteki metinler- le değiştirilmesi ve saptanan yanlışların düzelmesi, eksiklik- lerin giderilmesi halinde ders kitabı olarak önerilebilir” şek- linde ifade edildiğini vurguladõ. ‘Yeni kitap hazırlanmalı’ Arslan, ilgili yönetmelikte “ders kitaplarının yeniden yazımını gerektiren program değişiklik- lerinde uygunluk kararı devam eden ders kitaplarının uygunluk süresinin sona ermesi gerektiği- nin” düzenlendiğine dikkat çekti. Arslan, MEB’in iptal edilen prog- rama göre hazõrlanmõş mevcut ders kitaplarõnõn uygunluk onay- larõnõ devam ettirmesinin pek çok yayõncõya haksõz kazanç sağladõ- ğõnõ ve yargõ kararõnõn da uygu- lanmamasõ anlamõna geldiğini kay- detti. TTK’nin onay vermesi du- rumunda uyarlanmõş olan kitaplar da MEB’in kitap alõm ihalesine ka- tõlabilecek. Stratejisi ve Eylem Planõ’nõn ha- yata geçirildiğini kaydetti. Çu- bukçu, şiddete karşõ yapõlan ça- lõşmalarõ şöyle anlattõ: “Çocuk- larda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana ge- len olayların araştırılarak ön- lenmesi kapsamında madde ba- ğımlılığına ilişkin 3 adet spot film hazırlanmıştır. Okulöncesi dönemi çocuklarına yönelik ola- rak aile içi iletişimin nasıl olma- sı gerektiği, çocuk hakları ve is- tismarı, çocuğa sınır koyma ve di- siplin konularının işlendiği Bü- yüyen Adımlar adlı 20 bölümlük TV programı tamamlanmış ve bu programlar TRT GAP, TRT- 2 ve TRT-4’te yayımlanmıştır. Okullarda ve aile içinde şiddetin önlenmesine yönelik Psikolojik Destek adlı 13 bölüm TV prog- ramı, 13 bölüm radyo programı ve 1 adet öğretmen kılavuzu ha- zırlanmıştır.” Bin öğrenciye bir öğretmen Çubukçu, okullarda şiddetin en- gellenmesi için ayrõca 4 milyon 500 bin kitap kaplõğõnõn hazõrla- narak öğrencilere dağõtõldõğõnõ kaydetti. Çubukçu, Türkiye gene- linde resmi eğitim kurumlarõnda kadrolu ve sözleşmeli olarak top- lam 14 bin 277 rehber öğretmenin görev yaptõğõnõ kaydetti. Buna göre, ilköğretim ve orta- öğretimde yaklaşõk 15 milyon öğ- rencinin bulunduğu Türkiye’de bin öğrenciye yalnõzca 1 rehber öğ- retmen düşerken MEB’in 2008 verilerine göre toplam 45 bin 973 okulun bulunduğu Türkiye’de 31 bin 696 okulda rehber öğretmen bulunmuyor. ‘Yaşamak, aydõnlanmaktõr’ OYA UĞRAL BALIKESİR - Altõnoluk’ta yapõlan “15. Antandros Yaşama Saygı Kültür ve Sanat Festivali” sona erdi. Festival kapsamõnda önceki gün düzen- lenen “Yaşama Saygı” konulu paneli, eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek yönetti. Panele, TBMM CHP Grup Baş- kanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Yargõtay Onursal Cumhuriyet Başsavcõsõ Sabih Kanadoğlu ve gazetemiz Ege Bölge Tem- silcisi Serdar Kızık konuşmacõ olarak katõldõ. Şimşek, ülkede “örtülü faşizm” ya- şandõğõnõ dile getirerek, demokratikleşme, sivilleşme adõ altõnda cumhuriyetin de- ğerlerinin aşõndõrõldõğõnõ söyledi. Kõzõk, iktidarlarõn adõm adõm uygula- dõklarõ projeleri emperyalistlerin yerli iş- birlikçileriyle birlikte yürüttüklerini kay- detti. Kanadoğlu, anayasanõn ikinci mad- desinin Atatürk milliyetçiliğine vurgu yap- tõğõnõ anõmsatarak, “Biz sadece ‘Ata- türk’ün izindeyiz’ demekle kalmayacağız. Atatürk milliyetçiliğini bu ülkede uy- gulanan bir ilke halinde muhafaza ede- ceğiz. Hem laik devletiz diyoruz, hem de bu devleti yönetmeyi laik cumhuriyetin karşıt odağı olduğu tespit edilen bu ik- tidara teslim ediyoruz. Ulus devleti ze- delediğiniz sürece ülkenin adı demokrasi olamayacaktır. Tarikatlar, hoca efen- dilerin ilkeleri öne çıkacaktır.” dedi. Kemal Kõlõçdaroğlu da, “Bir ülke dü- şünün emeklinin aylığına 5 lira zam ya- pılıyor. O emeklinin üniversitede okuyan oğluna da ayda 500 lira zam yapılıyor. Emekli derneklerinin başında da ağalar var. 5 lira zamma hiç ses çıkarmıyorlar. İnsanlık tarihi iki konuda ağır bedeller ödemiştir. Biri din, diğeri ırk. Bu iki fak- tör Türk siyasetinin önünde handikap olarak duruyor. Yaşamak aynı zaman- da aydınlanmaktır” dedi. CHP eski İs- tanbul Milletve- kili Berhan Şim- şek’in yönettiği “Yaşama Saygı” konulu panele TBMM CHP Grup Başkanve- kili Kemal Kılıç- daroğlu, Yargı- tay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ve gazetemiz Ege Bölge Temsilcisi Serdar Kızık ko- nuşmacı olarak katıldı. Turan Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından Erciyes Dağı Tekir Yayla- sı’nda düzenlenen ‘Türk Dünyası Kurulta- yı’nda konuşan Ahde Vefa dergisi sahibi Paşa Tanbay, konuşmasının ardından kameraların önünde kalp krizi geçirdi. Tanbay kurultay ça- dırına taşınırken, burada yapılan müdahalele- re ve kalp masajlarına rağmen düzelmedi. Er- ciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kal- dırılan Tanbay, kurtarılamadı. (Fotoğraf: AA) Kameralarönündekalpkrizigeçirdi Karısını vurdu, kalp krizinden öldü İstanbul Haber Servisi - Esenler’de yaşayan Ahmet A, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartõştõğõ eşi Ferfuri A’yõ, tabancasõyla ateş ederek öldürdü. Olayõn ardõndan gözaltõna alõnan Ahmet E, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Nezarethanede kalp krizi geçiren Ahmet E, sağlõk ekiplerinin müdahalesine karşõn kurtarõlamadõ. Ahmet A’nõn cesedi, yapõlan incelemenin ardõndan Adli Tõp Kurumu morguna kaldõrõldõ. Abisi sevgilisiyle görünce çatıdan atladı MANİSA (Cumhuriyet) - Manisa’da yaşayan ve ağabeyinin kendisini erkek arkadaşõyla görmesi üzerine korkudan iki gündür evine gidemeyen S.Z. (17), kõz arkadaşõ İ.C’nin oturduğu 6 katlõ evin çatõsõndan atladõ. Ağõr yaralõ olarak hastaneye kaldõrõlan S.Z’nin, erkek arkadaşõ Ö’nün cep telefonuna “Hakkõnõ helal et” diye mesaj attõğõ, daha sonra ailesine yönelik “Hakkõnõzõ helal edin” yazõlõ kõsa bir not bõraktõğõ belirtildi. Taksim’de bomba paniği İstanbul Haber Servisi - Taksim İstiklal Caddesi’nde, dün bir binanõn restorasyon çalõşmalarõ için kurulan iskelenin yanõna bõrakõlan şüpheli çanta, panik yaşanmasõna neden oldu. Bomba imha ekipleri, olay yerinde yaptõklarõ incelemede çantanõn boş olduğunu tespit etti. Olayõn ardõndan tramvay trafiğine kapatõlan cadde, tekrar ulaşõma açõldõ. Keşan’da kaza: 5 ölü EDİRNE (Cumhuriyet) - Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasõnda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandõ. Yaralõlar, Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altõna alõnõrken kimliklerin belirlenmesi için çalõşmalarõn devam ettiği bildirildi. Kaza sonrasõ ise İstanbul- Keşan yolu trafiğe kapandõ. Form teslim süresi bugün doluyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 2009-ÖSS tercih formlarõnõn teslim süresi bugün sona erecek. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yerleştirme sonuçlarõnõ ağustosun ortalarõna doğru açõklamayõ planlõyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, formlarõ internetten veya başvuru merkezleri aracõlõğõyla ÖSYM’ye gönderecek. Tercih form- larõ bugün saat 17.00’ye kadar teslim edilecek. Başvuru merkezleri ve in- ternet dõşõnda posta, faks, elektronik posta gibi yollarla tercih bildirimin- de bulunulamõyor. Adaylar 3 TL ödeyecek Tercihlerini başvuru merkezleri aracõlõğõyla yapacak adaylarõn, ran- devu almasõ ve kendilerinin gitmesi gerekiyor. Başvuru Merkezi aracõlõ- ğõyla tercih yapacak adaylarõn ter- cihleri, merkezdeki görevli tarafõndan sisteme girilecek ve ÖSYM’ye gön- derilecek. Aday, işlem tamamlan- dõktan sonra görevliden tercih for- munun bir örneğini vermesini iste- yecek. Aday, tercih hizmet ücreti ola- rak 3 TL ödeyecek. Tercih formunu internet üzerinden göndermek isteyen adaylar, TC Kimlik Numarasõ ve ÖSYS şifresi- ni kullanacak. Bu adaylarõn ekran- da “Tercihleriniz sistem tarafın- dan başarıyla kabul edilmiştir” uyarõsõnõ görmeleri gerekiyor. ÖSYM, tercih işlemlerinin tamam- lanmasõndan sonra yerleştirme so- nuçlarõnõ ağustos ayõnõn ortalarõna doğru açõklamayõ planlõyor. ÖSS TERCİHLERİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog