Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

2010 model yõlõnda Volkswagen Binek Araçlar’daki en önemli ye- niliklerden biri, geçen aylarda tanõtõlan ve eylül ayõ itibarõyla Türk tüketicilerle buluşacak olan Yeni Polo. 1.4 litre 85 beygirlik benzinli ve 1.6 litre 90 beygirlik CR dizel motor se- çenekleriyle ithal edilecek 5’inci ne- sil Polo’nun, her iki motor seçeneğinde de 5 ileri manuel şanzõman ve 7 ileri DSG şanzõman seçeneği mevcut su- nulacak. Yenilenen Polo’nun satõş fiyatõnõn 30 bin TL’nin altõnda olacağõnõ söyleyen VW Türkiye Genel Müdürü Vedat Uygun, “Eylülde ilk etapta 1500 adet getireceğiz. Talebe göre yıl so- nuna kadar 1500 adet daha getirip yılı 3 bin adetle kapatmak istiyoruz” dedi. 2010’da ise 6 bine yakõn yeni Polo satmayõ hedeflediklerini kaydetti. Ar- Ge Direktörü Aykut Gönderman isim- li bir Türk olan yeni nesil Polo’nun ön kõsmõnda VW’nin yeni ürün tasarõmõ- nõn izlerini görmek mümkün. Aracõn iç mekânõnõn tasarõmõnda da ağabeyi Golf’ün kokpitinden esin- lenilmiş. Türkiye’de sadece ‘comfortline’ donanõmõ ile pazara sunulacak yeni Po- lo’da; gövde rengi tampon, kapõ kol- larõ ve yan aynalar, krom iç kaplama- lar, yükseklik ayarlõ ön koltuklar, gi- bi donanõmlar bulunuyor. CMYB C M Y B GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ Yargı Reformu’nun İpuçları... Neredeyse üç haftadır yargı konusuyla yatıp kalkıyoruz. Haksız da sayılmayız. Çünkü bunca yozlaştırma çabasına karşın yargı, sığınılabilecek tek yer ol- ma özelliğini koruyor. Bir başka deyişle istisna- lar kaideyi bozmuyor. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yaz dönemi çalışmaları hem yargıya, hem bazı yargı mensuplarına hem de yargı bağım- sızlığına saldırı fırtınasının yaratılmasına neden oldu. Durumun ilgi çeken yanlarından biri de Türki- ye’yi demokratikleştirdiklerini iddia edenlerle onları sözün gelişi kayıtsız ve koşulsuz destek- leyenlerin gerçek yüzlerinin bir kez daha ortaya çıkmış olmasıydı. Onlara bakarsanız, “Demokratik bir ülke olan Türkiye’de yargıyı da yürütme organı yönlendirip yürütmeliydi.” Bütün çelişkiler yaşanırken, tartışmaların oda- ğındaki Adalet Bakanlığı’nda da genel katılımla hazırlanmış bir belge ele alınmayı bekliyordu. Adı şöyle belirlenmişti: “T.C. Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Taslağı 2009” 42 sayfalık taslağın 7 say- fası “Yargı Bağımsızlığının Güçlendirilmesi”, 3 say- fası da “Yargının Tarafsızlığının Geliştirilmesi” ko- nularına ayrılmıştı. Resmi belgede “sağlanması” sözcüğünün kullanılması herhalde ayıp olur di- ye düşünülmüş ki “güçlendirilmesi” ve “gelişti- rilmesi” sözcükleri yeğlenmişti. Andığım bölümlerin ilkinde HSYK’nin yeniden yapılanması ve çalışma koşulları ele alınmıştı. Ye- niden yapılandırma ile ilgili bölümde şunlar ya- zılıydı: “Yapılacak anayasa değişikliği ile HSYK’nin geniş tabanlı temsil esasına dayalı bir yapıya ka- vuşturulması.” Ancak geniş tabanlı temsil esa- sından nasıl bir yapılanmanın anlaşılması gerektiği sorusu havada bırakılmıştı. Demek ki siyaset ka- rar verecekti. Bu yapılanmaya paralel olarak yapılması dü- şünülen değişiklik de şöyle özetlenmişti: “Kurulun çalışmalarının daha uygun şartlarda gerçekleş- tirilmesi amacıyla mali özerkliğinin bulunması ile idari ve mali işlemlerinin yürütüldüğü müstakil fi- ziki mekânın oluşturulmasının uygun olacağı”, ya- ni bir tür “Ne kaa ekmek, o kaa köfte” yaklaşımı. “Oluşum siyasal iktidarın istediği gibi olmazsa özerklik ve ayrı bir çalışma mekânı da yok” de- menin kibarcası. Hani 21 dakikada gece yarısı yapılan değişikliği “artık siviller askeri mahkemede yargılanmayacak” diye savunmaya çalışanlar olmuştu ya. Onlar oku- sun diye ‘Taslak’tan şu bölümü de alıntılamaya niyetlendim: “Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmala- rını önleme yönünde 353 sayılı Askeri Mahke- melerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanu- nu’nun göreve ilişkin maddelerinde 29.06.2006 tarih, 5530 sayılı kanunla değişiklik yapılmıştır. Bu- na göre barış zamanında sivil kişilerin Askeri Ce- za Kanunu’na tabi suçlardan yargılanmaları, ad- li yargı mahkemeleri tarafından gerçekleştirile- cektir.” Korkarım, yargı bağımsızlığının şikâyet ettiği- miz bugünkü düzen bile aratacak bir süreç bizi bekliyor... oerinc@cumhuriyet.com.tr otomobil cumhuriyet.com.tr Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu, vergi desteğiyle öne çekilen talebin günü kurtardõğõnõ söyledi: Soru ‘Seneye ne olacak’ olmalõ Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu, kü- resel ekonomik krize karşõn 2009’un ilk altõ ayõ sonunda Türkiye’deki otomotiv sektörü için olumlu bir tablo ortaya çõktõğõnõ söyledi. Audi’nin 100. kuruluş yõl- dönümü etkinlikleri kapsamõn- da Almanya’da düzenlenen “Audi Cup”õn galibi evsahibi Bayern Münih oldu. Arjan- tin’den Boca Juniors, İtalya’dan Milan ve İngiltere’den Manc- hester United’õn katõldõğõ tur- nuva sõrasõnda gazetecilerin so- rularõnõ yanõtlayan Bilaloğlu, “Otomotiv sektörü vergi in- dirimlerinin de etkisiyle yılın ilk altı ayında elindeki stokları eritmeyi başardı. Doğuş Oto- motiv olarak özellikle 1.6 lit- reye kadar olan binek araç- larda stoklarımızı erittik. Bu olumlu hava ticari ve lüks segmente de yansıdı” dedi. ‘Satışı ikiye katlardık’ Bilaloğlu, vergi desteği gören tüm ülkelerde talebin artma- sõyla siparişleri karşõlamakta ve Türkiye’ye getirecek araç bulmakta zorlandõklarõnõ anla- tarak “Eğer fabrikalarda ürün olsaydı satışlarımızı neredeyse ikiye katlardık” diye konuştu. Vergi indirimlerinin talebi öne çekmesiyle bu olumlu tab- lonun ortaya çõktõğõnõ anlatan Bilaloğlu, “Ancak destek sür- se bile öne çekilen talip nede- niyle önümüzdeki yıl pazarda neler olacak, sorulması gere- ken bu olmalı” dedi. Bilaloğ- lu, son 6 ayda yükselen satõşlar nedeniyle gelecek yõl talebin düşmesinin normal olduğunu anlatarak şunlarõ söyledi: “Biz Otomotiv Distribütör- leri Derneği (ODD) çatısı al- tında gelecek yıl olası bir kriz etsinin çözülmesi için çalış- malar yürütüyoruz. Bu nok- tada hükümete hurda indiri- mini önerdik. Bu sadece eko- nomik bir öneri değil, aynı za- manda çevre açısından bir sosyal sorumluluk meselesi olarak algılanmalı.” ‘Tahminimiz yüzde 10-11’ Otomotiv ürünlerinin Türki- ye’de özellikle gümrük birliği anlaşmasõ sonrasõ çok ucuzla- dõğõnõ ifade eden Bilaloğlu, an- laşma öncesi Türkiye’de üreti- len bir Doğan’õn fiyatõ hesap- landõğõnda karşõmõza 25 bin Avro gibi bir rakam çõktõğõnõ söyledi. Bu yõl için pazarõ 550- 580 bin aralõğõnda satõşõn oluş- turmasõnõ beklediklerini anlatan Bilaloğlu, “Doğuş Otomotiv olarak bu pazarda yaklaşık yüzde 10-11 dolayında pay el- de edeceğimizi tahmin edi- yoruz” dedi. VW’nin 2010 yıldızı Polo olacak Chrysler’denserinletenkampanya Chrysler Jeep Tic. AŞ, Chrysler, Jeep ve Dodge model tüm otomobillerinde geçerli olmak üzere 10 Bin Avro’luk indirim imkânõ sunan yeni bir kampanyaya başlõyor. 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olan kampanya ile dileyen herkes Chrysler, Jeep ve Dodge araçlarõnõ liste fiyatõndan 10 Bin Avro daha ucuza alabilecek. Toyotasa, Garanti Extra programõ ile Toyota araç sahiplerine 6 yõl ve sõnõrsõz kilometre avantajõ ile garantilerini uzatma fõrsatõ sağlõyor. Toyotasa Garanti Extra fõrsatõ Toyota Plazalarda hem cazip fiyat hem de 6 taksit imkânõ ile sunuluyor. Uygun fiyat ve ödeme koşullarõna sahip olan Garanti Extra programõ kapsamõnda, Toyota Yetkili Servisleri’nin uzman ekibi ile bakõm gören Toyota araçlar, ikinci elde de değerini koruyor ve sahiplerine ekonomik avantaj sağlõyor. Garanti Extra hizmetlerinden faydalanabilmek için periyodik bakõmlarõn Toyotasa yetkili servislerinde düzenli olarak yaptõrõlmasõ ve Garanti Extra El Kitabõ’nõn araçta bulundurulmasõ yeterli oluyor. 6 Yõl Boyunca İçiniz Rahat Maserati Roadshow 2009 Çeşme’deydi! Maserati’nin Türkiye’deki dağõtõcõlõğõnõ yürüten Fer-Mas Oto, etkinliklerine İz- mir’de devam etti. Türkiye’de bir lüks spor oto- mobil markasõ tarafõndan düzenlenen çok ayak- lõ test sürüşü ve etkinlik turu olarak dikkat çe- ken Maserati Roadshow 2009’un İzmir ayağõ Çeşme’de gerçekleştirildi. Maserati Roads- how 2009 kapsamõnda İzmirli spor otomobil tut- kunlarõ, markanõn lüks spor otomobili Gran- Turismo’nun yanõ sõra Pirelli P Zero ailesi las- tikleri ile donatõlmõş olan 4 kapõlõ sportif cou- pe sedan segmentinin öncüsü Quattroporte ile test sürüşü yapma ayrõcalõğõ yakaladõlar. Hyundai ile deneme sürüşü yaptı, i20 kazandı Hyundai’nin Türkiye çapõnda gerçekleştir- diği “Hyundai Test Sürüş Günleri” dahi- linde çekilişle hediye edilen i20 sahibini bul- du. Etkinlikler sõrasõnda Aksaray şehrindeki Çağlayan Otomotiv’de Hyundai modelleriyle deneme sürüşü gerçekleştirip çekilişe katõlan Özgür Bülent Kõlõç, yepyeni bir i20 1,2 Team’in sahibi oldu. Özgür Bülent Kõlõç’a otomobili, Hyundai Assan Başkanõ ve CEO’su Kwang-He- um Um tarafõndan teslim edildi. Honda 440 bin aracı kontrolden geçirecek Japon otomotiv şirketi Honda, bazõ “Accord” ve “Honda” modelleri dahil, ölüme sebebiyet verme potansiyeli bulunan hava yastõğõ kusuru yüzünden 440 bin aracõ kontrolden geçirecek. Honda’nõn, 2001 ve 2002 model Accord ile 2001 Civic ve 2002-2003 model Acura TL sedanla- rõ toplayacağõ, araçlardaki kusurlu hava yastõğõnõn sürücü hava yastõğõ olduğu belirtildi. Ferrari 458 Italia 2009 Frankfurt Fuarı’nda Ferrari’nin yenilikçi V8 motor ve üstün ta- sarõm özellikleriyle ön plana çõkan yeni mo- deli 458 Italia, gün õşõğõna çõktõ. Eylül ayõnda düzenlenecek olan 2009 Frankfurt Otomobil Fuarõ’nda ilk olarak resmen tanõtõ- lacak olan Ferrari 458 Italia, 2009 yõlõnõn son ay- larõnda öncelikle olarak Batõ Av- rupa pazarlarõn- da satõşa sunula- cak. 570 beygirlik V8 motorlu Ferrari 458 Italia, 325 kilometrelik son hõza erişirken, 0-100 kilometre hõzlanmasõnõ 3.4 saniyenin altõnda tamamlayabiliyor. Fiat Grande Punto’ya sportif ruhlu web sitesi Fiat’õn küçük hatchback sõnõfõnda yer alan başarõlõ ve güvenilir temsilcisi Gran- de Punto için hazõrladõğõ www.grandepunto.com.tr adresli web sitesi açõldõ. Fiat Grande Punto’nun sportif ürün çizgisine paralel ni- telikte ha- zõrlanan web site- sinde, Fiat Grande Punto’nun dõş ve iç ta- sarõmõndan teknik özelliklerine, hem standart hem de isteğe bağlõ sunulan donanõmlarõndan çe- şitli aksesuvar seçeneklerine kadar genişleyen zengin bir içeriğe yer veriliyor. Kap- samlõ bir fotoğraf ga- lerisinin de yer aldõğõ web sitesin- de yer alan bir formu doldurarak Fiat Grande Punto test sürüşü için randevu da alõnabili- yor. Skoda’nın ilk 4x4’ü Skoda’nõn ilk 4x4 modeli Yeti 2009 yõlõ sonunda Türkiye’de satõşa sunulacak. Skoda Yeti, 4x4 ve 4x2 ola- rak sunulan çekiş alternatifleri ve her ihtiyaca uygun motor seçenekleri ile dikkat çekiyor. Turbo şarjlõ ve tutumlu mo- torlarla iki benzinli ve üç di- zel versiyonu bulunan Ye- ti’nin, önden çekişli ve 4 si- lindirli 1.2 litrelik benzinli motoru turbo şarj sayesinde 105 beygirlik güç üretiyor. 1.8 litrelik TSI motor 160 beygir güç üretirken bu gücü dört tekere dağõtabiliyor. Özellikle şehir içi kullanõmda otomatik şanzõman ve yüksek sürüş pozisyonu ara- yan bayanlarõn da tercihi olacak olan Yeti’nin 1.2 TSI motor seçe- neğinde 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG otomatik şanzõman seçenekleri de sunuluyor. Ay- rõca Yeti’nin motor seçenek- leri arasõnda ekonomi ve yük- sek torku tercih edenler için 2.0 litrelik üç farklõ dizel mo- tor seçeneği bulunuyor. 110, 140 ve 170 beygir güç üreten bu üç motor, Yeti’ye zorlu şartlar için yüksek çekiş gücü sağlõyor. 3 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA OTOMOBİL 7 Doğuş Otomotiv CEO’su Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv olarak yõlõn ilk 6 ayõnda stoklarõ eritmeyi başardõklarõnõ söyledi. 9 kişi 70 gündür rehin tutuluyor Cezayir’in Oran Limanõ’nda rehin tutulan geminin sahibi armatör Turgut Özata, geminin geri alõnmasõ için Cezayirli makamlarõn 400 bin dolar banka teminatõ istediklerini söyledi. DENİZ TATARER Alternatif Denizci- lik’e ait Hollanda bay- raklõ Türk gemisi “Eu- rostar”, taşõdõklarõ yü- kün teslimatõnda şir- ketler arasõnda çõkan anlaşmazlõk nedeniyle 70 gündür 9 mürette- batõyla birlikte Ceza- yir’in Oran Limanõ’nda rehin tutuluyor. Yak- laşõk 3 aydõr maaş ala- madõklarõnõ belirten mürettebat, “Gemide yiyecek, su ve yakıt kalmadı. Yetkililere sesleniyoruz: Bize yar- dım edin” çağrõsõnda bulundu. Geminin sahibi ar- matör Turgut Özata ise geminin rehin alõn- masõnda şirketlerinin ve gemi personelinin hatasõnõn bulunmadõğõ- nõ öne sürerek Cezayirli yetkililerin istediği 400 bin dolar banka temi- natõnõ bulamadõklarõ için gemiyi kurtarama- dõklarõnõ söyledi. Üçün- cü kaptan İzzet Şahin, geminin ve gemi per- sonelinin kurtarõlmasõ için Cezayir Türk Kon- solosluğu’yla bağlantõ kurduklarõnõ, ancak konsolosluktan “Ya- pabileceğimiz bir şey yok” yanõtõ aldõklarõnõ belirtti. İkinci olay Eurostar’õn bağlõ ol- duğu Alternatif Deniz- cilik’e ait 8 kişilik Ba- ba-T gemisi de Aralõk 2008’de “Seyir için güvenli olmadığı” ge- rekçesiyle İtalya’nõn Sicilya Adasõ’nda re- hin alõnmõştõ. 8 kişilik Baba-T ge- misi mürettebatõnõn, “Şirket bizi kendi ka- derimize terk etti” eleştirisi ardõndan şirket ve personel arasõndaki itilaf büyümüştü. Al- ternatif Denizcilik yet- kilileri, geminin kurta- rõlmasõ için açtõğõ da- valarõn sürdüğünü be- lirterek gemi persone- linin Türkiye’ye dön- düğünü söyledi. AYNI ŞİRKET İKİNCİ OLAY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog